Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Aeg Msb2057d B

Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Aeg MSB2057D B to profesjonalne narzędzie, które pomaga użytkownikowi zaplanować, zainstalować i utrzymać system alarmowy MSB2057D B. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji i użytkowania systemu, w tym opis wymagań dotyczących procedur i wytycznych. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji i programowania systemu, aby maksymalnie wykorzystać jego możliwości. Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Aeg MSB2057D B jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich instalatorów i użytkowników systemu alarmowego MSB2057D B, aby zapewnić bezpieczne, skuteczne i niezawodne działanie systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Aeg Msb2057d B

Wprowadzenie

Co pewien czas firma HP wydaje aktualizacje drukarek, nowe aplikacji dla usług internetowych, a także nowe funkcje dla dotychczasowych programów tego typu. Aby pobrać te aktualizacje, należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe drukarki. Po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego aplikacje internetowe zostaną zaktualizowane automatycznie.

Omówienie wideo

Poniższe filmy przedstawiają sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki. Czynności, jakie należy wykonać, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, różnią się w zależności od modelu drukarki. Należy wybrać film dotyczący posiadanego modelu drukarki.

Poniższy film dotyczy modeli drukarek M329, M428, M429 i M479:

Poniższy film dotyczy drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło oraz niektórych drukarek wyposażonych w 2-wierszowy panel sterowania LCD:

Uwaga:

Jeżeli czynności opisane w tych filmach nie dotyczą posiadanego modelu drukarki, prawidłowe czynności opisano w poniższych sekcjach.

Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego drukarki

Drukarka HP LaserJet Pro obsługuje dwie metody aktualizacji oprogramowania sprzętowego (wymienione poniżej).

Wybierz jedną z tych metod i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe drukarki.

W przypadku drukarki podłączonej za pomocą przewodu USB skorzystaj z drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

Metoda 1: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu panelu sterowania

Skorzystaj z tej metody, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą panelu sterowania drukarki (tylko w przypadku drukarek podłączonych do sieci), a następnie ustaw w drukarce opcję automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego po udostępnieniu nowych aktualizacji.

Aby możliwa była aktualizacja oprogramowania przy użyciu połączenia sieciowego, drukarka musi być połączona z Internetem.

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Rys. : Panele sterowania z białym tłem

Rys. : Panele sterowania z czarnym tłem

Rys. : 2-wierszowy panel sterowania LCD

Panele sterowania z białym tłem (modele M329, M428, M429 i M479)

 1. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej z aktywnym połączeniem internetowym.

 2. Na ekranie głównym w panelu sterowania drukarki przesuń kartę na górze w dół, aby otworzyć pulpit, a następnie dotknij ikony Konfiguracja .

  Przewiń listę i dotknij przycisku Konserwacja drukarki, a następnie dotknij Zaktualizuj drukarkę.

  W przypadku braku opcji Aktualizacja drukarki przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

  Dotknij przycisku Sprawdź teraz aktualizacje drukarki, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

  Drukarka automatycznie sprawdzi dostępność aktualizacji i, jeśli znajdzie nowszą wersję, rozpocznie proces aktualizowania.

  Ustaw w drukarce opcję automatycznego aktualizowania oprogramowania sprzętowego, gdy dostępne są aktualizacje:

  Dotknij przycisku Zarządzaj aktualizacjami, dotknij Umożliwiaj aktualizowanie, a następnie dotknij Tak.

  Dotknij przycisku Wstecz , dotknij Opcje aktualizacji drukarki, a następnie dotknij Zainstaluj automatycznie (zalecane).

Panele sterowania z czarnym tłem

Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Konfiguracja

Przewiń ekran i otwórz menu Usługi, a następnie otwórz menu Aktualizacja LaserJet.

Jeśli opcji Aktualizacja LaserJet nie ma na liście, przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

Dotknij przycisku Sprawdź teraz aktualizacje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

Przewiń ekran i otwórz menu Usługi, otwórz menu Aktualizacja LaserJet, a następnie wybierz menu Zarządzaj aktualizacjami.

Zmień ustawienie opcji Zezwalaj na aktualizacje na TAK, a następnie ustaw Automatyczne sprawdzanie na .

2-wierszowy panel sterowania LCD

M305dn, M404-M405 (modele n, dn, dw), M454 (modele nw, dn)

Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran główny.

Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do następujących menu i otworzyć je:

Konfiguracja

Konserwacja drukarki

Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe

W przypadku braku opcji Aktualizacja oprogramowania sprzętowego użyj drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć proces aktualizacji.

Wszystkie inne 2-wierszowe panele sterowania LCD

Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu Konfiguracja.

Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Usługi i otworzyć je, a następnie do menu Aktualizacja LaserJet.

Wybierz Sprawdź aktualizacje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Usługi i otworzyć je, a następnie do menu Aktualizacja LaserJet i menu Zarządzanie aktualizacjami.

Zmień ustawienie opcji Zezwalaj na aktualizacje na Tak, następnie ustaw Automatyczne sprawdzanie na .

Metoda 2: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP

Użyj tej metody, aby ręcznie pobrać i zainstalować narzędzie aktualizacji drukarki HP.

Jest to jedyna opcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarek podłączonych do komputera za pomocą kabla USB. Metoda ta działa również w przypadku drukarek, które są podłączone do sieci.

Musisz mieć zainstalowany sterownik drukarki, aby użyć tej metody.

Przejdź do strony www. com/go/support, kliknij Oprogramowanie i sterowniki, a następnie kliknij Drukarka.

W polu tekstowym wpisz nazwę drukarki, kliknij przycisk Prześlij, a następnie kliknij model drukarki z listy wyników wyszukiwania.

W sekcji Oprogramowanie sprzętowe znajdź plik Narzędzie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Kliknij przycisk Pobierz, a następnie Uruchom.

Po uruchomieniu narzędzia do aktualizacji drukarki HP wybierz drukarkę, którą chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk Zaktualizuj.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami widocznymi na ekranie, aby ukończyć instalację. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć narzędzie.

Firma HP dostarcza okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego drukarek, które pomagają rozwiązać znane problemy i dodawaćnowe funkcje (w tym nowe aplikacje dla usług WWW). Aby pobrać wszystkie najnowsze aktualizacje, należy zaktualizować oprogramowaniesprzętowe drukarki.

Istnieją dwie metody (wymienione poniżej) aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki. Wybierz jedną z podanych metod i wykonaj opisane czynności.

Uwaga:

W przypadku drukarki podłączonej za pomocą przewodu USB skorzystaj z drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

Omówienie wideo

Oprócz zapoznania się z krokami opisanymi w niniejszym dokumencie można obejrzeć poniższy film, który przedstawia sposób aktualizacjioprogramowania sprzętowego drukarki.

Uwaga:

Czynności, jakie należy wykonać w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego, różnią się w zależności od modelu drukarki.Należy wybrać film dotyczący posiadanego modelu drukarki.

Poniższy film dotyczy modeli drukarek LaserJet Pro M304, M305, M329, M404, M405, M428, M429, M454, M479, 4001, 4002, 4003,4004, MFP 4101, 4102, 4103 i 4104:

Poniższy film dotyczy drukarek LaserJet Pro wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło oraz niektórychdrukarek wyposażonych w 2-wierszowy panel sterowania LCD:

Uwaga:

Jeżeli czynności opisane w tych filmach nie dotyczą posiadanego modelu drukarki, prawidłowe czynności opisano w poniższychsekcjach.

Metoda 1: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu panelu sterowania

Skorzystaj z tej metody, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą panelu sterowania drukarki (tylko w przypadkudrukarek podłączonych do sieci), a następnie ustaw w drukarce opcję automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowegopo udostępnieniu nowych aktualizacji.

Aby możliwa była aktualizacja oprogramowania przy użyciu połączenia sieciowego, drukarka musi być połączona z Internetem.

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Ekran dotykowy z białym tłem

Ekran dotykowy z czarnym tłem

2-wierszowy panel sterowania LCD z klawiaturą

Znajdź typ panelu sterowania drukarki w poniższych opcjach, a następnie wykonaj przedstawione tu czynności.

Dotykowy panel sterowania z białym tłem

Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym z białym tłem.

 1. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej z aktywnym połączeniem internetowym.

 2. Na ekranie głównym w panelu sterowania drukarki przesuń kartę na górze ekranu w dół, aby otworzyć pulpit, a następnie dotknijikony Konfiguracja.

  Przewiń listę i dotknij przycisku Konserwacja drukarki, a następnie dotknij Zaktualizuj drukarkę.

  Uwaga:

  W przypadku braku opcji Zaktualizuj drukarkę przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

  Dotknij przycisku Sprawdź teraz aktualizacje drukarki, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

  Uwaga:

  Drukarka automatycznie sprawdzi dostępność aktualizacji i, jeśli znajdzie nowszą wersję, rozpocznie proces aktualizowania.

  Ustaw w drukarce opcję automatycznego aktualizowania oprogramowania sprzętowego, gdy dostępne są aktualizacje:

  1. Na ekranie głównym w panelu sterowania drukarki przesuń kartę na górze ekranu w dół, aby otworzyć pulpit, a następnie dotknij

   Przewiń listę i dotknij przycisku Konserwacja drukarki, a następnie dotknij Zaktualizuj drukarkę.

   Dotknij przycisku Zarządzaj aktualizacjami, dotknij Umożliwiaj aktualizowanie, a następnie dotknij Tak.

   Dotknij przycisku Wstecz , dotknij Opcje aktualizacji drukarki, a następnie dotknij Zainstaluj automatycznie (zalecane).

  Dotykowy panel sterowania z czarnym tłem

  Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło.

   Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Konfiguracja (lub ).

   Przewiń i dotknij opcji Usługi, a następnie dotknij opcji Aktualizacja LaserJet.

   Uwaga:

   Jeśli opcji Aktualizacja LaserJet nie ma na liście, przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

   Dotknij przycisku Sprawdź teraz aktualizacje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

    Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Konfiguracja ).

    Przewiń i dotknij opcji Usługi, a następnie dotknij opcji Aktualizacja LaserJet.

    Dotknij opcji Zarządzaj aktualizacjami.

    Zmień ustawienie opcji Zezwalaj na aktualizacje na TAK, a następnie ustaw Automatyczne sprawdzanie na .

    2-wierszowy panel sterowania LCD

    Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek, które mają 2-wierszowy panel sterowania LCD z fizycznymi przyciskami.

    Zależnie od opcji wyświetlanych w panelu sterowania wykonaj jedną z następujących czynności:

    Drukarki z opcjami

    Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe w przypadku nowszych modeli LaserJet Pro.

     Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran główny.

     Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do następujących menu i otworzyć je:

      KonfiguracjaKonserwacja drukarkiAktualizuj oprogramowanie sprzętowe

      Uwaga:

      W przypadku braku opcji Aktualizacja oprogramowania sprzętowego użyj drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

      Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć proces aktualizacji.

      Wszystkie inne 2-wierszowe panele sterowania LCD

      Wykonaj poniższe kroki, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe drukarki we wszystkich innych drukarkach LaserJet Pro,które mają 2-wierszowy panel sterowania LCD.

       Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu Konfiguracja.

       Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Usługi i otworzyć je, a następnie do menu Aktualizacja LaserJet.

       Uwaga:

       Jeśli opcji Aktualizacja LaserJet nie ma na liście, przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

       Wybierz Sprawdź aktualizacje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

        Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu Konfiguracja.

        Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Usługi i otworzyć je, a następnie do menu Aktualizacja LaserJet i menu Zarządzanie aktualizacjami.

        Zmień ustawienie opcji Zezwalaj na aktualizacje na Tak, następnie ustaw Automatyczne sprawdzanie na .

        Metoda druga: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP

        Użyj tej metody, aby ręcznie pobrać i zainstalować narzędzie aktualizacji drukarki HP.

        Uwaga:

        Jest to jedyna opcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarek podłączonych do komputera za pomocą kabla USB. Metodata działa również w przypadku drukarek, które są podłączone do sieci.

        Uwaga:

        Musisz mieć zainstalowany sterownik drukarki, aby użyć tej metody.

        Przygotowanie do aktualizacji

         Aby sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego, wydrukuj stronę ustawień sieciowych lub stronę stanu drukarki.

          Na panelu sterowania drukarki dotknij przycisku OK , aby wyświetlić ekran główny.

          Za pomocą przycisków strzałek wybierz menu Konfiguracja, a następnie naciśnij przycisk OK.

          Przewiń do menu Raporty i je otwórz.

          Wybierz opcję Raport konfiguracji sieci drukarki, aby wydrukować stronę ustawień sieci, lub wybierz opcję Raport o stanie drukarki.

          Zanotuj wersję zainstalowanego oprogramowania sprzętowego.

          Uwaga:

          Po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego wersja zostanie zmieniona na 925. 2119A.

          Pobierz plik oprogramowania sprzętowego.

           Przejdź do strony www. com/go/support, kliknij Oprogramowanie i sterowniki, a następnie kliknij Drukarka.

           W polu wyszukiwania wpisz nazwę drukarki i wybierz opcję Prześlij.

           W sekcji Oprogramowanie sprzętowe znajdź plik Narzędzie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

           Kliknij przycisk Pobierz, a następnie zapisz plik na komputerze.

           Aktualizacja oprogramowania sprzętowego — Windows

            Przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik . exe.

            Kliknij dwukrotnie plik, aby uruchomić proces aktualizacji.

            Zostanie otwarte narzędzie drukarki.

            Poczekaj, aż narzędzie odszuka drukarki podłączone do komputera za pośrednictwem portu USB lub sieci.

            Wybierz drukarki, dla których chcesz dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego i wybierz opcję Aktualizuj.

            Rozpocznie się aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

            Uwaga:

            Na panelu sterowania zostanie wyświetlony stan aktualizowania. Najpierw wyświetli się komunikat Aktualizowanie... , a następnie po przesłaniu plików komunikat zmieni się na Pobieranie... .

            Po zakończeniu pobierania poczekaj na ponowne uruchomienie drukarki w stanie Gotowość. Drukarka zostanie automatycznie ponownie uruchomiona.

            Aby sprawdzić, czy aktualizacja oprogramowania sprzętowego drukarki zakończyła się pomyślnie, wydrukuj Raport konfiguracji drukarki lub Raport o stanie drukarki, wykonując czynności, które opisano wcześniej, a następnie sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego.

            Kliknij przycisk OK, aby zamknąć narzędzie.

            Aktualizacja oprogramowania sprzętowego — macOS

             Przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik . dmg.

             Kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć aktualizację.

             Po uruchomieniu pliku. dmg trzy pliki zostaną zapisane na pulpicie.

             Kliknij plik HP Firmware Updater. Na pulpicie zostanie utworzony plik HP Laserjet Pro M404 M405 XXXXX, gdzie „XXXXX” to numer wersji oprogramowania sprzętowego.

             Kliknij ten plik, aby rozpocząć proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

             Wybierz drukarki, dla których chcesz dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego, i wybierz opcję Kontynuuj.

             Wybierz ponownie opcję Kontynuuj, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego.

             Uwaga:

             W narzędziu i na panelu sterowania zostanie wyświetlony stan aktualizowania. .

             Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć narzędzie.

Zastosuj poniższe rozwiązania, aby skutecznie zakończyć naprawę dysku SSD w przypadku wystąpienia problemu z niedziałającym dyskiem SSD.

Wykonalne rozwiązaniaRozwiązywanie problemów krok po kroku
Poprawka 1. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe SSDZaktualizuj oprogramowanie układowe SSD, aby naprawić martwy dysk SSD. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Start i wybierz Menedżer urządzeń... Pełne krokiPoprawka 2. Zaktualizuj sterowniki SSDZaktualizuj sterowniki, aby naprawić niedziałający dysk SSD. Otwórz Menedżera urządzeń i rozszerz kategorię sterownika dysku... Pełne krokiPoprawka 3. Sprawdź system plików SSDAby naprawić dysk SSD, sprawdź i napraw system plików, uruchamiając wiersz polecenia lub używając narzędzia do naprawy dysku SSD... Pełne krokiPoprawka 4. Odbuduj MBR, sformatuj dysk SSDInne przydatne sposoby naprawy dysku SSD to użycie cyklu zasilania, odbudowanie MBR i formatowanie dysku SSD... Pełne kroki

Obecnie dyski SSD zyskują coraz większą popularność ze względu na ich szybkie tempo przetwarzania i możliwość natychmiastowego uruchamiania. Ale podobnie jak tradycyjne dyski twarde, są one również podatne na wiele rodzajów problemów, takich jak martwy, uszkodzony lub niedziałający dysk SSD. Jest to najczęstszy problem dla wielu użytkowników.

Dlatego w tym artykule przedstawiamy wszystkie skuteczne metody rozwiązania problemu z martwym dyskiem SSD. Ale zanim zaczniesz proces naprawiania błędu SSD, który nie działa, upewnij się, że dysk SSD zginął z powodu błędu logicznego, ale nie uszkodzenia fizycznego.

Jeśli dysk SSD nie został wykryty na komputerze, spróbuj podłączyć go do innego komputera lub użyj innego kabla / portu SATA. Jeśli dysk SSD nadal nie jest rozpoznawany, oznacza to uszkodzenie fizyczne. W przypadku zepsutego dysku SSD metody podane na tej stronie nie pomogą. Aby uzyskać pomoc, musisz zabrać dysk do lokalnego centrum naprawy dysków.
Jeśli dysk SSD nie odpowiada z logicznego powodu, postępuj zgodnie z tym samouczkiem, aby naprawić i przywrócić martwy dysk SSD do ponownego działania.

Szybka naprawa. Odłącz i ponownie podłącz kabel danych SATA do dysku SSD

Krok 1. Odłącz kabel danych SATA od dysku SSD, pozostaw podłączony kabel zasilający.

Krok 2. Włącz komputer i uruchom system BIOS.

Krok 3. Pozostaw komputer PC bezczynnie w systemie BIOS przez około pół godziny i wyłącz go.

Krok 4. Podłącz kabel danych SATA z powrotem do dysku SSD i włącz komputer, aby uruchomić system BIOS.

Krok 5. Upewnij się, że kolejność rozruchu jest prawidłowa; zapisz go i uruchom Windows.

Tam możesz teraz sprawdzić i przeczytać wszystko na dysku SSD. Jeśli to nie zadziała, nieważne. Dostępne są trzy skuteczne metody!

Jak naprawić uszkodzony dysk SSD za pomocą 6 skutecznych metod naprawy dysków SSD

W sumie istnieje pięć obejść. Wystarczy wykonać wszystkie kroki w kolejności, aby naprawić martwy dysk SSD.

Ważne
Przed wykonaniem poniższych poprawek przede wszystkim odzyskaj i wyeksportuj ważne dane na dysku SSD. Aby odzyskać dane z dysku SSD, skorzystaj z profesjonalnego oprogramowania do odzyskiwania danych z dysku SSD, które umożliwia przywrócenie plików z dysku SSD, sformatowanie dysku SSD i przywrócenie dysku SSD w formacie RAW.

Poprawka 1. Zaktualizuj oprogramowanie układowe martwego / niedziałającego dysku SSD

Krok 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Windows / Start i kliknij „Menedżer urządzeń” w lewym okienku. Rozwiń „Dyski” i kliknij prawym przyciskiem myszy dysk SSD, wybierz „Właściwości”. Wybierz „szczegóły i identyfikatory sprzętu” we właściwościach i kliknij „OK”.

Krok 4. Zainstaluj i uruchom „narzędzie do aktualizacji oprogramowania SSD” (na przykład kluczowe), sprawdź wersje oprogramowania sprzętowego dysku SSD w narzędziu. Kliknij „Licencja” i wybierz „Akceptuj”.

Krok 6. Wybierz dostępne aktualizacje i kliknij „Aktualizuj dysk”, potwierdź aktualizację, klikając „Tak”.

Krok 7. Kliknij OK, aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Następnie możesz wyjść z narzędzia do aktualizacji i sprawdzić teraz swój dysk SSD.

Poprawka 2. Zaktualizuj sterowniki, aby naprawić brak odpowiedzi dysku SSD

Krok 1. Kliknij przycisk Start i wpisz Menedżer urządzeń, naciśnij Enter, aby go otworzyć.

Krok 2. Rozwiń kategorię sterownika dysku, kliknij prawym przyciskiem myszy każdy sterownik i wybierz opcję „Aktualizuj sterownik”.

Krok 3. Uruchom ponownie komputer po zakończeniu procesu. Następnie możesz sprawdzić i zobaczyć zapisane dane dysku SSD na swoim komputerze.

Poprawka 3. Uruchom CHKDSK / bezpłatne narzędzie do naprawy SD, aby naprawić system plików na dysku SSD

Jeśli komputer ostrzega, że ​​system plików na dysku SSD jest uszkodzony lub dysk SSD nie odpowiedział z powodu nieznanego błędu systemu plików, polecenie CMD lub darmowy menedżer partycji EaseUS może naprawić ten błąd.

Opcja 1. Uruchom CHKDSK w wierszu polecenia

Krok 1. Otwórz wiersz polecenia i wpisz: chkdsk /f c: (zastąp c literą dysku zewnętrznego dysku twardego). Naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić proces sprawdzania. Po zakończeniu wpisz: exit i naciśnij Enter, aby zakończyć proces. Następnie będziesz mógł uzyskać dostęp i odczytać dane z martwego dysku SSD w komputerze.

Opcja 2. Użyj bezpłatnego oprogramowania Partition Manager do naprawy dysku SSD

Jeśli nie wiesz zbyt dobrze o wierszu poleceń CMD na komputerze, możesz skorzystać z bezpłatnego oprogramowania do zarządzania partycjami, aby uzyskać pomoc. EaseUS Partition Master Free może łatwo sprawdzić system plików jednym kliknięciem, aby pomóc Ci naprawić i naprawić martwy lub niedziałający dysk SSD na komputerze.

Krok 1: Otwórz EaseUS Partition Master na swoim komputerze. Następnie zlokalizuj dysk, kliknij prawym przyciskiem myszy partycję, którą chcesz sprawdzić i wybierz „Sprawdź system plików”.

Krok 2: W oknie Sprawdź system plików pozostaw zaznaczoną opcję "Spróbuj naprawić błędy, jeśli znaleziono" i kliknij "Start".

Krok 3: Oprogramowanie rozpocznie sprawdzanie systemu plików partycji na dysku. Po zakończeniu kliknij "Zakończ".

Oprócz sprawdzania systemu plików, EaseUS Partition Master Free zapewnia więcej kompleksowych funkcji partycji dysku, takich jak zmiana rozmiaru / przenoszenie partycji w celu rozwiązania problemu z małą ilością miejsca na dysku, klonowanie dysku, scalanie partycji, tworzenie / usuwanie / formatowanie partycji, czyszczenie danych i dysk / konwersja partycji, które są całkowicie bezpłatne.

Poprawka 4. Napraw martwy dysk SSD za pomocą metody cyklu zasilania

Jeśli dysk SSD jest już w komputerze, pociągnij za kabel danych, ale nie za kabel zasilający. Jeśli instalujesz dysk SSD na komputerze stacjonarnym lub tymczasowo podłączasz go do luźnego zasilacza, napraw dysk SSD w ten sposób.

 • Podłącz kabel zasilający, ale nie kabel danych, do dysku SSD.
 • Włącz zasilanie i pozostaw je na 30 minut. Po 30 minutach wyłącz lub pociągnij kabel zasilający.
 • Odczekaj 30 sekund, a następnie przywróć zasilanie. Pozostaw dysk włączony przez kolejne 30 minut. Wyłącz ponownie, a następnie odczekaj 30 sekund.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, dysk SSD ożyje po podłączeniu kabla danych lub ponownym podłączeniu dysku do laptopa.

Poprawka 5. Odbuduj MBR do naprawy SSD

Jeśli główny rekord rozruchowy na dysku SSD jest uszkodzony, dysk SSD nie uruchomi się i nie będzie działać. W takim przypadku możesz bezpośrednio skorzystać z funkcji „Rebuild MBR” programu EaseUS Partition Master, aby rozwiązać problem i naprawić dysk SSD.

Jeśli dysk SSD jest dyskiem systemowym, a MBR jest uszkodzony, komputer może nie uruchomić się prawidłowo. W tej chwili możesz utworzyć dysk startowy EaseUS Partition Master WinPE, aby odbudować MBR (obsługiwany tylko w wersji pro).

Krok 1. Utwórz dysk startowy WinPE.

 • Pobierz i uruchom EaseUS Partition Master na nowym komputerze z tym samym systemem co Twój.
 • Kliknij "Kreator WinPE" "na pasku narzędzi i wybierz Utworz dysk startowy na dysku USB. Jeśli komputer jest wyposażony w napęd CD / DVD, możesz również utworzyć dysk startowy na CD / DVD.
 • Kliknij „Kontynuuj”, aby zakończyć proces.
 • Krok 2. Odbuduj MBR.

 • Podłącz bootowalny dysk USB lub CD / DVD do komputera.
 • Naciśnij "Del" podczas ponownego uruchamiania komputera. Uruchom komputer z "Urządzenia wymiennego" lub "Napędu CD-ROM". Następnie EaseUS Partition Master uruchomi się automatycznie.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, którego MBR jest uszkodzony. Wybierz „Odbuduj MBR”, aby kontynuować.
 • Wybierz typ MBR z bieżącym systemem operacyjnym. Następnie kliknij „OK”.
 • Kliknij przycisk „Wykonaj 1 operację” w lewym górnym rogu i kliknij „Zastosuj”, aby odbudować MBR. Następnie komputer będzie mógł ponownie uruchomić się normalnie.
 • Poprawka 6. Sformatuj dysk SSD, aby naprawić dysk SSD, który nie działa

  Utwórz kopię zapasową lub przywróć dane z dysku SSD na inne urządzenie magazynujące, a następnie napraw uszkodzony dysk SSD przez formatowanie, zwłaszcza gdy dysk SSD jest chroniony przed zapisem z powodu uszkodzenia systemu plików. Gdy dysk SSD jest dyskiem z danymi, można go naprawić bezpośrednio po sformatowaniu i wyczyszczeniu. Jeśli dysk SSD jest dyskiem systemowym, możesz ponownie zainstalować system. Na początku wyszukaj „Zarządzanie dyskami” i naciśnij „Enter”. Wybierz partycję SSD, którą chcesz sformatować. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Formatuj”.

  Krok 3. Wybierz system plików i ustaw rozmiar klastra. Umieść znacznik wyboru obok opcji „Wykonaj szybkie formatowanie”. Kliknij „OK”, aby sformatować dysk.

  Podsumowanie naprawy dysku SSD

  W tym artykule omówiliśmy, jak naprawić martwy dysk SSD na kilka praktycznych sposobów. Możesz naprawić dysk SSD ręcznie lub użyć EaseUS Partition Master - narzędzia do naprawy dysków SSD, które pomoże Ci naprawić uszkodzony dysk SSD. Jeśli wszystkie te metody nie działają dobrze, skontaktuj się z producentem dysku SSD i sprawdź, czy ma dla Ciebie lepsze rozwiązania.

  Często zadawane pytania dotyczące naprawy dysków SSD

  Ta część zawiera więcej przydatnych wskazówek dotyczących naprawy dysku SSD, na przykład jak sprawdzić, czy dysk SSD uległ awarii,

  Co się dzieje, gdy dysk SSD ulegnie awarii?

  Gdy dysk SSD zawiedzie, włączasz komputer, a system operacyjny nie uruchamia się lub dysk przestaje być wykrywany. Nie można odczytać ani zapisać pliku na dysku twardym. Podczas przenoszenia plików napotkasz częste błędy. Aktywne aplikacje często zawieszają się i ulegają awarii itd.

  Czy można naprawić martwy dysk SSD? Jak naprawić dysk SSD?

  Możesz spróbować naprawić martwy dysk SSD lub dysk SSD, który nie działa z następującymi metodami:

 • Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe SSD
 • Zaktualizuj sterowniki, aby naprawić dysk SSD
 • Sprawdź system plików, aby naprawić uszkodzony dysk SSD
 • Napraw martwy dysk SSD, korzystając z cyklu zasilania
 • Odbuduj MBR
 • Sformatuj dysk SSD
 • Co powoduje awarię SSD?

  Awaria dysku SSD może być spowodowana różnymi czynnikami, ale najbardziej oczywistymi są wiek, uszkodzenia fizyczne i ciepło. Te dwa ostatnie czynniki mają znacznie mniejszy wpływ na dysk SSD niż dysk twardy. Ale wiek może spowodować ewentualną awarię zarówno dysku SSD, jak i dysku twardego. Na szczęście objawy i znaki ostrzegawcze zwykle poprzedzają katastrofalną awarię dysku SSD.

  Skąd mam wiedzieć, czy mój dysk SSD jest uszkodzony?

  Jak sprawdzić, czy dysk SSD jest martwy, uszkodzony lub uszkodzony? Następujące typowe objawy mogą wskazywać na awarię SSD:

 • Nie można odczytać ani zapisać plików z dysku.
 • Ten komputer działa zbyt wolno.
 • Komputer nie uruchamia się i pojawia się błąd „brak urządzenia rozruchowego” w systemie Windows.
 • Niebieski ekran śmierci / czarny ekran błędów śmierci występuje często.
 • Aplikacja zawiesza się lub ulega awarii.
 • Twój dysk stanie się tylko do odczytu.
 • Jak długo wytrzyma mój dysk SSD?

  Obecnie ludzie używają trzech różnych czynników do szacowania żywotności dysku SSD: wieku dysku SSD, całkowitej liczby terabajtów zapisanych w czasie (TBW) oraz dziennego zapisu dysku (DWPD). W oparciu o stosowane standardy pomiaru szacowana żywotność dysku SSD będzie inna. Aktualne szacunki określają limit wieku dysków SSD na około 10 lat, ale z pewnością istnieją indywidualne różnice w każdym dysku SSD.

  Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Aeg Msb2057d B

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Aeg Msb2057d B

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Aeg Msb2057d B