Szkolenie w zakresie urządzeń Cab Hermes Series

Szkolenie w zakresie urządzeń Cab Hermes Series to szkolenie, które oferuje podstawową wiedzę na temat tego systemu. Jest to szkolenie, które ma na celu wyjaśnienie i wdrożenie wszystkich funkcji i funkcjonalności Cab Hermes Series, w tym oprogramowania sterującego, podłączania urządzeń i konfigurowania ich. Szkolenie zapewnia studentom wiedzę na temat instalacji, konserwacji, konfiguracji i zarządzania systemem Cab Hermes Series. Szkolenie obejmuje również szczegółowy wgląd w działanie systemu, w tym jego możliwości i ograniczenia. Szkolenie może pomóc użytkownikom w lepszym zrozumieniu systemu i jego zastosowań, umożliwiając im skuteczne zarządzanie urządzeniami i funkcjami Cab Hermes Series.

Ostatnia aktualizacja: Szkolenie w zakresie urządzeń Cab Hermes Series

W bogatym pakiecie profesjonalnych szkoleń z zakresu energetyki umożliwiamy zdobycie uprawnień elektrycznych G1 dla osób, których praca związana jest z obsługą i dozorem sieci elektroenergetycznych. Pracownicy zajmujący się instalacją i obsługą sieci energetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają ciepło oraz wszelkich innych urządzeń biorących udział w tym procesie, potrzebują specjalnych uprawnień G2. Kolejną grupą kursantów są specjaliści od eksploatacji, instalacji i sieci gazowych, czyli wszyscy, od których wymagane są kwalifikacje G3.

Kwalifikacje elektryczne, energetyczne i gazowe

Oferta specjalistycznych szkoleń przygotowuje kursantów z zakresu obsługi, konserwacji, montażu, napraw oraz prowadzenia kontroli i pomiarów obsługiwanych sieci.

 • Uprawnienia elektryczne G1 – są dla osób, które chcą zdobyć lub przedłużyć kwalifikacje. Pozwalają na pracę przy obsłudze sieci trakcyjnych, oświetleniu miejskim, urządzeniach do elektrolizy, elektrotermicznych i zespołach prądotwórczych. Kandydaci na kursantów muszą być pełnoletni i mieć skończoną minimum szkołę średnią lub wykształcenie zawodowe kierunkowe.

 • Uprawnienia G2 są niezbędne dla pracowników, których działanie wiąże się z obsługą kotłów wodnych, parowych i turbin o mocy przekraczającej 50 kW, urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych, przemysłowych mechanizmów odbiorczych pary i gorącej wody, również od 50 kW, instalacji do sprężania powietrza i gazów technicznych powyżej 20 kW, sprzętu do składowania i rozładunku paliw o pojemności powyżej 100 Mg, pieców przemysłowych o mocy przekraczającej 50kW.

  Uprawnienia G3, które można osiągnąć podczas szkolenia, to szansa na rozwój dla osób zajmujących się obsługą sieci gazowych przy wytwarzaniu, przetwarzaniu, przesyłaniu i zużywaniu paliw gazowych. Zdobywając uprawnienia, nabywa się kwalifikacje do pracy przy obsłudze urządzeń do produkcji paliw i generatorów gazu, a także uzdatniania i przetwarzania paliw gazowych i ich magazynowania, przy sieciach, instalacjach, turbinach, odbiornikach paliw gazowych i aparaturach kontrolno-pomiarowych.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

• świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
• świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
• certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
• świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
• świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
• zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
• zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci

CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do i powyżej 1 kV.

ADRESACI SZKOLENIA

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. 9, 0 62, 32"> KORZYŚCI Uczestnik szkolenia, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 2022 poz. 1392).

UWAGA: Cena szkolenia nie obejmuję opłaty egzaminacyjnej, która stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji).


W 2023r. opłata za każdy egzamin wynosi: 349 zł.

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Prawo energetyczne i przepisy z nim związane.
 2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1kV. Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym powyżej 1kV. Zasady budowy i eksploatacji urządzeń elektrotermicznych. Zasady budowy i eksploatacji sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach do 1kV. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach powyżej 1kV. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym. Ochrona przeciwpożarowa.

Zapisz się na szkolenie

03 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego w zakładach produkcji żywności - szkolenie STACJONARNE

PLN 845, 00 + VAT

Więcej

SZKOLENIE
„MIKROBIOLOGICZNY MONITORING ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO W ZAKŁADACH PRODUKCJI ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 03 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego, klasycznych metod pobierania próbek środowiskowych oraz nowoczesnych i szybkich technik. Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy podczas pobierania i przygotowywania prób środowiskowych oraz wykonywania badań, podawania wyników. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie rozwoju kultury bezpieczeństwa żywności w obliczu zagrożeń mikrobiologicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, pracowników laboratorium przyzakładowych firm z branży spożywczej.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do mikrobiologii
2. Źródła zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego, w tym rozwój biofilmu w środowisku produkcyjnym
3. Pobieranie próbek środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 18593 – wymazy i odciski
4. Nowoczesne i szybkie techniki monitoringu środowiska produkcyjnego – luminometryczne badanie powierzchni
5. Pobieranie prób wody, powietrza, powietrza sprężonego
6. Higiena pracowników produkcyjnych
7. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania wyników
8. Budowanie kultury bezpieczeństwa żywności poprzez monitoring środowiska produkcyjnego
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Do 2016 roku Mikrobiolog w laboratorium akredytowanym J. S. Hamilton w Poznaniu. Pracownik działów kontroli i zapewniania jakości, w tym laboratorium mikrobiologicznego, w firmach z branży suplementów diety i FMCG.

TERMINY:
13. 02. 2023 – szkolenie on-line
19. 06. 2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
18. 09. 2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
15. 12. 2023 – szkolenie on-line

AGENDA SZKOLENIA ON-LINE:
10:00 – 11. 30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 – 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
645, 00 zł netto + VAT 23%
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat w wersji elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY
845, 00 zł netto + VAT 23%
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia on-line należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres
e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia. Opiekun szkolenia jest dostępny na początku i na końcu spotkania. W razie potrzeby kontaktu w trakcie szkolenia dostępny jest pod telefonem i emailem.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności oraz lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany
na zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia.
Do uczestników na 7 dni przed szkoleniem zostanie przesłane potwierdzenie realizacji szkolenia wraz ze szczegółami.
Na dzień przed szkoleniem do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie.
W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt: szkolenia@jsh. com. pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

19/06/2023

Gdynia

Dostępne Zapiszsię18/09/2023

Poznań

Zapisz
Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego w zakładach produkcji żywności - szkolenie ON-LINE

PLN 645, 00 + VAT

Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Hamilton
w Poznaniu.

03. 2023 – szkolenie on-line
03/02/2023

On-Line

Zakończone ZapiszZapisz15/12/2023

Zapisz

03 MIK

Szczepy wzorcowe - szkolenie STACJONARNE NOWOŚĆ

PLN 890, 00 + VAT

18/04/2023

Zapisz

04 JB

Pozostałości pestycydów w produktach spożywczych - przegląd wymagań, klasyfikacja, interpretacja wyników analiz - szkolenie STACJONARNE

PLN 795, 00 + VAT

„POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH – PRZEGLĄD WYMAGAŃ, KLASYFIKACJA, INTERPRETACJA WYNIKÓW ANALIZ”

SYMBOL: 04 JB

Celem spotkania jest przedstawienie tematyki stosowania oraz monitoringu pestycydów w produkcji żywności. Główna tematyka prezentowana podczas spotkania będzie skoncentrowana na aspekcie zanieczyszczenia żywności pozostałościami pestycydów w kontekście bezpieczeństwa konsumenta. Wytyczne legislacyjne regulujące to zagadnienie zostaną omówione i zaprezentowane z wykorzystaniem konkretnych przykładów praktycznych związanych z badaniami, limitami najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości oraz prawidłowym pobieraniem próbek do badania.

Szkolenie jest skierowane do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa suplementów diety oraz żywności, pracowników laboratorium, a także producentów i importerów środków spożywczych oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką.

1. Historia środków stosowanych w ochronie roślin
2. Definicja pestycydów, klasyfikacja i przykłady zastosowania
3. Uregulowania prawne stosowania w uprawach i hodowli w odniesieniu do bezpieczeństwa ludzi
4. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) i rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
5. Skąd obecność pozostałości pestycydów w żywności
6. Wykorzystanie technik analitycznych do monitoringu obecności pozostałości pestycydów
7. Interpretacja wyników badania próbek
8. Podsumowanie, dodatkowe pytania, zakończenie szkolenia

Anna Szeliga – Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu Hamilton UO-Technologia Sp. z o. o. Doświadczony trener.

21. 2023 – szkolenie on-line
14. 04. 2023 – szkolenie on-line
16. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
21. 08. 2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
13. 10. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05. 2023 – szkolenie on-line

13:30 – 14:00 cd. szkolenia on-line
14:00 podsumowanie, zakończenie

599, 00 zł netto + VAT 23%
795, 00 zł netto + VAT 23%

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
16/06/2023

Warszawa

Zapisz21/08/2023

Zapisz13/10/2023

ZapiszPozostałości pestycydów w produktach spożywczych - przegląd wymagań, klasyfikacja, interpretacja wyników analiz - szkolenie ON-LINE

PLN 599, 00 + VAT

21/02/2023

Zapisz14/04/2023

ZapiszZapiszZapiszZapisz05/12/2023

Zapisz

04 WEB

Znakowanie wartością odżywczą produktów na Stany Zjednoczone - WEBINARIUM NOWOŚĆ

PLN 350, 00 + VAT

„ZNAKOWANIE WARTOŚCIĄ ODŻYWCZĄ NA RYNEK STANÓW ZJEDNCZONYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW

TRYB WEBINARIUM: ON-LINE
SYMBOL: 04 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem webinarium jest przedstawienie wymogów w zakresie znakowania wartością odżywczą środków spożywczych przeznaczonych na rynek USA. Podczas spotkania wyjaśnione zostaną najważniejsze różnice pomiędzy zakresem i sposobem informowania o wartości odżywczej produktów w systemie prawa amerykańskiego i europejskiego. Omówiona zostanie ponadto metodyka wyznaczania wielkości porcji „serving size” na podstawie wartości RACC w różnych przypadkach, koncepcja „cukrów dodanych” oraz wiele innych kwestii istotnych podczas opracowywania „Nutrition Facts Panel”.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Webinarium skierowane jest do firm, które eksportują produkty spożywcze na rynek amerykański lub planują takie działanie w przyszłości. Spotkanie pozwoli zdobyć cenną wiedzę pracownikom działów jakości oraz laboratorium.

PROGRAM:
1. Format deklaracji „Nutrition Facts Panel” wg FDA oraz USDA-FSIS
2. Zakres informacji obowiązkowych i dobrowolnych
3. Wartości „Daily Values” oraz „Daily Reference Intake”
4. Różnice w definicjach dotyczących istotnych składników odżywczych (w porównaniu z przepisami UE)
5. Koncepcja „cukrów dodanych”
6. Przeliczniki dla wartości energetycznej
7. Metodyka wyznaczania wielkości porcji produktu na podstawie RACC
8. Różnica pomiędzy RACC a „serving size”
9. Deklaracja w formacie dwukolumnowym
10. Zaokrąglenia deklarowanych wartości liczbowych i limity tolerancji
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

29. 2023
23. 2023

AGENDA:
09:00 – rozpoczęcie webinarium
09:05 – zajęcia webinaryjne
11:00 – sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie i zakończenie webinarium

350, 00 zł netto + VAT 23%
Cena zawiera: uczestnictwo w webinarium.

Imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23% Materiały szkoleniowe z webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23%

ZASADY ORGANIZACJI WEBINARIUM:

29/08/2023

Webinarium

Zapisz23/10/2023

Zapisz

05 JB

Produkty zafałszowane, niepełnowartościowe, podróbki i niezgodności w oznakowaniu – wybrane problemy autentyczności artykułów spożywczych - szkolenie STACJONARNE „PRODUKTY ZAFAŁSZOWANE, NIEPEŁNOWARTOŚCIOWE, PODRÓBKI I NIEZGODNOŚCI
W OZNAKOWANIU – WYBRANE PROBLEMY AUTENTYCZNOŚCI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”

SYMBOL: 05 JB

Podczas szkolenia przedstawione zostaną różne aspekty problematyki zafałszowań żywności – m. in. definicje prawne, przykłady fałszowania żywności, metody zapobiegania zafałszowaniom żywności, wymagania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, przegląd wybranych metodyk analitycznych.

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów ds. kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, a także innych uczestników łańcucha żywnościowego oraz organów kontrolnych. Wprowadzenie do problematyki zafałszowań żywności:
• Podstawowe definicje prawne dotyczące tematyki zafałszowań
• Podział zafałszowań
• Przyczyny zafałszowań, w tym zapobieganie zafałszowaniom żywności w wyniku błędów technologicznych
2. Zafałszowania żywności – wymagania prawne:
• Sankcje przewidziane za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych
• Przegląd przepisów dotyczących jakości handlowej artykułów-rolno spożywczych
• Przykłady fałszowania żywności na podstawie wyników kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
• Nieprawidłowości w zakresie oznakowania uznane jako zafałszowania
3. Zafałszowania żywności – wymagania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności:
• Wymagania standardu BRC i IFS w zakresie autentyczności środków spożywczych
• Ocena podatności na zafałszowania
• Plan ograniczania oszustw w branży spożywczej
• Przydatne narzędzia i przewodniki
4. Zafałszowania żywności w aspekcie badań laboratoryjnych:
• Przegląd najczęściej fałszowanych środków spożywczych
• Kontrola jakości produktów spożywczych – działania podejmowane w celu eliminowania przypadkowych zafałszowań wyrobów
• Metody analityczne stosowane w celu detekcji zafałszowań
• Przykłady interpretacji uzyskanych wyników
5. Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

Dyrektor Naczelny Laboratorium J. Hamilton.

22. 2023 – szkolenie on-line
22. 05. 2023 – szkolenie on-line
13. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
04. 2023 – szkolenie on-line

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

13/09/2023

ZapiszProdukty zafałszowane, niepełnowartościowe, podróbki i niezgodności w oznakowaniu – wybrane problemy autentyczności artykułów spożywczych - szkolenie ON-LINE 22/02/2023

Zapisz22/05/2023

ZapiszZapisz04/12/2023

Zapisz

09 JB

Znakowanie żywności. Przemysł mięsny - szkolenie ON-LINE

SZKOLENIE „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI. PRZEMYSŁ MIĘSNY”
WYKŁADY, ANALIZA, PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

SYMBOL: 09 JB

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie są aktualne wymagania dotyczące oznakowania mięsa i produktów mięsnych, nabędą umiejętności w zakresie oceny prawidłowości oznakowania. Będą mieli także okazję skonsultować się z ekspertem w sprawie projektowanych etykiet.

Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników i pracowników produkcji, kierowników jakości, pracowników działów jakości i laboratoriów, działów marketingu oraz PR sektora przemysłu mięsnego. Aktualne wymagania z zakresu znakowania produktów mięsnych w świetle obowiązujących przepisów krajowych
i Unii Europejskiej:
• Obowiązkowe informacje na etykiecie produktów mięsnych
• Nowe wymagania dotyczące znakowania krajem lub miejscem pochodzenia składnika podstawowego wędlin
• Definicja „mięsa” do celów znakowania, ilościowa zawartość składnika
• MOM i jego oznakowanie
• Najczęstsze problemy i wątpliwości związane ze znakowaniem produktów mięsnych
2. Aktualne wymagania z zakresu znakowania mięsa i „surowych wyrobów mięsnych”:
• Mięso wołowe, mięso drobiowe, mięso cielęce, mięso mielone
3. Wytyczne dotyczące oznakowania wędlin, w tym w zakresie wyliczania i kontroli wartości odżywczej
4. Skutki prawne deklaracji i zobowiązań
5. Wybrane sprawy sporne i wyroki sądów dotyczące oznakowania wędlin
6. Kalkulacja wybranych receptur produktów mięsnych zaproponowanych przez uczestników szkolenia z wykorzystaniem aplikacji komputerowej umożliwiającej wyliczanie ilościowej zawartości „mięsa” i innych składników w produktach mięsnych oraz wartości odżywczej.
7.

Specjalista w zakresie technologii przetwórstwa mięsa, prawa żywnościowego dotyczącego przemysłu mięsnego, w tym jakości handlowej oraz oznakowania mięsa i przetworów mięsnych, dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w przetwórstwie mięsa i bezpieczeństwa żywności.

23. 2023 – szkolenie on-line
15. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
18. 2023 – szkolenie on-line

17/03/2023

Zapisz15/06/2023

Zapisz18/10/2023

ZapiszZnakowanie żywności. Przemysł mięsny - szkolenie STACJONARNE „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI. PRZEMYSŁ MIĘSNY”
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie są aktualne wymagania dotyczące oznakowania mięsa i produktów mięsnych, nabędą umiejętności w zakresie oceny prawidłowości oznakowania. Będą mieli także okazję skonsultować się
z ekspertem w sprawie projektowanych etykiet.

Specjalista w zakresie technologii przetwórstwa mięsa, prawa żywnościowego dotyczącego przemysłu mięsnego, w tym jakości handlowej oraz oznakowania mięsa i przetworów mięsnych, dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych
w przetwórstwie mięsa i bezpieczeństwa żywności.

17. 03. 2023 – szkolenie on-line

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:
Zapisz

102 JB

Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami: gryzonie, owady latające, szkodniki magazynowe. Analiza ryzyka, dobra praktyka magazynowa - szkolenie STACJONARNE „ZABEZPIECZENIE ZAKŁADU PRZED SZKODNIKAMI: GRYZONIE, OWADY LATAJĄCE,
SZKODNIKI MAGAZYNOWE. ANALIZA RYZYKA, DOBRA PRAKTYKA MAGAZYNOWA”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

SYMBOL: 102 JB

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z tematyką wymagań ochrony przed szkodnikami w istniejących systemach
bezpieczeństwa żywności oraz omówieniem programu ochrony przed szkodnikami. Dokonana zostanie analiza konkretnych przykładów pochodzących z zakładów produkcyjnych.

Szkolenie skierowane jest do osób pragnących pogłębić swoja wiedzę na temat wymagań ochrony przed szkodnikami
w istniejących systemach bezpieczeństwa żywności, osób zainteresowanych zasadami przeprowadzania zabiegów DDD oraz koordynujących zabiegi DDD w zakładach produkcyjnych i nadzorujących prace firm świadczących usługi DDD. Standardy zwalczania szkodników:
• Standard BRC;
• Standard IFS;
2. Szkodniki w pomieszczeniach zakładów przemysłu spożywczego i przypadki zanieczyszczenia żywności szkodnikami.
3. Deratyzacja.
4. Zasady nowoczesnej deratyzacji:
• Monitoring;
• Zwalczanie;
5. Metody prewencyjne:
• Zabiegi higieniczne;
• Szczelność obiektu;
• Kontrola dostaw surowców i półproduktów;
6. Podstawy mikrobiologii:
• Podział mikroorganizmów;
• Chorobotwórczość drobnoustrojów;
• Koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19;
7. Dezynfekcja.
• Podstawowe metody zwalczania drobnoustrojów;
• Charakterystyka i podział chemicznych środków dezynfekcyjnych;
• Metody prowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych;
8. Zasady nowoczesnej dezynsekcji:
9. Analiza przykładów, dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

Od kilkunastu lat prowadzi wykłady dla branży spożywczej i farmaceutycznej, instytucji państwowych i kontrolnych m. Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz firm wykonujących zabiegi Pest Control.
Wieloletni audytor rekomendowany m. przez spożywcze sieci handlowe.
Ekspert wspomagający pracę KT 313 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy tworzeniu PN- EN16636: tj. Europejski Standard: Usługi ochrony przed szkodnikami – Wymagania i kompetencje.
Współpracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie standardów żywności w odniesieniu do zagrożeń biologicznych oraz audytów biologa mających na celu zwiększenie skuteczności zabezpieczeń przed szkodnikami z uwzględnieniem organizmów zawlekanych wraz z importowanymi towarami.
Współpracownik Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Twórca procedur dezynfekcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób szczególnie niebezpiecznych m. : GK Ebola, ASF, COVID-19.

24. 2023 – szkolenie on-line
29. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
03. 07. 2023 – szkolenie on-line
27. 11. 2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

29/05/2023

Zapisz27/11/2023

ZapiszZabezpieczenie zakładu przed szkodnikami: gryzonie, owady latające, szkodniki magazynowe. Analiza ryzyka, dobra praktyka magazynowa - szkolenie ON-LINE 24/03/2023

ZapiszZapisz03/07/2023

ZapiszZapisz

113 JB

Żywność prozdrowotna – skład, oznakowanie, reklama - szkolenie ON-LINE „ŻYWNOŚĆ PROZDROWOTNA – SKŁAD, OZNAKOWANIE, REKLAMA”

WYKŁADY, WARSZTATY – ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

SYMBOL: 113 JB

Szkolenie ma na celu zdobycie oraz doskonalenie wiedzy na temat prawnych aspektów tworzenia oraz prezentacji żywności o charakterze prozdrowotnym (żywności wzbogaconej, suplementów diety, FSMP, produktów do kontroli masy ciała). Omawiane zagadnienia będą ilustrowane licznymi przykładami z rynku.

Szkolenie skierowane jest do technologów, pracowników działów jakości oraz właścicieli firm, które sprzedają lub planują sprzedawać żywność prozdrowotną, a także wszystkich osób zainteresowanych prezentowaną tematyką. Kategorie żywności o charakterze prozdrowotnym
• Podział żywności o właściwościach prozdrowotnych (żywność wzbogacona, suplement diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, środek spożywczy zastępujący posiłek, do kontroli masy ciała)
• Istotne różnice pomiędzy kategoriami (na przykładach)
• Problemy praktyczne związane z prawidłową kwalifikacją żywności „prozdrowotnej”
• Przegląd przepisów regulujących poszczególne rodzaje żywności „prozdrowotnej”
2. Skład żywności o charakterze prozdrowotnym
• Zasady wzbogacania żywności (różnych kategorii)
• Maksymalne i minimalne ilości witamin oraz składników mineralnych
• Składniki roślinne – które mogą być składnikiem żywności?
• Problematyka „novel food” (nowa żywność i nowe składniki żywności)
3. Oznakowanie żywności o charakterze prozdrowotnym
• Najważniejsze różnice w oznakowaniu poszczególnych kategorii żywności
• Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne vs oświadczenia medyczne
• Bazy dozwolonych oświadczeń (w tym tzw. lista „pending”)
• Warunki stosowania oświadczeń
4. Reklama żywności o charakterze prozdrowotnym
• Zasady formułowania treści o charakterze reklamowym
• Komunikaty problemowe, np. „naturalny”, „zdrowy”, „bez konserwantów”, „bez GMO”, „na odchudzanie”, „na przeziębienie”, „przeciwwirusowy” – analiza przykładów z rynku
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

12. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
23. 2023 – szkolenie on-line

12/06/2023

Zapisz23/11/2023

ZapiszŻywność prozdrowotna – skład, oznakowanie, reklama - szkolenie STACJONARNE Zapisz

117 JB

Próbkobiorca mięsa, wyrobów mięsnych i wymazów higieniczno-sanitarnych - szkolenie ON-LINE „PRÓBKOBIORCA MIĘSA, WYROBÓW MIĘSNYCH I WYMAZÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH”

SYMBOL: 117 JBB

• Przypomnienie podstawowych obowiązków producentów żywności pochodzenia zwierzęcego w oparciu o wymagania prawne
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie metodyki pobierania próbek mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego
• Potwierdzenie kompetencji w zakresie pobierania próbek mięsa, przetworów mięsnych oraz wymazów higieniczno – sanitarnych (zaświadczenie).
• Konsultacje z wykładowcą posiadającym wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu mięsa
i przetworów mięsnych.

Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości, produkcji i laboratoriów zakładów przemysłu mięsnego odpowiedzialnych za pobór próbek mięsa, przetworów mięsnych i wymazów do badań mikrobiologicznych.

ZAKRES SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U., 2003, nr 59, poz. 526 z późn. zm. ;
2. Wspólnotowe i krajowe wymagania prawne dotyczące zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym. Obowiązki producentów żywności pochodzenia zwierzęcego w świetle przepisów prawnych. Rozp. WE nr 178/2002 oraz akty prawne tzw. „pakietu higienicznego”: Rozp. WE nr 852/2004 i 853/2004;
3. Wymagania ogólne w zakresie pobierania próbek / ogólne zasady pobierania próbek żywności, pasz, wymazów higieniczno-sanitarnych do badań;
4. Pobieranie próbek z tusz zwierząt rzeźnych. Metody pobieranie próbek (niszczące i nieniszczące, rodzaje próbek, częstotliwość pobierania, miejsce pobierania, schematy, zagadnienia praktyczne, transport i przechowywanie próbek. PN-ISO 17604:2005; Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005. Wstęp: ogólne zasady pobierania próbek żywności i pasz:
• Przepisy związane z pobieraniem próbek żywności do badań laboratoryjnych
• Cele pobierania próbek
• Metody pobierania próbek
• Rodzaje próbek
2. Pobieranie próbek pierwotnych i próbek wtórnych mięsa i przetworów mięsnych:
• Sprzęt do pobierania próbek
• Liczność pobieranych próbek pierwotnych
• Sposób pobierania próbek
• Sprawozdania z pobierania próbek
• Pakowanie próbek
• Warunki transportu i przechowywania próbek. Pobieranie próbek z tusz zwierząt rzeźnych w celu oceny higieny zakładu:
• Pobieranie próbek metodą niszczącą za pomocą skalpela lub korkoboru
• Pobieranie próbek metodą nieniszczącą za pomocą gąbki ściernej
• częstotliwość pobierania, miejsce pobierania, schematy
4. Ćwiczenia praktyczne (pokazowe):
• Pobieranie wymazów z powierzchni twardych
• Pobieranie próbek z powierzchni za pomocą płytek kontaktowych
• Pobieranie próbek z powierzchni tusz metodą niszczącą
• Pobieranie próbek z powierzchni tusz metodą nieniszczącą
5.

Lekarz Weterynarii, specjalista Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, technik analityki medycznej, prowadzi praktyczne szkolenia w zakresie mikrobiologii, dobrostanu zwierząt oraz higieny oraz skuteczności mycia
i dezynfekcji.

09. 2023 – szkolenie on-line
07. 2023 – szkolenie on-line
20. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
08. 2023 – szkolenie on-line

09/03/2023

Zapisz07/06/2023

Zapisz20/09/2023

Zapisz08/12/2023

ZapiszPróbkobiorca mięsa, wyrobów mięsnych i wymazów higieniczno-sanitarnych - szkolenie STACJONARNE Zapisz

118 JB

Projektowanie procesów mycia i dezynfekcji, utrzymanie higieny w środowisku produkcji oraz higieny osobistej w przetwórstwie żywności - szkolenie STACJONARNE „PROJEKTOWANIE PROCESÓW MYCIA I DEZYNFEKCJI, UTRZYMANIE HIGIENY
W ŚRODOWISKU PRODUKCJI ORAZ HIGIENY OSOBISTEJ W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI”

SYMBOL: 118 JB

Szkolenie ma na celu przedstawienie dostępnych rozwiązań technologicznych, które pozwalają na utrzymanie czystości
w środowisku produkcji spożywczej. Uczestnik zapoznaje się procesem planowania oraz projektowania zabiegów higienicznych w zakładzie produkcyjnym jaki i z realizacją procesu. Przedstawione zostaną metody walidacji procesu mycia oraz techniki kontroli czystości powierzchni roboczych.

Szkolenie adresowane do technologów w przemyśle spożywczym, pracowników kontroli jakości, producentów
i dystrybutorów środków chemii przemysłowej do mycia i dezynfekcji. Charakterystyka wybranych procesów produkcyjnych oraz zanieczyszczeń, które się w trackie produkcji gromadzą.
2. Omówienie najpopularniejszych technik mycia powierzchni wodoodpornych takich jak mycie CIP oraz z wykorzystaniem aktywnej piany. Przykłady produktów chemii przemysłowej z podziałem na zastosowanie. Projektowanie planów higienizacji dla różnych branż sektora spożywczego.
5. Sporządzanie instrukcji oraz ksiąg mycia w oparciu o przykłady.
6. Ogólne zasady pobierania próbek ze środowiska produkcji oraz od personelu. Archiwizacja i interpretacja wyników.
8.

Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia
i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej. 2023 – szkolenie on-line
23. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
10. 2023 – szkolenie on-line

Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić o wskazówki.
23/06/2023

ZapiszProjektowanie procesów mycia i dezynfekcji, utrzymanie higieny w środowisku produkcji oraz higieny osobistej w przetwórstwie żywności - szkolenie ON-LINE 23/03/2023

ZapiszZapisz10/11/2023

Zapisz

148 MIK

Kryteria mikrobiologiczne dla żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wg Food and Drug Administration (FDA) - szkolenie ON-LINE

PLN 490, 00 + VAT

„KRYTERIA MIKROBIOLOGICZNE DLA ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO WG FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA)”

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 148 MIK

Zapoznanie uczestników z wymaganiami FDA w zakresie parametrów mikrobiologicznych dla importowanej żywności na rynek amerykański.

Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości. Bezpieczeństwo żywności na rynku amerykańskim – Przewodnik do oceny jakości mikrobiologicznej przetworzonej żywności (FDA)
2. Mikrobiologiczna stabilność produktów, rola sukcesji pierwotnej i wtórnej produktu
3. Mikroflora surowców roślinnych i zwierzęcych – rola czynników wewnętrznych oraz fizycznych i chemicznych w przeżywalności drobnoustrojów. Procesy technologiczne a mikroflora produktu gotowego. Rola drobnoustrojów saprofitycznych w psuciu się żywności. Wymagania FDA dla produktów gotowanych i chłodzonych. Żywność TCS – kontrola czasu i temperatury
6. Kryteria FDA z podziałem na rodzaj żywności
7. Zatrucia pokarmowe – patogeny, epidemiologia, metody zapobiegania
8. Higiena procesu produkcji – źródła wtórnych zakażeń mikrobiologicznych.
9. Podsumowanie szkolenia, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

26. 2023 – szkolenie on-line

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 3 godziny

10:00 – 11. 30 rozpoczęcie szkolenia
11:45-13:15 cd. szkolenia
13:15 podsumowanie, zakończenie szkolenia

490, 00 zł netto + VAT 23%

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE

26/04/2023

Zapisz

159 JB

Znakowania żywności. Przemysł mleczarski - szkolenie ON-LINE „ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI. PRZEMYSŁ MLECZARSKI”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

SYMBOL: 159 JB

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe wymagania dotyczące zasad etykietowania produktów mlecznych. Będą mieli także okazję skonsultować z ekspertem konkretne przykłady etykiet.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości i rozwoju, technologów, specjalistów z zakresu marketingu, a także inne osoby odpowiedzialne za weryfikację poprawności oznakowania środków spożywczych. Ogólne zasady znakowania żywności
• Odpowiedzialność prawna za produkt
• Nazwa środka spożywczego
• Ilość netto żywności
• Wykaz składników (w tym substancje dodatkowe, aromaty, enzymy)
• Pominięcie komponentów w wykazie składników – zasada przenoszenia
• Oznaczenie ilościowe składnika (deklaracja QUID)
• Znakowanie w zakresie alergenów
• Znakowanie krajem pochodzenia – kiedy jest konieczne?
• Deklaracja pochodzenia podstawowego składnika – rozporządzenie (UE) nr 2018/775
• Data minimalnej trwałości, termin przydatności do spożycia
• Warunki przechowywania i warunki użycia
2. Znakowanie wartością odżywczą
• Sposób prezentacji informacji o wartości odżywczej – treści obowiązkowe i dobrowolne
• Zaokrąglenia wartości liczbowych i limity tolerancji
• Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – w pigułce
3. Prezentacja i reklama żywności – treści nieobowiązkowe
• Komunikaty typu „bez konserwantów”, „tradycyjny smak” „bez GMO” i inne „problemowe”
• Co można, a czego nie można napisać na etykiecie – na przykładach z rynku
4. Część warsztatowa, zakończenie
• Omówienie treści etykiet nadesłanych przez uczestników
• Dodatkowe pytania, podsumowanie

Uczestnicy mogą przed szkoleniem przesłać wzory etykiet do weryfikacji problemowych kwestii na adres: szkolenia@jsh. pl. Maksymalnie 2 etykiety na firmę, maksymalnie 7 dni przed szkoleniem.
TRENER:
20. 2023 – szkolenie on-line
12. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

20/04/2023

Zapisz12/10/2023

ZapiszZnakowania żywności. Przemysł mleczarski - szkolenie STACJONARNE Zapisz

160 JB

System Nutri-Score – Zasady stosowania systemu krok po kroku z uwzględnieniem nowego algorytmu - szkolenie STACJONARNE „NUTRI-SCORE – ZASADY STOSOWANIA SYSTEMU KROK PO KROKU
Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO ALGORYTMU”

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 160 JB

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowych informacji na temat systemu Nutri-Score: czym jest, kto może go stosować i na jakich zasadach. Podczas spotkania przedstawione zostaną także założenia nowego (zrewidowanego) algorytmu Nutri-Score, z dokładnym omówieniem poszczególnych zmian.

Przedsiębiorcy branży spożywczej, właściciele, technolodzy, działy jakości i marketingu, osoby zainteresowane tematyką szkolenia. System Nutri-Score jako nowe narzędzie znakowania wartością odżywczą na froncie opakowania
• Czym jest system Nutri-Score?
• Wątpliwości prawne związane z funkcjonowaniem Nutri-Score w Polsce
• Czy i kiedy Nutri-Score stanie się systemem obowiązkowym?
• Kto może stosować system Nutri-Score?
• Jakie produkty mogą zostać oznaczone Nutri-Score?
• Co należy zrobić aby przystąpić do systemu Nutri-Score?
2. Kalkulacja Nutri-Score
• Podstawowe zasady algorytmu Nutri-Score
• Wyznaczanie Nutri-Score krok po kroku (na przykładach)
• Kalkulator i przewodniki dotyczące systemu Nutri-Score
• Omówienie wybranych kwestii problemowych
3. Założenia nowego algorytmu Nutri-Score – szczegółowe omówienie planowanych zmian
4. Nutri-Score w praktyce rynkowej
• Sposób prezentacji Nutri-Score na opakowaniu
• System Nutri-Score w reklamie ogólnej
• Kontrola prawidłowości stosowania systemu
• System Nutri-Score w aplikacji dla konsumentów
5. Sesja pytań i odpowiedzi. 01. 2023 – szkolenie on-line
17. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i / lub stacjonarnie
07. 2023 Gdynia- szkolenie on-line i / lub stacjonarnie
21. 2023 – szkolenie on-line

Zapisz07/07/2023

ZapiszSystem Nutri-Score – Zasady stosowania systemu krok po kroku z uwzględnieniem nowego algorytmu - szkolenie ON-LINE 23/01/2023

ZapiszZapisz21/11/2023

Zapisz

161 JB

Pobieranie próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów oraz nasion roślin oleistych - szkolenie ON-LINE „POBIERANIA PRÓBEK ZIARNA ZBÓŻ, NASION ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
I ICH PRZETWORÓW ORAZ NASION ROŚLIN OLEISTYCH”

SYMBOL: 161 JB

• Praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie metodyki pobierania próbek pobieranie próbek olejów, nasion oleistych
i tłuszczy roślinnych.
• Potwierdzenie kompetencji w zakresie pobierania próbek olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych (zaświadczenie).
• Konsultacje z wykładowcą posiadającym wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pobieranie olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych.

Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości, produkcji i laboratoriów zakładów przemysłu olejarskiego odpowiedzialnych za pobór próbek pobieranie próbek olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych

• PN-EN ISO 24333: 2012 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe. Pobieranie próbek.
• PN-R-74013:1970 Ziarno zbóż. Wstępna kontrola jakości i badanie cech organoleptycznych.
• PN-R-66149:1997 Ziarno roślin oleistych. Ocena organoleptyczna.
• EN ISO 21294:2017 Oilseeds – Manual or automatic discontinuous sampling (ISO 21294:2017) ma status Polskiej Normy

2. Wykłady i ćwiczenia:
• sposób pobierania próbek
• przyrządy i sprzęt do pobierania próbek,
• rodzaje pojemników na próbki,
• sposób zabezpieczania i znakowania próbek,
• sposób przechowywania i transportu próbek,
• zasady wypełniania protokołu pobierania próbek
3. Pytania, test, zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

Wykształcenie: absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, kończył studia podyplomowe „Menedżer Jakości”
– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie orazw zakresie Integrowanej i Ekologicznej Technologii Produkcji Roślinnej. Obecnie na stanowisku kierownika wydziału nadzoru kontroli jakości, od 10 lat prowadzi szkolenia i egzaminy dla rzeczoznawców w zakresie pobieranie próbek: buraków cukrowych i ich przetworów, miodu, owoców i warzyw świeżych i przetworzonych, pieczywa, ziarna zbóż, roślin strączkowych i ich przetworów, oleju nasion roślin oleistych, mleka i jego przetworów i innych produktów spożywczych. 2023 – szkolenie on-line

21/04/2023

Zapisz19/09/2023

Zapisz

17 JB

Określanie wartości odżywczej do celów znakowania – aspekty praktyczne - szkolenie ON-LINE „OKREŚLANIE WARTOŚCI ODŻYWCZEJ DO CELÓW ZNAKOWANIA – ASPEKTY PRAKTYCZNE”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WERYFIKACJA ETYKIET

SYMBOL: 17 JB

Odpowiedź na pytania, jakie pojawiły się po wejściu w życie rozporządzenia (UE) 1169/2011 wprowadzającym obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą. Na szkoleniu zostaną przedstawione możliwe sposoby wyznaczania wartości odżywczej żywności w oparciu o dane literaturowe i badania laboratoryjne

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie specyfikacji produktów i etykiet spożywczych, technolodzy żywności, osoby zainteresowane tematyką szkolenia. Wymagania prawne w zakresie oznakowania środków spożywczych wartością odżywczą:
• Obowiązkowa Informacja o wartości odżywczej
• Żywność zwolniona z obowiązku znakowania wartością odżywczą
• Dobrowolna Informacja o wartości odżywczej
2. Określanie zawartości składników odżywczych:
• Wytyczne Komisji Europejskiej w odniesieniu do Rozporządzenia UE nr 1169/2011
– limity tolerancji
– zasady zaokrągleń
• Metody określania wartości odżywczej produktów:
– wykorzystanie metod analitycznych do oznaczania zawartości składników odżywczych
– wpływ zastosowanej metodyki badań na uzyskiwany wynik
– problemy praktyczne związane z pobieraniem i uśrednianiem prób
– wykorzystanie baz danych wartości odżywczej oraz tabel składu do wyznaczania informacji o wartości odżywczej (przykład kalkulacji)
– zmiany receptur, zamiany składników – wpływ na wartości odżywcze produktów gotowych
3. System Nutri-Score
• Geneza systemu Nutri-Score
• Kto może przystąpić do systemu i jakie produkty mogą być oznaczane logo Nutri-Score?
• Zasady algorytmu Nutri-Score – wyznaczanie Nutri-Score
• Nutri-Score na półkach sklepowych i w aplikacji dla konsumentów
• Nutrii-Score – podejście w krajach członkowskich UE
4.
Małgorzata Krzepkowska – Ekspert ds. bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych J. Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

Ekspert ds. Ekspert ds. Badań Chemicznych J. Hamilton Poland

24. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

24/05/2023

Zapisz19/10/2023

ZapiszOkreślanie wartości odżywczej do celów znakowania – aspekty praktyczne - szkolenie STACJONARNE Zapisz

174 JB

Stosowanie prawa żywnościowego w praktyce - szkolenie ON-LINE „STOSOWANIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO W PRAKTYCE”

WYKŁADY, POKAZY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 174 JB

Celem szkolenia jest zaprezentowanie w czasie rzeczywistym jak poruszać się po przepisach prawa żywnościowego, korzystając z funkcjonalności dwóch najważniejszych baz aktów prawnych – systemu Eur-Lex dla prawa unijnego oraz ISAP dla prawa krajowego. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wyświetlić najbardziej aktualną wersję aktu prawnego, jak odszukać akty zmieniające oraz akty powiązane, a także jak przywoływać określone przepisy (na przykładach). Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także narzędzia służące śledzeniu inicjatyw legislacyjnych oraz podstawowe definicje z obszaru charakterystyki aktów prawnych.

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w branży spożywczej, w szczególności pracowników działów jakości oraz technologów, którym liczne przepisy prawa żywnościowego niezbędne są w codziennej pracy. Charakterystyka i hierarchia aktów prawnych
• Akty ustawodawcze i nieustawodawcze
• Czym jest rozporządzenie unijne i czym różni się od dyrektywy?
• Czym są unijne decyzje, zalecenia i opnie?
• Czym jest ustawa i rozporządzenie krajowe? Czym rozporządzenie krajowe różni się od unijnego?
2. Struktura i przywoływanie aktów prawnych
• Systematyka jednostek redakcyjnych aktów prawnych
• Sposób oznaczania artykułu, ustępu, litery, punktu, podpunktu, tiretu
• Przywoływanie rozporządzeń i ustaw
3. Sposób korzystania z systemu Eur-Lex
• Tekst opublikowany, akty zmieniające, wersja aktualna, wersje skonsolidowane
• Widok wielojęzyczny
• Obserwowanie dokumentów
• Teksty dla których dokument stanowi podstawę prawną
• Akty wykonawcze i delegowane oparte na danym dokumencie
4. Sposób korzystania z systemu ISAP
• Tekst aktu, tekst ogłoszony, tekst jednolity, tekst ujednolicony – różnice
• Akty zmieniające (objęte i nieobjęte tekstem ujednoliconym)
• Powiązania z przepisami unijnymi
5. Monitorowanie zmian legislacyjnych
• Narzędzia pomocne w śledzeniu zmian w przepisach prawa żywnościowego
• Inicjatywy ustawodawcze Komisji Europejskiej – portal „Wyraź swoją opinię”
• Rządowe Centrum Legislacji
6. Podsumowanie, zakończenie szkolenia
• Sesja pytań i odpowiedzi

17. 2023
22. 2023
14. 2023

17/04/2023

Zapisz22/09/2023

Zapisz14/11/2023

Zapisz

18 JB

Mycie i dezynfekcja maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym - szkolenie ON-LINE „MYCIE I DEZYNFEKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM”

SYMBOL: 18 JB

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zagadnieniami i ogólnymi zasadami dotyczącymi mycia i dezynfekcji
w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego, dobór metod i środków do określonych powierzchni
i zanieczyszczeń. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z dobrą praktyką higieniczną oraz ich rola
w prawidłowym funkcjonowaniu zakładu.

Szkolenie skierowane jest do pracowników zainteresowanych zagadnieniami mycia i dezynfekcji w zakładach produkcyjnych, hotelach, restauracjach, stołówkach, barach oraz sklepach. Wprowadzenie
• Preparaty myjące i dezynfekcyjne
• Właściwości preparatów myjących
• Cechy dobrego środka myjącego
• Składniki preparatów myjących
• Właściwości preparatów dezynfekujących
• Cechy dobrego środka dezynfekcyjnego
2. Mycie
• Cel mycia
• Mycie – zasady ogólne
• Etapy mycia
• Mycie ręczne
• Mycie mechaniczne
• Mycie CIP (mycie w miejscu – Cleaning in Place)
• Mycie COP (mycie poza miejscem – Cleaning of Place)
3. Dezynfekcja
• Dezynfekcja fizyczna
• Dezynfekcja chemiczna
• Monitorowanie procesów mycia i dezynfekcji
• Weryfikacja mycia i dezynfekcji
4. GHP a mycie i dezynfekcja
5. Kontrola czystości fizycznej, chemicznej i biologicznej
6. Zakładowy plan higieny.
Specjalista z Katedry Higieny, Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, SGGW Warszawa, Doktor Nauk Weterynaryjnych, specjalista Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, technik analityki medycznej, specjalista ds. higieny żywności w firmie produkującej preparaty do zwalczania skażeń biologicznych, higienizacji.

16. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
17. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=12334&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">Zapisz16/05/2023

Zapisz23/08/2023

Zapisz17/10/2023

ZapiszMycie i dezynfekcja maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym - szkolenie STACJONARNE Zapisz

182 JB

Znakowanie żywności na rynek Stanów Zjednoczonych - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ

PLN 695, 00 + VAT

„ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI NA RYNEK STANÓW ZJEDNCZONYCH”

SYMBOL: 182 JB

Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych wymogów w zakresie znakowania środków spożywczych przeznaczonych na rynek USA, głównie w obszarze kompetencji FDA. Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe przepisy i wytyczne związane z omawianą tematyką. W sposób szczególny zostaną uwzględnione aspekty, które różnią legislację amerykańską od unijnej.

Szkolenie skierowane jest do firm, które eksportują produkty spożywcze na rynek amerykański lub planują takie działanie w przyszłości. Spotkanie pozwoli zdobyć cenną wiedzę pracownikom działów jakości, działów prawnych i laboratorium.

WYKŁADY:
1. Przepisy w zakresie znakowania żywności przeznaczonej na rynek USA
• Najważniejsze akty prawne i sposób poruszania się po eCFR
• Podział kompetencji pomiędzy FDA i USDA-FSIS oraz sposób kontroli
2. Ogólne zasady znakowania żywności (z naciskiem na wymogi FDA)
• Oznaczenie ilości netto
• Wykaz składników (z uwzględnieniem substancji dodatkowych)
• Treści dobrowolne (np. termin przydatności, QUID)
• Wymogi dodatkowe dla produktów spoza USA
3. Znakowanie wartością odżywczą
• Różnice w definicjach dotyczących istotnych składników odżywczych (w porównaniu z przepisami UE)
• Zakres i sposób prezentacji informacji o wartości odżywczej
• Metodyka wyznaczania wielkości porcji produktu na podstawie RACC
• Zaokrąglenia deklarowanych wartości liczbowych i limity tolerancji
4. Prezentacja i reklama żywności – treści nieobowiązkowe
• Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – definicje i ogólne zasady stosowania
• Inne wybrane komunikaty dobrowolne typu „gluten free”, „GMO free”, „wholegrain”, „healthy” itp. Zakończenie szkolenia
• Dodatkowe pytania, podsumowanie.

27. 2023
08. 2023
04. 2023
27. 2023

695, 00 zł netto + VAT 23%
27/02/2023

Zapisz08/05/2023

Zapisz04/09/2023

ZapiszZapisz

183 JB

Pobieranie próbek mleka i jego przetworów - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„POBIERANIE PRÓBEK MLEKA I JEGO PRZETWORÓW”

SYMBOL: 183 JB

• Praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie metodyki pobierania próbek z zakresu mleka i przetworów mleczarskich
• Potwierdzenie kompetencji w zakresie pobierania próbek z zakresu mleka i przetworów mleczarskich (certyfikat)
• Konsultacje z wykładowcą posiadającym wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu mleka i przetworów mleczarskich

Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości, produkcji i laboratoriów zakładów przemysłu mleczarskiego odpowiedzialnych za pobór próbek mleka i przetworów mleczarskich do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych.

• Ogólne zasady pobierania próbek:- PN-83/N-03010 Statystyczna kontrole jakości
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. U. z 2003 Nr 59, poz. )
• Szczegółowe zasady pobierania próbek- PN-EN-ISO 707:2009 Mleko i przetwory mleczne. Wytyczne do pobierania próbek.
• PN-ISO 5538 Mleko i przetwory mleczne Pobieranie próbek Kontrola metodą alternatywną
• Mleko i jego przetwory (pobieranie próbek) w aspekcie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 273/2008 z dnia
5 marca 2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1255/1999
w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych

2. Pobieranie próbek mleka i przetworów mleczarskich
3. Ćwiczenia:
• Praktyczne pobieranie próbek – przygotowanie pakowanie, znakowanie próbki laboratoryjnej.
• Protokół z pobierania próbek
4.

– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz w zakresie Integrowanej i Ekologicznej Technologii Produkcji Roślinnej. 2023 – szkolenie on-line

26/05/2023

Zapisz16/10/2023

Zapisz

184 JB

Pobieranie próbek olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„POBIERANIE PRÓBEK OLEJÓW, NASION OLEISTYCH I TŁUSZCZY ROŚLINNYCH”

SYMBOL: 184 JB

i tłuszczy roślinnych
• Potwierdzenie kompetencji w zakresie pobierania próbek olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych (certyfikat)
• Konsultacje z wykładowcą posiadającym wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pobieranie olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych

• PN-EN ISO 5555 2002 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Pobieranie próbek
• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1989/2003 z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy. „ZAŁĄCZNIK Ia. Pobieranie próbek oliwy z oliwek lub oliwy z wytłoczyn oliwek dostarczonych w bezpośrednim opakowaniu nieprzekraczającym 100 litrów”.
• EN ISO 21294:2017 Oilseeds – Manual or automatic discontinuoussampling (ISO 21294:2017) ma status Polskiej Normy
• PN-R-66149:199 Ziarno roślin oleistych. 2023 – szkolenie on-line

26/06/2023

Zapisz17/11/2023

Zapisz

198 MIK

Kryteria mikrobiologiczne- meandry rozporządzenia UE 2073/2005 – co, kiedy, dlaczego? - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„KRYTERIA MIKROBIOLOGICZNE –
MEANDRY ROZPORZĄDZENIA UE 20732005 – CO, KIEDY, DLACZEGO. ”

SYMBOL: 198 MIK

Cel – zapoznanie uczestników z praktycznym wykorzystaniem kryteriów mikrobiologicznych zawartych w rozporządzeniu
w planowaniu i realizacji procesów technologicznych.

Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości, technologów żywności pracowników laboratoriów przyzakładowych, pracowników pobierających próbki do badań mikrobiologicznych. Geneza kryterium mikrobiologicznego. Kryteria mikrobiologiczne dla drobnoustrojów patogennych. Pobieranie próbek-mechanizmy determinujące rozkład przestrzenny drobnoustrojów w żywności. Mikroorganizmy wskaźnikowe. Korelacja między bakteriami wskaźnikowymi a patogenami. Drobnoustroje wskaźnikowe w procesach termicznych. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania. 2023 – szkolenie on-line
05. 2023 – szkolenie on-line
01. 2023 – szkolenie on-line

17/05/2023

Zapisz05/09/2023

Zapisz01/12/2023

Zapisz

199 MIK

Mikrobiologiczny wersal - sanityzacja w praktyce - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„MIKROBIOLOGICZNY WERSAL – SANITYZACJA W PRAKTYCE”

SYMBOL: 199 MIK

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagrożeniem mikroflorą po procesie sanityzacji i metodami przeciwdziałania złym praktykom higienicznym.

Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości, technologów żywności, pracowników laboratoriów przyzakładowych, pracowników pobierających próbki do badań mikrobiologicznych i pracowników ekip sprzątających

1. Program monitorowania środowiska – cele. Wybór drobnoustrojów patogennych i wskaźnikowych. Identyfikacja miejsc pobierania próbek, częstotliwość i liczba próbek. Obszary wysokiego i niskiego ryzyka mikrobiologicznego. Ustalenie kryteriów mikrobiologicznych dla powierzchni, powietrza i personelu. Dobre i złe praktyki – przykłady z audytów higienicznych.
14. 2023 – szkolenie on-line
30. 2023 – szkolenie on-line

14/03/2023

Zapisz30/08/2023

Zapisz22/11/2023

Zapisz

200 MIK

Odpowiedź drobnoustrojów na stres środowiskowy- adaptacja do procesów produkcyjnych - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„ODPOWIEDŹ DROBNOUSTROJÓW NA STRES ŚRODOWISKOWY
– ADAPTACJA DO PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. ”

SYMBOL: 200 MIK

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznym wykorzystaniem odziaływania stresu środowiskowego na inaktywację drobnoustrojów w procesach technologicznych.

Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości i technologów żywności. Mechanizmy odpowiedzi drobnoustrojów na poziomie komórkowym. Stresy abiotyczne: stres temperaturowy, stres osmotyczny, stres oksydacyjny, stres pH, stres mechaniczny, stres ciśnieniowy, stres pokarmowy, stres wynikający z akumulacji toksycznych metabolitów, stres synergistyczny (wieloczynnikowy). Odporność na środki dezynfekcyjne – tworzenie biofilmu wywołane stresem. Stres środowiskowy i oporność na antybiotyki w patogenach związanych z żywnością.

14. 2023– szkolenie on-line
02. 2023 – szkolenie on-line
09. 2023 – szkolenie on-line

14/02/2023

Zapisz02/06/2023

Zapisz09/11/2023

Zapisz

201 MIK

Zastosowanie naturalnych środków konserwujących wobec patogenom przenoszonym przez żywność i bakteriom powodującym psucie - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„ZASTOSOWANIE NATURALNYCH ŚRODKÓW KONSERWUJĄCYCH WOBEC PATOGENOM PRZENOSZONYM PRZEZ ŻYWNOŚĆ I BAKTERIOM POWODUJĄCYM PSUCIE. ”

SYMBOL: 201 MIK

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z alternatywnymi metodami konserwacji żywności i mechanizmami inaktywującymi drobnoustroje. Naturalne konserwanty jako alternatywa dla syntetycznych konserwantów – czysta etykieta. Naturalne konserwanty roślinne- polifenole, fenole i flawonoidy. Peptydy przeciwdrobnoustrojowe pochodzenia roślinnego (AMP). Naturalne konserwanty pochodzenia zwierzęcego- lizozym, laktoferyna, owotransferyna, laktoperoksydaza, AMP pochodzące od zwierząt gospodarskich i polisacharydy. Naturalne konserwanty z mikroorganizmów – bakteriocyny. Bakteriofagi w bioprotekcji.
21. 2023 – szkolenie on-line

21/03/2023

Zapisz27/06/2023

Zapisz29/11/2023

Zapisz

202 MIK

Żywność wegańska i wegetariańska – zagrożenia mikrobiologiczne - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„ŻYWNOŚĆ WEGAŃSKA I WEGETARIAŃSKA – ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE”

SYMBOL: 202 MIK

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mikroflorą roślinnych zamienników mięsa, produktów mlecznych, atrybutami drobnoustrojów w przeżywaniu procesów technologicznych i ustaleniem zakresu analiz mikrobiologicznych. Mikroflora surowców roślinnych. Roślinne zamienniki mięsa. Wegańskie zamienniki produktów mlecznych (napoje roślinne fermentowane i niefermentowane). Rola czynników wewnętrznych oraz fizycznych i chemicznych w przeżywalności drobnoustrojów. Rola drobnoustrojów saprofitycznych w psuciu żywności. Źródła kryteriów mikrobiologicznych. Interpretacja wyników badań.

08. 2023 – szkolenie on-line
06. 2023 – szkolenie on-line

15:00 podsumowanie, zakończenie
CENA SZKOLENIA:
08/02/2023

Zapisz06/12/2023

Zapisz

203 MIK

Mikrobiologia patogenów, drobnoustrojów wskaźnikowych i psujących żywność - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„MIKROBIOLOGIA PATOGENÓW, DROBNOUSTROJÓW WSKAŹNIKOWYCH I PSUJĄCYCH ŻYWNOŚĆ. ”

SYMBOL: 203 MIK

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mikroflorą saprofityczna odpowiedzialną za proces psucia się żywności
i wykorzystaniem danych z analiz mikrobiologicznych w interpretacji zepsucia sensorycznego.

Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości, technologów żywności i pracowników laboratoriów przyzakładowych. Ekologia mikroflory patogennej, czynniki wzrostu i przeżycia w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wskaźniki procesów sanityzacyjnych – drobnoustroje oportunistyczne. Zepsucie sensoryczne – rola drobnoustrojów SSO. Kiedy i jakie parametry badać w analizie mikroflory żywności?
26. 2023 – szkolenie on-line
11. 2023 – szkolenie on-line
25. 2023 – szkolenie on-line

26/01/2023

11/05/2023

Zapisz25/10/2023

Zapisz

216 JB

Projektowanie i wprowadzanie na rynek nowych produktów spożywczych - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ

PLN 899, 00 + VAT

„PROJEKTOWANIE I WPROWADZANIE NA RYNEK NOWYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH”

SYMBOL: 216 JB

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych trendów w zakresie projektowania produktów spożywczych.
W czasie szkolenia zostaną przedstawione metody badania rynku, zasady planowania procesu projektowania oraz metody walidacji wyników prac projektowych.
Szkolenie pozwoli uniknąć błędów w czasie procesu projektowania oraz samodzielne przeprowadzenie niezbędnych działań związanych z nadzorowaniem procesu projektowania.

Szkolenie skierowane jest do osób biorących udział w opracowywaniu i wdrażaniu do produkcji nowych produktów oraz nadzorujących proces wprowadzania na rynek produktów spożywczych, pracowników działu marketingu, pracowników działów zapewnienia jakości oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością. Wymagania prawne w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów spożywczych, wymagania w zakresie etykietowania. Oczekiwania konsumentów w stosunku do produktów przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Metody i etapy opracowania nowych oraz wprowadzania zmian do istniejących produktów. Dane wejściowe do projektowania: analiza rynku, badanie konkurencji, określanie oczekiwanych rezultatów. Opracowanie koncepcji badań klientowskich pozwalających za zebranie danych wejściowych do projektowania. Etapy oraz metody nadzorowanie procesu projektowania. Analiza sensoryczna produktów: metody analizy sensorycznej, badania konsumenckie. Weryfikacja i wprowadzanie zmian do projektu. Wymagania w zakresie określania terminu przydatności do spożycia nowych i modyfikowanych produktów.
10. Wprowadzanie nowych/modyfikowanych produktów na rynek.
11. Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów.
12. Elementy public relations (PR) przy opracowaniu koncepcji i wprowadzaniu na rynek nowych wyrobów.

Wybrane ćwiczenia praktyczne. Ilość i zakres zależy od czasu trwania szkolenia.
1. Identyfikacja zmian determinujących konieczność wprowadzania nowych produktów (zmiany społeczne, ekonomiczne, żywieniowe). Proces projektowania – opracowanie przykładowego harmonogramu procesu projektowania – Diagram Gantta. Opracowanie i walidacja celów procesu projektowania. Przygotowanie przykładowego formularza badań konsumenckich. Porównanie jakości sensorycznej produktów – wykorzystanie przykładowym met analizy sensorycznej. Ćwiczenia z zakresu kreatywności – trening twórczego myślenia.

Zbigniew Oczadły – Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności – chemii i analizy żywności (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności).
Wieloletnie doświadczenie w prowadzenia analiz sensorycznych, badań konsumenckich, projektowania pracowni sensorycznych.
Wykładowca z zakresu prawa żywnościowego oraz wymagań standardów BRC i IFS w ramach studiów podyplomowych na wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Audytor wiodący w zakresie standardów BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 oraz GLOBALG. A. P. ; audytor systemów ISO 9001, ISO 22000 oraz HACCP.
Wykształcenie pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń między innymi z zakresu prawa żywnościowego, wymagań standardów sieciowych, audytów wewnętrznych.

09:00 – 11. 30 rozpoczęcie szkolenia on-line
899, 00 zł netto + VAT 23%
o wskazówki. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.
ZapiszZapisz

22 WEB

Zawartość mięsa w produktach mięsnych – różne aspekty - WEBINARIUM

PLN 250, 00 + VAT

WEBINARIUM
„ZAWARTOŚĆ MIĘSA W PRODUKTACH MIĘSNYCH – RÓŻNE ASPEKTY”

WYKŁADY
SYMBOL: 22 WEB

Webinarium ma na celu zapoznanie uczestników z różnymi metodami obliczeniowymi na zawartość mięsa.

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa żywności, pracowników laboratorium. Zawartość mięsa metoda obliczeniowa – definicje stosowanych parametrów
2. Zawartość mięsa metoda obliczeniowa – stosowane metody analityczne
3. Zawartość mięsa – metoda PCR
4. Nitrogen factors
5. Obliczanie zawartości mięsa z zastosowaniem zmodyfikowanej metody Stubbs and More.

Ekspert ds. Badań Chemicznych, J.

10:00 – rozpoczęcie webinarium
10:05 – zajęcia webinaryjne
26. 2023
21. 2023

250, 00 zł netto + VAT 23%
Zapisz21/09/2023

Zapisz

31 JB

Produkcja i etykietowanie żywności dla wegetarian i wegan - szkolenie ON-LINE „PRODUKCJA I ETYKIETOWANIE ŻYWNOŚCI DLA WEGETARIAN I WEGAN”

SYMBOL: 31 JB

Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnych możliwości stosowania komunikatów typu „odpowiedni dla wegetarian” lub „odpowiedni dla wegan” w znakowaniu żywności. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną istotne definicje prawne oraz definicje branżowe, a także dobre praktyki – m. postępowania ze składnikami pochodzenia zwierzęcego w zakładzie produkcyjnym. Omówiona zostanie także problematyka zanieczyszczeń krzyżowych produktami odzwierzęcymi (w tym alergenami) w produktach przeznaczonych dla wegetarian i wegan, a także wybrane zagadnienia dotyczące komunikacji marketingowej produktów roślinnych.

Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych. Trend żywności roślinnej
• Podstawowe zasady diety wegetariańskiej, wegańskiej, flexitariańskiej
• Motywacje konsumentów do wyboru diet roślinnych (kwestie etyczne i środowiskowe)
• Postawy Polaków wobec produktów i dań roślinnych
2. Produkty dla wegetarian i wegan a wymogi prawa
• Ramy prawne dotyczące możliwości przekazywania informacji o przeznaczeniu produktu dla wegetarian i wegan (przepisy krajowe)
• Definicje branżowe – omówienie wytycznych pozaprawnych
3. Produkcja żywności dla wegetarian i wegan
• Skład produktów odpowiednich dla wegetarian i wegan – dozwolone i niedozwolone surowce, dodatki, substancje pomocnicze
• „Ukryta” zawartość składników pochodzenia zwierzęcego
• Podstawowe zasady zarządzania składnikami pochodzenia zwierzęcego
• Zanieczyszczenia krzyżowe składnikami pochodzenia zwierzęcego (w tym podejście do deklaracji alergenów)
• Zasady wzbogacania żywności wegetariańskiej i wegańskiej (np. w wapń, żelazo, witaminę B12)
4. Wybrane aspekty znakowania żywności dla wegetarian i wegan
• Stosowanie dobrowolnych znaków graficznych
• Certyfikacja produktów wegetariańskich i wegańskich (np. V-label)
• Problem nazewnictwa produktów roślinnych (w tym alternatyw nabiału i mięsa)
• Hasła marketingowe stosowane w oznakowaniu żywności dla wegetarian i wegan, w tym oświadczenia negatywne i oświadczenia środowiskowe
• Omówienie wybranych treści etykiet nadesłanych przez uczestników
• Dodatkowe pytania
Uczestnicy mogą przed szkoleniem przesłać wzory etykiet do weryfikacji problemowych kwestii na adres: szkolenia@jsh. 2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
07. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=12243&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">Zapisz27/09/2023

Zapisz07/12/2023

ZapiszProdukcja i etykietowanie żywności dla wegetarian i wegan - szkolenie STACJONARNE Zapisz

39 WEB

Termin przydatności do spożycia. Nowoczesne metody badań obciążeniowych - WEBINARIUM

WEBINARIUM

„TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA. NOWOCZESNE METODY BADAŃ OBCIĄŻENIOWYCH”

WYKŁADY, DYSKUSJA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE

SYMBOL: 39 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:

W celu utrzymania wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktu producenci są zobligowani do określenia czasu do jakiego produkty są przydatne do spożycia. Zróżnicowanie składu i tym samym właściwości produktów żywnościowych wymaga opracowywania projektów badań przechowalniczych indywidualnie dla poszczególnych produktów.

Dla określenia i selekcji parametrów mogących w stopniu decydującym odzwierciedlać wpływ poszczególnych czynników na trwałość badanego produktu projekt powinien ustalić poza badaniami fizykochemicznymi i sensorycznymi badania mikrobiologiczne, które należy przeprowadzić na wyprodukowanych próbkach.

UCZESTNICY WEBINARIUM:

Szkolenie skierowane jest do technologów-ekspertów ustalających trwałość produktów żywnościowych i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produktu na rynku oraz Kierowników Laboratoriów działów marketingu.

PROGRAM:

 1. Wymagania prawne. Ustalenie i zatwierdzanie okresu przydatności do spożycia.
 2. Specyfikacja produktu jako narzędzie w ustalaniu planu badań.
 3. Reakcja drobnoustrojów na stres środowiskowy: temperatura, pH, aktywność wody, głód, kultury starterowe.
 4. Test obciążeniowy z wyznaczeniem potencjału wzrostu – procedura badawcza.
 5. Interpretacja badań i wykorzystanie wyników w zarządzaniu ryzykiem.
 6. Dodatkowe pytania, podsumowanie.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu.

PROWADZĄCY:

Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds.

Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J. Od 2010r.

TERMINY:

22. 2023

21. 2023

24. 2023

13. 2023

AGENDA:

09:00 – rozpoczęcie webinarium

09:05 – zajęcia webinaryjne

11:00 – sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie i zakończenie webinarium

CENA SZKOLENIA ON-LINE:

350 zł netto + VAT 23%

Cena zawiera: uczestnictwo w webinarium.

Imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23%

Materiały szkoleniowe z webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23%

Ilość miejsc na webinarium jest ograniczona.

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia
na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

ZASADY ORGANIZACJI WEBINARIUM:

Przed szkoleniem

Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie

Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J. Hamilton Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić o wskazówki.

Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają ankiety ewaluacyjne.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt: szkolenia@jsh. pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

Zapisz21/06/2023

Zapisz24/10/2023

Zapisz13/12/2023

Zapisz

44 JB

Bezpieczeństwo zdrowotne wody z zasadami oceny ryzyka w myśl rozp. MZ z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. z 2017 r. poz. 2294) - szkolenie STACJONARNE „BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE WODY Z ZASADAMI OCENY RYZYKA W MYŚL ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 7 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI (DZ. Z 2017 R. POZ. 2294)”

SYMBOL: 44 JB

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień wynikających z obowiązku prowadzenia przez podmioty – wodociągi wewnętrznej kontroli jakości wody, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku wykonywania badań jakości wody oraz terminowości informowania o ich wynikach właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego ale również o korzyściach płynących z oszacowania ryzyka.

Szkolenie skierowane jest do pracowników przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, pracowników działu jakości odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne artykułów spożywczych. Obowiązki podmiotów dostarczających wodę wg ww. rozporządzenia. Bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi a podwyższone wartości parametrów wskaźnikowych jakości wody. Wymagania dot. ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody, w tym bakteriami Legionella sp. a jej bezpieczeństwo zdrowotne. Zasady współpracy z laboratoriami wykonującymi badania jakości wody.

Ekspert i doświadczony wykładowca na szkoleniach dotyczących monitoringu i jakości wody do spożycia, basenów
i kąpielisk, ciepłej wody użytkowej.

19. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
16. 2023 – szkolenie on-line

19/05/2023

ZapiszBezpieczeństwo zdrowotne wody z zasadami oceny ryzyka w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 2294) - szkolenie ON-LINE Zapisz16/11/2023

Zapisz

47 JB

Żywność ekologiczna – zasady produkcji oraz wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu - szkolenie ON-LINE „ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA – ZASADY PRODUKCJI
ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE WPROWADZANIA DO OBROTU”

SYMBOL: 47 JB

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawnymi i systemowymi aspektami produkcji oraz dystrybucji żywności ekologicznej. Od 1 stycznia 2022 roku stosuje się nowe przepisy prawne w tym zakresie. Podczas szkolenia omówione zostaną m. zasady: produkcji, znakowania oraz postępowania z produktami ekologicznymi, regulowane m. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848.

Szkolenie skierowane jest do obecnych lub do chcących rozwinąć działalności w zakresie żywności ekologicznej: producenci, dystrybutorzy, importerzy, eksporterzy. Ramy prawne produkcji żywności ekologicznej. Przebieg procesu certyfikacji. Zasady produkcji żywności ekologicznej: surowce
4. Zasady produkcji żywności ekologicznej: produkty przetworzone
5. Magazynowanie oraz transport produktów ekologicznych. Tryb postępowania w przypadku podejrzenia posiadania produktu niezgodnego z zasadami produkcji ekologicznej. Znakowanie produktów ekologicznych. Obrót produktami ekologicznymi i dystrybucja tych produktów, w tym import.
Karol Andruk – Dyrektor ds. certyfikacji w jednostce certyfikującej systemy jakości żywności. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z poszczególnych systemów oraz sposobu prowadzenia audytów i kontroli w sektorze gospodarki żywnościowej. Kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu oraz zarządzaniu kontrolą żywności ekologicznej w Polsce.
Były naczelnik w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
06. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=12458&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">Zapisz13/04/2023

Zapisz06/06/2023

Zapisz07/11/2023

ZapiszŻywność ekologiczna – zasady produkcji oraz wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu - szkolenie STACJONARNE „ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA – ZASADY PRODUKCJI ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE WPROWADZANIA DO OBROTU”

Zapisz

47 WEB

Zasady deklarowania pochodzenia podstawowego składnika – praktyczna interpretacja rozporządzenia 2018/775 - WEBINARIUM „ZASADY DEKLAROWANIA POCHODZENIA PODSTAWOWEGO SKŁADNIKA
– PRAKTYCZNA INTERPRETACJA ROZPORZĄDZENIA 2018/775”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 47 WEB

Celem webinarium jest kompleksowe omówienie zasad deklarowania zarówno pochodzenia produktu (w kontekście odpowiednich przepisów horyzontalnych i wertykalnych), jak i pochodzenia jego podstawowego składnika (w kontekście wymagań Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/775 z dnia 28 maja 2018 r. ustanawiającego zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 […], w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego). Spotkanie będzie miało formę praktycznego warsztatu, który dokładnie wyjaśni jak interpretować odpowiednie akty prawne. Gwarantujemy minimum teorii i bardzo dużo przykładów z życia wziętych.

Podczas szkolenia uzyskasz odpowiedź na wiele pytań, w tym m. :
1. Kiedy wskazywanie pochodzenia produktu jest obowiązkowe?
2. Jaka jest różnica pomiędzy „krajem pochodzenia” a „miejscem pochodzenia”?
3. Czym jest podstawowy składnik środka spożywczego?
4. Czy produkt może mieć kilka składników podstawowych lub nie mieć ich wcale?
5. Jakie elementy etykiety są uznawane za deklarację pochodzenia?
6. Czy nazwa środka spożywczego nawiązująca do pochodzenia jest objęta zakresem rozporządzenia 2018/775?
7. Czy informację w rodzaju „wyprodukowano w …” należy traktować jako deklarację pochodzenia?
8. Kiedy etykieta musi zawierać informację o pochodzeniu podstawowego składnika?
9. Jak deklarować pochodzenie składnika podstawowego, gdy nie jest on taki sam jak pochodzenie produktu (dozwolone sformułowania, umiejscowienie na etykiecie, wielkość czcionki)?
10. Co zrobić w sytuacji kiedy podstawowy składnik pochodzi z wielu państw?
11. Czy wskazywany poziom geograficzny pochodzenia składnika (UE/poza-UE, kraj, rejon) musi być spójny ze wskazanym pochodzeniem produktu?
12. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie.

PROWADZĄCY:
20. 2023
09. 2023

Imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23% Materiały szkoleniowe z webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23%

20/03/2023

ZapiszZapisz

50 JB

Znakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa - szkolenie ON-LINE „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI. INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA”

SYMBOL: 50 JB

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa odnośnie znakowania żywności w celu praktycznego ich zastosowania. Podstawowe obowiązki producentów żywności w zakresie znakowania żywności wynikające z:
 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Znakowanie żywności – zasady ogólne, odpowiedzialność prawna za produkt i za oznakowanie. Znakowanie żywności – wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr (UE) 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności:
• informacje obowiązkowe na temat żywności, w tym m.
 nazwa produktu,
 wykaz składników,
 alergeny,
 QUID
 data minimalnej trwałości / termin przydatności do spożycia
 warunki przechowywania
 kraj i miejsce pochodzenia
• teksty marketingowe – ryzyka stosowania na opakowaniu
4. Zasady znakowania wartością odżywczą:
• obowiązkowa i dobrowolna informacja o wartości odżywczej
• żywność zwolniona z obowiązku znakowania wartością odżywczą. Nutri Score – dobrowolny system
6. „Produkt polski”
7. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – podstawowe zasady stosowania
8. Oznakowanie towarów paczkowanych. Treści niedozwolone, wprowadzające konsumenta w błąd.
W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu.

Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. 2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
14. 2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
08. 2023 – szkolenie on-line

09/02/2023

29/03/2023

ZapiszZapisz14/07/2023

ZapiszZapisz08/11/2023

ZapiszZnakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa - szkolenie STACJONARNE ZapiszZapiszZapisz

52 JB

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne - ramy prawne, praktyka rynkowa, planowane zmiany - szkolenie STACJONARNE „OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE I ZDROWOTNE – RAMY PRAWNE,
PRAKTYKA RYNKOWA, PLANOWANE ZMIANY”

SYMBOL: 52 JB

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania oświadczeń żywieniowych
i zdrowotnych w etykietowaniu oraz reklamie środków spożywczych. Uczestnicy spotkania dowiedzą się czym są oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, jakie wyróżniamy ich rodzaje i czym różnią się one między sobą. Duży nacisk położony zostanie na zrozumienie zasad stosowania oświadczeń oraz umiejętność ich wyszukania. Szeroko zostanie także omówiona problematyka oświadczeń „oczekujących” z tzw. „pending list”.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości i rozwoju, technologów, specjalistów z zakresu marketingu, a także osób odpowiedzialnych za weryfikację poprawności oznakowania środków spożywczych z ramienia urzędowej kontroli żywności. Ramy prawne stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
• Zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1924/2006
• Istotne definicje, czyli jak odróżnić oświadczenie żywieniowe od oświadczenia składnikowego albo oświadczenie zdrowotne od oświadczenia medycznego
• Zasady ogólne stosowania wszystkich oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
• System profili składników odżywczych
2. Oświadczenia żywieniowe w etykietowaniu i reklamie
• Dopuszczone oświadczenia żywieniowe i warunki ich stosowania
• Oświadczenia porównawcze
3. Oświadczenia zdrowotne w etykietowaniu i reklamie
• Rodzaje oświadczeń zdrowotnych
• Unijny rejestr oświadczeń zdrowotnych
• Warunki i ograniczenia stosowania oświadczeń zdrowotnych
• Informacje towarzyszące oświadczeniom zdrowotnym
• Odniesienia do ogólnych, nieswoistych korzyści (z art. 10)
• Lista oczekujące (pending list) – czym jest i jak z niej korzystać?
• Jak „rozszyfrować” numery ID botanicals?
4. Dodatkowe, praktyczne aspekty stosowania oświadczeń
• Różnica między „efektem fizjologicznym” a „efektem leczniczym”
• Wytyczne w zakresie elastyczności brzmienia oświadczeń zdrowotnych
• Żywność z oświadczeniami a limity tolerancji dla deklaracji w zakresie wartości odżywczej
• Problematyka tzw. „beauty claims”
• Dostępne przewodniki i interpretacje – gdzie szukać wiedzy o oświadczeniach?
5. Część warsztatowa
• Analiza przykładów z rynku – poprawne i niepoprawne stosowanie oświadczeń
• Tworzenie komunikacji marketingowej w oparciu o oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
6. Zakończenie szkolenia
28. 2023 – szkolenie on-line
11.. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
11. 2023 – szkolenie on-line

11/09/2023

ZapiszOświadczenia żywieniowe i zdrowotne - ramy prawne, praktyka rynkowa, planowane zmiany - szkolenie ON-LINE 28/03/2023

ZapiszZapiszZapisz11/12/2023

Zapisz

60 WEB

Znakowanie żywności w aspekcie zrównoważonego rozwoju - WEBINARIUM „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

SYMBOL: 60 WEB

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych wymogów prawnych oraz wytycznych w zakresie możliwości wykorzystania tzw. „zielonej komunikacji” w prezentacji i reklamie środków spożywczych. Podczas webinarium omówione zostaną m. takie pojęcia jak „environmental claim”, „ślad węglowy”, „ślad środowiskowy” itp. oraz przykłady znakowania środków spożywczych hasłami dotyczącymi zmniejszonego wpływu żywności lub opakowań na środowisko (np. „100% do recyklingu”, „zrównoważone składniki”, „eco-friendly”, „carbon neutral” itp. ). Oświadczenia dotyczące zrównoważonego rozwoju – czym są, kiedy i jak je stosować?
2. Omówienie przykładowych oświadczeń w kontekście aktualnych przepisów i planowanych zmian
3. Certyfikacja RSPO, FAIRTRADE i inne światowe inicjatywy w zakresie promocji zrównoważonych wyborów
4. Komunikaty dotyczące opakowań, np. biodegradowalny, kompostowalny, zrównoważony – znaczenie, możliwości stosowania
5. Strategia „Od pola do stołu” w kontekście planowanych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji wpływu produktów spożywczych na środowisko
6. Prace UE nad nowymi regulacjami dotyczącymi prezentacji śladu środowiskowego żywności na etykiecie
7. Inicjatywy dobrowolne – Eco-score, Planet-score itp.
26. 2023

Zapisz27/10/2023

Zapisz

62 JB

Znakowanie żywności - piekarnictwo i wyroby cukiernicze - szkolenie ON-LINE „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI – PIEKARNICTWO I WYROBY CUKIERNICZE”

SYMBOL: 62 /JB

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa odnośnie znakowania żywności – wyrobów piekarniczych i cukierniczych – w celu praktycznego ich zastosowania. Przedstawione zostaną m. najczęściej występujące błędy w oznakowaniu tego typu produktów.

• Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
• Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
• Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. 2015 poz. 29 z późn. )
o nazwa produktu, wykaz składników, alergeny, QUID
o data minimalnej trwałości / termin przydatności do spożycia
o warunki przechowywania
o kraj i miejsce pochodzenia
W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu.
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej.
Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

12. 2023 – szkolenie on-line
18. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

12/04/2023

ZapiszZapiszZnakowanie żywności - piekarnictwo i wyroby cukiernicze - szkolenie STACJONARNE Zapisz

63 JB

Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym - szkolenie ON-LINE „NADZÓR NAD ALERGENAMI W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”

SYMBOL: 63 JB

Szkolenie ma na celu uaktualnienie lub poszerzenie informacji dotyczących alergenów oraz nadzoru nad alergenami
w zakładzie produkcyjnym. Omawiane będą aktualne wymagania prawne, charakterystyka metod badań i oceny ryzyka w odniesieniu do systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Przedstawione zostaną także zagadnienia walidacji procesów czyszczenia i dezynfekcji.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, technologów, menadżerów produkcji, pracowników działów jakości
i laboratoriów, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Alergeny w przemyśle spożywczym – zagrożenia i aspekty prawne:
• Rodzaje alergenów występujących w żywności
• Prawo Unii Europejskiej dotyczące alergenów w żywności. Procedury postępowania z alergenami w zakładzie produkcyjnym, w tym:
• zidentyfikowanie źródeł, przegląd: specyfikacji, dostaw i dostawców
• analiza zagrożeń, sporządzenie planu występowania – szacowanie ryzyka
• planowanie produkcji
• projektowanie nowych wyrobów
• zasady magazynowania
• ustalenie zasad postępowania przy operowaniu alergenami
• mycie i czyszczenie
• szkolenia pracowników. Walidacja procesów czyszczenia i dezynfekcji:
• walidacja procesów czyszczenia – zaprojektowanie „najgorszego przypadku”
• ustalanie kryterium akceptacji dla walidacji czyszczenia
• szacowanie akceptowalnego poziomu skażenia alergenowego dla danego wyrobu
4. Zasady prawidłowego znakowania alergenów. Dokumenty wspomagające – przewodniki UE, FDA, Codex Alimentarius
6.
15. 2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
19. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
13. 2023 – szkolenie on-line

15/02/2023

ZapiszZapiszZapiszZapiszNadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym - szkolenie STACJONARNE ZapiszZapisz

63 WEB

Badanie GMO w żywności i paszach - interpretacja wyników badań oraz wymagań zgodnie z VLOG - WEBINARIUM „BADANIE GMO W ŻYWNOŚCI I PASZACH – INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ ORAZ WYMAGAŃ ZGODNIE Z VLOG”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 63 WEB

Webinarium ma na celu zapoznanie uczestników z informacjami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi analizy produktów spożywczych pod kątem genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). W trakcie szkolenia zostaną omówione przykładowe wyniki analiz i ich interpretacja oraz wymagania zgodnie ze standardem VLOG.

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników laboratoriów kontroli jakości
i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego. Ogólne wymagania dla pracowni do badań w kierunku GMO. Pobieranie oraz przygotowanie próbek paszy i żywności. Izolacja DNA oraz optymalizacja reakcji PCR. Podstawowe informacje na temat metody PCR i real-time PCR. Badania przesiewowe (screening). Ogólne omówienie wyników badań żywności w kierunku GMO (jakościowych oraz ilościowych). Regulacje prawne. Wymagania VLOG.
Kierownik Pracowni Biologii Molekularnej J. Hamilton Poland gdzie opracowuje, wdraża i nadzoruje badania molekularne (PCR oraz immunoenzymatyczne ELISA) w zakresie analiz żywności i produktów paszowych. Z wykształcenia chemik oraz biotechnolog – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. 2023
12:00 – sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie i zakończenie webinarium

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
250 zł netto + VAT 23%

Imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23%
Materiały szkoleniowe z webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23%

Ilość miejsc na webinarium jest ograniczona.

ZASADY ORGANIZACJI WEBINARIUM:

Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności, ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają ankiety ewaluacyjne.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line.
Najpóźniej w dniu szkolenia do godz.
27/04/2023

ZapiszZapisz

64 WEB

Przeciwutleniacze w żywności - źródła, wpływ na zdrowie i metody oceny ich zawartości - WEBINARIUM

„PRZECIWUTLENIACZE W ŻYWNOŚCI – ŹRÓDŁA, WPŁYW NA ZDROWIE
I METODY OCENY ICH ZAWARTOŚCI”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

SYMBOL: 64 WEB

SZKOLENIE

„ ZNAKOWANIKE ŻYWYNOŚĆI

AKTUALNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA ”

Celem szkolenia jest poznanie źródeł i właściwości związków przeciwutleniających, które w dobie wzrastającej zachorowalności na choroby cywilizacyjne są składnikami szczególnie ważnymi w diecie współczesnego człowieka. Oprócz omówienia mechanizmów ich działania w prewencji i ograniczaniu występowania chorób, wskazane zostaną przykłady środków spożywczych będących ich najlepszym źródłem, a także kierunki działań technologicznych, analitycznych
i marketingowych w celu dostarczenia żywności o szczególnie wysokiej ich zawartości.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników sektora spożywczego (zwłaszcza pracowników marketingu, technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności) a także producentów żywności i konsumentów. Udział w szkoleniu zalecany jest szczególnie dla pracowników zajmujących się wprowadzaniem na rynek produktów o podwyższonej zawartości składników wpływających pozytywnie na zdrowie człowieka oraz ich promocją.

 • Charakterystyka chorób inicjowanych działaniem wolnych rodników.
 • Podział przeciwutleniaczy występujących w żywności.
 • Przeciwutleniacze a przetwarzanie żywności.
 • Metody analityczne służące do oznaczania aktywności przeciwutleniającej żywności (w tym do określania zawartości poszczególnych składników przeciwutleniających).
 • Zalecane technologie przetwarzania żywności w celu uzyskania produktów o jak najwyższej zawartości przeciwutleniaczy.
 • Jakiej żywności szuka konsument? (oczekiwania i sposoby komunikacji z konsumentami różnego rodzaju).
 • Podsumowanie, pytania.
 • Profesor uczelni, doktor habilitowana nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność chemia i analiza żywności oraz technologia żywności. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie chemii żywności
  i analityki laboratoryjnej oraz walidacji metod badawczych, a także towaroznawstwa. Autorka około 150 publikacji naukowych polskich i zagranicznych w zakresie zagadnień związanych z czynnikami wpływającymi na jakość żywności
  i sposobami jej laboratoryjnej oceny. Za działalność dydaktyczną i naukową wyróżniona kilkukrotnie nagrodami Rektora oraz studentów (w tym dwukrotna finalistka wydziałowych eliminacji do tytułu belfra uczelni). Organizator i prowadząca wielu szkoleń analitycznych realizowanych głównie dla pracowników sektora spożywczego.

  17. 2023

  20. 2023

  10:00 – rozpoczęcie webinarium

  10:05 – zajęcia webinaryjne

  12:00 – sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie i zakończenie webinarium

  250 zł netto + VAT 23%

  Zapisz20/10/2023

  Zapisz

  67 WEB

  "Zdrowa żywność" - cechy żywności poszukiwanej przez konsumentów. - WEBINARIUM

  „”ZDROWA ŻYWNOŚĆ”? – CECHY ŻYWNOŚCI POSZUKIWANEJ PRZEZ KONSUMENTÓW”

  SYMBOL: 67 WEB

  Celem szkolenia jest przedstawienie oczekiwań konsumentów związanych z żywnością oraz cech produktów spożywczych, na które zwracają szczególną uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Wyjaśnione zostanie pojęcie „zdrowej żywności” i tego, jak rozumieją je konsumenci. Przedstawione zostaną definicje alternatywne dla „zdrowej żywności” oraz zalecenia związane ze spożywaniem różnych grup produktów spożywczych (w zależności m. od płci, wieku czy stanu zdrowia konsumentów). Szkolenie może być przydatne szczególnie dla tych pracowników, którzy zajmują się projektowaniem i wprowadzaniem na rynek żywności o podwyższonej zawartości składników wpływających korzystnie na zdrowie człowieka oraz dotarciem z tą informacją do konsumentów.

 • Charakterystyka i sposoby rozumienia pojęcia „zdrowa żywność”
 • Definicja wartości odżywczej żywności oraz sposoby jej oceny
 • Oczekiwania konsumentów dotyczące żywności (czy jemy aby żyć, czy też żyjemy, aby jeść? )
 • Rodzaje żywności występującej na rynku (m. żywność ekologiczna, tradycyjna, funkcjonalna)
 • Żywność „na miarę”, czyli wpływ żywności na zdrowie. Czy istnieje żywność bezpieczna dla każdego konsumenta?
 • O czym powinien wiedzieć świadomy konsument.
 • i analityki laboratoryjnej oraz walidacji metod badawczych, a także towaroznawstwa. Autorka około 150 publikacji naukowych polskich i zagranicznych w zakresie zagadnień związanych z czynnikami wpływającymi na jakość żywności i sposobami jej laboratoryjnej oceny. Za działalność dydaktyczną i naukową wyróżniona kilkukrotnie nagrodami Rektora oraz studentów
  (w tym dwukrotna finalistka wydziałowych eliminacji do tytułu belfra uczelni).

  15. 2023

  Zapisz15/09/2023

  Zapisz

  68 JB

  Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metod analiz - szkolenie ON-LINE „ZANIECZYSZCZENIA ŻYWNOŚCI. AKTUALIZACJA WYMAGAŃ PRAWNYCH, METODY ANALIZ”

  SYMBOL: 68 JB

  Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych chemicznych zanieczyszczeń żywności w aspekcie aktualnych uregulowań prawnych, zagrożeń dla życia, metod analitycznych i interpretacji wyników analiz.

  Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości i laboratoriów zakładów przemysłu spożywczego odpowiedzialnych za prawidłową ocenę surowca i produktów, pracowników urzędowych laboratoriów nadzoru, a także wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę. Charakterystyka zanieczyszczeń chemicznych żywności. Źródła zanieczyszczeń w artykułach żywnościowych. Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie konsumenta. Aktualne akty prawne regulujące maksymalny poziom zanieczyszczeń w środkach spożywczych. Metody oznaczania wybranych zanieczyszczeń w żywności. Interpretacja wyników w powiązaniu z obowiązującymi przepisami prawnymi.
  Ekspert J. Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu Hamilton UO-Technologia Sp. 2023 – szkolenie on-line
  02. 2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  23. 2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  16/03/2023

  ZapiszZapiszZapiszZapiszZanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metod analiz - szkolenie STACJONARNE ZapiszZapisz

  70 JB

  Urzędowe kontrole żywności. Rozporządzenie (UE) 2017/625. Praktyczne konsekwencje dla firm - szkolenie ON-LINE Zapisz10/10/2023

  Zapisz

  74 JB

  Walidacja procesów czyszczenia, mycia i dezynfekcji czyli jak uzyskać obiektywne dowody, że wdrożona metoda jest skuteczna - szkolenie ON-LINE „WALIDACJA PROCESÓW CZYSZCZENIA, MYCIA I DEZYNFEKCJI
  – CZYLI JAK UZYSKAĆ OBIEKTYWNE DOWODY, ŻE WDROŻONA METODA JEST SKUTECZNA”

  SYMBOL: 74 JB

  Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak prowadzić kontrole procesu mycia i dezynfekcji, aby przebiegał skutecznie umożliwiając wytwarzanie produktu spełniającego określone wymagania jakości, jak uniknąć rutyny wykonując proces mycia, jak prowadzić proces planowania walidacji, nauczy się wyznaczać krytyczne parametry procesu wraz z limitami, określać częstotliwości i zakresu prowadzonych badań i testów, jakie prowadzić zapisy, jak optymalizować proces walidacji.

  Szkolenie skierowane jest do pracowników działów jakości odpowiedzialnych za nadzorowanie i kontrolę procesu mycia
  i dezynfekcji w zakładach produkcyjnych, hotelach, restauracjach, stołówkach, barach oraz sklepach. Niepożądane zanieczyszczenia produktu. Co to jest biofilm i gdzie się tworzy?
  3. Analiza powstawania biofilmu. Mikroorganizmy tworzące biofilm (na przykładzie: Listeria monocytogenes, Legionella). Mechanizm oporności drobnoustrojów na działanie środków dezynfekcyjnych. Metody likwidacji biofilmu. Definicje. Proces walidacji, dokumenty procesu walidacyjnego. Procesy mycia i dezynfekcji. Kontrola skuteczności mycia i dezynfekcji. Mechanizm działania środków dezynfekcyjnych na drobnoustroje. W których punktach należy pobierać próbki do badań. Metody badawcze, kryteria akceptacji, dopuszczalne limity.
  13. Gdy wyniki wykraczają poza ustalone kryteria akceptacji…
  14. Zarzadzanie alergenami. Zanieczyszczenia krzyżowe i sposoby ich eliminacji.
  16. Alergeny – czyszczenie i mycie oraz walidacja procesów.
  17. Możliwość wykorzystania szybkich testów jakościowych do detekcji alergenów w produktach i środowisku.
  18. Podsumowanie, pytania, zakończenie szkolenia,

  Kierownik laboratorium mikrobiologicznego, audytor systemów zarzadzania IFS i BRC a także ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001. Specjalista ds. jakości z 16-letnim doświadczeniem w przemyśle spożywczym, prowadzi szkolenia dot. higieny produkcji, zanieczyszczeń mikrobiologicznych i obecności alergenów.

  10. 2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  25. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  28. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=12408&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">ZapiszZapisz10/07/2023

  Zapisz25/09/2023

  Zapisz28/11/2023

  ZapiszWalidacja procesów czyszczenia, mycia i dezynfekcji czyli jak uzyskać obiektywne dowody, że wdrożona metoda jest skuteczna - szkolenie STACJONARNE ZapiszZapisz

  78 JB

  Dobrostan zwierząt rzeźnych podczas transportu i uboju - szkolenie ON-LINE „DOBROSTAN ZWIERZĄT RZEŹNYCH PODCZAS TRANSPORTU I UBOJU”
  WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

  SYMBOL: 78 JB

  Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z postępowaniem ze zwierzętami w okresie poprzedzającym ubój oraz nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi dobrostanu zwierząt podczas ich uśmiercania. Szkolenie pokazuje bezpośrednie przełożenie dobrostanu zwierząt na jakość mięsa, a także przedstawi dobrostan jako element konkurencyjności firmy.

  Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się ubojem i transportem zwierząt, jakością mięsa oraz wszystkich osób zainteresowanych Rozporządzeniem Nr 1099/2009. Ochrona zwierząt przed cierpieniem:
  • przepisy związane z ochroną zwierząt
  • definicja dobrostanu
  • fizjologiczne objawy stresu u zwierząt
  • prawidłowa obsługa zwierząt
  2. Nowe regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt podczas ich uśmiercania:
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania
  3. Transport zwierząt:
  • wymagania dla środków transportu zwierząt
  • obchodzenie się ze zwierzętami podczas załadunku, transportu i wyładunku
  • wymagania dla kierowców i konwojentów
  4. Postępowanie ze zwierzętami przed ubojem:
  • przepędzanie zwierząt
  • zapewnienie dostępu do wody i paszy
  • postępowanie w przypadku urazów
  • pracownik odpowiedzialny za dobrostan zwierząt
  • czynności podejmowane w celu poprawy dobrostanu zwierząt przeznaczonych do transportu / uboju
  i częstotliwość ich wykonywania
  • dokumentowanie – sprawozdania, rejestry działań, raportowanie – na co zwracać uwagę
  5. Dobrostan podczas oszałamiania zwierząt:
  • metody oszałamiania
  • kontrola skuteczności oszałamiania
  6. Wpływ postępowania ze zwierzętami przed ubojem na jakość mięsa:
  • miopatie stresowe
  • skutki przekarmienia i przemęczenia zwierząt
  7. Dobrostan jako element konkurencyjności firmy:
  • obawy konsumentów o dobrostan zwierząt
  • zaufanie do producentów
  • czy dobrostan ma wpływ na decyzje konsumentów?
  • certyfikat dobrostanu znakiem jakości.
  Specjalista z Katedry Higieny, żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, SGGW Warszawa, Doktor Nauk Weterynaryjnych, specjalista Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, technik analityki medycznej, specjalista
  ds.

  25. 2023 – szkolenie on-line
  26. 2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

  25/01/2023

  25/04/2023

  Zapisz26/09/2023

  ZapiszDobrostan zwierząt rzeźnych podczas transportu i uboju - szkolenie STACJONARNE Zapisz

  82 JB

  Obecność mykotoksyn w żywności - sposoby monitorowania, przegląd wymagań, interpretacja wyników - szkolenie ON-LINE

  PLN 545, 00 + VAT

  SZKOLENIE ON-LINE
  „OBECNOŚĆ MYKOTOKSYN W ŻYWNOŚCI – SPOSOBY MONITOROWANIA, PRZEGLĄD WYMAGAŃ, INTERPRETACJA WYNIKÓW”

  WYKŁADY, ANALIZA, PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
  SYMBOL: 82 JB

  Celem spotkania jest przedstawienie tematyki występowania oraz monitoringu mykotoksyn (mikotoksyn) w żywności. Główna tematyka prezentowana podczas spotkania będzie skoncentrowana na aspekcie zanieczyszczenia żywności mykotoksynami (mikotoksynami) w kontekście bezpieczeństwa konsumenta. Wytyczne legislacyjne regulujące to zagadnienie zostaną omówione i zaprezentowane z wykorzystaniem konkretnych przykładów praktycznych związanych z badaniami, limitami najwyższych dopuszczalnych poziomów oraz aspektu odpowiedniego pobierania próbek do badania i ich homogenizacji. Definicja mykotoksyn (mikotoksyn), ich klasyfikacja i pochodzenie
  2. Obecność mykotoksyn (mikotoksyn) w żywności w ujęciu historycznym
  3. Uregulowania prawne związane z obecnością mykotoksyn (mikotoksyn)
  5. Techniki analityczne wykorzystywane w monitoringu obecności pozostałości mykotoksyn (mikotoksyn) w żywności:
  • kryteria doboru metod analitycznych,
  • wytyczne dotyczące prawidłowego pobierania próbek
  6. Interpretacja wyników badania próbek
  Zapisz06/09/2023

  Zapisz

  86 JB

  Zarządzanie reklamacjami konsumenckimi oraz wobec dostawców - szkolenie STACJONARNE

  PLN 1 450, 00 + VAT

  „ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI KONSUMENCKIMI ORAZ WOBEC DOSTAWCÓW”

  PODSTAWY PRAWNE W OPARCIU O KODEKS CYWILNY ORAZ USTAWĘ O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA

  SYMBOL: 86 JB

  Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na świadome zarządzanie procesem obsługi reklamacji.
  Blok z aspektów prawnych dostarcza wiedzy na temat obowiązków oraz przywilejów osób obsługujących lub współuczestniczących w procesie obsługi reklamacji. Dzięki tej wiedzy uczestnicy bardziej świadomie podejmują decyzje dotyczące obsługiwanej reklamacji i nie dopuszczają do sytuacji, podczas których klienci lub partnerzy wywierają na nich niedopuszczalne naciski. Materiał szkolenia został uaktualniony o przepisy obowiązujące w obszarze reklamacji i dotyczące nadania dodatkowych przywilejów osobom fizycznym (osoby znajdujące się w rejestrze CEIDG) zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą.
  Blok dotyczący współpracy zespołowej jest dawką wiedzy na temat efektywnej współpracy zespołowej. Uczestnicy zyskują wiedzę na temat metod zarządzania zespołami, które powinny ze sobą współpracować w celu eliminacji przyczyn reklamacji. Uczestnicy nabędą, zatem wiedzę, jak nie tylko współpracować wewnątrz własnych zespołów, ale też na temat tego, jak tworzyć skuteczne zespoły z różnych komórek organizacji.
  Ostatni blok szkolenia, to warsztat służący do zdiagnozowania słabych stron procesu obsługi reklamacji
  i wypracowania nowych, bardziej skutecznych rozwiązań.

  Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem i obsługą reklamacji, w tym kierowników
  i managerów odpowiedzialnych za jakość produktów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów i sprzedaży, odrębnych działów reklamacji w firmach, których zadaniem jest profesjonalne przyjmowania
  i rozpatrywania reklamacji składanych przez klientów jak również wobec dostawców. Aspekty prawne obsługi reklamacji:
  • Czym jest sprzedaż konsumencka?
  • Prawa konsumenta i osoby fizycznej
  • Obowiązki sprzedawcy
  • Odpowiedzialność sprzedawcy
  • Zwolnienie z odpowiedzialności sprzedawcy
  • Obowiązki konsumenta i osoby fizycznej
  • Prawa sprzedawcy
  • Umowy pomiędzy przedsiębiorcami
  • Ryzyko sprzedaży
  • Odpowiedzialność przedsiębiorców
  • Zwolnienie z odpowiedzialności
  • Rękojmia, a gwarancja – różnice
  2. Projekty cross-departamentalne nad eliminacją reklamacji:
  • Praca zespołowa – zalety i metody
  • Błędy w pracy zespołowej i ich eliminacja
  • Zasady wprowadzania zmian w organizacji
  3. Zarządzanie reklamacjami – zespół doskonalenia jakości:
  • Zasady pracy Zespołu Doskonalenia Jakości
  • Metodologia rozwiązywania problemów 8D
  • Techniki i narzędzia:
  • Burza mózgów
  • Multi głosowanie
  • Diagram pokrewieństwa
  • Diagram przyczyny i skutku (diagram Ishikawy)
  • Lista sprawdzająca
  • Analiza Pareto
  • Karta przepływu
  • Diagram strzałkowy
  • Metoda 5 WHY
  • Inne narzędzia
  4. Usprawnienie obsługi reklamacji:
  • Przegląd procedur i procesów reklamacyjnych w organizacji
  • Warsztat nad usprawnieniem obsługi reklamacji
  • Rekomendacja skutecznych procedur obsługi reklamacji
  Specjalista ds. doradztwa i obsługi reklamacji, obecnie na stanowisko Managera ds. Reklamacji w zakładzie przemysłu chemicznego. Prowadzi szkolenia w zakresie profesjonalnej obsługi reklamacji, aktów prawnych w reklamacjach i zarządzanie procesami w reklamacjach.
  Prowadzi wykłady na konferencjach dla Nowoczesna Firma S. A., Bonnier Business (Polska) – Puls Biznesu, Trio Conferences: Efektywne zarządzanie reklamacjami. Temat wykładu: „Proces obsługi reklamacji jako część strategii Customer Experience Management”.

  29-30. 2023 – szkolenie on-line
  19-20. 2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  13-14. 2023 – szkolenie on-line

  945, 00 zł netto + VAT 23%
  1450, 00 zł netto + VAT 23%
  19-20/09/2023

  ZapiszZarządzanie reklamacjami konsumenckimi oraz wobec dostawców - szkolenie ON-LINE

  PLN 945, 00 + VAT

  29-30/03/2023

  ZapiszZapisz13-14/12/2023

  Zapisz

  87 JB

  Higiena powietrza w zakładach przemysłu spożywczego w odniesieniu do wymagań standardów bezpieczeństwa żywności BRCGS Food v. 9, IFS Food v. 7, ISO 22000 - szkolenie STACJONARNE „HIGIENA POWIETRZA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI BRCGS FOOD V. 9, IFS FOOD V. 7, ISO 22000. ”

  SYMBOL: 87 JB

  Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami względem dedykowanej czystości powietrza, analiza zagrożeń
  w powietrzu, sposoby uzdatniania powietrza do założonych celów w zakładzie przemysłu spożywczego, a także zaplanowanie systemowego nadzoru nad czystością powietrza. W trakcie szkolenia zaplanowane są ćwiczenia, stąd należy mieć możliwość koncentracji na realizowanych zadaniach oraz możliwość pracy w breakautroom’ach – poprzez włączenie mikrofonu i kamery.

  Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości i laboratoriów zakładów przemysłu spożywczego odpowiedzialnych za prawidłową ocenę jakości powietrza, a także pracowników działów: utrzymania ruchu, produkcji, członków zespołu ds. HACCP, audytorów wewnętrznych. Powietrze – wprowadzenie do zagadnienia
  2. Wymagania prawne oraz standardów w zakresie higieny powietrza
  • Wymagania prawne – krajowe i unijne
  • Norma ISO 22000:2015
  • Wymagania standardu BRC Food, wydanie 9
  • Wymagania standardu IFS Food, wydanie 7
  3. Źródła powietrza w zakładach przemysłu spożywczego
  • Powietrze atmosferyczne
  • Sprężone powietrze
  • Gazy techniczne
  4. Zanieczyszczenia powietrza- analiza zagrożeń
  • Zanieczyszczenia fizyczne
  • Zanieczyszczenia chemiczne
  • Zanieczyszczenia biologiczne
  • Źródła zanieczyszczeń powietrza w zakładach
  5. Zastosowanie powietrza i gazów w przemyśle spożywczym
  • Kryteria czystości powietrza
  • Wentylacja
  • Układ reduktorów
  • Skład powietrza
  • Ciśnienie powietrza
  6. Metody oczyszczania/uzdatniania powietrza produkcyjnego
  • Centrale wentylacyjne
  • Lampy jonizujące
  • Filtry
  7. Kontrola jakości powietrza, analiza wyników
  • Plan badań powietrza – jak zaplanować, wykonać
  • Jak czytać wyniki badań?
  • Ocena ryzyka do badań powietrza
  • Kryteria zakładowe
  Trenerem szkolenia jest doktor nauk rolniczych w zakresie Technologii żywności i żywienia, współpracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wykładowca z zakresu systemów jakości i bezpieczeństwa żywności. Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych. Współpraca z firmami krajowymi i międzynarodowymi w charakterze konsultanta w zakresie szkolenia, wdrażania, audytowania systemów zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, również
  w usługach logistycznych i dystrybucyjnych. Doświadczenie jako Quality Manger w przemyśle mięsnym, mlecznym, cukierniczym, warzywno-owocowym, chłodniczym, gastronomicznym, logistycznym.

  15. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=15717&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">ZapiszHigiena powietrza w zakładach przemysłu spożywczego w odniesieniu do wymagań standardów bezpieczeństwa żywności BRCGS Food v. 7, ISO 22000 - szkolenie ON-LINE ZapiszZapisz15/11/2023

  Zapisz

  89 JB

  Znakowanie żywności. Przemysł rybny - szkolenie ON-LINE „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI. PRZEMYSŁ RYBNY”

  SYMBOL: 89 JB

  Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe wymagania dotyczące zasad etykietowania ryb i przetworów rybnych.

  Szkolenie skierowane jest do pracowników działów jakości i laboratorium, produkcji, pracowników działów prawnych, marketingu oraz działów PR sektora przemysłu rybnego.

  • Wymagania rozporządzenia o WOR i inne przepisy sektorowe

  Uczestnicy mogą przed szkoleniem przesłać wzory etykiet do weryfikacji problemowych kwestii na adres: szkolenia@jsh.
  TERMINY:
  12. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

  12/05/2023

  Zapisz11/10/2023

  ZapiszZnakowanie żywności. Przemysł rybny - szkolenie STACJONARNE Zapisz

  92 JB

  Suplementy diety - skład, oznakowanie i reklama w świetle aktualnych przepisów prawnych i planowanych zmian - szkolenie ON-LINE „SUPLEMENTY DIETY – SKŁAD, OZNAKOWANIE I REKLAMA
  W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH I PLANOWANYCH ZMIAN”

  SYMBOL: 92 JB

  Szkolenie ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu kwalifikacji, składu oraz oznakowania suplementów diety. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze wymogi legislacyjne, a także dodatkowe wytyczne, np. dotyczące substancji botanicznych czy maksymalnych poziomów witamin i składników mineralnych. Przedstawiona zostanie również problematyka tzw. „novel food” oraz oświadczeń zdrowotnych dla składników roślinnych.

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z branżą suplementów diety – technologów, pracowników działów jakości, działów marketingu, a także działów prawnych. Zasady kwalifikacji produktu jako suplement diety
  • Definicja suplementu diety – co może, a co nie może być suplementem diety?
  • Produkty z pogranicza – różnica pomiędzy żywnością powszechnego spożycia, suplementem diety, FSMP, wyrobem medycznym a produktem leczniczym
  2. Składniki „aktywne” w suplementach diety
  • Witaminy i składniki mineralne – formy chemiczne, maksymalne poziomy stosowania
  • Opinie Zespołu ds. Suplementów Diety i inne wytyczne
  • Składniki roślinne – które i w jakiej ilości mogą zostać dodane do suplementu?
  • Novel food – definicja, kwalifikacja, unijny katalog, procedura notyfikacji / autoryzacji
  3. Znakowanie suplementów diety
  • Elementy obowiązkowe i dobrowolne etykiety suplementu diety
  • Sposób deklaracji substancji o aktywności fizjologicznej – praktyczne wskazówki
  • Zasada rzetelnego informowania – co wolno a czego nie wolno napisać (na przykładach z rynku)
  4. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w prezentacji i reklamie suplementów
  • Zakres stosowania rozporządzenia 1924/2006 – ważne definicje, przewodniki dot. stosowania
  • Ogólne i szczególne zasady stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
  • Unijny rejestr dopuszczonych oświadczeń
  • Odniesienia do ogólnych, nieswoistych korzyści
  • Lista „oczekująca” (ang. „pending list”) – czym jest i jak z niej korzystać?
  5. Notyfikacja suplementów diety
  • Powiadomienie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu – elektroniczny system powiadamiana GIS w praktyce
  • Korekta powiadomienia, postępowanie wyjaśniające
  6. Sesja pytań i odpowiedzi
  • Odpowiedzi na pytania uczestników
  • Omówienie nadesłanych etykiet i zagadnień wskazanych przez uczestników

  03. 2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  16. 2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  ZapiszZapiszZapiszZapiszSuplementy diety - skład, oznakowanie i reklama w świetle aktualnych przepisów prawnych i planowanych zmian - szkolenie STACJONARNE ZapiszZapisz

  94 JB

  Substancje dodatkowe, aromaty, enzymy w przetwórstwie spożywczym. Regulacje prawne, praktyka stosowania i kontrola - szkolenie STACJONARNE „SUBSTANCJE DODATKOWE, AROMATY, ENZYMY W PRZETWÓRSTWIE SPOŻYWCZYM.
  REGULACJE PRAWNE, PRAKTYKA STOSOWANIA I KONTROLA”

  SYMBOL: 94 JB

  Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych wymogów prawnych w zakresie możliwości stosowania dodatków technologicznych, aromatów oraz enzymów w produkcji spożywczej. Uczestnicy spotkania dowiedzą w jaki sposób poruszać się w odpowiedniej legislacji, a także w jaki sposób znakować produkty zawierające dodatki / aromaty / enzymy. Przedstawiona zostanie także problematyka dodatków określanych jako „clean label”.

  Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników i pracowników produkcji, kierowników ds. jakości, pracowników działów jakości i laboratoriów. Aktualne przepisy regulujące zasady stosowania dozwolonych substancji dodatkowych
  • Podstawowe zasady związane ze stosowaniem dodatków
  • Unijny wykaz dodatków do żywności – budowa, sposób poruszania się, prawidłowa interpretacja zapisów
  • Kategoryzacja żywności w aspekcie stosowania dodatków do żywności
  • Zasada przenoszenia – omówienie szkicu przewodnika Komisji Europejskiej
  • Barwniki vs żywność barwiąca
  • Sposób deklaracji dodatków w wykazie składników oraz możliwości pominięcia deklaracji
  2. Stosowanie oraz oznakowanie aromatów
  • Definicja aromatu w kontekście stosowania preparatów funkcjonalnych typu „clean label”
  • Znakowanie aromatów naturalnych
  • Aromat vs wizerunek na etykiecie
  3. Uregulowania prawne w zakresie stosowania enzymów w produkcji żywności
  • Wspólnotowa lista enzymów spożywczych
  • Enzymy jako substancje pomocnicze w przetwórstwie – przewodnik Komisji Europejskiej
  • Znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy
  4. Znakowanie żywności bez dodatków
  • Jak bezpiecznie wyróżnić produkt bez dodatków?
  • Trend clean label – komunikaty negatywne typu „bez konserwantów”, „bez wzmacniaczy smaku” itp.
  27. 2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  17. 2023 – szkolenie on-line

  06/07/2023

  ZapiszZapiszSubstancje dodatkowe, aromaty, enzymy w przetwórstwie spożywczym. regulacje prawne, praktyka stosowania i kontrola - szkolenie ON-LINE 27/01/2023

  ZapiszZapiszZapisz14/12/2023

  Zapisz

  112 JBP

  Jakość i bezpieczeństwo pasz

  Prawne i systemowe aspekty dystrybucji pasz - szkolenie STACJONARNE „PRAWNE I SYSTEMOWE ASPEKTY DYSTRYBUCJI PASZ”
  SYMBOL: 112 JBP

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z prawnymi i systemowymi aspektami dystrybucji pasz.

  Szkolenie adresowane jest do firm transportowych, handlowych, skupów, firm świadczących usługi przeładunku
  i magazynowania, producentów mieszanek i materiałów paszowych. Przepisy prawne i klasyfikacja pasz w UE
  • rozporządzenia: 183/2005, 767/2009, 181/2003, 178/2002, 1069/2009, 2017/1017, 2017/625
  2. Geneza systemów jakościowych
  3. Najbardziej popularne systemy jakościowe w Polsce
  • GMP+, QS, Vlog, GMP+MI105, FAMI-QS
  4. Początek łańcucha paszowego
  5. Porównanie wymogów prawnych i systemowych w sektorze paszowym
  • Program warunków wstępnych
  • Plan HACCP
  • Działania operacyjne
  • Weryfikacja i usprawnienia
  • Oznakowanie/etykietowanie pasz
  W roku 2008 ukończył studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu.
  Karierę zawodową rozpoczął w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu jako Inspektor ds. pasz, aby potem kontynuować ją w Głównym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie. Następnym etapem pracy zawodowej było stanowisko Regulatory Managera w Cargill Poland Sp. Z o. gdzie był odpowiedzialny za kontakty oddziałów Cargill w Polsce z Inspekcją Weterynaryjną. Pozwoliło mu to potwierdzić oraz rozszerzyć wiedze z aspektów prawnych branży paszowej i utylizacyjnej.
  W ramach wewnętrznych szkoleń odbył staż na stanowisko dyrektora wytwórni pasz. Dalszym etapem pracy było stanowisko Quality Managera w Wytwórni Premiksów LNB w Kiszkowie – Oddziale Cargill Poland gdzie był odpowiedzialny za wdrażanie wymagań firm z obszaru petfood oraz utrzymanie i wdrażaniem systemów zarzadzania jakością, w tym FAMIQS ora GMP +. W roku 2018 rozstał się z firmą Cargill i od tej pory prowadzi konsulting oraz audytowane systemów GMP + oraz PIM BEZ GMO. Wdrożyłem systemy GMP+, PIM BEZ GMO oraz HACCP w wielu firmach.

  18. 2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
  20. 2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie

  Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna
  w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=15464&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">ZapiszZapiszPrawne i systemowe aspekty dystrybucji pasz - szkolenie ON-LINE Zapisz20/06/2023

  ZapiszZapisz

  119 JBP

  HACCP w przemyśle paszowym – zasady i utrzymanie systemu. Szkolenie STACJONARNE NOWOŚĆ

  SZKOLENIE „WDRAŻANIE PROCEDUR HACCP W PRZEMYŚLE PASZOWYM”

  TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
  SYMBOL: 119 / HYBRYDOWY

  Celem szkolenia jest krótkie przypomnienie głównych wymagań systemu HACCP oraz praktyczne przygotowanie analizy zagrożeń, szacowanie ryzyka i omówienie prawidłowo wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych.

  Szkolenie adresowane jest do specjalistów ds. jakości karmy, technologów i kierowników produkcji odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu jakości i bezpieczeństwa pasz. Przeprowadzenie szczegółowej analizy zagrożeń
  2. ustanowienie krytycznych punktów kontroli (CCP)
  3. Ćwiczenia praktyczne
  4. Przyjęcie odpowiednich limitów krytycznych dla każdego CCP
  5. Opracowanie właściwego systemu monitorowania
  6. Ćwiczenia praktyczne
  7. Ustanowienie działań naprawczych w sytuacji, jeśli monitoring wykaże, iż CCP nie jest pod kontrolą
  8. Opracowanie procedur weryfikacyjnych potwierdzających, że system HACCP funkcjonuje poprawnie
  9. Ćwiczenia praktyczne
  10. Prowadzenie dokumentacji (rejestrów) w odniesieniu dla procedur i systemu monitorowania
  11.

  W roku 2008 ukończył studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczął w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu jako Inspektor ds. pasz aby potem kontynuować ją w Głównym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie. W ramach wewnętrznych szkoleń odbył staż na stanowisko dyrektora wytwórni pasz.
  W roku 2018 rozstał się z firmą Cargill i od tej pory prowadzi konsulting oraz audytowane systemów GMP + oraz PIM BEZ GMO. Wdrożyłem systemy GMP +, PIM BEZ GMO oraz HACCP w wielu firmach

  20. 2022 – szkolenie on-line
  25. 2022 – szkolenie on-line
  30. 2022 – szkolenie on-line lub stacjonarnie w POZNANIU
  21. 2022 – szkolenie on-line

  09/10:00 – 11. 30 rozpoczęcie szkolenia
  13:15 – 13:30 – przerwa
  13:30 – 15:00 cd. szkolenia
  15:00/ 16. 00 podsumowanie, zakończenie szkolenia

  560 zł netto + VAT 23%
  Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo
  w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

  TRYB STACJONARNY – (POZNAŃ)
  650 zł netto + VAT 23%
  W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
  szkolenia@jsh. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=15426&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">Zapisz14/09/2023

  ZapiszHACCP w przemyśle paszowym – zasady i utrzymanie systemu. Szkolenie ON-LINE NOWOŚĆZapiszZapiszZapiszZapisz

  120 JBP

  Oznakowanie karm dla zwierząt domowych oraz wymagania weterynaryjno-sanitarne obowiązujące przy produkcji takich produktów - szkolenie STACJONARNE „OZNAKOWANIE KARM DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH ORAZ WYMAGANIA WETERYNARYJNO – SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRODUKCJI TAKICH PRODUKTÓW”

  SYMBOL: 120 JBP

  Szkolenie ma na celu uaktualnienie lub poszerzenie wiedzy uczestników na temat etykietowania karm dla zwierząt domowych.

  Szkolenie skierowane jest do pracowników działów jakości, R&D, technologów, innych pracowników zainteresowanych tematyka szkolenia. Ogólny przegląd przepisów prawnych Unii Europejskiej oraz Polski obowiązujących przy produkcji oraz wprowadzaniu do obrotu karm dla zwierząt domowych;
  2. Klasyfikacja karm dla zwierząt domowych;
  3. Etykietowanie materiałów paszowych, w tym gryzaków dla psów;
  4. Etykietowanie karm jako mieszanek paszowych pełnoporcjowych oraz uzupełniających;
  5. Dodatki paszowe podlegające etykietowaniu;
  6. Wymogi dotyczące obowiązkowej deklaracji składników pokarmowych w etykietowaniu karm;
  7. Etykietowanie karm przeznaczonych do szczegółowych celów żywieniowych;
  8. Zasady dobrowolnego etykietowania;
  9. Najważniejsze wymagania weterynaryjno-sanitarne obowiązujące w przedsiębiorstwach, zajmujących się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu karm dla zwierząt domowych.

  Główny specjalista ds. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Prowadzi szkolenia w zakresie etykietowania. 2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
  11. 2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
  12. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=15466&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">ZapiszZapiszOznakowanie karm dla zwierząt domowych oraz wymagania weterynaryjno-sanitarne obowiązujące przy produkcji takich produktów - szkolenie ON-LINE 03/03/2023

  ZapiszZapiszZapisz12/12/2023

  Zapisz

  121 JBP

  Zasady etykietowania i wprowadzania do obrotu pasz. Praktyczne zastosowanie przepisów, najczęstsze błędy - szkolenie STACJONARNE „ZASADY ETYKIETOWANIA I WPROWADZANIA DO OBROTU PASZ.
  PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW, NAJCZĘSTSZE BŁĘDY”

  WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

  SYMBOL: 121 JBP

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad prawidłowego etykietowania wszystkich rodzajów pasz (mieszanki paszowe, karmy. materiały paszowe, dodatki paszowe, premiksy). Uczestnicy zostaną zaznajomieni
  i poprowadzeni „krok po kroku” przez niezbędne do tego celu materiały (m. rejestr dodatków paszowych, katalog materiałów paszowych, feedmaterialregister. eu). Szkolenie będzie oparte o praktyczne przykłady, również nieprawidłowości, spotykanych w codziennych sytuacjach rynkowych.

  Osoby odpowiedzialne na co dzień w swojej pracy zawodowej za tworzenie etykiet, reklamę oraz weryfikację oznakowania pasz. 767/2009 definicje ich znaczenie i wpływ na klasyfikację produktów paszowych
  2. Rejestr dodatków paszowych
  • Jak korzystać, praktyczne porady
  3. Materiały paszowe
  • Katalog materiałów paszowych – co można a co trzeba
  • Feedmaterialregister. com – status umieszczonych w nim produktów
  • Przemysł spożywczy jako źródło materiałów paszowych
  4. Dodatki paszowe i premiksy (r. 1831/2003)
  • Zasady autoryzacji
  • Oznakowanie
  5. Oświadczenia obowiązkowe i dobrowolne stosowane w oznakowaniu pasz
  6. Jak opracować prawidłowo etykietę, co musi zawierać, a co może
  7. Ograniczenia prawne w stosowaniu pasz
  8. Błędy i nadużycia stwierdzane w produktach znakowanych jako pasze – przykłady z życia
  9. Kryteria oznakowania pasz „bez GMO”
  Od ponad 15 lat zawodowo związany z Inspekcją Weterynaryjną, różnych szczebli. Posiada doświadczenie wynikające
  z bezpośrednich wizyt w zakładach działających na rynku pasz i utylizacji.
  Reprezentuje Polskę w sprawach związanych z tematyką pasz na posiedzeniach SCoPAFF w Brukseli. Na zaproszenie KE brał udział w audycie „paszowym” w jednym z krajów członkowskich UE. 2023– szkolenie on-line
  22. 2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie

  ZapiszZasady etykietowania i wprowadzania do obrotu pasz. Praktyczne zastosowanie przepisów, najczęstsze błędy - szkolenie ON-LINE 15/03/2023

  Zapisz22/08/2023

  ZapiszZapisz

  162 JBP

  Wymagania standardu GMP+ FC SCHEME 2020 - szkolenie ON-LINE „WYMAGANIA STANDARDU GMP+ FC SCHEME 2020”
  WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
  SYMBOL: 162 JBP

  Przekazanie informacji o najnowszych zmianach w standardzie GMP+, zdobycie umiejętności zastosowania standardu GMP+ FC SCHEME 2020 w przedsiębiorstwie.

  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sprawujących nadzór nad systemem HACCP i GMP+, pełnomocników ds. jakości. Osoby zainteresowane tematyką szkolenia. Wymagania prawne w przemyśle paszowym
  2. Klasyfikacja produktów paszowych wg wymagań prawnych i GMP+
  3. System HACCP w paszach
  4. Wymagania prawne higieny pasz wg rozporządzenia 183/2005
  5. Zasady zatwierdzania i rejestracji przedsiębiorstw rynku paszowego
  6. #PROJECTGMP+2020, czyli co trzeba wiedzieć o najnowszych zmianach w GMP+?
  7. Dokumentacja GMP+ FC SCHEME 2020, czyli jak się odnaleźć w nowej strukturze standardu?
  8. Zakupy towarów i usług zgodnie z wymaganiami GMP+ BA10/T. 1. 2
  9. Znakowanie towarów i usług zgodnie z GMP+ BA6/T. 8
  10. Badania produktów paszowych zgodnie z wymaganiami GMP+ BA4/ T. S 1. 7
  11. Plan monitoringu pasz
  12. System wczesnego ostrzegania EWS
  13. Transport drogowy pasz zgodny z GMP+
  14. Analiza częstych niezgodności z audytów GMP+
  15. Podsumowanie szkolenia, pytania

  Absolwentka studiów Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Posiada 10-letnie doświadczenia w branży spożywczej. Audytor wiodący ISO 9001:2015 (IRCA). Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością oraz HACCP. Jako pierwsza w Polsce uzyskałam tytuł BRC Professional certyfikowanego partnera globalnego standardu bezpieczeństwa żywności BRC.
  Od 2019 audytor wiodący systemu bezpieczeństwa pasz GMP+ i MI105 w zakresach: produkcja materiałów paszowych; produkcja mieszanek paszowych; produkcja dodatków paszowych; produkcja premiksów; handel, magazynowanie
  i przeładunek pasz; transport drogowy pasz. Konsultant systemów bezpieczeństwa żywności i pasz.

  28. 2023 – szkolenie on-line
  AGENDA SZKOLENIA ON-LINE:
  Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat w wersji elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
  Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona.

  Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić o wskazówki.
  28/02/2023

  Zapisz06/10/2023

  Zapisz

  01 DSZ

  Doskonalenie systemów zarzadzania. Żywność i pasze

  Warsztaty z rozwiązywania problemów (Problem Solving) - SZKOLENIE STACJONARNE „WARSZTATY Z ROZWIĄZYWANI PROBLEMÓW ( PROBLEM SOLVING)”

  WYKŁAD, ĆWICZENIA, ZADANIA GRUPOWE

  TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
  SYMBOL: 01 DSZ

  Niekiedy organizacja jest świadoma istnienia nieefektywności, powtarzających się problemów nie jest jednak
  w stanie dotrzeć do ich prawdziwych źródeł, a tym samym podjąć skutecznych akcji naprawczych. Najlepszym sposobem poszukiwania źródeł problemów jest ich analiza oraz zaproponowanie działań usprawniających. Szkolenie to ma na celu pomoc w zdobyciu wiedzy i umiejętności w zakresie analizy przyczyn źródłowych. Wiedza po szkoleniu może być wykorzystana w różnych obszarach firmy np. do analizy reklamacji konsumenckich, poprawy wydajności linii, analizy incydentów jakościowych itp.

  Szkolenie skierowane jest do każdego pragnącego pogłębić swoją wiedzę na temat rozwiązywania problemów. Definiowanie i źródła problemów – czym jest problem jak prawidłowo zdefiniować problem, gdzie szukać źródła problemu, jak odnaleźć się w „lesie problemów”, kluczowe elementy i zachowania skutecznego rozwiązywania problemów. Metoda i narzędzia stosowane w rozwiązywaniu problemów – zapoznanie się z metodologią „Problem Solving” oraz poznanie narzędzi np. schemat blokowy, diagram Ishikawy, 5W, wykres Parto, burza mózgów, Poka Yoke, matryca Koszt/Czas. Doskonalenie procesów wg cyklu PDCA – Planowanie, Wykonanie, Sprawdzenie, Działanie. Wykorzystanie narzędzi w praktyce – ćwiczenia z wykorzystaniem przedstawionych narzędzi. Jak osiągnąć lepsze efekty – co zrobić aby utrzymać wysoki poziom koncentracji?
  6. Pytania i dyskusja.

  Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu FSSC 22000; Lean Manufacturing; HACCP, TPM, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, GMP, GHP, KAIZEN, 5S. Ukończony Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Długoletnie doświadczenie w branży spożywczej na stanowiskach kierowniczych. Znajomość praktyczna tematu szkolenia. 2023 Warszawa
  12. 2023 Poznań

  AGENDA SZKOLENIA:
  09:00 – 11. 30 rozpoczęcie szkolenia
  TRYB STACJONARNY
  22/03/2023

  ZapiszZapisz

  10 DSZ

  Audytor wewnętrzny systemu HACCP - szkolenie STACJONARNE

  PLN 1 350, 00 + VAT

  „AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU HACCP”

  SYMBOL: 10 /DSZ

  Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji i zamknięcia procesu audytowego. Szkolenie ma na celu doskonalenie procesu prowadzenia audytów wewnętrznych systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

  Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych
  w organizacji, pełnomocników ds. Zapewnienia Jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, innych osób chcących przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000. Omówienie wymagań normy ISO 22000:2018:
  • Kontekst organizacji
  • Przywództwo
  • Planowanie
  • Wsparcie
  • Działanie
  • Ocena wyników systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
  • Doskonalenie. Wprowadzenie do audytowania:
  • Definicja audytu
  • Rodzaje audytów
  • Postawy i zachowania audytora
  • Zasady i proces audytowania wg normy ISO 19011. Metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych:
  • Przygotowanie audytu
  • Istota, model i warunki skutecznego komunikowania się
  • Rodzaje pytań audytowych
  • Badania audytowe
  • Formułowanie niezgodności
  • Dokumentowanie wyników audytu. Działania poaudytowe:
  • Korekcje
  • Działania korygujące
  • Rekomendacje do doskonalenia
  Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej.

  20-21. 2023 – szkolenie on-line
  26-27. 2023 – szkolenie on-line
  13-14. 2023 – szkolenie on-line
  06-07. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  07-08. 2023 – szkolenie on-line

  1350, 00 zł netto + VAT 23%
  06-07/09/2023

  ZapiszAudytor wewnętrzny systemu HACCP - szkolenie ON-LINE 20-21/02/2023

  Zapisz26-27/04/2023

  Zapisz13-14/06/2023

  ZapiszZapisz07-08/12/2023

  Zapisz

  100 DSZ

  Strefy wysokiego ryzyka w zakładach przemysłu spożywczego w odniesieniu do wymagań standardów bezpieczeństwa żywności BRCGS Food v. 7. - szkolenie STACJONARNE „STREFY WYSOKIEGO RYZYKA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI BRCGS FOOD V. ”

  SYMBOL: 100 DSZ

  Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami względem dedykowanych wydzielonych części zakładu do ochrony produktów przed zanieczyszczeniem w zakładzie przemysłu spożywczego.

  Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości i laboratoriów zakładów przemysłu spożywczego odpowiedzialnych za prawidłowe zaprojektowanie, wyposażenie, użytkowanie, udokumentowanie stref wysokiego ryzyka, a także pracowników działów: utrzymania ruchu, produkcji, członków zespołu ds. Strefy ryzyka w zakładzie przemysłu spożywczego – wprowadzenie do zagadnienia
  2. Jakie produkty wymagają stref ryzyka
  3. Wymagania prawne oraz standardów w zakresie ochrony produktu przez strefy ryzyka
  • Wymagania standardu IFS, wydanie 7
  4. Źródła zanieczyszczeń w zakładach przemysłu spożywczego
  5. Strefy ryzyka – jakie?
  • Celowość wyznaczania stref ryzyka
  • Rodzaje stref
  6. Drzewo decyzyjne do wyznaczania stref ryzyka
  7. Wyposażenie stref ryzyka – wysokie ryzyko
  • Powietrze/wentylacja
  • Kanalizacja
  • Instalacje – w tym system komputerowy
  • Wyposażenie
  • Rozdział architektoniczny
  • Opakowanie
  • Pracownicy
  • Urządzenia do podnoszenia higieny w pomieszczeniach
  8. Ocena ryzyka – analiza ryzyka w strefie
  9. Prawidłowe zasady wejścia pracownika na strefę i wyjścia
  10. Kontrola jakości strefy, analiza wyników
  • Zasady i cele kontroli strefy
  • Słabe punkty strefy
  23. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

  ZapiszStrefy wysokiego ryzyka w zakładach przemysłu spożywczego w odniesieniu do wymagań standardów bezpieczeństwa żywności BRCGS Food v. - szkolenie ON-LINE 23/05/2023

  ZapiszZapisz

  124 DSZ

  Audytor wewnętrzny standardu IFS Food v. - szkolenie ON-LINE

  PLN 995, 00 + VAT

  „AUDYTOR WEWNĘTRZNY STANDARDU IFS FOOD V. ”

  TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY ON-LINE / STACJONARNE
  SYMBOL: 124 DSZ

  Szkolenie ma na celu zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu audytowania systemu zarządzania jakością
  i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym w oparciu o standard IFS Food wersja 7. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych. Uczestnicy podczas warsztatów szkoleniowych będą mogli w sposób praktyczny poznać zasady realizacji i dokumentowania audytów.

  Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników działów jakości, zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności w zakładach branży spożywczej oraz podmiotów planujących wdrożyć system i przeszkolić przyszłych audytorów wewnętrznych lub posiadają wdrożony system i chcą doskonalić wiedzę
  z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych. Wprowadzenie i ogólne informacje o kursie
  • Ogólne informacje o kursie
  • Rodzina norm IFS i programów wspierających
  2. Audyty wewnętrzne i dobre praktyki audytowe z perspektywy IFS
  • Audyt wewnętrzny wg wymagań IFS Food wersja 7
  • Umiejętności audytora wewnętrznego
  • Przygotowanie audytu wewnętrznego
  • Audyt wewnętrzny oparty na analizie ryzyka
  • Planowanie audytu w oparciu o ryzyko
  • Ścieżka audytu
  3. Wymagania IFS Food wersja 7 – wprowadzenie
  • Wymagania KO
  • System oceny – niezgodności i odstępstwa
  • Techniki audytowania
  • Studium przypadku
  4. IFS Food wersja 7 – główne zmiany
  • Kultura bezpieczeństwa żywności
  • System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
  • Food fraud
  • Zarządzanie zasobami
  • Procesy operacyjne
  • Pomiary, analiza i doskonalenie
  • Food defence
  5. Zakończenie audytu wewnętrznego
  • Sporządzenie sprawozdania a audytu
  • Opracowanie planu działania
  • Najczęstsze błędy w audytach wewnętrznych
  6. Posumowanie szkolenia

  • Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z jednostkami certyfikującymi m. TUV Nord, TUV Rheinland, Sai Global, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa
  w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.
  Lub
  • Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, IFS Food wersja 7 oraz Global Standard for Food Safety wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor współpracujący z jednostką certyfikującą jako auditor wiodący. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v. 7, BRC v. 9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

  23-24. 2023 – szkolenie on-line
  18-19. 2023 – Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

  15:30 podsumowanie, zakończenie

  995, 00 zł netto + VAT 23%
  1. 450, 00 zł netto + VAT 23%
  23-24/02/2023

  Zapisz18-19/04/2023

  ZapiszZapiszAudytor wewnętrzny standardu IFS Food v. - szkolenie STACJONARNE

  SZKOLENIE „AUDYTOR WEWNĘTRZNY STANDARDU IFS FOOD V. ”

  Zapisz

  125 DSZ

  Wymagania systemu BRCGS Food v. 9. - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ

  SZKOLENIE „WYMAGANIA SYSTEMU BRCGS FOOD V. ”

  SYMBOL: 125 DSZ

  Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omawiane wymagań BRCGS Food wersja 9 wraz z omówieniem zmian
  w stosunku do wydania 8. Uczestnicy powinni znać wymagania dotyczące systemu HACCP.
  Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki przeprowadzania audytów wewnętrznych wraz z ich dokumentowaniem.

  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP) oraz audytorów wewnętrznych w zakładach produkujących żywność. Wstęp i ogólne pojęcie systemów zarządzania
  • Powitanie
  • Podstawowe wymagania prawne Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa żywności,
  • Różne standardy w branży spożywczej,
  • Ćwiczenie – Quiz ze znajomości podstawowych wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
  2. Najważniejsze wymagania BRC Food z uwzględnieniem zmian
  • Podstawowe definicje, pojęcie BRC Food,
  • Kultura bezpieczeństwa żywności,
  • System HACCP wg BRC Food,
  • Identyfikacja stref ryzyka: obszary odseparowane, obszary: niskiego i wysokiego ryzyka, oraz wysokiej ostrożności, wysokiej ostrożności w temp. otoczenia,
  • Systemu zarządzania jakością wg BRC Food,
  • Wymagania fundamentalne, w tym n. : zaangażowanie najwyższego kierownictwa. zarządzanie i monitorowanie dostawców i surowców, identyfikowalność, układ, przepływ i segregacja, utrzymanie porządku i higieny, zarządzanie alergenami, etykietowanie i kontrola opakowań,
  • Ćwiczenia – wymagania BRC, w tym m. in strefy ryzyka, ustawienia sprzętu o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, komunikacja z Zespołem HACCP. Proces certyfikacji
  • Procedura certyfikacji: przebieg audytu i oceny, wynik końcowy, niezgodności, audyty niezapowiedziane, dodatkowe moduły, identyfikacja przyczyn głównych,
  • Pozyskiwanie informacji z stron BRC,
  • Podsumowanie szkolenia, pytania.

  • Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

  Lub
  14. 2023 – szkolenie on-line
  24. 2023 – szkolenie on-line
  28. 2023 – Gdynia szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  15. 2023 – szkolenie on-line
  9:00 – 11. 30 rozpoczęcie szkolenia on-line
  Zapisz06/03/2023

  Zapisz24/04/2023

  Zapisz28/08/2023

  ZapiszZapiszZapiszWymagania systemu BRCGS Food v. - szkolenie STACJONARNE NOWOŚĆ„WYMAGANIA SYSTEMU BRCGS FOOD V. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=15565&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">Zapisz

  126 DSZ

  Audytor wewnętrzny BRCGS Food v. - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„AUDYTOR WEWNĘTRZNY BRCGS FOOD V. ”
  SYMBOL: 126 DSZ

  I część „Wymagania BRCGS Food wersja 9”
  • Podsumowanie 1 dnia szkolenia
  II część: Audytor wewnętrzny BRCGS food wersja 9
  4. Przygotowanie audytu
  • Co to jest audyt, kto to jest audytor, rodzaje i etapy przeprowadzenia,
  • Proces przygotowania audytu
  • Ćwiczenie – przygotowanie audytu
  5. Przeprowadzenie audytu i zakończenie
  • Proces przeprowadzenia audytu
  • Ćwiczenie – studium przypadku, identyfikacja zgodności i niezgodności
  • Program zakończenia audytu
  • Inicjowanie działań korygujących
  • Ćwiczenie – zakończenie audytu (Raport z audytu),
  • Ćwiczenie – zakończenie audytu (Inicjowanie działań korygujących, ocena ich skuteczności),
  • Ćwiczenie – określanie przyczyn niezgodności, podejmowanie skutecznych działań korygujących,
  • Najczęstsze problemy przy prowadzeniu audytów wewnętrznych,
  6. Podsumowanie szkolenia
  • Ocena szkolenia
  • Podsumowanie
  • Egzamin końcowy
  • Zakończenie szkolenia. Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu FSSC 22000; Lean Manufacturing; HACCP, TPM, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, GMP, GHP, KAIZEN, 5S.

  LUB
  Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania.

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po ok. 6 h.

  24-25. 2023 – szkolenie on-line
  14-15. 2023 – szkolenie on-line
  24-25. 2023 – szkolenie on-line
  30-31. 2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
  28-29. 2023 Gdynia – szkolenie on-line lub stacjonarnie

  24-25/01/2023

  14-15/02/2023

  Zapisz24-25/04/2023

  Zapisz30-31/05/2023

  Zapisz28-29/08/2023

  ZapiszAudytor wewnętrzny BRCGS Food v. - szkolenie STACJONARNE NOWOŚĆZapiszZapisz

  127 DSZ

  Audytor wewnętrzny standardu ISO 22000:2018 - szkolenie STACJONARNE „AUDYTOR WEWNĘTRZNY STANDARDU ISO 22000:2018”

  SYMBOL: 127 DSZ

  Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadami HACCP wg ISO 22000 oraz przedstawienie zasad auditowania
  i certyfikowania Systemu.

  Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za przeprowadzanie auditów wewnętrznych. W wyniku szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat Auditorów wewnętrznych ISO 22000. Podstawowe definicje, pojęcie ISO 22000. Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności. Wytyczne Programów Wstępnych PRP dotyczące higieny żywności. Powiązania ISO 22000 z systemem HACCP, omówienie 7 zasad systemu HACCP. Wymagania normy ISO 22000 widziane oczami auditora. Audity i przeglądy systemu – weryfikacja ISO 22000 – praktyczne ćwiczenia z przeprowadzania auditu wewnętrznego (planowanie auditu, pytania auditowe, dokumentowanie auditu, działania poauditowe). Egzamin, zakończenie.

  Menedżer projektów. Realizacja wdrożenia systemów zarządzania (m. ISO9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 13485, ISO/FSSC22000, BRC, IFS, HACCP, FAMI QS, GMP/GHP/GDP). Prowadzi z powodzeniem szkolenia w zakresie systemów zarządzania. Auditor wiodący BRC Global Standards, ISO 9001, ISO 14001, HACCP/ISO 22000/FSSC 22000, GDP, ISO 22716
  w uznanych firmach certyfikacyjnych.

  12-13. 2023 – szkolenie on-line
  28-29. 2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  11-12. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=15675&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">ZapiszAudytor wewnętrzny standardu ISO 22000:2018 - szkolenie ON-LINE 12-13/04/2023

  ZapiszZapisz11-12/12/2023

  Zapisz

  129 DSZ

  Pełnomocnik ds. jakości w zakresie wymagań standardów BRCGS Food v. 9 oraz IFS Food v. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności - szkolenie ON-LINE „PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI W ZAKRESIE WYMAGAŃ STANDARDÓW BRCGS FOOD V. 9
  ORAZ IFS FOOD V. AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI. ”

  SYMBOL: 129 DSZ

  Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omówienie wymagań standardów BRC i IFS. W czasie szkolenia zostaną przedstawione możliwości doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności pod kątem spełnienia wymagań standardów BRC i IFS oraz wymagań prawnych funkcjonujących w obszarze produkcji i wprowadzania do obrotu żywności. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną również aspekty dotyczące doskonalenia umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

  Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ds. zarządzania jakością, członków zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, osób odpowiedzialnych za dozór produkcyjny, opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz audytorów wewnętrznych. Przedstawienie koncepcji aktualnych wydań standardów BRC i IFS. Powiązania nowych wymagań standardów z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wymagania standardów w zakresie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (wymagania dotyczące odpowiedzialności najwyższego kierownictwa, wymagania dotyczące dokumentacji, nadzorowanie systemu jakości
  i bezpieczeństwa, zarządzanie reklamacjami oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych). Ocena wymagań standardów w zakresie pakowania i znakowania produktów spożywczych w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego. Zarządzanie dotyczące zagrożeń ciałami obcymi w przedsiębiorstwie. Wymagania w zakresie kontroli produktu i procesu produkcyjnego (nadzór nad alergenami i GMO, nadzór nad ciałami obcymi, analizy laboratoryjne, zwolnienie wyrobu). Nadzór nad personelem (szkolenia, higiena personelu, nadzór medyczny, wymagania dotyczące odzieży ochronnej). Planowanie audytów systemów zarządzania (sporządzanie programu i planu audytu, przygotowanie dokumentacji audytowej, przygotowanie audytora do przeprowadzenia audytu). Przeprowadzanie audytów wewnętrznych (zasady prowadzenia audytu wewnętrznego, komunikacja w czasie audytu, zbieranie i ocena dowodów z audytu). Funkcje i zadania Pełnomocnika systemu zarządzania BRC i IFS (nadzór nad utrzymaniem systemu i raportowanie wyników systemu, organizacja pracy Zespołu bezpieczeństwa żywności, rola w zakresie zarządzania programem audytów wewnętrznych, organizacja przeglądów zarządzania i weryfikacji systemu HACCP). 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  18-19. 2023 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  ZapiszZapisz18-19/09/2023

  ZapiszZapiszPełnomocnik ds. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności - szkolenie STACJONARNE Zapisz

  Kraków

  Zapisz

  130 DSZ

  Wymagania i audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 v. 5. - szkolenie STACJONARNE „WYMAGANIA I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU FSSC 22000 V. ”

  SYMBOL: 130 DSZ

  Nabycie wiedzy i uzyskanie kompetencji do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji.
  Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętność:
  • Wymagania normy FSSC 22000 v 5. 1
  • Zastosowania zasad auditu
  • Wypełniania obowiązków auditora
  • Planowania przebiegu auditu
  • Prowadzenia spotkań otwierających i zamykających
  • Przeprowadzania auditu procesu, próbkowania
  • Konstruowania list kontrolnych
  • Przygotowania ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów
  • Dokumentowania niezgodności podniesionych podczas auditu
  • Prawidłowego pisania raportów z auditu
  • Oceny proponowanych i zrealizowanych działań korygujących

  Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarządzania jakością, Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, właściciele i nadzorujący systemy zarządzania jakością i/lub procesy systemu zarządzania jakością, pracownicy pracujący w systemie zarządzania jakością, osoby zainteresowane systemem zarządzania jakością.

  DZIEŃ I – Wymagania FSSC 22000
  1. Przypomnienie najważniejszych wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności. Geneza Norm serii ISO 22000 oraz schematu FSSC 22000 – powiązanie z GFSI. omówienie cyklu PDCA oraz jego zastosowanie w systemie zarządzania jakością
  4. Programy wstępne wg ISO/TS 22002-4, w tym m. :
  • Konstrukcja budynków
  • Media – powietrze, woda, energia
  • Usuwanie odpadów
  • Urządzenia, maszyny i instalacje
  • Zakupy, ocena dostawców i usługodawców
  • Higiena maszyn, urządzeń i pomieszczeń
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym i migracja
  • Zwalczanie szkodników
  • Higiena personelu
  • Powtórna obróbka
  • Magazynowanie i transport
  • Wycofanie wyrobów
  • Obrona żywności
  5. Wymagania dodatkowe FSSC 22000: zarządzanie usługami, etykietowanie produktów, obrona żywności, zafałszowania, zarządzanie alergenami, monitoring środowiskowy, używanie logo FSSC, magazynowanie i przechowywanie, zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym, weryfikacja programów wstępnych, projektowanie produktu. Procedura certyfikacji wg wersji 5. 1 FSSC 22000: audyty niezapowiedziane, klasyfikacja niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących, audyty zdalne.
  DZIEN II
  1. Interpretacja wymagań normy FSSC 22000 v 5. 1 w ujęciu audytowym. Wytyczne do auditowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 19011: 2018:
  • terminologia
  • zasady auditowania
  • kompetencje audytorów
  • cechy osobowościowe audytora
  • obowiązki audytora
  3. Program / harmonogram audytów – zasady opracowania. Metodyka przeprowadzania i dokumentowania audytów:
  • inicjowanie audytu
  • planowanie audytu
  • przygotowanie do auditu,
  • działania auditowe(spotkanie otwierające, działania audytowe, spotkanie zamykające),
  • techniki audytowania
  • techniki próbkowania
  5. Raport z auditu – przygotowanie:
  • Lista dystrybucyjna
  6. Działania poauditowe. Psychologiczne aspekty auditowania (audit jako relacja, komunikacja werbalna i niewerbalna, zarządzanie emocjami). Auditowanie SZJ – ćwiczenia. Egzamin.

  konsultant, trener norm i standardów ( ISO 9001, ISO 22000, GMP+, IFS, BRC, ISO 22716, ISO 45001)
  audytor ISO 9001; ISO 22000
  specjalista ds BHP

  06-07. 2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  16-17. 2023 – szkolenie on-line

  06-07/07/2023

  ZapiszWymagania i audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 v. - szkolenie ON-LINE ZapiszZapisz16-17/11/2023

  Zapisz

  131 DSZ

  Kultura bezpieczeństwa żywności – warsztaty - szkolenie ON-LINE „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – WARSZTATY”

  WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

  SYMBOL: 131 DSZ

  Warsztaty mają na celu zapoznanie się z wymaganiami i narzędziami pozwalającymi zrozumieć i zbadać poziom i kultury bezpieczeństwa żywności. W trakcie warsztatów liczne ćwiczenia umożliwiające:
  • Zrozumieć istotę tematu, oraz otoczenie kultury bezpieczeństwa żywności;
  • Poznanie możliwości pomiaru kultury bezpieczeństwa żywności;
  • Wyznaczenie kierunku działania – planu budowania kultury bezpieczeństwa żywności. Wprowadzenie w tematykę
  • Bezpieczeństwo żywności
  • Typologia zagrożeń bezpieczeństwa żywności
  • Ogólne strefy zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności
  • Ćwiczenia
  2. Kultura bezpieczeństwa żywności – definiowanie
  • Kultura organizacyjna
  • Czynniki tworzące kulturę bezpieczeństwa żywności
  • Systemy zarządzania a kształtowanie kultury bezpieczeństwa żywności
  • Artefakty kultury bezpieczeństwa żywności
  3. Wymagania prawa żywnościowego oraz standardów bezpieczeństwa żywności
  • Rozporządzenie Komisji UE 2021/382 z dnia 3 marca 2021r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 852/2004
  • Codex Alimentarius
  • BRC GS
  • IFS Food
  • FSSC 22000
  4. Zjawisko just culture jako część kultury bezpieczeństwa żywności
  5. Poziom kultury bezpieczeństwa żywności
  • Studium przypadku – Case Study
  6. Cykl rozwoju kształtowania kultury bezpieczeństwa żywności
  7. Etapy wdrażania kultury bezpieczeństwa żywności
  • Studium przypadku – Case Study.
  Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, IFS Food wersja 7 oraz Global Standard for Food Safety wersja 9. Czynny audytor współpracujący
  z jednostką certyfikującą jako auditor wiodący. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  24. 2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  20. 2023 – szkolenie on-line

  13:30 – 15:30 cd. szkolenia on-line
  15:3 podsumowanie, zakończenie

  24/02/2023

  ZapiszZapisz24/08/2023

  Zapisz20/11/2023

  ZapiszKultura bezpieczeństwa żywności – warsztaty - szkolenie STACJONARNE ZapiszZapisz

  132 DSZ

  Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie branży spożywczej zgodnie ze standardami BRCGS, IFS Food, FSSC 2200 - szkolenie STACJONARNE NOWOŚĆ„ZARZĄDZANIE SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE BRANŻY SPOŻYWCZEJ ZGODNIE ZE STANDARDAMI BRCGS, IFS FOOD, FSSC 2200”

  SYMBOL: 132 DSZ

  Celem szkolenia jest zrozumienie istoty kryzysu i jego źródeł występowania, a także zasad zarządzania incydentami w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Szkolenie w jasny sposób definiuje rolę zespołu kryzysowego oraz komunikacji i jej wpływu na proces zarządzania incydentami. Zwrócono także uwagę na rolę kultury zarządzania ryzykiem i jej wpływu na sytuacje kryzysowe.

  Pracownicy wszystkich szczebli Organizacji, w których wdrożony został system HACCP, a także nieobligatoryjne standardy systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w tym m. BRCGS, IFS Food, FSSC 2200. Ponadto, osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów oraz osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie. Kryzys i sytuacje kryzysowe – wprowadzenie w problematykę
  • Podstawowe definicje
  • Pojęcie i istota kryzysu
  • Kryzys a sytuacje kryzysowe
  • Źródła kryzysu
  • Przykłady incydentów i sytuacji kryzysowych w branży spożywczej
  • Źródła wiedzy o incydentach
  2. Zarządzanie incydentami, wycofaniem produktu z rynku i z obrotu
  • Wymagania standardów bezpieczeństwa żywności w tym: BRCGS, IFS Food, ISO 22000.
  • Powołanie zespołu kryzysowego
  • Zadania zespołu kryzysowego
  • Klasyfikacja incydentów
  • Jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej np. z wyrobem gotowym
  3. Zarządzanie informacją w warunkach kryzysu
  • Informacja i jej rola w podejmowaniu decyzji
  • Komunikacja w warunkach kryzysu
  • Skuteczne informowanie o ryzyku i komunikacja kryzysowa – najważniejsze wytyczne
  • Jak rozumieć pojęcie komunikacji o ryzyku
  4. Kultura zarządzania ryzykiem i jej wpływ na sytuacje kryzysowe
  • Struktura kultury ryzyka
  • Diagnozowanie kultury ryzyka
  • Doskonalenie kultury zarządzania ryzykiem w organizacji
  5. Podsumowanie
  Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, IFS Food wersja 7 oraz Global Standard for Food Safety wersja 9. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=15890&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">ZapiszZarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie branży spożywczej zgodnie ze standardami BRCGS, IFS Food, FSSC 2200 - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆW celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia on-line należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki).
  Przed szkoleniem
  ZapiszZapisz24/11/2023

  Zapisz

  152 DSZ

  Wymagania standardu IFS Food v. - szkolenie ON-LINE „WYMAGANIA STANDARDU IFS FOOD V. ”

  SYMBOL: 152 DSZ

  Celem szkolenia jest:
  • Pełne omówienie wymagań standardu IFS Food wersja 7
  • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrażania standardu IFS Food wersja 7
  • Nabycie umiejętności przygotowania się do audytu certyfikacyjnego zgodnie z wymaganiami IFS Food w. 7

  Pracownicy wszystkich szczebli Organizacji, w których wdrożony został standard IFS Food wersja 7. Ponadto, osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, kandydaci na audytorów wewnętrznych, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie. Wprowadzenie do wymagań IFS Food wersja 7.
  • Klasyfikacja niezgodności wg IFS Food
  • System certyfikacji IFS Food
  2. Interpretacja wymagań standardu IFS Food wersja 7
  • Zarządzanie i zaangażowanie
   Polityka;
   Struktura organizacyjna
   Skoncentrowanie na kliencie
   Przegląd zarządzania
   Zarządzanie dokumentacją;
   Zapisy
   Plan HACCP;
   Zespół HACCP;
   Analiza HACCP
   Zasoby ludzkie
   Higiena osobista
   Szkolenia i instrukcje
   Zaplecze socjalne
   Umowa kontraktowa
   Specyfikacje i receptury
   Rozwój produktu / Modyfikacja produktu / Modyfikacja procesu produkcyjnego
   Zakupy
   Opakowanie produktu
   Lokalizacja zakładu
   Otoczenie zewnętrze zakładu
   Układ zakładu i rozplanowanie procesów produkcyjnych
   Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe
   Mycie i dezynfekcja
   Zarządzanie odpadami
   Ograniczanie ryzyka związanego z ciałami obcymi
   Monitorowanie i kontrola szkodników
   Odbiór i magazynowanie towarów
   Transport
   Konserwacja i naprawy
   Wyposażenie
   Identyfikowalność
   Ograniczanie ryzyka wystąpienia alergenów
   Oszustwa żywnościowe
  • Pomiary, analizy, doskonalenia
   Audyty i inspekcje wewnętrzne
   Inspekcje fabryczne na miejscu
   Walidacja i kontrola procesu
   Kalibracja, regulacja i sprawdzanie urządzeń pomiarowych i monitorujących
   Monitorowanie kontroli ilości
   Analiza produktów i procesów
   Wersja produktu
   Zarządzanie skargami od władz i klientów
   Zarządzanie incydentami, wycofanie produktu, wycofanie produktu
   Zarządzanie niezgodnościami i produktami niezgodnymi
   Działania naprawcze
  • Food Defence plan
  3. Pytania i dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

  20. 2023 – szkolenie on-line
  04. 2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 6-7 godzin

  545, 00 zł netto + VAT 23%
  Zapisz04/07/2023

  ZapiszWymagania standardu IFS Food v. - szkolenie STACJONARNE

  SZKOLENIE „WYMAGANIA STANDARDU IFS FOOD V. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=15513&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">Zapisz

  153 DSZ

  Audytor wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności w zakresie wymagań standardów BRCGS Food v. 7 oraz normy ISO 22000 - szkolenie ON-LINE „AUDYTOR WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
  W ZAKRESIE WYMAGAŃ STANDARDÓW IFS I BRC, ORAZ NORMY ISO 22000”

  SYMBOL: 153 DSZ

  Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.
  Szkolenie oparte jest na wymaganiach normy PN-EN ISO 19011:2018 (Wymagania w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych) i normy ISO 22000 oraz standardów BRC, IFS Food i Codex Alimentarius.

  Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla pracowników prowadzących audyty wewnętrzne oraz realizujących audyty dostawców, nadzorujących proces audytowania w przedsiębiorstwie, pełnomocników ds. jakości oraz osób wchodzących
  w skład zespołów ds. bezpieczeństwa żywności. Bezpieczeństwo a jakość produktu
  2. Podstawowe wymagania prawne – przypomnienie
  3. Wymagania GMP / GHP
  4. HACCP – Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli
  5. Wymagania standardów IFS 7, BRC 9, normy ISO 22000 – porównanie
  6. Podstawy audytowania: definicje
  7. Wprowadzenie do audytów
  8. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych
  9. Zasady audytowania
  10. Planowanie audytów systemów zarządzania
  11. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych
  12. Komunikacja w pracy audytora
  13.
  Od 2010 r. Posiada wieloletnie doświadczenie
  w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego
  w odniesieniu do praktyki rynkowej.

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni

  22-23. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  30-31. 2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  23-24. 2023 – szkolenie on-line

  Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.
  Szkolenie
  22-23/03/2023

  Zapisz06-07/06/2023

  Zapisz30-31/08/2023

  Zapisz23-24/11/2023

  ZapiszAudytor wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności w zakresie wymagań standardów BRCGS Food v. 7 oraz normy ISO 22000 - szkolenie STACJONARNE ZapiszZapisz

  158 DSZ

  Rola lidera i zespołu HACCP w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa żywności - szkolenie STACJONARNE „ROLA LIDERA I ZESPOŁU HACCP W KSZTAŁTOWANIU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”

  SYMBOL: 158 DSZ

  Spotkanie ma na celu przybliżenie zakresu obowiązków oraz roli Lidera Zakładowego Zespołu ds. HACCP i ich członków
  w kształtowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w organizacji. Pozwoli zrozumieć i ugruntować wiedzę z zakresu:
  • Roli Lidera i Zespołu ds. HACCP
  • Wdrożenia i doskonalenia zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
  • Skutecznej komunikacji skutecznego zarządzania, jakością i bezpieczeństwem żywności

  Szkolenie skierowane jest do Pełnomocników, Liderów, Specjalistów ds. systemów zarządzania, jakością oraz członków Zespołu HACCP, a także osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Zespół ds. HACCP
  • Powołanie
  • Skład zespołu
  • Wiedza i kompetencje
  • Wymagania standardów bezpieczeństwa żywności (m. ISO 2200: 2018, IFS Food v. 7, BRCGS v. 8)
  2. Rola Zespołu ds. HACCP
  • Rola i obowiązki Lidera
  • Zadania Członków
  • Funkcjonowanie i doskonalenie SZBŻ
  3. Działania systemowe
  • Korekcja, działania korygujące, działania zapobiegawcze – ujęcie systemowe
  • Kiedy podejmować i jakie działania
  • Analiza przyczyn źródłowych (metoda 5 WHY, diagram ISIKAWY)
  • Ocena skuteczności działań
  • Istota działań prewencyjnych
  4. Skuteczna komunikacja: Lider-Zespół HACCP – pracownicy
  • Zasady komunikacji
  • Aktywne słuchanie
  • Poszukiwanie informacji u rozmówcy
  • Efektywne przekonywanie
  • Sygnały niewerbalne
  • Sztuka wyrażania i przyjmowania krytyki
  5. Incydent a wycofanie z rynku i obrotu produktów niezgodnych
  • Praktyczne podejście do procesu
  • Obowiązki wobec jednostki certyfikującej i właścicieli standardów
  6. Obowiązkowe audyty niezapowiedziane w systemach rekomendowanych przez GFSI
  • GFSI benchmark
  • Wymagania BRCGS Food dla audytów niezapowiedzianych
  • Wymagania IFS Food dla audytów niezapowiedzianych
  13. 2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  26. 2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  19. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 6 godzin

  13/02/2023

  ZapiszZapiszZapiszRola lidera i zespołu HACCP w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa żywności - szkolenie ON-LINE ZapiszZapiszZapisz

  16 DSZ

  Jak poprawnie opracować plany oceny zagrożeń i ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności (HACCP, VACCP, TACCP)? - szkolenie STACJONARNE „JAK POPRAWNIE OPRACOWAĆ PLANY OCENY ZAGROŻEŃ I RYZYKA W SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (HACCP, VACCP, TACCP)? ”

  WYKŁADY, PREZENACJA, CASE-STUDY, DYSKUSJA

  SYMBOL: 16 DSZ

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką oceny ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności (HACCP, VACCP, TACCP).

  Szkolenie skierowane jest do:
  • osób zaangażowanych w zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności
  • pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości
  • pracowników odpowiedzialnych za nadzór i weryfikację systemu HACCP, VACCP, TACCP. Bezpieczeństwo żywności – wprowadzenie i uwarunkowania. Wprowadzenie do pojęcia „ryzyko”. Zagrożenia w żywności (mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne, alergeny, zafałszowania, zanieczyszczenie innymi gatunkami). Metodyka szacowania ryzyka. Wymagania dotyczące oceny ryzyka w standardach BRC Food w. 9, IFS Food w. 7, ISO 22000:2018, FSSC 22000 w 5. Wykorzystanie oceny ryzyka do identyfikacji CCP, CP, oPRP – podejście wg Codex Alimentarius i FMEA
  7. Analiza podatności TACCP, VACCP – zasady i metody szacowania. Warsztaty z prowadzenia analizy zagrożeń i oceny ryzyka (HACCP, VACCP, TACCP). Działania korygujące i doskonalące wynikające z oceny ryzyka (Plany doskonalenia, łagodzenia, obrony).

  TRENER
  Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W doświadczeniu współpraca z JS HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności.

  07. 2023 – szkolenie on-line
  21. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  ZapiszJak poprawnie opracować plany oceny zagrożeń i ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności (HACCP, VACCP, TACCP)? - szkolenie ON-LINE „JAK POPRAWNIE OPRACOWAĆ PLANY OCENY ZAGROŻEŃ I RYZYKA
  W SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (HACCP, VACCP, TACCP)? ”

  14. 2023 – szkolenie on-line
  07/03/2023

  Zapisz30/05/2023

  ZapiszZapiszZapisz

  163 DSZ

  Food fraud - Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży spożywczej w odniesieniu do wymagań BRCGS Food v. 7, FSSC 22000 v. - szkolenie ON-LINE „FOOD FRAUD W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ BRC, IFS I FSSC”
  SYMBOL: 163 DSZ

  Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy w zakresie rodzajów zafałszowań żywności a przede wszystkim poznaniu narzędzi pozwalających na ocenę podatności surowców / materiałów i dostawców. Szkolenie odnosi się do wymagań standardów BRC Food wydanie 9, IFS Food wydanie 7 oraz FSSC 22000. Te same narzędzia mogą zastosować producenci opakowań do kontaktu z żywnością (BRC PM) jak również w firmy handlowe (IFS Broker).

  Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z branżą spożywczą, pragnących poszerzyć swoją wiedzę
  w zakresie zafałszowań, oszustw i autentyczności żywności. Food Defence, Food Fraud, EMA (Economically motivated adulteration) – zrozumieć podobieństwa i różnice
  2. Najczęściej zafałszowane produkty spożywcze
  3. Rodzaje zafałszowań żywności i opakowań
  4. Wymagania BRC Food, IFS Food i FSSC 22000 w zakresie przeciwdziałania zafałszowaniem i oszustwom oraz gwarantowania autentyczności żywności
  5. Wykorzystanie wytycznych BRC i IFS w wykonaniu oceny podatności oraz przygotowaniu planu ograniczenia oszustwa produktowego
  6. Najczęstsze pytania audytowe w zakresie autentyczności – jak na nie odpowiadać?
  7. Jak kontrolować dostawców w zakresie autentyczności żywności?
  8. Przeglądy oceny podatności – monitorowanie informacji o oszustwach związanych z żywnością
  9. Ćwiczenie – analiza „Food Fraud” na wybranych przykładach. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=12322&place_id=1" target="_blank" rel="noopener">Zapisz25/05/2023

  ZapiszZapiszZapisz

  169 DSZ

  Audyt wewnętrzny systemu zwalczania szkodników - pest control w zakładzie produkcyjnym - szkolenie STACJONARNE „AUDYT WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZWALCZANIA SZKODNIKÓW – PEST CONTROL W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”

  WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW

  SYMBOL: 169 DSZ

  Zwalczanie szkodników jest częścią Dobrej Praktyki Produkcyjnej i warunkiem niezbędnym dla procedur opierających się na systemie HACCP w ścisłym powiązaniu z GMP i GMH oraz systemach BRC i IFS. Jako integralna część systemu, powinna być prowadzona ze starannością oraz właściwie udokumentowana.
  Celem szkolenie jest poza przekazaniem wiedzy w zakresie podstawowych informacji dotyczącej szkodników, obszarów ich występowania, zapoznanie Uczestników z procesem audytowania, tworzenia listy kontrolnej, formułowaniem niezgodności i spostrzeżeń oraz przygotowaniem raportu z audytu z nadzoru nad szkodnikami w zakładzie.

  Pracownicy odpowiedzialni za nadzór na system kontroli i monitorowania obecności szkodników, jak również programami stosowania odpowiednich środków zabezpieczających, adekwatnych do charakterystyki produkcyjnej danego zakładu i jego otoczenia. Podstawowe informacje na temat biologii i szkodliwości: gryzoni, owadów latających i biegających. Rozpoznawanie szkodników i śladów ich obecności. Rola profilaktyki w zwalczania szkodników. Zabezpieczenie obiektów przed szkodnikami zgodnie z IPM, BRC i IFS. Dokumentacja Pest Control
  6. Program zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami – nadzorowanie procesów związanych z Pest Control.
  05. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  09. 2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

  05/06/2023

  Zapisz09/10/2023

  ZapiszAudyt wewnętrzny systemu zwalczania szkodników - pest control w zakładzie produkcyjnym - szkolenie ON-LINE ZapiszZapisz

  181 DSZ

  Zmiany wymagań w BRCGS Food v. 9 - dla zakładów produkcyjny. Omówienie i praktyczna interpretacja zmian - szkolenie STACJONARNE NOWOŚĆZMIANY WYMAGAŃ W BRCGS FOOD V. 9 – DLA ZAKŁADÓW PRODUKCYJNY.
  OMÓWIENIE I PRAKTYCZNA INTERPRETACJA ZMIAN.

  SYMBOL: 181 DSZ

  W sierpniu została opublikowana nowa wersja standardu BRCGS v. 9 a od przyszłego roku tj. 01 lutego 2023 wymagania te będą obowiązywać wszystkie organizacje posiadające standard BRC lub pragnące go wdrożyć.
  Szkolenie podzielone jest na 9 modułów tematycznych dotyczących zmian wprowadzonych w nowej wersji standardu i aktualizacji wymagań BRC Food 9 celem dostosowania systemu zarządzania w organizacji.
  Uczestnicy szkolenia uzyskają miedzy innymi wiedzę na temat wykazania, budowania kultury bezpieczeństwa, zatwierdzania zmian w planie HACCP, analizy przyczyn źródłowych niezgodności i planu działań korygujących.
  Uczestnicy dowiedzą się także o ścieżkach i przejścia z BRC Food 8 na BRC Food 9.

  Odbiorcami szkolenia są pracownicy przemysłu spożywczego, osoby zajmujące się funkcjonowaniem systemu BRC FOOD, osoby pełniące funkcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności w i firmie, Pełnomocnicy oraz kierownicy Działów Jakości. Odbiorcami szkolenia może być również nadzór produkcyjny oraz członkowie zakładowych zespołów ds. Wprowadzenie do kontekstu GFSI w systemach bezpieczeństwa żywności
  2. Zmiany w protokole auditu wg BRC Food w. 9:
  • Audity niezapowiedziane i mieszane,
  • Moduły dodatkowe,
  • Postępowanie poauditowe
  • Raport z auditu,
  • Inne
  3. Zmiany w wymaganiach wg BRC Food w. 9:
  • Sekcja 1- Zaangażowanie najwyższego kierownictwa (kultura bezpieczeństwa żywności),
  • Sekcja 2 – Plan bezpieczeństwa żywności (plan HACCP, mapy zakładu, strefy ryzyka, szkolenia, przegląd, walidacja),
  • Sekcja – 3 System zarządzania (audity wewnętrzne, działania naprawcze, procesy zlecane na zewnątrz, incydenty i sytuacje kryzysowe, współpraca z jednostką certyfikującą),
  • Sekcja 4 – Standardy dotyczące zakładu (ochrona żywności, strefy ryzyka, kontrola czystości, woda, kurtyny paskowe, wyposażenie, chemikalia, inne zagrożenia fizyczne, urządzenia do wykrywania ciał obcych,
  • odpady, nadwyżki żywności),
  • Sekcja 5 – Kontrola produktu (rozwój produktu, szkolenia, oświadczenia, badania laboratoryjne, karmy dla zwierząt),
  • Sekcja 6 – Kontrola procesu (specyfikacje procesu, produkty uboczne, kontrola masy),
  • Sekcja 7 – Personel,
  • Sekcja 8 – Zakłady z produkcją opartą na ryzyku (mapa zakładu, przesuwne ściany, sprzęt do sprzątania, system CIP),
  • Sekcja 9 – Produkty handlowe (plan bezpieczeństwa produktu)
  4. Wytyczne dotyczące rozwiązań i metod wprowadzania zmian w dokumentacji i procesie. Pytania i dyskusja

  Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności.
  LUB
  Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej.
  20. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  26. 2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

  ZapiszZapiszZmiany wymagań w BRCGS Food v. Omówienie i praktyczna interpretacja zmian - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆZMIANY WYMAGAŃ W BRCGS FOOD V. OMÓWIENIE I PRAKTYCZNA INTERPRETACJA ZMIAN.

  Szkolenie podzielone jest na 9 modułów tematycznych dotyczących zmian wprowadzonych w nowej wersji standardu
  i aktualizacji wymagań BRC Food 9 celem dostosowania systemu zarządzania w organizacji.

  TRENER:

  LUB

  Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, IFS Food wersja 7 oraz Global Standard for Food Safety wersja 9.

  20/01/2023

  ZapiszZapiszZapisz

  187 DSZ

  Food defence, w tym cyberbezpieczeństwo, jako rosnące skomplikowane formy ataków w branży rolno-spożywczej - szkolenie STACJONARNE NOWOŚĆ„FOOD DEFENCE, W TYM CYBERBEZPIECZEŃSTWO, JAKO ROSNĄCE SKOMPLIKOWANE FORMY ATAKÓW W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ”

  SYMBOL: 187 DSZ

  • Zaprezentowanie pojęcia i istoty obrony żywności
  • Przedstawienie wytycznych dotyczących budowania planu służącego nadzorowaniu, reagowaniu, zapobieganiu i wczesnemu ostrzeganiu przed celowym skażeniem żywności
  • Wskazanie sposobu możliwej integracji systemu zarządzania obroną żywności z istniejącym już systemem HACCP oraz innymi systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

  w zakresie obrony żywności. Z uwagi na charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani w tym m. osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie zakładu, pełnomocnicy systemów bezpieczeństwa żywności, auditorzy wewnętrzni systemu, technolodzy żywności, itp. Wprowadzenie do obrony żywności
  • Pojęcie obrony żywności
  • Przyczyny opracowania i wdrożenia działań w zakresie Food Defence
  2. Wytyczne i standardy na rzecz obrony żywności
  • Obrona żywności w świetle wymagań standardów ( w tym m. BRC, FSSC 22000, IFS)
  • Zalecenia specyfikacji PAS 96
  3. Plan obrony żywności i jego realizacja
  • Podstawowe składowe i założenia planu obrony żywności
  • Charakterystyczne cechy planu obrony
  • Typowy cykl planowania
  • Analiza ryzyka – jaką metodę zastosować
  4. Cyberbezpieczeństwo a food defence
  • Pojęcie cyberbezpieczeństwa
  • Cyberbezpieczeństwo a bezpieczeństwo fizyczne
  • Kluczowe obszary zapewnienia ochrony
  • Identyfikacja zagrożeń
  • Zagrożenia dla systemów operacyjnych i sposoby ochrony
  • Struktury zarządzające bezpieczeństwem cyfrowym
  • Metody testowania zabezpieczeń
  5. Food defence – warsztaty
  • Identyfikacja zagrożeń oraz analiza ryzyka na wybranych przykładach w tym m. : zabezpieczenie zakładu, bezpieczeństwo personelu i odwiedzających, itp. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=15892&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">ZapiszZapiszZapiszFood defence, w tym cyberbezpieczeństwo, jako rosnące skomplikowane formy ataków w branży rolno-spożywczej - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„FOOD DEFENCE, W TYM CYBERBEZPIECZEŃSTWO, JAKO ROSNĄCE SKOMPLIKOWANE FORMY
  ATAKÓW W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ”

  ZapiszZapiszZapisz

  188 DSZ

  Zapobieganie, monitorowanie oraz detekcja ciał obcych w systemach bezpieczeństwa żywności - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„ZAPOBIEGANIE, MONITOROWANIE ORAZ DETEKCJA CIAŁ OBCYCH
  SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”

  TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
  SYMBOL: 188 DSZ

  Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności wymagają analizy zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych na każdym etapie przygotowania produktu. Jednym z częstszych zagrożeń jest ryzyko występowania ciał obcych: metalu, tłuczonego szkła i drewna.
  Istnieje wiele technicznych sposobów sprawdzania obecności ciał obcych. Zamontowane urządzenia do detekcji ciał obcych muszą przechodzić testy i kontrole oraz muszą być rejestrowane i podlegać odpowiednim procedurom. Uczestnicy po szkoleniu dowiedzą się:
  • Dlaczego ciała obce stanowią zagrożenie zdrowia?
  • Jakie są wymagania prawne i wymagania standardów?
  • Przykłady wycofań produktów z rynku – RASFF
  • Jak zarządzać ryzykiem, jakie jest praktyczne podejście i działania operacyjne

  Szkolenie skierowanie jest do kierowników i brygadzistów, członków Działu Jakości będących odpowiedzialnymi za nadzór nad bezpieczeństwem żywności, będących członkami zespołu HACCP z kilku obszarów produkcji, przyjęcia surowca, magazynowania, i produkcji. Wymagania standardów uznanych przez GFSI dot. ciał obcych. Rodzaje zagrożeń fizycznych i ich źródła. Procedury zapobiegania i monitorowania ciał obcych w żywności (szkło, metale, drewno, plastik, itp. )
  4. Procedury detekcji ciał obcych:
  • Ocena wizualna
  • Detektory metali
  • X-Ray
  • Filtry i sita
  • Magnesy
  • separatory
  5. Walidacja i weryfikacja metod do wykrywania ciał obcych. Działania zapobiegawcze w zakresie nadzoru nad ciałami obcymi. Elementy kultury bezpieczeństwa żywności w aspekcie nadzorowania ciał obcych. Pytania i dyskusja, zakończenie szkolenia.

  Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. 2023 – szkolenie on-line

  9:30 – 11. 30 rozpoczęcie szkolenia on-line
  16/02/2023

  ZapiszZapiszZapiszZapiszZapobieganie, monitorowanie oraz detekcja ciał obcych w systemach bezpieczeństwa żywności - szkolenie STACJONARNE NOWOŚĆZapisz

  189 DSZ

  Warsztaty z analizy przyczyny źródłowej jako podstawa do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych - szkolenie STACJONARNE NOWOŚĆ„WARSZTATY Z ANALIZY PRZYCZYNY ŹRÓDŁOWEJ JAKO PODSTAWA DO REALIZACJI
  DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH”

  WYKŁADY, PREZENTACJA, CASE-STUDY, DYSKUSJA

  SYMBOL: 189 DSZ

  Celem szkolenia doskonalenia warsztatu w aspekcie określania właściwych działań do niezgodności, metod ustalania przyczyny źródłowej oraz działań zapobiegających ponownemu wystąpieniu niezgodności.

  • pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości oraz osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary w zakładach
  • audytorów wewnętrznych systemów zarządzania jakością
  • członków zespołu HACCP. Korekta, działanie korygujące i zapobiegawcze w świetle obowiązujących standardów żywnościowych – wprowadzenie i uwarunkowania. Wprowadzenie do pojęcia „analizy przyczyny źródłowej”. Metody określania przyczyny źródłowej. Warsztaty z określania przyczyny źródłowej w oparciu o przykłady realnie występujących sytuacji niezgodnych oraz działań do określonej przyczyny w celu zapobieżenia wystąpieniu niezgodności w przyszłości.

  TRENER
  Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Nauki o Żywności na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, oraz studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym: Manager Jakości. Audytor niemalże wszystkich branż systemów zarzadzania jakością w tym IFS i BRC z wieloletnim stażem pracy
  w przemyśle spożywczym. Wieloletni trener i szkoleniowiec oraz kalibrator audytorów w zakresie systemów zarządzania jakością i ekspert merytoryczny z pasja do prowadzenia szkoleń. 2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  09:00 – 10. 30 rozpoczęcie szkolenia
  10:30 – 10:45 – przerwa
  10:45-13:15 cd. szkolenia
  ZapiszZapiszWarsztaty z analizy przyczyny źródłowej jako podstawa do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆZapiszZapiszZapiszZapisz

  190 DSZ

  Doskonalenie audytowania w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności wg BRCGS Food v. 1, ISO 22000 - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„DOSKONALENIE AUDYTOWANIA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG BRCGS FOOD V. 7, FSSC 22000 V. 1, ISO 22000”

  WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, WARSZTATY, DYSKUSJA

  SYMBOL: 190 DSZ

  Szkolenie ma na celu doskonalenie procesu audytowania w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Uczestnicy będą mogli pracować w oparciu „case studies”, poznawać i doskonalić techniki audytowania oraz wzmacniać swoje umiejętności w zakresie interpretacji kryteriów audytowych. Szkolenie pozwoli na bardziej elastyczne poruszanie się po wymaganiach i przekształcanie ich w adekwatne dowody audytowe, a także obiektywną ocenę wyników auditu.

  Auditorzy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie auditowania oraz zdobyć nowe kompetencje
  w zakresie praktycznego podejścia do audytowania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
  Szkolenie przeznaczone dla osób, które mają już doświadczenie audytowe. Przypomnienie najważniejszych zasad aduditowania systemów zarządzania wg ISO 19011. Warsztaty audytowe:
  • Interpretacja kryteriów audytowych – skąd wiadomo, jakie dowody uzyskać dla poszczególnych wymagań?
  • Techniki krzyżowego audytowania –jakie dowody można pozyskać z różnych obszarów audytowanych i jak je powiązać?
  • Obiektywna ocena – dlaczego czasem auditorzy wykraczają poza wymagania i jak tego unikać?
  • Formułowanie spostrzeżeń i niezgodności – jak uniknąć błędów w formułowaniu spostrzeżeń i niezgodności, które mogą prowadzić do błędnie podejmowanych działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych?
  • Raportowanie – jak spowodować, że raport z auditu będzie przejrzysty, klarowny, użyteczny i jednoznaczny?
  • Działania korygujące – jak poprawnie przeprowadzić analizę źródłowych przyczyn niezgodności?
  • Kultura jakosci i bezpieczeństwa żywności w aspekcie audytowania
  3. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=15685&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">ZapiszZapisz

  191 DSZ

  Doskonalenia zarządzania w systemach bezpieczeństwa żywności (BRCGS Food v. 1) - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA W SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
  (BRCGS FOOD V. 1). ”

  Szkolenie interaktywne oparte na zagadnieniach, które uczestnicy zgłaszają do trenera.

  SYMBOL: 191 DSZ

  Szkolenie ma na celu doskonalenie procesu zarządzania w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Uczestnicy będą mogli pracować w oparciu o zagadnienia lub problemy, które przed szkoleniem prześlą do trenera.
  Uczestnicy będą mogli poznawać i doskonalić swoje umiejętności i wzmacniać swoje kompetencje w zakresie interpretacji wymagań, sposobów ich wdrożenia w praktykę. Szkolenie pozwoli na bardziej metodyczne i praktyczne spełnianie wymagań. Podczas szkolenie trener będzie opierał się na sprawdzonych i akceptowalnych przez weryfikatorów metodach i przykładach spełniania wymagań systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

  Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za zarządzanie różnymi obszarami systemów zarządzania jakością
  i bezpieczeństwem żywności.
  Praktycy, auditorzy, osoby chcące pogłębić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Wprowadzenie do kontekstu GFSI w systemach zarządzania jakości i bezpieczeństwa żywności. Case studies na podstawie problemów lub zagadnień zgłoszonych przez uczestników w obszarach:
  • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
  • Analiza zagrożeń i plany HACCP
  • Nadzorowanie dokumentacji i zapisów
  • Standardy konstrukcyjne i sanitarne zakładów
  • Wyposażenie, przeglądy i konserwacja.
  • Obrona żywności (Food defense)
  • Oszustwa żywnościowe (Food Fraud)
  • Ocena i kwalifikacja dostawców
  • Procesy przyjęcia, magazynowanie, transportu
  • Nadzór nad procesami
  • Higiena pracowników i zakładu i usuwanie odpadów
  • Analizy i sprzęt kontrolno-pomiarowy
  • Specyfikacje
  • Ochrona przed szkodnikami
  • Identyfikowalność
  • Audity i działania naprawcze
  • Incydenty i sytuacje kryzysowe
  • Wyrób niezgodny i reklamacje
  • Nadzór nad ciałami obcymi
  • Nadzór nad alergenami
  • Projektowanie i rozwój oraz znakowanie
  • Szkolenia
  • Walidacja i weryfikacja
  3. Warsztaty z zakresu metod i procedur związanych z wykazaniem spełnienia wymagań standardów jakości
  i bezpieczeństwa żywności.

  02. 2023 – szkolenie on-line

  02/03/2023

  ZapiszZapisz

  192 DSZ

  Audytowanie dostawców w przemyśle spożywczy - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„AUDYTOWANIE DOSTAWCÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM”

  SYMBOL: 192 DSZ

  Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji dostawców i metod nadzorowania, z głównym naciskiem na audytowanie dostawców, uzyskanie kwalifikacji do audytowania dostawców. Przedstawione zostaną poszczególne etapy realizacji audytu.

  Szkolenie skierowane do: pracownicy prowadzący audyty u dostawców, audytorzy, pracownicy działów zakupów, pełnomocnicy ds. jakości i bezpieczeństwa żywności, osoby prowadzące kwalifikację dostawców. Wprowadzenie do szkolenia:
  • Określenie rodzaju i zakresu nadzoru nad dostawcą
  • Zagrożenia i ryzyka we współpracy z dostawcami
  • Wymagania standardów bezpieczeństwa żywności
  2. Kwalifikacja i nadzorowanie dostawców:
  • Kwalifikowanie dostawców, a kwalifikowanie surowców – kryteria oceny
  • Standardowe kontrole surowców, w aspekcie oceny ryzyka zafałszowania surowców
  3. Audytowanie dostawców usług i surowców:
  • Metody prowadzenia audytu – przygotowanie się oraz audyt
  • Przygotowanie listy kontrolnej do audytu u dostawcy
  • Identyfikacja niezgodności – problemów we współpracy
  • Raportowanie
  • Wdrażanie działań skierowanych na eliminację problemów
  • Dalszy monitoring współpracy
  4. Dodatkowe pytania i odpowiedzi, test, zakończenie szkolenia. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=15734&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">ZapiszZapiszAudytowanie dostawców w przemyśle spożywczy - szkolenie STACJONARNE NOWOŚĆ

  SZKOLENIE „AUDYTOWANIE DOSTAWCÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM”

  24. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=15817&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">Zapisz

  193 DSZ

  Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001; 14001; 45001 - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA WG ISO 9001; 14001;45001”

  SYMBOL: 193 DSZ

  Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i uzyskanie kompetencji do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji.
  Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy nabędą umiejętność:
  Dzień 1
  1. Wprowadzenie do systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001; 14001; 45001;
  • zasady zarządzania jakością
  • terminologia dotycząca SZJ
  • omówienie cyklu PDCA oraz jego zastosowanie w systemie zarządzania jakością
  • elementy wspólne poszczególnych norm
  2. Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 9001; 14001; 45001 w ujęciu audytowym
  3. Wytyczne do auditowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 19011: 2018
  4.

  Dzień 2
  5. Metodyka przeprowadzania i dokumentowania audytów:
  6. Raport z auditu – przygotowanie:
  7. Auditowanie SZJ- ćwiczenia.

  16-17. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  24-25. 2023 – szkolenie on-line

  16-17/05/2023

  Zapisz24-25/10/2023

  ZapiszAudytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001; 14001; 45001 - szkolenie STACJONARNE NOWOŚĆZapisz

  194 DSZ

  Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakości wg ISO 9001:2015 - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI WG ISO 9001:2015”

  SYMBOL: 194 DSZ

  • Konstruownia list kontrolnych
  1. Wprowadzenie do systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2015
  • Omówienie cyklu PDCA oraz jego zastosowanie w systemie zarządzania ja
  2. Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 9001: 2015 w ujęciu audytowym
  • Cechy osobowościowe audytora
  • Obowiązki audytora
  4. Program / harmonogram audytów – zasady opracowania
  5. metodyka przeprowadzania i dokumentowania auditów
  DZIEŃ II
  6. Raport z auditu – przygotowanie
  7. Działania poauditowe
  8. Psychologiczne aspekty auditowania ( audit jako relacja, komunikacja werbalna i niewerbalna, zarządzanie emocjami)
  9. Auditowanie SZJ- ćwiczenia
  10. Egzamin

  audytor ISO 9001; ISO 22000 specjalista ds. BHP

  20-21. 2023 – szkolenie on-line

  20-21/06/2023

  Zapisz07-08/11/2023

  ZapiszAudytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakości wg ISO 9001:2015 - szkolenie STACJONARNE NOWOŚĆspecjalista ds. BHP

  Zapisz

  195 DSZ

  Wymagania IFS Logistics v. 2. 3. - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„WYMAGANIA IFS LOGISTICS v. 3”

  SYMBOL: 195 DSZ

  CEL/ OPIS SZKOLENIA:
  • Zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania standardu IFS Logistics v. 3
  • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrożenia standardu IFS Logistics v. 3
  • Nabycie wiedzy dotyczącej przygotowania się do audytu certyfikacyjnego na zgodność z wymaganiami standardu.

  Szkolenie skierowane jest do menadżerów firmy logistycznych, kadry zarządzającej operacjami logistycznymi, techników logistyków, innych osób zainteresowanych podwyższeniem bezpieczeństwa żywności oraz pozostałych dóbr konsumpcyjnych w całym łańcuchu dostaw. Odpowiedzialność wyższego kierownictwa. System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu. Zarządzanie zasobami. Realizacja usług. Pomiary, analizy, ulepszenia. Plan obrony produktu / żywności i inspekcje zewnętrzne. Przykłady praktyczne tworzenia dokumentacji. Podsumowanie, zakończenie szkolenia, pytania.

  Audytor z 22 letnim doświadczeniem w przemyśle spożywczym, od 12 lat współpraca z jednostkami certyfikującymi jako audytor trzeciej strony BRCGS (wszystkie kategorie), IFS Food (wszystkie kategorie produktowe i procesowe), IFS Logistic, Tesco, KFC, Mc Donald, Kellogs, Morrison, ISO 22 000, HACCP.

  31. 2023 – szkolenie on-line

  31/03/2023

  Zapisz01/09/2023

  Zapisz

  34 DSZ

  Zasady utrzymania ruchu wraz z nadzorowaniem maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym w kontekście wymagań standardów bezpieczeństwa żywności BRCGS Food v. 1, ISO 22000 - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„ZASADY UTRZYMANIA RUCHU WRAZ Z NADZOROWANIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
  W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
  BRCGS FOOD V. 1, ISO 22000”

  SYMBOL: 34 DSZ

  Nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zgodne ze standardami IFS Food, BRC GS Food, FSSC, ISO nadzorowanie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym oraz utrzymanie ruchu. Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności związane z parkiem maszynowym. Wymagania standardów BRC v. 9, IFS v. 7, FSSC 22000 w. 5 w zakresie nadzorowania maszyn i utrzymania ruchu. Zasady higieny dla pracowników działu utrzymania ruchu. Wymagania sanitarne dla wyposażenia technicznego w przemyśle spożywczym. Środki wykorzystywane w eksploatacji urządzeń dla branży spożywczej. Zasady utrzymania porządku i higieny w warsztacie. Planowanie i harmonogramowanie w utrzymaniu ruchu. Zasady prowadzenia przeglądów, konserwacji i napraw w obszarze produkcyjnym. Analiza przyczynowo-skutkowa awarii maszyn i urządzeń. Sporządzenia dokumentacji w obszarze utrzymania ruchu:
  • plany konserwacji urządzeń
  • deklaracje zgodności i atesty
  • dokumentacja techniczno-ruchowa
  Konsultant, audytor i trener z ponad 15-to letnim doświadczeniem w obszarach bezpieczeństwa, środowiska, awarii przemysłowych, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania ruchu, FMEA, metod i technik organizacji pracy. Prowadzi projekty doradcze związane z budową i zwiększeniem efektywności systemów zarzadzania, głównie w firmach przemysłowych. Audytor w zakresie prawa oraz systemów ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001 oraz ISO 9001. Jako wykładowca i trener prowadzi szkolenia z zakresu wymagań prawnych i systemowego zarządzania w organizacji. Specjalizuje się w zagadnieniach nowoczesnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem. Współpracuje z jednostkami certyfikującymi. 2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

  Do uczestników na 7 dni przed szkoleniem zostanie przesłane potwierdzenie realizacji szkolenia wraz ze szczegółami.

  Na dzień przed szkoleniem do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=12462&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">ZapiszZapiszZapiszZasady utrzymania ruchu wraz z nadzorowaniem maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym w kontekście wymagań standardów bezpieczeństwa żywności BRCGS Food v. 1, ISO 22000 - szkolenie STACJONARNE NOWOŚĆ„ZASADY UTRZYMANIA RUCHU WRAZ Z NADZOROWANIEM MASZYN I URZĄDZEŃ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI BRCGS FOOD V. 1, ISO 22000”

  Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, technologów, menadżerów produkcji, pracowników działów jakości i laboratoriów, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=15819&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">Zapisz

  46 DSZ

  Identyfikowalność w praktyce - audyty i procedury - szkolenie ON-LINE NOWOŚĆ„IDENTYFIKOWALNOŚĆ W PRAKTYCE – AUDYTY I PROCEDURY”

  SYMBOL: 46 DSZ

  Celem szkolenia jest przygotowanie zakładu do sprawnego ustanowienia procedur i prowadzenia zapisów w celu udokumentowania, identyfikacji wszystkich składników i materiałów stosowanych do produkcji danej partii żywności.
  W sposób praktyczny przedstawione zostanie dokumentowanie testu identyfikowalności.

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których zadaniem jest przeprowadzanie audytów identyfikowalności na zgodność
  z wymaganiami standardów IFS, BRC i ISO 22000. System identyfikowalności – cel, definicje i wymagania:
  • Wymagania prawne
  • Wymagania systemów zarzadzania bezpieczeństwem żywności
  2. Identyfikowalność wewnętrzna i zewnętrzna. Identyfikowalność i bilans masy. Dokumentowanie testu identyfikowalności. Wycofanie wyrobu z rynku. 2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  12. 2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

  17/02/2023

  ZapiszZapisz12/09/2023

  ZapiszIdentyfikowalność w praktyce - audyty i procedury - szkolenie STACJONARNE NOWOŚĆ

  SZKOLENIE „IDENTYFIKOWALNOŚĆ W PRAKTYCE – AUDYTY I PROCEDURY”

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których zadaniem jest przeprowadzanie audytów identyfikowalności na zgodność z wymaganiami standardów IFS, BRC i ISO 22000. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=15815&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">ZapiszZapisz

  53 DSZ

  Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna z uwzględnieniem zasad HACCP. Podstawowe zasady bezpieczeństwa żywności dla pracowników operacyjnych - szkolenie ON-LINE „DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA I HIGIENICZNA Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD HACCP. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI DLA PRACOWNIKÓW OPERACYJNYCH”

  SYMBOL: 53 DSZ

  Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad bezpieczeństwa żywności; poznanie dobrej praktyki produkcyjnej
  i higienicznej w zakładach produkcji spożywczej.

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla osób związanych bezpośrednio z produkcją w każdej branży przemysłu spożywczego. Dodatkowo szkolenie skierowane jest do osób zarządzających zespołami produkcyjnymi, mistrzów, brygadzistów, kierowników. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
  2. Zasady GMP/GHP
  • podstawowe terminy
  • wymagania zdrowotne, higiena pracowników
  • szkolenia pracowników – dlaczego szkolenie wstępne jest niewystarczające, jak szkolić pracowników aby wyrobić nawyki GMP/GHP
  • nadzorowanie maszyn, urządzeń, sprzętu kontrolno-pomiarowego – dlaczego jest to bardzo ważne i jakie zagrożenie występują w przypadku braku nadzoru.
  • proces mycia i dezynfekcji – zarządzanie środkami chemicznymi
  • nadzór nad dokumentacją, zapisy – czy prowadzenie dokumentów i zapisów jest konieczne?
  • jak tworzyć standardy GMP/GHP
  • nakazy i zakazy GMP/GHP, czy dopuszczalne jest odstępstwo i jakie może mieć to skutki
  • nadzór nad obszarem w zakresie GMP/GHP
  • zagrożenia występują na stanowisku pracy ( szkło, plastik, drewno, krew) – zasady postępowania, procedury
  • zarządzanie opadami
  • alergeny – zarządzanie alergenami, zagrożenia
  3. HACCP
  • HACCP – jakość a bezpieczeństwo produktu
  • 12 etapów wdrażania HACCP – 7 zasad wg Codex Alinentarius
  • schemat technologiczny – dlaczego jest ważny i co musi się w nim znaleźć
  • analiza zagrożeń – jak szacować ryzyko
  • OPRP a CCP – różnice, monitorowanie, limity krytyczne
  • działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze
  • zalety i wady HACCP
  4. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

  18. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=12188&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">Zapisz18/05/2023

  Zapisz18/08/2023

  Zapisz13/11/2023

  ZapiszDobra praktyka produkcyjna i higieniczna z uwzględnieniem zasad HACCP. Podstawowe zasady bezpieczeństwa żywności dla pracowników operacyjnych - szkolenie STACJONARNE ZapiszZapisz

  59 DSZ

  Wymagania standardu ISO 22000:2018 - szkolenie STACJONARNE „WYMAGANIA STANDARDU ISO 22000:2018”

  SYMBOL: 59 DSZ

  Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 22000:2018 oraz nabycie umiejętności interpretacji normy oraz zastosowania standardu w praktyce.

  Szkolenie skierowane jest właścicieli i kierowników firm produkcyjnych z branży spożywczej, współpracujących z sieciami handlowymi, członków zespołu ds. HACCP, auditorów wewnętrznych oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Przegląd metod zapewniania bezpieczeństwa żywności w produkcji i obrocie (GMP, GHP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC)
  2. Podstawowe różnice pomiędzy systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności funkcjonującymi w przemyśle spożywczym
  3. Wprowadzenie do wymagań norm ISO 22000
  4. Wymagania ISO 22000:2018
  5. pl/formularz-zgloszeniowy/? training_id=15674&place_id=0" target="_blank" rel="noopener">ZapiszWymagania standardu ISO 22000:2018 - szkolenie ON-LINE ZapiszZapisz

  61 DSZ

  Wymagania systemu HACCP wg ISO 22000. Szkolenie doskonalące dla zespołu HACCP - szkolenie STACJONARNE „WYMAGANIA SYSTEMU HACCP WG ISO 2200.
  SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA ZESPOŁU HACCP”

  SYMBOL: 61 DSZ

  Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań i kierunków ewaluacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
  wg Codex Alimentarius oraz uregulowań normy ISO 22000:2018.

  • Osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności;
  • Pełnomocników HACCP, pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości
  • Pracowników odpowiedzialnych za nadzór i weryfikację systemu HACCP oraz ISO 22000. Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w Polsce i UE. Wymagania Codex Alimentarius – przypomnienie:
  • Obiekt: lokalizacja, pomieszczenia, urządzenia i sprzęt
  • Nadzorowanie operacji produkcyjnych
  • Utrzymanie i praktyki sanitarne: utrzymanie czystości, nadzór nad szkodnikami i odpadami
  • Higiena osobista: stan zdrowia, czystość i zachowanie – pracowników i osób odwiedzających
  • Transport
  • Informacja o produkcie i świadomość konsumenta
  3. Zasady wdrażania
  • 7 zasad/ 12 etapów wdrażania systemu HACCP
  3. Norma ISO 22000:2018 – zmiany w normie.
  Absolwentka Politechniki Łódzkiej.
  Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności.

  Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu FSSC 22000; Lean Manufacturing; HACCP, TPM, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, GMP, GHP, KAIZEN, 5S. Ukończony Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Kierunek: Technologia Żywności
  i Żywienie Człowieka.

  30. 2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
  ZapiszWymagania systemu HACCP wg ISO 22000. Szkolenie doskonalące dla zespołu HACCP - szkolenie ON-LINE 30/01/2023

  ZapiszZapiszZapisz

  95 DSZ

  Planowanie harmonogramów w oparciu o ocenę ryzyka (monitoring środ., mycie i dezynfekcja, utrzymanie ruchu) - szkolenie STACJONARNE „PLANOWANIE HARMONOGRAMÓW W OPARCIU O OCENĘ RYZYKA
  (MONITORING ŚRODOWISKA, MYCIE I DEZYNFEKCJA, UTRZYMANIE RUCHU)”

  SYMBOL: 95 DSZ

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji jak planować harmonogramy w oparciu o ocenę ryzyka.

  Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości i innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Wprowadzenie do pojęcia „ryzyko”
  2. Metodyka szacowania ryzyka oraz planowania działań wynikających z danej oceny
  3. Wymagania odnośnie oceny ryzyka w standardach BRC Food w. 1
  4. Warsztaty dot. oceny ryzyka i opracowania planów i harmonogramów z zakresu:
  • Monitoring środowiskowy
  • Food Defense
  • Food Fraud
  • Ocena dostawców
  • Utrzymanie ruchu
  • Badania laboratoryjne
  • Mycie i dezynfekcja
  • Nadzór nad szkłem
  • Itp.
  25. 2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

  25/08/2023

  ZapiszPlanowanie harmonogramów w oparciu o ocenę ryzyka (monitoring środ., mycie i dezynfekcja, utrzymanie ruchu) - szkolenie ON-LINE ZapiszZapisz

  Szkolenie w zakresie urządzeń Cab Hermes Series

  Bezpośredni link do pobrania Szkolenie w zakresie urządzeń Cab Hermes Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Szkolenie w zakresie urządzeń Cab Hermes Series