Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Bosch Bottom Freezer I

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Bosch Bottom Freezer I jest prosta i łatwa. Przede wszystkim musisz znaleźć najnowszą wersję oprogramowania i pobrać ją. Następnie wyłącz lodówkę i włącz tryb serwisowy. Następnie wgraj nowe oprogramowanie do urządzenia. Po wgraniu oprogramowania do lodówki ponownie ją włącz i sprawdź, czy nowe oprogramowanie zostało zainstalowane i działa prawidłowo. Jeśli wszystko działa poprawnie, możesz już korzystać z nowego oprogramowania.

Ostatnia aktualizacja: Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Bosch Bottom Freezer I

Dostępne są 2 możliwości aktualizacji oprogramowania sprzętowego produktu:

 • Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (zalecana)

 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego na produkcie przy użyciu karty pamięci USB

Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (zalecana)

 • Aktywować automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego podczas rozruchu poprzez interfejs użytkownika. Po aktywowaniu automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego produkt samodzielnie wyszukuje i instaluje nowe wersje oprogramowania sprzętowego, o ile dostępne jest aktywne połączenie internetowe. Przy tym aktualizacja dostępnego oprogramowania sprzętowego może potrwać do 48 godzin.

 • W późniejszym czasie automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego można aktywować w parametrach sprzętowych produktu. W tym celu w menu Konfiguracja wybrać punkt Parametry i dla parametru Automatyczne aktualizacje włączone wybrać wartość Tak.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego na produkcie przy użyciu karty pamięci USB

Warunki:

 • Posiadanie 1 karty pamięci USB o pojemności maksymalnej 32 GB sformatowanej w systemie FAT32.

 • Karta pamięci USB w wersji 2. 0 lub nowszej

 • Produkt musi być uruchomiony.

Sposób postępowania:

 1. Utworzyć na karcie pamięci USB katalog o nazwie update.
 2. Sprawdzić, czy plik aktualizacyjny z oprogramowaniem sprzętowym jest przeznaczony do danego urządzenia i zapisać na karcie pamięci USB w katalogu „update”. Plik aktualizacyjny jest dostępny wyłącznie za pośrednictwem serwisu ( Kontakt).
 3. Zmienić nazwę pliku aktualizacyjnego na update. upd.
 4. Włożyć kartę pamięci USB do gniazda USB produktu.
 5. Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego dioda LED systemu pulsuje na pomarańczowo, a dioda LED COM pulsuje na zielono. Ten proces może potrwać kilka minut.
 6. Jeżeli pobranie nowej aktualizacji oprogramowania sprzętowego przebiegło pomyślnie, dioda LED systemu świeci się na zielono, a dioda LED COM pulsuje na zielono. Ten proces może potrwać kilka sekund.
 7. Produkt uruchamia się ponownie w sposób automatyczny. Podczas ponownego uruchamiania dioda LED systemu oraz dioda LED COM świecą się na pomarańczowo. Proces uruchamiania może trwać do 5 minut.
 8. Jeżeli aktualizacja oprogramowania sprzętowego przebiegła pomyślnie, dioda LED systemu świeci się ciągle na zielono, a dioda LED COM pulsuje na zielono. Jeżeli dioda LED systemu nie świeci się ciągle na zielono, a dioda LED COM nie pulsuje na zielono, należy ponownie przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego.
 9. Jeżeli aktualizacja oprogramowania sprzętowego przebiegła pomyślnie, należy wyjąć kartę pamięci USB z gniazda USB produktu.

  Modele, których dotyczy informacja

  Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli odtwarzaczy Blu-ray:

  • BDP-S357
  • BDP-S360
  • BDP-S363
  • BDP-S560
  • BDP-S760
  • BDP-S765

  Informacja o tym pliku do pobrania

  Informacje o aktualizacji (10. 02. 2011):

  Niniejszy program narzędziowy służy do aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray do wersji 011, zapewniając następujące korzyści:

  • Ulepszone odtwarzanie płyt BD-ROM

  Wybrać metodę aktualizacji odtwarzacza Blu-ray:

  • Domowy sprzęt audio i wideo firmy Sony: Pobieranie oprogramowania sprzętowego
  • Za pomocą płyty CD-R

  Najprostszym i zalecanym sposobem aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray jest procedura aktualizacji sieciowej.

  • Przed pobraniem i zainstalowaniem jakiegokolwiek pliku należy dokładnie przeczytać instrukcję. Postępowanie niezgodne z instrukcjami może spowodować brak reakcji odtwarzacza na polecenia lub jego uszkodzenie.
  • Niniejszy program narzędziowy przeznaczony jest wyłącznie do użytku w przypadku odtwarzaczy Blu-ray sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele sprzedawane są we wszystkich krajach.
  • Właściwe działanie omawianej tu metody aktualizacji wymaga, aby odtwarzacz był poprawnie podłączony do aktywnego łącza internetowego.
  • Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania wbudowanego, należy poprawnie podłączyć odtwarzacz do telewizora.
  • Proces aktualizacji oprogramowania wbudowanego zajmuje zwykle około 15 do 30 minut, w zależności od konfiguracji systemu i wydajności połączenia sieciowego.

  Instrukcje:

  • Przed rozpoczęciem:
  1. Włączyć telewizor, a następnie upewnić się, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono odtwarzacz płyt Blu-ray.
  2. Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu gniazdo LAN odtwarzacza płyt Blu-ray.
  3. Włączyć odtwarzacz płyt Blu-ray.
  4. Jeśli w odtwarzaczu znajduje się płyta, należy ją wyjąć.
  • Przeprowadzanie aktualizacji:
  1. W menu xross media bar™ za pomocą klawiszy strzałek na pilocie wybrać opcje Setup - Network Update [Ustawienia - Aktualizacja sieciowa], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
  2. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat "Perform version update? " [Przeprowadzić aktualizację wersji? ].
  3. Wybrać opcję OK i nacisnąć przycisk ENTER.
  4. Uruchamia się proces pobierania plików, a na ekranie telewizora pojawia się ekran pobierania.
  5. W czasie pobierania na ekranie telewizora i na przednim wyświetlaczu odtwarzacza wyświetlany będzie komunikat: DL */9.
   Uwaga: Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od "0" do "9", w zależności od stanu zaawansowania pobierania plików.
  6. Po zakończeniu pobierania rozpocznie się aktualizacja, a na przednim wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się komunikat: VUP.
  7. W czasie instalowania aktualizacji na przednim wyświetlaczu odtwarzacza wyświetlany będzie komunikat: VUP */9.
   Uwaga: Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od "0" do "9", w zależności od stanu aktualizacji.
  8. Pojawienie się komunikatu FINISH [ZAKOŃCZ] na przednim wyświetlaczu odtwarzacza oznacza zakończenie procesu aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
   OSTRZEŻENIE! Do momentu pojawienia się komunikatu końcowego nie należy wykonywać żadnych czynności ani wyłączać odtwarzacza. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować brak reakcji odtwarzacza płyt Blu-ray na polecenia lub jego uszkodzenie.
  9. Odtwarzacz płyt Blu-ray wyłączy się automatycznie.
  10. W celu potwierdzenia pomyślnie zakończonej aktualizacji należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania wbudowanego.
   Uwaga: Jeśli trzy ostatnie cyfry numeru wersji to 011, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania zakończyła się pomyślnie.

  Potencjalne problemy związane z procedurą aktualizacji sieciowej

  Na przednim wyświetlaczu odtwarzacza pojawia się komunikat "SYS ERR" lub "VUP NG".

  1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk POWER [ZASILANIE], do momentu wyłączenia zasilania.
  2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray Disc.
  3. Należy ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej.
  4. Jeśli objawy nie ustąpią, skontaktować się z firmą Sony.

  Podczas trwania procedury aktualizacji sieciowej, na ekranie telewizora pojawia się komunikat "Connection status cannot be confirmed" [Niepotwierdzony status połączenia], blokując aktualizację oprogramowania wbudowanego.

  Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym. Sprawdzić poprawność ustawień sieciowych odtwarzacza Blu-ray Disc.

  1. Sprawdzić, czy kabel LAN jest włożony do złącza.
  2. Sprawdzić ustawienia sieciowe i upewnić się, że odtwarzacz Blu-ray Disc posiada własny adres IP. Przy korzystaniu z serwera proxy, w miejsce nazwy hosta proxy znajdujące się w polu danych Proxy Server [Serwer proxy] należy wpisać adres IP tego serwera.
  3. Następnie ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej.

  Podczas procesu aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.

  Włączyć ponownie zasilanie odtwarzacza. Następnie ponowić procedurę aktualizacji sieciowej.

  Po zakończeniu procedury aktualizacji, po włączeniu zasilania odtwarzacza na przednim panelu ciągle wyświetla się komunikat WELCOME [WITAJ] lub WAIT [CZEKAJ].

  Należy skontaktować się z firmą

  Aktualizacja oprogramowania wbudowanego (nie dotyczy pobierania plików) nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.

  • Windows ®
  • Mac OS ®
  • Społeczność Sony

   Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

  • Zarejestruj się
  • Naprawa i gwarancja

  Uwaga: zmiany wymienione poniżej pod „Fotografowanie”, „Filmowanie”, „Ekrany”, „Odtwarzanie”, „Elementy sterujące” oraz „Sieć” są opisane szczegółowo w dokumencie Supplementary Firmware Update Manual (Dodatkowa instrukcja dotycząca aktualizacji oprogramowania sprzętowego).

  ■ Zdjęcia

  • • Element [Wielkość zdjęcia] w menu fotografowania nosi teraz nazwę [Ustawienia wielkości zdjęcia] i zawiera nowe opcje mające zastosowanie wyłącznie do zdjęć robionych z użyciem obszaru zdjęcia DX.
  • • Dodano [C60] do wartości liczby klatek rejestrowanych na sekundę dostępnych dla rejestracji obrazu z wysoką liczbą klatek na sekundę. Ustawienie osobiste d4 w [MENU USTAW. OSOBISTYCH] nosi teraz nazwę [Opcje zapisu serii przed zwoln. mig. ].
  • • Dodano [Red. migot. z wysoką częstotliw. ] do [MENU FOTOGRAFOWANIA].
  • • Dodano [Autom. resetowanie pozycji ostrości] pod [Fotografow. z przesun. ostrości] w [MENU FOTOGRAFOWANIA].

  ■ Filmowanie

 • • Dodano [Red. ] do [MENU NAGRYWANIA VIDEO].
 • • Dodano [Zoom cyfrowy w wysokiej rozdz.
 • • Dodano [Zresetuj za pomocą pilota] pod [Kod czasowy] w [MENU NAGRYWANIA VIDEO].
 • ■ Ekrany

 • • Tryb monitora [Najpierw wizjer] został zastąpiony przez [Najpierw wizjer (1)] i [Najpierw wizjer (2)].
 • • Zwiększono zakres opcji jasności monitora o jaśniejsze i ciemniejsze ustawienia.
 • • Dodano następujące elementy do [MENU USTAW. OSOBISTYCH]:
 • - Dodano opcję [Kolor pola AF śledzenia 3D] dla ustawienia osobistego a11 [Wyświetlanie pola AF].
 • - Dodano opcje [Zawsze] i [Tylko gdy lampa błys. n. jest używ. ] dla ustawienia osobistego d9 [Wyświetl tryb (zdjęcie Lv)] > [Pokaż efekty ustawień].
 • ■ Odtwarzanie

 • • Element [Obrót zdjęć pionowych] w menu odtwarzania nosi teraz nazwę [Automatyczny obrót zdjęć]. Jeśli wybrane jest [ON], ekrany odtwarzania na monitorze i w wizjerze będą obracać się automatycznie, dopasowując się do orientacji aparatu.
 • • Ekran odtwarzania przedstawia teraz temperaturę barwową dla zdjęć zrobionych z [Pomiar manualny] wybranym dla [Balans bieli].
 • • Teraz dostępne są opcje do przetwarzania jako grupy poszczególnych serii zdjęć zrobionych w trybach seryjnego wyzwalania migawki.
 • • Dodano [Informacje o pliku] do opcji dostępnych pod [Opcje odtwarzania] w [MENU ODTWARZANIA].
 • ■ Elementy sterujące

 • • Dodano opcję całkowitego formatowania pod [Formatowanie karty pamięci] w [MENU USTAWIEŃ] do użytku w połączeniu ze zgodnymi kartami pamięci CFexpress.
 • - Dodano opcję [Opóźn. aut. przywrac. do Type A] dla ustawienia osobistego d14 [Wskaźnik czasu zwalniania].
 • - Dodano [Obszar pomiaru centralnego] do elementów dostępnych do dostosowywania ekranów fotografowania z użyciem ustawień osobistych d18 [Niest. monitor ekranu fotogr. ] oraz d19 [Niest. wizjer ekranu fotograf.
 • - Ustawienia osobiste f2 [Osobiste sterow. (fotografow. )], f3 [Osobiste sterow. (odtwarzanie)] oraz g2 [Osobiste sterowanie] oferują teraz dostęp do rozbudowanego wyboru osobistych funkcji i elementów sterujących.
 • ■ Sieć

 • • Stan połączenia jest teraz przedstawiony na ekranie fotografowania, kiedy aparat jest podłączony do serwera FTP.
 • • Aparat obsługuje teraz FTPS.
 • • Dodano element [Opcje urządzenia ATOMOS AirGlu BT] do [MENU SIECI].
 • ■ Inne zmiany

 • • Poprawiono dokładność autofokusa.
 • • Poprawiono działanie autofokusa przy słabym oświetleniu, obniżając minimalny wymagany poziom natężenia oświetlenia o 0, 5 EV.
 • • Zmniejszono wrażliwość funkcji [Śledzenie 3D] na obiekty przemieszczające się pomiędzy fotografowanym obiektem a aparatem.
 • • Poprawiono działanie układu ustawiania ostrości, gdy [Zwierzęta] jest wybrane dla [Opcje wykrywania obiektu AF] podczas korzystania z opcji [Śledzenie 3D].
 • • Ograniczono tendencję aparatu do ustawiania ostrości na tło podczas wykrywania obiektu, gdy wybrane było [Szerokie pole AF (M/D/C1/C2)], [Śledzenie 3D] lub [Automatyczny wybór pola AF].
 • • Podświetlanie kolorem krawędzi obszaru, na który ustawiona jest ostrość („focus peaking”), wskaźnik ustawienia ostrości oraz wskaźnik odległości są teraz dostępne podczas regulacji ostrości z użyciem pierścienia ustawiania ostrości obiektywu nie tylko w trybie manualnym, ale również w innych trybach ustawiania ostrości. Poza tym dostosowano czas wyświetlania wskaźnika odległości.
 • • Czas otwarcia migawki, wartość przysłony i czułość ISO zostaną teraz wyświetlone, jeśli ekspozycja zostanie dostosowana, gdy widok w trybie podglądu na żywo jest przybliżony.
 • • Poprawiono reakcję na ręczne ustawianie ostrości w trybie video oraz gdy tryb bezgłośny jest wybrany podczas fotografowania.
 • • Ekran fotografowania przedstawia teraz stan połączenia z urządzeniem do synchronizacji wyzwalania migawki. Wprowadzono również ulepszenia do wyświetlania informacji na liście zdalnych aparatów, do której dostęp uzyskuje się przez [Połącz z innymi aparatami] > [Lista zdalnych aparatów] w [MENU SIECI].
 • • [Português (PT)] dodano do języków dostępnych poprzez element [Język (Language)] w [MENU USTAWIEŃ] dla aparatów Z 9 sprzedawanych w Kanadzie i USA.
 • • Rozwiązano następujące problemy:
 • - Jeśli (a) AF-S było wybrane jako tryb ustawiania ostrości, (b) tryb pola AF obsługujący wykrywanie obiektu był wybrany z użyciem elementu sterującego, do którego przypisano [Tryb pola AF + AF-ON] za pomocą ustawienia osobistego f2 [Osobiste sterow. )], oraz (c) opcja inna niż [Wyłącz wykrywanie obiektu] była wybrana dla [Opcje wykrywania obiektu AF] w [MENU FOTOGRAFOWANIA], naciśnięcie osobistego elementu sterującego czasami nie włączało wykrywania obiektu.
 • - Jeśli (a) śledzenie 3D było wybrane dla trybu pola AF, (b) opcja inna niż [Wyłącz wykrywanie obiektu] była wybrana dla [Opcje wykrywania obiektu AF] w [MENU FOTOGRAFOWANIA] oraz (c) ustawienia fotografowania wczytane z użyciem elementu sterującego, do którego przypisano [Wczytaj funkcje fotografowania] lub [Wczytaj funkcje fot. (wciś. )] za pomocą ustawienia osobistego f2 [Osobiste sterow. )], zawierały ustawienie [Śledzenie 3D] wybrane dla [Tryb pola AF] oraz [Wyłącz wykrywanie obiektu] wybrane dla [Opcje wykrywania obiektu AF], wykrywanie obiektu działało nadal podczas korzystania z funkcji AF-ON po wciśnięciu osobistego elementu sterującego.
 • - Jeśli (a) AF-C było wybrane jako tryb ustawiania ostrości, (b) opcja inna niż [Śledzenie 3D] była wybrana jako tryb pola AF, (c) opcja inna niż [Wyłącz wykrywanie obiektu] była wybrana dla [Opcje wykrywania obiektu AF] w [MENU FOTOGRAFOWANIA] oraz (d) ustawienia fotografowania wczytane z użyciem elementu sterującego, do którego przypisano [Wczytaj funkcje fotografowania] lub [Wczytaj funkcje fot. )], zawierały ustawienie [Śledzenie 3D] wybrane dla [Tryb pola AF], wykrywanie obiektu nie działało w oczekiwanych sytuacjach, jeśli funkcja AF-ON została uruchomiona osobistym elementem sterującym.
 • - Czasy otwarcia migawki od 1/320 s do 1/640 s powodowały uzyskiwanie nierównej ekspozycji w całym kadrze na zdjęciach zrobionych za pomocą lamp błyskowych SB-800 z użyciem automatycznej synchronizacji z krótkimi czasami migawki.
 • - Wybranie innego banku ustawień osobistych w [MENU USTAW. OSOBISTYCH] po wybraniu ustawienia innego niż domyślne dla [Autobraketing] > [Wielkość kroku EV] w [MENU FOTOGRAFOWANIA] powodowało powrót wartości dla [Autobraketing] > [Wielkość kroku EV] w [MENU FOTOGRAFOWANIA] do 1.
 • - W rzadkich przypadkach informacje zdjęciowe znikały z wizjera.
 • - Podjęcie próby nagrania filmu w rozdzielczości 8K z podłączonym obiektywem NIKKOR Z 14-30mm f/4S i opcją inną niż [Wyłącz] wybraną dla [Redukcja drgań] w [MENU NAGRYWANIA VIDEO] czasami powodowało, że aparat przestawał reagować na polecenia.
 • - Śledzenie obiektów małych lub o słabym kontraście na tle o jednolitej barwie, takim jak błękitne niebo, czasami powodowało przesunięcie pola ostrości na górę ekranu.
 • - Wybranie [C30] lub [C120] jako trybu wyzwalania ostrości, kiedy opcja inna niż [Wyłącz] była wybrana dla [Aktywna funkcja D-Lighting] w [MENU FOTOGRAFOWANIA] czasami powodowało zmianę jasności monitora lub wizjera.
 • - W rzadkich przypadkach aparat nie nagrywał prawidłowo filmów w rozdzielczości 8K.
 • - W trybie video aparat nie zwiększał przysłony (nie zmniejszał wartości liczby f) po dotarciu do górnego limitu czułości ISO w trybach P i S, jeśli wartość wybrana dla [Ustawienia czułości ISO] > [Maksymalna czułość] w [MENU NAGRYWANIA VIDEO] była niższa od [12800].
 • • Dodano obsługę zdalnych uchwytów sterujących MC-N10.
 • Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Bosch Bottom Freezer I

  Bezpośredni link do pobrania Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Bosch Bottom Freezer I

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Bosch Bottom Freezer I