Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi 4b P3003v34ai

Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi 4b P3003v34ai jest ważnym narzędziem w procesie instalacji i konfiguracji produktu. Oryginalna instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji sprzętu i oprogramowania, a także informacje o zasadach bezpieczeństwa i wsparciu technicznym. Wszystkie te informacje są ważne, aby produkt działał prawidłowo i bezpiecznie. Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi 4b P3003v34ai jest konieczne, aby użytkownicy mogli prawidłowo i bezpiecznie korzystać z produktu. Dzięki tłumaczeniu użytkownicy będą mieli dostęp do wszystkich informacji, które są niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej instalacji i konfiguracji produktu.

Ostatnia aktualizacja: Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi 4b P3003v34ai

s-max i jego akumulatory są trwałymi produktami. Po upływie naturalnego okresu użytkowania możnazwrócić te części do AAT Alber Antriebstechnik GmbH lub ich wyspecjalizowanych dealerów w celuutylizacji.

Urządzenie s-max i jego akumulatory nie mogą być wyrzucane w miejscachdo tego nieprzeznaczonych zgodnie z obowiązującymi w danym krajuprzepisami (np. na wysypiska śmieci). Mogą one zawierać substancje,które mogą okazać się szkodliwe dla środowiska.

Produkt oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci nie możebyć wyrzucany razem z odpadami domowymi (dyrektywa WEEE). Dowiedzsię o przepisach prawnych obowiązujących w Twoim kraju, ponieważdyrektywa WEEE nie obowiązuje we wszystkich krajach europejskich.

9. 5 Kontrola bezpieczeństwa technicznego

WSKAZÓWKA – Kontrole bezpieczeństwa mogą być przeprowadzane wyłącznie przezproducenta, przedstawiciela handlowego AAT lub autoryzowanych dealerów.

WSKAZÓWKA – Zaleca się przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa co dwa lata. Naklejkakontrolna informuje o przypadającym terminie. Porada: Po zmianie użytkownika/ponownymwprowadzeniu do użytku.

i i

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, zalecamyprzeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa co 2 lata.

Aby móc przeprowadzać inspekcje bezpieczeństwa, należy przejść szkolenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www. aat-online. de

10 Zgłoszenia błędów i rozwiązania problemów

OSTRZEŻENIE – W przypadku jakiegokolwiek podejrzanego zachowania, nie należy używaćs-max, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji!

Włączyć s-max. Dioda LED miga.

» Zwracać uwagę nazgłoszenia błędów!

Wyłączyć s-max.

9. 7 Przechowywanie długoterminowe

Jeżeli s-max nie jest używany przez dłuższy czas (np. kilka miesięcy), należy przestrzegać następującychwskazówek:

» Do wnętrza urządzenia nie może dostać się wilgoć!

» s-max należy przechowywać w suchych pomieszczeniach i nie przy zbyt wysokiej wilgotnościpowietrza – w razie potrzeby przykryć folią!

» Chronić przed stałym działaniem promieni słonecznych!

» Osoby nieupoważnione, a w szczególności dzieci, nie powinny mieć dostępu bez nadzoru do miejscaprzechowywania urządzenia s-max!

» Wyjąć akumulator przed składowaniem. Przy składowaniu akumulatora należy koniecznie przestrzegaćzaleceń z rozdziału 9. 1!

» Przy przechowywaniu krzesła do przenoszenia należy przestrzegać instrukcji producenta krzesła doprzenoszenia!

Jeśli s-max ma być ponownie uruchomiony, należy go najpierw wyczyścić (patrz rozdział 9. 3). Sprawdzić,czy należy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa (w razie potrzeby patrz rozdział 9. 5).

Jeśli nie jest konieczna kontrola bezpieczeństwa, przed uruchomieniem należy sprawdzić funkcjeelektryczne i działanie hamulców bezpieczeństwa!

Ponownie włączyć s-max

»Dioda LED miga – Poinformować producenta, przedstawiciela handlowego AAT lub autoryzowanego sprzedawcę!

Dioda LED miga Zgłoszenie błędu

2 x Uszkodzony regulator prędkości, przełącznik GÓRA/DÓŁ, styki lub przewód zasila-jący

3 x Błąd płytki elektroniki (FET)

4 x Błąd płytki elektroniki (przekaźnik)

5 x Błąd silnika

6 x Przeciążenie

7 x Przepięcie

8 x Błąd hamulca elektromagnetycznego

9 x Błąd elektroniki

10 x Błąd czujnika wałka (tylko przy aktywnym ComfortStep)

Problem Kontrola i ewentualne rozwiązywanie problemów

s-max nie daje się włączyć

Ładowarka podłączona?

Tak: Odłączyć kabel ładowarki.

Rozładowane akumulatory?

Tak: Naładować akumulatory.

Czy problem nadal występuje?

Tak: Poinformować producenta, przedstawiciela handlowego AAT, autoryzowanego sprzedawcę.

s-max nie jedzie Włożony chip bezpieczeństwa?

Akumulatory nie ładują się Poinformować producenta, przedstawiciela handlowego AAT,

Widać ślady uszkodzenia zewnętrz-nego akumulatora Poinformować producenta, przedstawiciela handlowego AAT,

autoryzowanego sprzedawcę.

Rozwiązywanie problemów

Zgłoszenia błędów

AAT Alber Antriebstechnik GmbH jako producent urządzenia s-max nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić w przypadku:

» niewłaściwej obsługi urządzenia s-max;

» osoby nieletnie obsługują urządzenie s-max bez nadzoru (z wyjątkiem młodzieży w wieku 16 lati starszej, która została przeszkolona pod nadzorem);

» urządzenie s-max pracowało przy niewystarczającym naładowaniu akumulatora.

Odpowiedzialność

11 Gwarancja i odpowiedzialność

AAT Alber Antriebstechnik GmbH gwarantuje, że urządzenie s-max (z wyjątkiem akumulatorówołowiowych) oraz wszystkie akcesoria są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okresdwóch lat od daty odbioru.

AAT Alber Antriebstechnik GmbH udziela na akumulatory ołowiowe gwarancji na okres jednego roku oddaty ich otrzymania, pod warunkiem, że są one właściwie eksploatowane.

Gwarancja na urządzenie s-max nie obejmuje wad, które zostaną spowodowane przez:

» uszkodzenia powstałe w wyniku nadmiernego użytkowania;

» uszkodzenia wynikające z nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniem;

» zdewastowanie urządzenia;

» naturalne części zużywalne (okładziny hamulcowe, osłony ślizgowe kół, nogi do wspinania);

» niewłaściwą lub niedostateczną konserwację przez klienta;

» nieautoryzowane modyfikacje konstrukcyjne lub niewłaściwe użytkowanie urządzenia s-max lubakcesoriów;

» użytkowanie urządzenia s-max z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej lub maksymalnejmasy pasażerów;

» niewłaściwe ładowanie akumulatorów ołowiowych.

Gwarancja

W przypadku pojawienia się nowych, ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowaniaurządzenia s-max, poinformujemy o tym fakcie. Jak już wspomniano na początku, aktualną wersjęniniejszej instrukcji obsługi można zawsze znaleźć na naszej stronie internetowej.

W przypadku konieczności wprowadzenia dalszych zmian lub poprawek w produkcie, poinformujemyo tym fakcie naszych klientów i/lub naszych autoryzowanych sprzedawców na piśmie z podaniemnumerów seryjnych produktów, których te zmiany dotyczą. Jeśli użytkujesz s-max z serii, która podlegawycofaniu z użytku, poinformujemy Cię o tym fakcie w dalszym postępowaniu.

12 Wycofania produktów i działania naprawcze

AAT Alber Antriebstechnik GmbH · Postfach 10 05 60 · D-72426 Albstadt · Tel. : 0 74 31. 12 95-0 · Fax: 12 95-35 · www. de · info@aat-online. deIdeen bewegen mehr

Deklaracja zgodności UE

02_22 (3. 1)

Tłumaczenie Oryginalnej deklaracji zgodności UE

Niniejszym deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność

AAT Alber Antriebstechnik GmbH Ehestetter Weg 11

72458 Albstadt/Niemcy

Numer seryjny: DE-MF-000007581

że opisane w dalszej części schodołazy transportowe do transportu osóbKlasa ryzyka: Klasa I (zgodnie z załącznikiem VIII, reguła 1 i 13)

jest zgodny z podstawowymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i wydajności oraz odpowiednimiczęściami następujących przepisów i norm.

2017/745/UE

ISO 7176-28; ISO 7176-14; ISO 7176-21DIN EN ISO 14971; DIN EN ISO 10993-1IEC 60335-2-29 + A1 & A2; IEC 60335-12011/65/UE EN IEC 63000

Produkty posiadają oznakowanie zgodnie z przepisami.

Niniejsza deklaracja jest ważna tylko w stosunku do produktów o podanych powyżej numerach artykułów.

Niniejsza deklaracja będzie aktualizowana w przypadku każdej istotnej zmiany produktu, rodziny produktu,norm i ustaw.

Data, miejscowość

Daniel Mohr14. 02. 2022, Albstadt

Nr artykułu 300680 Schodołaz transportowy do wózków inwalidzkich

s- max

D1352

(Basic-UDI-DI) 4054959D135XL6 od numeru seryjnego: D1352220013Nr artykułu 300456 Schodołaz transportowy do krzeseł szpitalnych transportowych

(Basic-UDI-DI) 4054959D16XXPT

s- max

D1604

od numeru seryjnego: D1604220003

AAT Alber Antriebstechnik GmbHPostfach 10 05 60

72426 Albstadt · NiemcyTel. : +49. (0) 74 31. 12 95-0Faks: +49. 12 95-35

info@aat-online. de · www. de

Numer seryjny:

Artykuł sponsorowanyUsługi specjalistyczne

Importując lub eksportując towary często pojawiają się wątpliwości i pytania co do tłumaczeń dokumentacji technicznej, spisu treści łącznie z opisami rysunków lub też instrukcji BHP. Nie jesteśmy pewni kto powinien być odpowiedzialny za tłumaczenia, czy na pewno tłumaczyć trzeba we wszystkich językach krajów, do których wysyłamy produkt, czy jest jakaś różnica między tłumaczeniem instrukcji obsługi towaru pochodzącego z Unii Europejskiej a tym spoza jej granic?

Kto jest odpowiedzialny za tłumaczenie?

Według przepisu § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) - dalej r. z. w. m. producent lub jego upoważniony do tego przedstawiciel ma szereg kryteriów obowiązkowych do spełnienia, zanim wprowadza produkt do obrotu. Jest to między innymi dostarczenie dokumentacji technicznej, niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji obsługi, sporządzenie deklaracji zgodności WE. Ponadto, zgodnie z § 58 r. m., jakakolwiek maszyna oddana do użytku bądź wprowadzona do obrotu musi mieć dołączoną instrukcję. Odpowiedzialny jest za to producent lub przedstawiciel. Wynika z tego, iż tłumaczenie dokumentacji maszyn, nie tylko instrukcji obsługi, jest niezbędne.

Co należy tłumaczyć?

Według § 6 i 58 r. dokumentacja maszyny powinna zawierać: dokumentację techniczną, instrukcję obsługi oraz instrukcję konserwacji. Obie instrukcje muszą być przetłumaczone na co najmniej jeden, oficjalny język Unii Europejskiej. Do maszyny powinna być dołączona „instrukcja oryginalna”, lub też w razie potrzeby tłumaczona wersja z napisem „tłumaczenie instrukcji oryginalnej”. Warto również zwrócić uwagę na to, iż jeśli tłumaczenie instrukcji jest wymagane, powinna ona być przetłumaczona w całości, nie częściowo. Tak więc tłumacz pod uwagę powinien wziąć między innymi pełną nazwę producenta, deklarację zgodności WE, ogólny opis maszyny, opis stanowiska lub stanowisk pracy, opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem.

Tłumacz przysięgły

Kolejnym pytaniem jest, czy do tłumaczenia spisu treści i wszelakiej dokumentacji technicznej niezbędne jest zatrudnienie specjalizującego się w tłumaczeniach dokumentacji technicznej tłumacza przysięgłego? Otóż nie jest to konieczne, producent musi jedynie podjąć się weryfikacji tłumaczenia instrukcji obsługi wykonanej przez osobę odpowiedzialną za wprowadzenie danego produktu na rynek. Mimo to warto jest skonsultować się z profesjonalnym biurem tłumaczeń, na przykład Interpreter, które doradzi w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Podziel się

Instrukcja obsługi maszyny i innych urządzeń użytkowanych na terenie zakładu powinna być w polskiej wersji językowej. Przepisy szczegółowo określają obowiązki producenta lub jego przedstawiciela przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku.

Zgodnie z przepisami wszystkie maszyny muszą być zaopatrzone w instrukcje sporządzone w oficjalnym języku lub językach wspólnotowych Państwa Członkowskiego, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku. Instrukcja ta musi być albo „Instrukcją oryginalną” albo „Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej”. W takim przypadku oryginał musi być dołączony do tłumaczenia (załącznik I, poz. : 1. 7. 4. Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

Oznacza to, że w Polsce każda maszyna powinna być wyposażona w instrukcję, a instrukcja musi być w języku polskim.

Jeżeli „Oryginalna instrukcja” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych kraju, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki musi zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela lub przez osobę wprowadzającą tę maszynę na dany obszar językowy. Tłumaczenie musi być opatrzone zwrotem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

Obowiązki producenta

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

 • zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu;
 • zapewnia, że dostępna jest dokumentacja techniczna, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
 • dostarcza niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji;
 • przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności, o których mowa w § 127;
 • sporządza deklarację zgodności WE, o której mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, i zapewnia, że została dołączona do maszyny;
 • umieszcza oznakowanie CE, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Od producenta lub jego przedstawiciela należy żądać dostarczenia „Instrukcji oryginalnej” lub „Tłumaczenia instrukcji oryginalnej”, która zawiera elementy wymagane dyrektywą maszynową oraz rozporządzeniem w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Zobacz też:

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka. pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017. 1219 t. j. );
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi 4b P3003v34ai

  Bezpośredni link do pobrania Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi 4b P3003v34ai

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi 4b P3003v34ai