Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Abb Irb 8700 Series

Instrukcja obsługi Abb Irb 8700 Series jest ważnym narzędziem, które może pomóc Ci w utrzymaniu bezpieczeństwa w czasie użytkowania tego sprzętu. Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i uważnie przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących użytkowania. Należy również zwracać uwagę na wszelkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa w instrukcji obsługi, aby upewnić się, że sprzęt jest używany w bezpieczny sposób. Do instrukcji obsługi należy również dołączyć szczegółowe informacje dotyczące konserwacji i naprawy sprzętu, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić, że sprzęt działa prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Abb Irb 8700 Series

7. Uwagi dotyczące montażu i obsługi... 6. 7 Gwinty stożkowe (NPT) Podłączenia gwintami stożkowymi (NPT) są samouszczelniające i zwykle nie muszą być uszczelniane. Należy sprawdzić, czy nie ma konieczności dodatkowego uszczelnienia taśmą PTFE lub pakułami. Gwinty, przed zamocowaniem, muszą być nasmarowane odpowiednim smarem. Pod koniec montażu instalacji dokręcić gwinty ręcznie. Pozwoli to osiągnąć taki sam efekt jak w przypadku elementów zmontowanych fabrycznie. Ostateczne dokręcenie i uszczelnienie należy wykonać kluczem maszynowym (1, 5 do 3 obrotów). 7. Uwagi dotyczące montażu i obsługi na obszarach niebezpiecznych (Europa) OSTRZEŻENIE! Nie jest dopuszczalne stosowanie wkładu pomiarowego TR10-A bez odpowiedniej głowicy przyłączeniowej (obudowa) na obszarach niebezpiecznych. Tam gdzie jest to konieczne należy zastosować odpowiednią osłonę termometryczną. 1 Informacje ogólne dotyczące ochrony przeciwwybuchowej Należy przestrzegać wymagań dyrektywy 94/9/WE (ATEX). Ponadto należy stosować się do właściwych krajowych przepisów dotyczących ochrony przeciwwybuchowej. A) Za klasyfikację stref odpowiedzialny jest operator instalacji, nie producent ani dostawca sprzętu. B) Operator instalacji zapewnia, na własną odpowiedzialność identyfikowalność wszystkich używanych termometrów w zakresie wszystkich charakterystyk dotyczących bezpieczeństwa. Nie wolno stosować uszkodzonych termometrów. Naprawy można wykonywać jedynie z użyciem oryginalnych części zapasowych pochodzących od oryginalnego dostawcy – w przeciwnym wypadku nie zostaną spełnione wymagania certyfikacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany konstrukcyjne dokonane po dostarczeniu przyrządów. C) W razie naprawy części sprzętu elektrycznego (od którego zależy ochrona przeciwwybuchowa) sprzęt może być ponownie użyty jedynie po potwierdzeniu przez autoryzowanego eksperta, że spełnia podstawowe wymagania ochrony przeciwwybuchowej. Ponadto ekspert musi wydać certyfikat i oznaczyć sprzęt znakiem przeprowadzonego testu. D) Punkt C) nie obowiązuje, jeżeli część została naprawiona przez producenta zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami. 22 <strong>Instrukcja</strong> obsługi RTD i TC, konstrukcje samoistnie bezpieczne firmy WIKA

7. E) Podczas stosowania przetworników i wyświetlaczy cyfrowych należy przestrzegać: Informacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi oraz w instrukcji przetwornika. Odpowiednich przepisów odnośnie instalacji oraz użytkowania układów elektrycznych. Przepisów oraz wskazówek dotyczących ochrony przeciwwybuchowej. Przetworniki i wyświetlacze cyfrowe muszą mieć własne certyfikaty. F) Podczas zamawiania części zapasowych należy dokładnie podać specyfikację wymienianych części: Typ ochrony przed zapłonem (w tym przypadku Ex i) Nr aprobaty Nr zamówieniowy Nr produkcji Zamawiany artykuł 7. 1. 1 Specyficzne warunki użytkowania (warunki X) Wersje o średnicy Ø < 3 mm lub “nieizolowane” nie są operacyjnie zgodne z rozdz. 3. 12 EN/IEC 60079- 11. Dlatego z punktu widzenia bezpieczeństwa, takie samoistnie bezpieczne obwody muszą być podłączone galwanicznie do bieguna uziemienia, oraz niezbędne jest podłączenie ekwipotencjalne dla całej instalacji obwodów samoistnie bezpiecznych. Ponadto podczas podłączania muszą być przestrzegane oddzielne warunki zgodne z EN/IEC 60079-14. Należy unikać wyładowań elektrostatycznych w przyrządach, które ze względu na swoją konstrukcję nie spełniają wymagań dotyczących ochrony przed wyładowaniami zgodnie z EN/IEC 60079-0. Użyte przetworniki i wyświetlacze cyfrowe muszą mieć certyfikaty EN/IEC. Należy sprawdzić w odpowiednich certyfikatach/aprobatach i przestrzegać warunków instalacji, podłączanych obciążeń elektrycznych, klas temperatury/maksymalnej temperatury powierzchni podczas stosowania w potencjalnie wybuchowej atmosferze pyłowej oraz dopuszczalnej temperatury. Nie wolno dopuścić do powstania termicznego przepływu zwrotnego z procesu przekraczającego dopuszczalną temperaturę przetwornika. Można tego uniknąć przez zamontowanie odpowiedniej izolacji termicznej lub szyjki rurki o odpowiedniej długości. Jeżeli grubość ścianki jest mniejsza niż 1 mm, przyrządów nie można narażać na naprężenia zewnętrzne, które mogą mieć niekorzystny wpływ na ściankę działową. Można też zastosować osłonę termometryczną o odpowiedniej minimalnej grubości. Podczas stosowania rurki szyjki/osłony termometrycznej projekt przyrządu musi umożliwić montaż z odpowiednio szczelnym odstępem (IP67) lub odstępem ognioszczelnym(EN/IEC 60079-1) od mniej niebezpiecznego obszaru. Stosowane obudowy muszą mieć odpowiednie aprobaty lub być zgodne z minimalnymi wymaganiami. Stopień ochrony IP: przynajmniej IP 20 (przynajmniej IP 65 dla pyłów), co dotyczy wszystkich obudów. Jednakże lekkie obudowy metalowe muszą być zgodne z EN/IEC 60079-0 Rozdz. 8. Ponadto, obudowy niemetalowe lub powlekane proszkowo muszą spełniać wymagania EN/IEC 60079-0 lub być oznaczone odpowiednią uwagą ostrzegawczą. <strong>Instrukcja</strong> obsługi RTD i TC, konstrukcje samoistnie bezpieczne firmy WIKA 23

 • Page 1 and 2: Instrukcja obsługi Termometry rezy
 • Page 3 and 4: Spis treści Spis treści 1 Informa
 • Page 5 and 6: 1. Bezpiecz
 • Page 7 and 8: 2. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE! Na
 • Page 9 and 10: 2. 2 Etykiety p
 • Page 11 and 12: 3. Specyfikacja Klasa Zakres temper
 • Page 13 and 14: 4. Budowa i
 • Page 15 and 16: 4. Budowa i działanie Aby odłącz
 • Page 17 and 18: 6. Rozruch, praca OSTRZEŻENIE! Je
 • Page 19 and 20: 6. Rozruch, praca Binder/wtyczka Wt
 • Page 21: 6. Rozruch, praca Możliwe jest w
 • Page 25 and 26: 7. Uwagi dotyczące montażu i obs
 • Page 27 and 28:
 • Page 29 and 30:
 • Page 31 and 32:
 • Page 33 and 34: 9. Przykłady obliczeniowe samonagr
 • Page 35 and 36:
 • Page 37 and 38: 12. Demontaż, zwrot i utylizacja 1
 • Page 39 and 40: Firma WIKA na świecie Europa Austr

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

D-27

Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa

Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący

telekomunikację (telefon), powinien być elektrycznie połączony

z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy napięcia roboczego w

stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak), 300V peak-

to-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany lub używany

zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA

70).
Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować

się do zaleceń bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia

pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, włącznie z następującymi

zaleceniami:

• Nie należy używać komputera w pobliżu wody, na przykład, w

pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym

podłożu lub w pobliżu basenu kąpielowego.

• Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami

elektrycznymi. Istnieje wtedy zagrożenie porażenia prądem elektry-

cznym z wyładowania atmosferycznego.

• Nie należy używać komputera w pobliżu miejsc z wyciekiem gazu.

Baterie określone przez standard UL 1642, to podstawowe

(nieładowalne) i dodatkowe (ładowalne) baterie litowe, stosowane

jako źródło zasilania produktów. Baterie te zawierają lit metaliczny

lub stop litu albo jony litowe i mogą składać się z pojedynczych

cel elektrochemicznych albo z dwóch lub więcej cel połączonych

szeregowo, równolegle lub szeregowo i równolegle, które

przekształcają energię chemiczną w energię elektryczną w wyniku

nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemicznej.

• Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera do ognia, ponieważ

baterie mogą eksplodować. Sprawdź lokalne przepisy w celu

uzyskania specjalnych instrukcji dotyczących usuwania w celu zm-

niejszenia ryzyka zagrożenia osób z powodu pożaru lub wybuchu.

• Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych

urządzeń, ponieważ zwiększa to zagrożenie obrażeń osób w wyniku

pożaru lub wybuchu. Należy używać wyłącznie adapterów zasilania

z certyfikatem UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub

autoryzowanych sprzedawców.

Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami i stosować się do nich w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania drukarki. Podręcznik ten należy zachować do użycia w przyszłości. Ponadto należy stosować się do wszelkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na drukarce.

 • Niektóre symbole użyte w drukarce mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i umożliwienie prawidłowego użytkowania drukarki. Odwiedź poniższą stronę internetową w celu poznania znaczeń tych symboli.

  http://support. net/symbols

 • Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego z drukarką. Nie wolno używać przewodów od innych urządzeń. Korzystanie z przewodów zasilania od innych urządzeń lub podłączanie przewodu zasilania dostarczonego z drukarką do innych urządzeń może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

  Należy używać tylko przewodu zasilania prądem zmiennym zgodnego z odpowiednią lokalną normą bezpieczeństwa.

  Nigdy nie należy rozbierać, modyfikować ani naprawiać przewodu zasilania, wtyczki, modułu drukarki, modułu skanera lub urządzeń opcjonalnych za wyjątkiem przypadków opisanych w podręcznikach drukarki.

  W poniższych sytuacjach należy odłączyć drukarkę od zasilania i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym:

  Przewód zasilania lub jego wtyczka są uszkodzone, do drukarki dostał się płyn, drukarka została upuszczona lub jej obudowa została uszkodzona, drukarka nie działa prawidłowo lub zaobserwowano wyraźne zmiany w jej wydajności. Nie należy regulować elementów sterowania, które nie zostały opisane w instrukcji obsługi.

  Drukarkę należy umieścić blisko ściennego gniazda zasilania, z którego można łatwo wyjąć wtyczkę.

  Nie należy umieszczać lub przechowywać drukarki poza pomieszczeniami, w miejscu o dużym zapyleniu, w pobliżu wody, źródeł ciepła lub w miejscach, w których występują drgania, wibracje, wysoka temperatura i wilgotność.

  Nie należy wylewać płynów na drukarki ani obsługiwać jej mokrymi dłońmi.

  Drukarkę należy trzymać w odległości przynajmniej 22 cm od rozruszników serca. Fale radiowe generowane przez drukarkę mogą negatywnie wpłynąć na pracę rozruszników serca.

  W przypadku uszkodzenia ekranu LCD skontaktuj się ze sprzedawcą. Jeśli roztwór ciekłych kryształów zetknie się ze skórą rąk, należy dokładnie je umyć wodą z mydłem. Jeśli roztwór ciekłych kryształów dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą. Jeżeli po przemyciu oczu występują dolegliwości lub problemy z widzeniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Abb Irb 8700 Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Abb Irb 8700 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Abb Irb 8700 Series