Praktyka techniczna Ge Jb640spss

Praktyka techniczna Ge Jb640spss to wyjątkowy wybór dla profesjonalnych techników i konserwatorów. Ten system mikrokontrolera jest skonfigurowany do obsługi techników serwisowych i systemów sterowania, dzięki czemu można go używać do zarządzania zadań i zasobów. System jest wyposażony w wyjątkowe funkcje, takie jak zaawansowane zarządzanie zadaniami i przepływem pracy, zintegrowany system kontroli jakości i wsparcie dla wielu systemów operacyjnych. Posiada on również szereg funkcji bezpieczeństwa, w tym wbudowane zabezpieczenia przed atakami, kontrolę dostępu i zarządzanie konfiguracją dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Dzięki swojej wyjątkowej konfiguracji i wszechstronnemu wsparciu, Praktyka techniczna Ge Jb640spss jest doskonałym rozwiązaniem dla profesjonalnych techników i konserwatorów.

Ostatnia aktualizacja: Praktyka techniczna Ge Jb640spss

Lata produkcji: 1979 – teraz(1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

Segment: Crossovery/SUVy/Terenowe

Produkowany od roku 1979 samochód terenowy (segment I). Jedno z najsławniejszych aut w swojej klasie i zarazem prawdziwa chluba niemieckiego producenta. Wygląd Klasy G przez dziesięciolecia w praktyce wcale nie uległ zmianie, mimo że samochód poddawano zmianom technicznym. Początek prac nad stworzeniem Mercedesa Klasy G datuje się na rok 1972, a pierwszym celem było wyprodukowanie lekkiego samochodu terenowego dla armii niemieckiej. Decyzję o rozpoczęciu seryjnej produkcji Klasy G (od Geländenwagen – samochód terenowy) dostępnej na cywilnym rynku Mercedes podjął trzy lata później. Trzecia generacja modelu dostępna jest od roku 1990.

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2014. 1278

Akt utracił moc

Wersja od: 13 lutego 2019 r.

Rozdział 2

Praktyka zawodowa i weryfikacja posiadanego wykształcenia

§ 3. 

1. 

Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz jest potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. 

Zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca.

3. 

Do praktyki zawodowej zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby.

4. 

Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się:

1)

wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego;

2)

pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych;

3)

pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

5. 

Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 4, uznaje się za rok praktyki zawodowej na budowie.

6. 

Praktyka zawodowa, o której mowa w ust. 4, wymaga potwierdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby.

7. 

Dokumentem potwierdzającym odbycie:

1)

praktyki, o której mowa w ustawy, jest oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)

praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności.

§ 4. 

1. 

Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w ustawy.

2. 

Dokument powinien zawierać:

1)

wskazanie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem charakteru wykonywanych czynności oraz z określeniem: rodzaju, przeznaczenia i konstrukcji danego obiektu oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe danego obiektu, a także lokalizację inwestycji i nazwę inwestora;

2)

potwierdzenie okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki;

3)

ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana była praktyka.

§ 5. 

1. 

Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć:

1)

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika;

2)

suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;

3)

dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 1 lub pkt 2 lub w § 4 ust. 1;

4)

w przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm. ), zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z izbą;

5)

prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej.

2. 

Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów z kierunkiem studiów odpowiednim lub pokrewnym dla specjalności uprawnień budowlanych określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, na podstawie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu albo wypisu z przebiegu studiów potwierdzonego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

3. 

Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia w zakresie zawodów związanych z budownictwem dla danej specjalności uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności uzyskanego tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika z wykazem zawodów związanych z budownictwem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. 

Wymóg ukończenia studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych uznaje się za spełniony, jeżeli:

1)

nazwa kierunku studiów jest zgodna z określeniem zakresu kierunku studiów, wskazanym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, lub

2)

informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni wskazują, iż nie mniej niż jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, lub liczbie godzin zajęć obejmuje zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów.

5. 

Wymóg posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, uznaje się za spełniony, jeżeli:

1)

nazwa specjalności określona w ramach kierunku studiów odpowiada zakresowi wiedzy i umiejętności dla danej specjalności uprawnień budowlanych lub

2)

informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni potwierdzają, że program studiów obejmuje zajęcia w tym zakresie.

6. 

Wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, którego kierunek jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbę, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

§ 6. 

1. 

W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach, o których mowa w § 5, izba wzywa, w drodze postanowienia, osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień budowlanych do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. 

Izba może zwrócić się do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego albo do autora projektu lub inwestora o przedstawienie prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej lub potwierdzenie zakresu robót budowlanych, w których uczestniczyła osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane.

Regulamin zawodowych praktyk studenckich

Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

w Józefowie

 § 1

Postanowienia ogólne 

 1. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi z siedzibą w Józefowie, zwana dalej „Uczelnią”, organizuje w ramach programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572, z późn. zm. ), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. z 2012 r., poz. 131) oraz Regulaminu studiów WSGE.
 2. Regulamin zawodowych praktyk studenckich, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizowania w Uczelni zawodowych praktyk studenckich, zwanych dalej „praktykami”.   

§ 2

Nadzór nad organizacją praktyk

 • Program zawodowych praktyk studenckich dla każdego z kierunków uchwala właściwa Rada Wydziału.
 • Program, o którym mowa w ust. 1 powinien zostać przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Nadzór nad organizacją i koordynacją praktyk sprawuje odpowiednio:
  1. Dziekan Wydziału,
  2. Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich, ustanowiony przez Dziekana spośród nauczycieli akademickich wydziału.
 • Do zadań Dziekana Wydziału należy w szczególności:
  1. koordynacja prac nad przygotowywaniem programów praktyk i ich doskonaleniem,
  2. współpraca z Biurem Karier WSGE w zakresie organizowania praktyk studenckich,
  3. nadzór nad przebiegiem praktyk,
  4. współpraca z Wydziałowymi Opiekunami Praktyk Studenckich,
  5. zaliczanie zawodowych praktyk studenckich w porozumieniu z Wydziałowym Opiekunem Praktyk Studenckich,
  6. składanie Rektorowi WSGE sprawozdania z przebiegu zawodowych praktyk studenckich na Wydziale, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
  7. Do zadań Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich należy w szczególności:
   1. opiniowanie zgodności programu zawodowych praktyk studenckich z programem kształcenia właściwym dla danego kierunku studiów,
   2. przedstawienie studentom celów, założeń programowych, terminów realizacji oraz terminów i warunków zaliczenia zawodowych praktyk studenckich,
   3. nadzór nad realizacją zawodowych praktyk studenckich zgodnie z celami i jej programem szczegółowym, uzgodnionym z zakładowym opiekunem praktyk,
   4. rozstrzyganie, wspólnie z przedstawicielem zakładu pracy, spraw związanych z przebiegiem praktyk,
   5. opiniowanie zawodowych praktyk studenckich,
   6. prowadzenie ewidencji zawodowych praktyk studenckich,
   7. sporządzanie rocznego sprawozdania z przebiegu zawodowych praktyk studenckich (Zał. Nr 4).
   8. Praktyki mogą być hospitowane. Hospitacji mogą dokonywać Dziekan lub Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich.   
   9. § 3

    Cele zawodowych praktyk studenckich

    Celem zawodowych praktyk studenckich jest:

   10. poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych na studiach oraz kształtowanie kompetencji właściwych dla określonej specjalności studiów;
   11. zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego;
   12. kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki;
   13. poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy
    i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli;
   14. kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji;
   15. doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania;
   16. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych;
   17. wieloaspektowe zapoznanie się z profilem działania podmiotu przyjmującego studenta na praktykę, poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach pracy;
   18. pogłębienie wiedzy, umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczeń pomocnych przy wyborze drogi zawodowej;
   19. zebranie doświadczeń i materiałów, które można wykorzystać przy pisaniu pracy dyplomowej.  
   20. § 4

    Wymiar, czas odbywania i rodzaj praktyk 

   21. Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu.
   22. Praktyki realizowane są w wymiarze nie krótszym niż określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, o ile przepisy te określają takie wymagania.
   23. Rodzaj i czas trwania praktyki oraz rok studiów, na którym praktyka powinna być zrealizowana, określa program kształcenia dla danego kierunku, w tym plan studiów oraz program praktyk.
   24. Praktyki studenckie mogą się odbywać w okresie wakacji lub w trakcie roku akademickiego.
   25. Praktyka studencka musi być zrealizowana i zaliczona przed końcem semestru, którego program przewiduje jej wykonanie.
   26. Odbywanie praktyk nie może kolidować z innymi zajęciami w toku studiów, a student nie może powoływać się na odbywanie praktyk jako na okoliczność usprawiedliwiającą niewykonywanie jakichkolwiek innych obowiązków studenta.  
   27. § 5

    Formy i miejsce odbywania praktyk

   28. Praktyki studenckie odbywają się w warunkach umożliwiających bezpośrednie wykonywanie odpowiednich czynności praktycznych przez studentów.
   29. Praktyki mogą odbywać się w formie:
    1. zorganizowanej przez Wydział – student korzysta z przygotowanej przez Uczelnię oferty praktyk wynikającej z zawartych umów;
    2. zorganizowanej indywidualnie – student samodzielnie organizuje praktykę
     i inicjuje podpisanie porozumienia z Instytucją, a Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki;
    3. zatrudnienia na stanowisku zgodnym z wymaganiami programu praktyk na podstawie umowy o pracę, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej;
    4. stażu lub wolontariatu, jeżeli ich charakter jest zgodny z wymaganiami programu praktyk;
    5. prowadzenia działalności zgodnej z profilem kierunku studiów.
    6. W przypadku kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim, praktyki studenckie mogą być realizowane również w formie uczestnictwa w pracach badawczych, w tym w zajęciach laboratoryjnych lub terenowych, wyjazdach dydaktycznych, obozach naukowych lub naukowo-technicznych.
    7. Praktyki mogą być realizowane w krajowych lub zagranicznych jednostkach organizacyjnych, których charakter działania związany jest z kierunkiem lub specjalnością odbywanych studiów.
    8. Praktyki studenckie mogą być również realizowane w jednostkach organizacyjnych Uczelni.  
    9. § 6

     Zmiana miejsca i terminu praktyk 

    10. W uzasadnionych przypadkach student może ubiegać się o:
     1. zmianę terminu odbywania praktyki lub
     2. przesunięcie jej realizacji na inny rok studiów niż przewiduje to program nauczania.
     3. Termin praktyk może być ustalony indywidualnie w przypadku indywidualnej organizacji studiów.
     4. W przypadkach wskazanych w ust. 1-2 zgodę wyraża Dziekan, po zasięgnięciu opinii Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich.
     5. Student może otrzymać zgodę na praktykę w miejscu i terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem, że charakter wykonywanej pracy będzie zgodny z programem praktyki właściwym dla jego kierunku studiów.
     6. § 7

      Odbywanie praktyk 

     7. Na terenie Instytucji student podlega obowiązującym w niej przepisom.
     8. Bezpośrednim zwierzchnikiem studenta w czasie praktyki jest:
      1. ze strony Uczelni - Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich,
      2. ze strony Instytucji - zakładowy opiekun praktyk lub osoba przez niego wskazana.
      3. Student zobowiązany jest do:
       1. odbycia praktyki zgodnie z programem,
       2. przestrzegania ustalonego przez zakład pracy porządku i dyscypliny pracy,
       3. przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
       4. przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez zakład pracy,
       5. przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię.
       6. Na żądanie Instytucji, w której student odbywa praktykę, Uczelnia może odwołać studenta z praktyki, jeśli naruszy on przepisy obowiązujące w tym zakładzie.  
       7. § 8

        Warunki zaliczenia praktyki 

       8. Warunkiem zaliczenia praktyki jest:
        1. odbycie praktyki w ustalonym terminie;
        2. wykonanie zadań przewidzianych w programie praktyki;
        3. przedłożenie dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki:
         1. zaświadczenia o odbyciu praktyki – w przypadku studentów odbywających praktyki zorganizowane w formie określonej w § 5 ust. 2 pkt 1-2 - zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
         2. dokumentów wskazanych w stosownej uchwale Senatu WSGE –
          w przypadku studentów odbywających praktyki zorganizowane
          w formie określonej w § 5 ust. 2 pkt 3-5 i ust. 3;
         3. przedłożenie sprawozdania z przebiegu praktyki, w postaci Dzienniczka praktyk lub innej przyjętej na Wydziale formie, opatrzonego pieczęcią Instytucji i podpisane przez przedstawiciela Instytucji;
         4. akceptacja sprawozdania przez Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich.
         5. Decyzję o zaliczeniu praktyki studenckiej podejmuje Dziekan w porozumieniu z Wydziałowym Opiekunem Praktyk Studenckich.
         6. Wpisu o zaliczeniu praktyki do indeksu dokonuje Dziekan po uzyskaniu opinii Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich.
         7. Wpisu o zaliczeniu praktyki dokonuje się raz w toku studiów, po okazaniu określonych niniejszym Regulaminem dokumentów poświadczających odbycie praktyk, w terminie do 3 miesięcy od osiągnięcia przez studenta łącznego wymaganego programem kształcenia wymiaru praktyk.
         8. Praktykom studenckim przypisuje się punkty ECTS.
         9. Informacja o miejscu i czasie trwania praktyki odnotowywana jest w suplemencie do dyplomu.
         10. Uczelnia ma prawo zakończyć odbywanie praktyki przez studenta przed terminem, gdy:
          1. student naruszy dyscyplinę lub porządek przyjęte w Instytucji;
          2. zachowanie studenta nie jest stosowne do charakteru Instytucji;
          3. instytucja nie dopuści studenta do odbywania praktyki;
          4. student nie ubezpieczył się do następstw nieszczęśliwych wypadków w wymaganym zakresie.
          5. Przerwanie odbywania praktyki jest równoznaczne z uznaniem, że student nie odbył praktyki.
          6. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem semestru.   
          7. § 9

           Umowa o organizację praktyk 

          8. Student odbywa praktykę na podstawie umowy zawartej przez Uczelnię z zakładem pracy.
          9. Porozumienie w sprawie przyjęcia studentów na praktykę i umowy o organizację praktyk z podmiotami przyjmującymi studentów na praktyki, zawiera Rektor WSGE po uzgodnieniu z Wydziałowym Opiekunem Praktyk Studenckich.
          10. Porozumienia i umowy, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać postanowienia zawarte odpowiednio w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.   
          11. § 10

           Umowa i wynagrodzenie 

          12. Praktyki są nieodpłatne, jednakże Instytucja może ustalić wynagrodzenie za czynności wykonywane przez studenta w ramach praktyki.
          13. Warunki wynagradzania ustala odrębna umowa zawarta pomiędzy studentem, a zakładem pracy na okres odbywania praktyki.
          14. Szczegółowe warunki umowy, w tym ewentualne wynagrodzenie, określają strony umowy.
          15. W innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach studentowi nie przysługuje wynagrodzenie.  
          16. § 11

           Koszty i ubezpieczenie 

          17. Uczelnia nie pokrywa związanych z realizacją praktyk kosztów ponoszonych przez studentów i Instytucję.
          18. Student odbywający praktykę ma obowiązek ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie.
          19. Student odbywający praktykę powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej (OC).   
          20. § 12

           Postanowienia końcowe

          21. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ), statut Uczelni, regulamin studiów Uczelni, uchwały Senatu i Rad Wydziałów, zarządzenia Rektora i Dziekanów oraz Ustawa z dnia
           14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2013 poz. 267).
          22. Zasady odbywania praktyki przez studenta zagranicznego są analogiczne jak studentów polskich, o ile Rektor zobligowany umowami międzynarodowymi nie postanowi inaczej.
          23. W przypadku odbywania praktyk finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz z innych krajowych lub zagranicznych środków finansowych stosowane są odpowiednie przepisy i zasady wynikające z zawartych przez Uczelnię umów.
          24. Praktyki rozpoczęte lub zorganizowane przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu odbywają się i są zaliczane według zasad dotychczasowych.
          25. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
 • Praktyka techniczna Ge Jb640spss

  Bezpośredni link do pobrania Praktyka techniczna Ge Jb640spss

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Praktyka techniczna Ge Jb640spss