Specyfikacja techniczna i podręcznik użytkownika Dewalt Dw139

Specyfikacja techniczna i podręcznik użytkownika Dewalt DW139 są narzędziami, które dostarczają użytkownikowi szczegółowych informacji na temat produktu. Specyfikacja techniczna zawiera informacje o wymiarach, wadze, prędkości, mocy, przedziałach częstotliwości, napięciu i prądzie oraz innych cechach technicznych produktu. Podręcznik użytkownika zawiera informacje na temat sposobu używania produktu, jego konserwacji, czyszczenia i obsługi. Specyfikacja techniczna i podręcznik użytkownika Dewalt DW139 są niezbędne do prawidłowego używania i zapewnienia bezpiecznej eksploatacji produktu.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja techniczna i podręcznik użytkownika Dewalt Dw139

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC POSTOJOWE PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWYSIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

stron 5 strona 1 SPIS TREŚCIstron 5 strona 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE... 2 1. 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4. WYKAZ POLSKICH NORM... 2 2 SYSTEM ODDYMIANIA - OPIS TECHNICZNY... 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNAUsługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel. : 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op. pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel. /fax: 89 527 91 76

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNYNIP 774-184-90-92 09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76 Tel. /fax 0 24 266 63 16; 601 278 205 PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Tytuł projektu: Projekt przebudowy internatu część B i bloku żywieniowego oraz termomodernizacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul.

DOKUMENTACJA WYKONAWCZADOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLAAA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Roboty Instalacyjne - Elektryczne - KOD Ogólny wg CPV 45310000-3 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych -

Przedmiar robót2016-04-18 Inwestor: Wykonawca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z Królewiecka 146 o. o. 82-300 Elbląg Piękna 13 85-309 Bydgoszcz Przedmiar robót Nazwa budowy:

D INNE ROBOTY207. D - 10. 00. 00 INNE ROBOTY D-10. 12. 01 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO...... 208 GRUDZIEŃ 2015 208. D 10. 01 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

CPV 45453000-7 SPIS TREŚCISPIS TREŚCI WSTĘP... 2 URZĄDZENIA I MATERIAŁY... 2 SPRZĘT... 3 TRANSPORT... 3 WYKONANIE ROBÓT... 3 KONTROLA JAKOŚCI... 6 OBMIAR ROBÓT... 6 ODBIÓR ROBÓT... 6 ROZLICZENIE ROBÓT... 8 DOKUMENTY ZWIĄZANE... 8 Wszystkim

ELENs. c. Karbowski DługońskiELENs. Karbowski Długoński 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel. /fax 058 6783119, e-mail: biuro@elensc. pl, www. elensc. pl PROJEKT BUDOWLANY Egz. 5 TEMAT: Instalacja czujek dymu i chwytaków elektromagnetycznych

Zawartość opracowania:Zawartość opracowania: I. WSTĘP... 3 II. OPIS TECHNICZNY... 4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE... 6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW... 7 V. WYKAZ RYSUNKÓW... 8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru. pl/14537415-Mbm-r-o-k-z-a-l-1-9-8-9-r. html">MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel. /fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm. firma@wp. pl

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZYCZĘŚĆ II INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Legionowie opis techniczny. 13 INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola

D Układanie rur ochronnych z PVCSTWiORB D-10. 02. 01 Układanie rur ochronnych PVC 178 D 10. 01 Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10. 01 Układanie rur ochronnych PVC 179 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Co to jest usługa sieciowa

To usługa, która umożliwia przesyłanie elektronicznych komunikatów (zgłoszeń, wniosków, potwierdzeń itp. ) bezpośrednio między twoim systemem a PUESC. Struktura przesyłanych komunikatów musi być zgodna ze strukturą XML (schematem XSD).

Aby skorzystać z kanału webservice konieczne jest specjalne oprogramowanie. Możesz zakupić program komercyjny, który umożliwia korzystanie z tej usługi, lub dostosować oprogramowanie własne. Oprogramowanie takie musi umożliwiać przesłanie komunikatów w wymaganej strukturze (specyfikacja XML komunikatu) za pośrednictwem udostępnionego kanału (specyfikacja kanału webservice).

Uwaga: Zarówno strukturę XML i specyfikację wymagań kanału komunikacyjnego znajdziesz poniżej. Pamiętaj, że mogą one ulegać zmianom, które wynikają najczęściej z konieczności dostosowania do zmian prawnych. To z kolei powoduje konieczność każdorazowego dostosowania twojego oprogramowania do nowych wymagań.

Zmiany są sygnalizowane przez KAS z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby klienci lub producenci oprogramowania mogli dostosować na czas własne systemy. Jeśli zdecydujesz się na zakup programu komercyjnego, sprawdź czy licencja na nie obejmuje również jego aktualizację, w tym dostosowanie do zmieniających się wymagań KAS.

Usługa sieciowa SEAP jest podstawowym kanałem komunikacyjnym użytkowników zewnętrznych z Systemem Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC), który wykorzystuje webservice i umożliwia przesyłanie komunikatów elektronicznych w strukturze XML. Obsługuje on komunikację dwustronną. Oznacza to, że umożliwia zarówno przesyłanie komunikatów elektronicznych z twojego systemu bezpośrednio do PUESC, jak i pobieranie odpowiedzi.

Jeśli twój system będzie komunikował się z usługą sieciową zgodnie ze specyfikacją, to PUESC będzie zwrotnie przesyłać do niego odpowiedzi (bez konieczności cyklicznego odpytywania usługi sieciowej SEAP). Poniżej znajdziesz informacje m. in. o skonfigurowaniu komunikacji za pośrednictwem tego kanału, uwierzytelnianiu usługi sieciowej, strukturze i zawartości informacyjnej komunikatu, kopercie. Jeśli używasz oprogramowania komercyjnego, informacje o wykorzystaniu usługi sieciowej powinny znajdować się w instrukcji obsługi tego oprogramowania.

Komponenty SISC udostępniające usługi sieciowe

System Informacyjny Skarbowo-Celny (SISC) to środowisko mające charakter komponentowy wchodzące w skład systemu informacyjnego resortu finansów, udostępniające klientom KAS e-usługi publiczne poprzez PUESC oraz zapewniające funkcjonalnosci do obsługi procesów wewnętrznych w KAS związanych z udostępnianymi usługami publicznymi. SISC składa sie z komponentów informatycznych, z których część udostępnia e-usługi publiczne kanałem webservice (usługi sieciowe):

 • Automatyczny System Eksportu (AES),
 • Automatyczny System Importu (AIS),
 • System Przemieszczania i Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2),
 • System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4),
 • System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2),
 • Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2),
 • Platforma Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window (PKWD–SINGLE WINDOW),
 • System Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS),
 • System Awizacji Towarów i Osób (SATOS),
 • System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP),
 • System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT),
 • System Zwrot VAT dla Podróżnych (TAX FREE),
 • Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2).

Informacje dla integratorów i programistów

 • Potraktuj poniższe specyfikacje jako dokument źródłowy przy projektowaniu i implementacji systemu informatycznego, który będzie wykorzystywać kanał webservice.

 • Zapoznaj się również z informacjami o dostępnych środowiskach testowych, w których możesz sprawdzić poprawność działania tworzonego przez ciebie oprogramowania.

  Wczytanie na PUESC pliku komunikatu w formacie. xml – informacje dla użytkowników

  Uwaga! Na PUESC zostały udostępnione specyfikacje techniczne XML komunikatów przyjmowanych przez PUESC. Znajdziesz je w sekcjach poszczególnych systemów, które udostępniają usługi sieciowe.

  Wygenerowany zgodnie ze specyfikacją techniczną XML elektroniczny komunikat (deklarację, zgłoszenie, wniosek itp. ) możesz:

 • przesłać bezpośrednio z twojego systemu do PUESC,
 • przesłać jako załącznik do wiadomości przekazywanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf. pl,
 • wczytać na PUESC.
 • Aby wczytać na PUESC plik komunikatu, postępuj zgodnie z poniższym opisem.

  KROK 1

  Przygotuj plik XML

  1. Wygeneruj komunikat w formacie. XML. Komunikat możesz wygenerować w dedykowanej aplikacji lub innym narzędziu.
  2. Komunikat w formacie XML zapisz jako plik XML na dysku swojego urządzenia, np. na pulpicie.
  3. Jeśli jest to wymagane, podpisz komunikat. Możesz go również podpisać później na PUESC – patrz KROK 4.

  KROK 2

  Zaloguj się na PUESC.

 • Wybierz kontekst, w którym masz uprawnienia do wysłania danego typu komunikatu.
 • KROK 3

  Wczytaj plik XML

 • Wybierz zakładkę Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.
 • Naciśnij przycisk „+ Nowy dokument”.
 • Naciśnij przycisk „Z PLIKU”.
 • Wybierz zapisany na dysku twojego urządzenia plik (komunikat w formacie XML), który chcesz wysłać.
 • Naciśnij przycisk „Prześlij pliki”.
 • KROK 4

  Podpisz plik XML

  Jeśli nie podpisałeś pliku. XML wcześniej, podpisz komunikat na PUESC.

  Możesz to zrobić przy użyciu podpisu dopuszczonego dla danego typu komunikatu. Sposoby podpisania komunikatu znajdziesz w opisie usługi, z której korzystasz, lub w specyfikacji technicznej XML.

  Żeby podpisać plik na PUESC:

 • Przejdź do zakładki Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.
 • Na liście dokumentów znajdź i zaznacz wczytany plik.
 • Naciśnij przycisk PODPISZ, a dalej postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.
 • KROK 5

  Wyślij plik XML

 • W zakładce Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
 • zaznacz i wyślij wczytany plik.

  1. Przejdź do zakładki
  2. Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

   i sprawdź, czy otrzymałeś właściwe komunikaty zwrotne (np. potwierdzenie wysłania i odebrania wysłanego komunikatu).

   Uwaga! Komunikaty zwrotne zależą od usługi, z której korzystasz.

   Jeżeli potrzebujesz pomocy (Help Desk) z zakresu usług sieciowych

   Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

   portal CSD - Centralny Service Desk: 

   Uwaga! Jeżeli chcesz skorzystać z Help Desk SISC dla usług sieciowych:

  3. zaloguj się na PUESC i na stronie POMOC wybierz Help Desk SISC
  4. przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera sie w nowym oknie)
  5. w portalu CSD kliknij Nowe zgłoszenie
  6. z Katalogu usług wybierz  - Usługi sieciowe PUESC
  7. po wybraniu usługi wybierz klasyfikację - ten wybór pozwoli bardziej szczegółowo opisać zgłoszenie
  8. otworzy się formularz zgłoszenie - w polu opis zgłoszenia napisz czego dotyczy twój problem
  9. jeżeli uważasz, że opisałeś już wszystko kliknij w przycisk Kontynuuj
  10. teraz możesz dodać załączniki do zgłoszenia (zrzuty ekranu lub inne istotne twoim zdaniem informacje), możesz również wysłać zgłoszenie bez załączników.
  11. kliknij przycisk Zgłoś - zgłoszenie niezwłocznie trafi do operatorów Help Desk SISC a ty otrzymasz:
  12. informację w oknie - Utworzono zgłoszenie o numerze ZGL2329987 (przykladowy numer)
  13. wiadomość email potwierdzającą zarejestrowanie zgłoszenia
  14. po obsłużeniu zgłoszenia przez operatorów Help Desk SISC otrzymasz wiadomość email potwierdzającą rozwiązanie zgłoszenia
  15. Uwaga! Wszystkie wiadomości wysyłane są z adresu pomoc. Informatyczna@mf. pl

  16. e-mail: helpdesk-eclo@mf. pl
  17. w polu temat wpisz nazwę usługi oraz system - np. Usługi sieciowe AES
  18. w treści wiadomości opisz co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć
  19. wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC) - wiadomosć wysłana z innego adresu zostanie automatycznie odrzucona 
  20. telefon:
  21. Uwaga! Nie świadczymy wsparcia telefonicznego w zakresie usług sieciowych

   Czas realizacji

  22. Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
  23. Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
  24. Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
  25. Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:30 do 15:30 maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
  26. Specyfikacja techniczna (ang.  technical specification) – dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien spełniać wyrób, proces lub usługa. Zaleca się, aby w specyfikacji technicznej wskazywano, jeżeli jest to potrzebne, procedurę lub procedury, za pomocą których można określić, czy dane wymagania są spełnione. Specyfikacja techniczna może być oparta o normy[1].

   Przypisy[edytuj | edytuj kod]

   1. PN-EN 45020 Normalizacja i dziedziny związane – Terminologia ogólna.

  Specyfikacja techniczna i podręcznik użytkownika Dewalt Dw139

  Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja techniczna i podręcznik użytkownika Dewalt Dw139

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Specyfikacja techniczna i podręcznik użytkownika Dewalt Dw139