Instrukcja użytkowania, pielęgnacji, bezpieczeństwa Frigidaire Fcrg305lafa

Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i bezpieczeństwa Frigidaire Fcrg305lafa została stworzona, aby zapewnić Ci bezpieczne i optymalne użytkowanie urządzenia. Instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji lodówki. Użytkownik powinien postępować zgodnie z tymi instrukcjami, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń. Instrukcja zawiera również informacje na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia, w tym jak unikać pożarów, wycieków, niedomykania i innych problemów związanych z bezpieczeństwem. Użytkownik powinien również zapoznać się z ostrzeżeniami i zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby upewnić się, że jest bezpieczny podczas użytkowania lodówki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania, pielęgnacji, bezpieczeństwa Frigidaire Fcrg305lafa

Słownik franczyzy i biznesu

podręcznik operacyjny

Podręcznik operacyjny ma do spełnienia dwa podstawowe zadania. Przede wszystkim zawiera on opis zasad, według których franczyzobiorca ma prowadzić działalność w ramach danego systemu franczyzowego. Dlatego też podręcznik operacyjny powinien być bardzo obszerny i szczegółowo opisywać wszystkie aspekty działalności prowadzonej przez franczyzobiorcę. Z drugiej strony dzięki swej szczegółowości, a niekiedy nawet drobiazgowości, podręcznik operacyjny ma za zadanie umożliwićfranczyzodawcy należytą ochronę jego koncepcji działalności, know-how i tajemnic handlowych.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat podstawowych elementów wchodzących w skład prawidłowo skonstruowanego podręcznika operacyjnego. Nie jest to oczywiście pełen katalog zagadnień, gdyż każda branża posiada specyficzne dla siebie cechy, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach podręcznika operacyjnego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że podręcznik operacyjny np. dla restauracji szybkiej obsługi będzie w wielu fragmentach istotnie się różnił od podręcznika dla warsztatu samochodowego.

Wprowadzenie

Krótka charakterystyka systemu franczyzowego i filozofii prowadzenia działalności gospodarczej franczyzodawcy. Tutaj także franczyzodawca powinien wskazać w ogólnym zarysie czego oczekuje od franczyzobiorcy i na co franczyzobiorca może liczyć z jego strony.

System franczyzowy

Precyzyjny opis zasad działania systemu franczyzowego określający w jaki sposób funkcjonują jego poszczególne elementy i jakie są wzajemne zależności pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorca.

Wyposażenie

Wykaz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach systemu franczyzowego wraz z instrukcjami obsługi dostarczonymi przez dostawców sprzętu. Należy tu także zamieścić wskazówki jak usuwać podstawowe i najczęściej powtarzające się usterki oraz listę adresów i telefonów do dostawców wyposażenia oraz punktów serwisowych. Często też franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy projekt architektoniczny lokalu.

Procedury organizacyjne

Ten rozdział jest z reguły podzielony na wiele podrozdziałów, które obejmują takie kwestie jak:

 • Dni/godziny otwarcia;
 • Opisy stanowisk pracy zawierające szczegółowe zakresy obowiązków dla każdego z pracowników;
 • Szkolenia pracowników;
 • Wymagania co do ubioru i prezencji pracowników;
 • Procedury zatrudniania pracowników;
 • Dyscyplinę pracy;
 • Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Standardowe formularze i procedury;
 • Zalecenia i rekomendacje co do polityki cenowej;
 • Politykę zaopatrzenia ze wskazaniem źródeł dostaw;
 • Standardy jakości produktów/usług, w tym procedury reklamacyjne;
 • Księgowość - dokładny opis standardów w zakresie rachunkowości jakie powinien stosować franczyzobiorca oraz informacji finansowych, które powinien udostępniać franczyzodawcy. Wskazane jest również określenie w tym miejscu metod prowadzenia i gromadzenia przez franczyzobiorcę odpowiedniej dokumentacji finansowej;
 • Opłaty franczyzowe - szczegółowa procedura obliczania opłat, które franczyzobiorca jest zobowiązany uiszczać na rzecz franczyzodawcy, wraz ze wzorami odpowiednich formularzy;
 • Procedury kontroli przepływu gotówki oraz operacji bankowych, włączając w to procedury postępowania z czekami oraz kartami płatniczymi i kredytowymi;
 • Ubezpieczenia - wymagania co do zakresu ubezpieczenia jakie powinien wykupić franczyzobiorca, ewentualnie szczegóły programu ubezpieczeniowego oferowanego przez lub za pośrednictwem franczyzodawcy;
 • Procedury kontroli zapasów;
 • Reklama i marketing - podstawowe wskazówki w zakresie technik marketingowych i sprzedaży stosowanych w systemie franczyzowym; reklama w punkcie sprzedaży; opis działań public relations stosowanych przez system franczyzowy; instrukcje na temat sposobu zorganizowania kampanii promocyjnej w związku z otwarciem przez franczyzobiorcę jego punktu sprzedaży/usługowego;
 • Wymagania w zakresie wykorzystywania przez franczyzobiorcę znaków towarowych i innych oznaczeń wyróżniających system franczyzowy; pełny opis tzw. Corporate Identity systemu franczyzowego;
 • Wykaz podstawowych przepisów prawnych, z którymi powinien zapoznać się franczyzobiorca.

Standardowe formularze

W tej części powinny się znaleźć wzory wszystkich formularzy wykorzystywanych przez franczyzobiorców w ich działalności, włączając w to te formularze, które znajdują się już w innych rozdziałach podręcznika. Ponadto należy tu umieścić wzory umów o pracę, umów zobowiązujących pracowników franczyzobiorcy do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, wzory innych umów wykorzystywanych przez franczyzobiorców w codziennej działalności (np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło), a także umów wykorzystywanych w kontaktach z klientami.

Lista pracowników franczyzodawcy

Lista pracowników franczyzodawcy, ze wskazaniem osób, z którymi należy się kontaktować w danych aspektach prowadzonej działalności franczyzowej.

Książka telefoniczna

Zestawienie wszystkich adresów i numerów telefonów, które mogą być przydatne franczyzobiorcy w jego działalności.

Każdy franczyzodawca powinien być świadom, że należy na bieżąco uaktualniać podręcznik operacyjny, tak aby jego system franczyzowy nadążał za przemianami na rynku. Wszelkie zmiany i modyfikacje podręcznika powinny być dokonywane w formie suplementu lub modyfikacji dotychczasowej treści i niezwłocznie udostępniane franczyzobiorcom.

Większa produktywność

Zintegrowane środowisko programowania (IDE) Sysmac Studio umożliwia zwiększenie produktywności. To pierwsze środowisko IDE w branży, które łączy obsługę logiki, ruchu, robotyki, paneli HMI, systemów wizyjnych, czujników, zabezpieczeń i symulacji 3D w ramach jednej platformy.

 • Sterowniki z serii NJ/NX
 • Interfejsy HMI z serii NA
 • Zabezpieczenia i moduły we/wy z serii NX
 • Serwonapędy z serii G5
 • Falowniki z serii MX2 i RX
 • System i czujnik wizyjny FH i FQM
 • Elementy sieciowe GX
 • Czujniki inteligentne E3 N-Smart
 • Czujniki pomiarowe serii ZW
 • Jedno oprogramowanie do obsługi ruchu, logiki, zabezpieczeń, napędów, systemów wizyjnych i paneli HMI
 • Całkowita zgodność z otwartym standardem IEC 61131-3
 • Obsługuje strukturę drabinkową, tekst strukturalny oraz programowanie liniowe ST z rozbudowanym zestawem instrukcji
 • Edytor CAM umożliwia łatwe programowanie złożonych profili ruchu
 • Jeden symulator sekwencji i ruchu w środowisku 3D
 • Zaawansowana funkcja zabezpieczająca z 32-cyfrowym hasłem zabezpieczającym

Sysmac Studio Drive EditionSoftware, Sysmac studio, HMI editionSysmac Studio Lite license only, single user (requires SYSMAC-SE200D download or installation DVD, available separately)Sysmac Studio Lite license only, 3 user (requires SYSMAC-SE200D download or installation DVD, available separately)Sysmac Studio Lite license only, 10 users (requires SYSMAC-SE200D download or installation DVD, available separately)Sysmac Studio Lite to Sysmac Studio Standard upgrade, 1-user licence onlySysmac Studio Measurement Edition 1 User LicenceSysmac Studio NX I/O EditionCNC operator DVDCNC operator Additional licenseSysmac Studio 3D Simulation Option (64 bit) 1 User LicenseSysmac Studio 3D Simulation Option (64 bit) 30 Users LicenseSysmac Studio 3D Simulation Option (64 bit) 50 Users LicenseSysmac Studio 3D Simulation Option (64 bit) Site User LicenseSysmac Studion license, vision editor only (requires SYSMAC-SE200D installation DVD, available separately)
ProduktEditionNumber of user licensesOptionsOpis

Drives Edition1None
HMI Edition
Lite EditionTeam Development
3
10
Lite Edition, Version Upgrade
Measurement Edition
I/O Edition
CNC0
Full Edition
3D Simulation (64-bit only)
30
50
9999
Vision Edition

Nie znaleziono wyników. Rozszerz swój wybór filtrów.

Zresetuj wszystkie filtry

Porównaj produktyPokaż więcej produktów:

Jak możemy Ci pomóc?

W razie pytań lub chęci przesłania prośby o wycenę skontaktuj się z nami lub wyślij zlecenie.

+48 22 458 6666

Skontaktuj się z nami

Zapytaj o ofertę

Zapytaj o ofertę

Łatwa, intuicyjna obsługa — Sysmac Studio IDE ogranicza koszty programowania i konserwacji dzięki integracji wszystkich niezbędnych obszarów automatyzacji w ramach jednego projektu.

Oprogramowanie przyszłości z opcją obsługi przez wielu użytkowników oraz sterowania rozproszonego, a także wyjątkowej symulacji 3D komórki robota i urządzeń peryferyjnych.

Team Edition

System sterowania rozprowadzany w wersji open source

Udostępniony razem z Sysmac Studio dodatek Team Edition, w ramach bogatego interfejsu platformy, zawiera rozproszony system kontroli wersji. Pozwala to wielu konstruktorom pracować wspólnie nad jednym projektem dzięki łatwości porównywania projektu i efektywnej obsłudze wersji maszyny. Omron wybrał system Git, najbardziej popularny rozproszony system kontroli wersji Open Source, aby zapewnić zespołom projektowym swobodę wyboru dowolnego dostępnego w sieci repozytorium opartego na systemie Git.

System kontroli wersji pozwala inżynierom pracować na lokalnej wersji projektu z jednoczesną pełną kontrolą kodu źródłowego projektu. Ulepszenia i modyfikacje wprowadzone w kodzie wersji lokalnej mogą zostać scalone z wersją na zdalnym serwerze, dzięki czemu inne zespoły mają do niego dostęp

Standards

Zgodność z otwartymi standardami

Całkowicie zgodne z otwartym standardem IEC 61131-3, oprogramowanie Sysmac Studio zapewnia najwyższej klasy środowisko programistyczne oparte na diagramie drabinkowym, językach programowania strukturalnego i jednostkach organizacyjnych zależnych od programu, które obejmują programy, funkcje i bloki funkcyjne. Dodatkowo zostały włączone instrukcje sterowania ruchem, które są oparte na standardach PLCOpen i na zestawie instrukcji zgodnych z zaleceniami IEC. Dostarczenie znajomego środowiska programistycznego praktycznie eliminuje krzywą uczenia nowego oprogramowania umożliwiając szybkie zastosowanie.

Easy

Łatwość obsługi

Oprogramowanie Sysmac Studio stwarza minimalną ilość ograniczeń dla procedury projektowania, umożliwiając rozpoczęcie projektowania od jakiejkolwiek części systemu. Funkcje projektu koncepcyjnego w postaci łatwych do zrozumienia procedur operacyjnych z odpowiednimi instrukcjami nie kolidują z cyklem produkcyjnym. Zapewnia to przyjazne dla użytkownika środowisko projektowe, w którym nawet błędy w ustawieniach i procedurach mogą być korygowane natychmiast lub pozostawione na później, do chwili zakończenia projektu, o ile nie prowadzą do poważnych wypadków.

Symulacja 3D

„Sysmac Studio 3D Simulation” ułatwia prowadzenie operacji symulacyjnych w zakładach produkcyjnych przy użyciu flagowego sterownika automatyki maszyn z serii NJ/NX firmy Omron. Jako pierwsi umożliwiamy sterowanie robotami i urządzeniami peryferyjnymi oraz ich weryfikację w ramach jednej operacji, dzięki czemu wynosimy efektywność projektowania zakładów na nowy poziom oraz zwiększamy ich zdolności produkcyjne.

Wirtualną symulację operacyjną można przeprowadzić z dużą dokładnością i w czasie rzeczywistym. System przedstawia widok urządzeń w postaci cyfrowej, co umożliwia wstępną weryfikację ruchów maszyny przed jej faktycznym uruchomieniem. Pozwala to skrócić czas potwierdzenia zdolności produkcyjnej urządzenia, jego uruchomienia i modyfikacji.

Security

Maksymalne bezpieczeństwo

Zaawansowane funkcje ochrony inwestycji i zabezpieczenia maszyny stanowią standard oprogramowania Sysmac Studio. Zapobieganie niewłaściwym połączeniom, działaniom lub kradzieży zasobów ma kapitalne znaczenie zarówno w przypadku dużych jak i małych projektów. Funkcje takie, jak potwierdzanie nazw sterownika i szeregowe ID, prawa dostępu administratora i zabezpieczenie przed nadpisem sterownika zabezpieczają twoją maszynę, podczas gdy uwierzytelnianie użytkownika programu i zabezpieczenie hasłem zabezpieczają twoją własność intelektualną. Dzięki 32 cyfrowym hasłom zabezpieczającym system jest zawsze bezpieczny.

Rejestracja i pobieranie oprogramowania

W tej części strony internetowej możesz zarejestrować produkty Omron. Po zarejestrowaniu swojego numeru licencji uzyskasz dostęp do powiązanych plików aktualizacji i wsparcia technicznego. Oprócz tego w tym miejscu możesz bezpłatnie pobrać różne narzędzia i programy.

Sysmac Library

Sysmac Library to nowy dodatek do już zintegrowanego środowiska Sysmac Studio. Ta darmowa biblioteka online pozwala użytkownikom z licencją Sysmac Studio pobierać dokładnie przetestowane funkcje/bloki funkcyjne do różnorodnych zastosowań w wielu branżach. Biblioteki są przeznaczone do użytku z kontrolerami maszyn zarówno serii NX7, jak i NJ5/NJ3/NJ1/. Te bezpłatne zasoby pomogą skrócić czas poświęcony na programowanie, a także zwiększyć ogólną wydajność systemu. Sprawdzaj regularnie stronę z bibliotekami Sysmac Library, aby upewnić się, że nie dodano nowych modułów.

Pobierz bibliotekę Sysmac Library.

Sysmac Studio 3D Option Virtualization

Sysmac Studio: Program Sharing in Derived Devices

This video explains the meaning of a Derived Device and how to create them in our IDE Sysmac Studio

02:42Sysmac Studio: Program Sharing in Derived Devices

This video explains the meaning of a Derived Device and how to create them in our IDE Sysmac StudioOmron Sysmac Studio Team Edition: full integration with GIT

We are proud to release Sysmac Studio Team Edition, a major update of our machine development environment, providing machine developers with a fully integrated Open Source distributed version control system.Sysmac Studio integrates configuration, programming, simulation, and monitoring in a simple interface that allows engineers to manage vision, motion, control, safety, and robotics in one system.The Team Edition implementation of Sysmac Studio incorporates a distributed version control system within the platform’s rich interface. It allows multiple co-developers to work on same project, with easy project comparison and efficient handling of machine versions. We have chosen Git, the most popular open source distributed control system, giving development teams the freedom to choose any Git-based cloud web repository.

02:58Omron Sysmac Studio Team Edition: full integration with GITWe are proud to release Sysmac Studio Team Edition, a major update of our machine development environment, providing machine developers with a fully integrated Open Source distributed version control system.The Team Edition implementation of Sysmac Studio incorporates a distributed version control system within the platform’s rich interface. We have chosen Git, the most popular open source distributed control system, giving development teams the freedom to choose any Git-based cloud web repository.Sysmac Studio GIT Introduction: Pull Editing and Pushing

Acquire in In our Sysmac Studio Team Development IDE the latest project changed by another operator into the local repository. Apply the changes made to the project in the local directory to the remote repository.

03:51Sysmac Studio GIT Introduction: Pull Editing and PushingAcquire in In our Sysmac Studio Team Development IDE the latest project changed by another operator into the local repository. Apply the changes made to the project in the local directory to the remote repository.Sysmac Studio GIT Introduction: Local & Remote repository

Create a remote repository in Sysmac Studio Team Development IDE to manage the imported project. For the imported project, set the pass to the remote repository. Register the imported project in the remote repository.

05:00Sysmac Studio GIT Introduction: Local & Remote repositoryCreate a remote repository in Sysmac Studio Team Development IDE to manage the imported project. Register the imported project in the remote repository.Sysmac Studio GIT Introduction: Get started

Installing the Team Development Option license to Sysmac Studio and installing GIT and TortoiseGit.

04:58Sysmac Studio GIT Introduction: Get startedInstalling the Team Development Option license to Sysmac Studio and installing GIT and TortoiseGit.Sysmac Studio GIT Introduction: Cloning Project Data

In our Sysmac Studio Team Development IDE create a version-controlled project in the local repository by cloning the existing data from a remote repository.

01:41Sysmac Studio GIT Introduction: Cloning Project DataIn our Sysmac Studio Team Development IDE create a version-controlled project in the local repository by cloning the existing data from a remote repository.Sysmac Studio GIT Introduction: Checking the Changes While Editing

In our Sysmac Studio Team Development IDE you can check while editing where in the project you have made changes, by comparing the current project with the source project.

02:41Sysmac Studio GIT Introduction: Checking the Changes While EditingIn our Sysmac Studio Team Development IDE you can check while editing where in the project you have made changes, by comparing the current project with the source project.

 • Sterownik Sysmac — seria NJ5

 • Zabezpieczenia zintegrowane z automatyką przemysłową

 • Dostęp do informacji i zwiększona produktywność dzięki miniaturowemu sterownikowi

 • Bogactwo funkcji w kompaktowej obudowie

 • Sterownik maszyny IPC

 • Interfejs z serii NA — interfejs HMI Sysmac

 • Szybsza praca maszyn — kamery do każdego zastosowania

 • Uniwersalny serwonapęd Sysmac

  Sysmac Studio v1. 52 (32 bit)Oprogramowanie

  enZIP4, 88 GB

  o

  Teraz zaloguj się lub zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość

  Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar średni, 6200

  Numer magazynowy 3M

  7000146847

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  XA007702658

  Alternatywny identyfikator

  6200

  3M™ Rzep przemysłowy SJ352D, czarny, 25 mm x 5 m, 4. 4 mm

  Numer magazynowy 3M

  7000070522

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  DT211345152

  Alternatywny identyfikator

  SJ352D

  3M™ Profesjonalna strzygarka chirurgiczna, nr kat. 9681

  Numer magazynowy 3M

  7100213188

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  70201186155

  Viscoplast™ Polopor®, przylepiec, 5 m x 25 mm, rolka/1 szt.

  Numer magazynowy 3M

  7100224981

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  UU010933149

  Viscoplast™ Elastyczny, plaster do cięcia, 1 m x 6 cm, pudełko/1 szt.

  Numer magazynowy 3M

  7100015918

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  YP201040505

  3M™ ręczna rolka dociskowa MR1

  Numer magazynowy 3M

  7000032946

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  DR400091283

  3M™ Uszczelniacz szyby przedniej, czarny, 310 ml, 08509

  Numer magazynowy 3M

  7000079942

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  FS910031061

  Alternatywny identyfikator

  08509

  3M™ Syntetyczna wata podgipsowa, 2, 7m x 10, 1cm, MW04

  Numer magazynowy 3M

  7000066242

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  DH999975260

  3M™ flansze do szczotek Bristle zestaw 6 szt.

  Numer magazynowy 3M

  7000028515

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  61500151735

  3M™ Scotch-Brite™ arkusz włókninowy Cut and Polish 7440, 158 mm x 224 mm, A MED

  Numer magazynowy 3M

  7100182601

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  UU009619964

  Alternatywny identyfikator

  xxx

  3M™ Scotch-Weld™ Reaktywny klej poliuretanowy TE100, białawy, 295ml

  Numer magazynowy 3M

  7000028590

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  62388952384

  Alternatywny identyfikator

  817784

  38590 Paint Protection Film Installation Gel 1 galon

  Numer magazynowy 3M

  7100084531

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  60455083885

  Alternatywny identyfikator

  38590

  3M Xtract™ Mobilna jednostka do odsysu pyłu, 64159, 240V, złącze typ E, 1 w opakowaniu

  Numer magazynowy 3M

  7100259732

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  UU011533633

  Alternatywny identyfikator

  64159

  3M™ Ładowarka do akumulatorów jednostki napędowej Versaflo TR-341E

  Numer magazynowy 3M

  7000103966

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  XA007706550

  Alternatywny identyfikator

  TR-341E

  3M™ Wymienna osłona twarzy, octanowa, przezroczysta, 4D

  Numer magazynowy 3M

  7000107782

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  XH001651419

  Alternatywny identyfikator

  4D

  Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 898, 24 mm x 50 m

  Numer magazynowy 3M

  7000001229

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  70006248580

  Alternatywny identyfikator

  563945

  Filtr zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, ABEK1, 6059

  Numer magazynowy 3M

  7000034747

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  GT500084022

  Alternatywny identyfikator

  6059

  Filtr cząstek stałych 3M™ P3 R, 6035

  Numer magazynowy 3M

  7000032083

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  CR180811885

  Alternatywny identyfikator

  6035

  Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar duży, 6300

  Numer magazynowy 3M

  7000146849

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  XA007702674

  Alternatywny identyfikator

  6300

  Pełnotwarzowa maska filtrująca wielokrotnego użytku 3M™, średnia, 6800

  Numer magazynowy 3M

  7100015051

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  XA007708242

  Alternatywny identyfikator

  6800

  Filtr zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, A1, 6051

  Numer magazynowy 3M

  7000034751

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  GT500084063

  Alternatywny identyfikator

  6051

  Filtr zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, A2, 6055

  Numer magazynowy 3M

  7000034749

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  GT500084048

  Alternatywny identyfikator

  6055

  Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar średni, 7502

  Numer magazynowy 3M

  7000104177

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  XA007709331

  Alternatywny identyfikator

  7502

  Filtr cząstek stałych 3M™, P3 R, 2138

  Numer magazynowy 3M

  7000029735

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  70071091717

  Alternatywny identyfikator

  2138

  Filtr zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, ABE1, 6057

  Numer magazynowy 3M

  7100006000

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  GT500084030

  Alternatywny identyfikator

  6057

  Maska pełnotwarzowa 3M™ wielokrotnego użytku, duża, 6900

  Numer magazynowy 3M

  7100015052

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  XA007708259

  Alternatywny identyfikator

  6900

  Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar duży, 7503

  Numer magazynowy 3M

  7000104178

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  XA007709349

  Alternatywny identyfikator

  7503

  Pokrywa do filtra maski wielokrotnego użytku 3M™, 501

  Numer magazynowy 3M

  7100066103

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  70071651742

  Alternatywny identyfikator

  501

  Command™ Rzepy do wieszania obrazów, 17202, 4 małe komplety

  Numer magazynowy 3M

  7100100462

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  UU007831488

  3M™ Pasek podbródkowy do hełmu ochronnego serii G3000, 3-punktowy, GH4

  Numer magazynowy 3M

  7000108175

  Poprzedni numer magazynowy 3M

  XH001664099

  Alternatywny identyfikator

  GH4

 • Instrukcja użytkowania, pielęgnacji, bezpieczeństwa Frigidaire Fcrg305lafa

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania, pielęgnacji, bezpieczeństwa Frigidaire Fcrg305lafa

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania, pielęgnacji, bezpieczeństwa Frigidaire Fcrg305lafa