Odniesienie do użytkownika Craftsman D25852

Craftsman D25852 to wysokiej jakości piła do drewna, która jest idealna dla majsterkowiczów i osób, które szukają wytrzymałego narzędzia. Posiada wytrzymały silnik o mocy 6,5 KM, który jest w stanie wyciąć drewno o grubości do 10 cali. Poza tym, piła ma skrzynię z 12-calowymi zębami piły, która zapewnia precyzyjne cięcie. Jest wyposażona w system tłumienia drgań, który minimalizuje wibracje podczas pracy. Jest łatwa w obłudze i wygodna w trzymaniu, dzięki czemu można ją łatwo dopasować do ręki. Craftsman D25852 jest wyjątkowo wytrzymałą piłą, która jest idealna dla majsterkowiczów lub osób szukających narzędzia do użytku domowego.

Ostatnia aktualizacja: Odniesienie do użytkownika Craftsman D25852

Excel dla Microsoft 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Więcej... Mniej

Załóżmy, że chcesz dodać do raportu arkusza kalkulacyjnego informacje potwierdzające lokalizację skoroszytu i arkusza, aby można było je szybko śledzić i identyfikować. To zadanie można wykonać na kilka sposobów.

Wstaw bieżącą nazwę pliku, jego pełną ścieżkę i nazwę aktywnego arkusza

Wpisz lub wklej następującą formułę w komórce, w której chcesz wyświetlić bieżącą nazwę pliku z pełną ścieżką i nazwą bieżącego arkusza:

=KOMÓRKA(„nazwa pliku”)

Wstaw bieżącą nazwę pliku i nazwę aktywnego arkusza

Wpisz lub wklej następującą formułę jako formuła tablicowa, aby wyświetlić nazwę bieżącego pliku i nazwę aktywnego arkusza:

=PRAWY(KOMÓRKA(„nazwa_pliku”), DŁ(KOMÓRKA(„nazwa_pliku”))-MAX(JEŻELI(NIE(ISERR(SZUKAJ. TEKST(„\”, KOMÓRKA(„nazwa_pliku”), WIERSZ(1:255)))), SZUKAJ. TEKST(„\”, KOMÓRKA(„nazwa_pliku”), WIERSZ(1:255)))))

Uwagi: 

  • Jeśli formuła jest formułą tablicową, naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ENTER.

  • Formuła zwraca nazwę arkusza, o ile arkusz został zapisany co najmniej raz. Jeśli ta formuła jest używana w niezapisanym arkuszu, komórka formuły pozostanie pusta do momentu zapisania arkusza.

Wstaw tylko bieżącą nazwę pliku

Wpisz lub wklej następującą formułę, aby wstawić nazwę bieżącego pliku w komórce:

=MID(KOMÓRKA(„nazwa pliku”), SZUKAJ. TEKST(„[”, KOMÓRKA(„nazwa_pliku”))+1, SZUKAJ. TEKST(„]”, KOMÓRKA(„nazwa_pliku”))-SZUKAJ. TEKST(„[”, KOMÓRKA(„nazwa_pliku”))-1)

Uwaga: Jeśli użyjesz tej formuły w niezapisanym arkuszu, w komórce zostanie wyświetlony błąd #VALUE!. Podczas zapisywania arkusza błąd zostaje zastąpiony nazwą pliku.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Art. 30.  [Sposób opisywania przedmiotu zamówienia; normy (specyfikacje) techniczne]

1. 

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:

1)

przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;

2)

przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a)

Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

b)

norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

c)

europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04. 04. 2011, str. 5, z późn. zm. ),

d)

wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. UE L 316 z 14. 11. 2012, str. 12),

e)

norm międzynarodowych,

f)

specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

g)

innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

3)

przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

4)

przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.

3. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

2)

polskie aprobaty techniczne;

3)

polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4)

krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730).

4. 

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

5. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

7. 

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

8. 

W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności:

1)

wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;

2)

może wymagać:

a)

określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat,

b)

certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności,

c)

określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości,

d)

określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,

e)

określonego opakowania i oznakowania,

f)

instrukcji użytkowania,

g)

procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych,

h)

dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. 544),

i)

określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania,

j)

warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych,

k)

metod i technik budowy,

l)

wszelkich pozostałych warunków technicznych.

9. 

W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności:

1)

2)

może wymagać:

a)

posiadania przez dostawę lub usługę cech, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a, b i d-f oraz i,

b)

określonych poziomów jakości,

c)

określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany,

d)

procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz procedury oceny zgodności.

Odniesienie do użytkownika Craftsman D25852

Bezpośredni link do pobrania Odniesienie do użytkownika Craftsman D25852

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Odniesienie do użytkownika Craftsman D25852