Instrukcja instalacji i konfiguracji Aeg Fee83700pm

Instalacja i konfiguracja Aeg Fee83700pm jest prosta i szybka. Przed rozpoczęciem instalacji, należy przeczytać instrukcję obsługi, aby upewnić się, że sprzęt jest poprawnie podłączony i konfigurowany. Następnie, należy zainstalować sterowniki za pomocą instalatora, który jest dostarczany wraz z urządzeniem. Po zakończeniu instalacji, należy skonfigurować urządzenie w celu właściwego działania. Konfiguracja Aeg Fee83700pm obejmuje określenie parametrów sieci, a także ustawienie opcji szyfrowania, aby zapewnić bezpieczne połączenie. Konfiguracja może być wykonana za pomocą interfejsu sieciowego, a także odpowiednich narzędzi do konfiguracji dostarczonych przez producenta. Po zakończeniu konfiguracji, urządzenie jest gotowe do pracy.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i konfiguracji Aeg Fee83700pm

Jesteś obecnie na stronie instrukcji dla marki. Wybierz kategorię produktów, aby łatwo znaleźć instrukcję dla marki. Nie możesz znaleźć produktu marki? Wpisz w pasku wyszukiwania markę i model, aby znaleźć instrukcję dla marki. Na stronie InstrukcjaObslugiPDF. pl aktualnie jest 8014 instrukcji marki, podzielonych na kategorie 31. Najbardziej popularne kategorie produktów marki to:

  • Piekarniki
  • Pralki
  • Zmywarki

najpopularniejsze produkty marki dzisiaj to:

  • AEG Competence
  • AEG Ultimate 8000
  • AEG T8DE86ES

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Zobacz poniższy poradnik dla AEG FEE83700PM. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

SPIS TREŚCI1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 532. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................. 543. OPIS URZĄDZENIA............................................................................................ 564. PANEL STEROWANIA....................................................................................... 575. PROGRAMY....................................................................................................... 586. USTAWIENIA...................................................................................................... 607. OPCJE................................................................................................................ 638. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................ 649. CODZIENNA EKSPLOATACJA.......................................................................... 6510. WSKAZÓWKI I PORADY.................................................................................. 6711. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 6812. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................... 7113. DANE TECHNICZNE........................................................................................ 75Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACHDziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą owieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązaniatechniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłychurządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejsząinstrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc wrozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:www. aeg. com/webselfserviceZarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:www. registeraeg. comNabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne doswojego urządzenia:www. com/shopOBSŁUGA KLIENTAZalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotowaćponiższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwaOgólne informacje i wskazówkiInformacje dotyczące środowiska naturalnegoProducent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszegopowiadomienia.www. com52

Strona: 2

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAPrzed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciemeksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się zzałączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiadaza obrażenia ciała ani szkody spowodowanenieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym iłatwo dostępnym miejscu do wykorzystania wprzyszłości.1. 1 Bezpieczeństwo dzieci i osób oograniczonych zdolnościach ruchowych,sensorycznych lub umysłowych• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniuósmego roku życia oraz osoby o ograniczonychzdolnościach fizycznych, sensorycznych lubumysłowych, a także nieposiadające odpowiedniejwiedzy lub doświadczenia, jeśli będą onenadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresiebezpiecznego korzystania z urządzenia i będąświadome związanych z tym zagrożeń.• Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.• Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.• Dzieciom ani zwierzętom domowym nie wolnoprzebywać w pobliżu urządzenia z otworzonymidrzwiami.• Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem anikonserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.1. 2 Ogólne zasady bezpieczeństwa• Urządzenie jest przeznaczone do użytku wgospodarstwie domowym oraz do podobnychzastosowań, w takich miejscach, jak:– gospodarstwa rolne, kuchnie dla pracowników wsklepach, biurach oraz innych miejscach dlapracowników;POLSKI 53

Strona: 3

– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,obiektach noclegowych i innych obiektachmieszkalnych.• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.• Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)musi mieścić się w granicach 0. 5 (0. 05) / 8 (0. 8) barów(MPa).• Maksymalna liczba kompletów wynosi 15.• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, zewzględów bezpieczeństwa musi go wymienićproducent, autoryzowane centrum serwisowe lub innawykwalifikowana osoba.• Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać dokosza na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lubpoziomo.• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia beznadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.• Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyćurządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego zgniazda.• Nie wolno czyścić urządzenia wodą pod ciśnieniemani parą wodną.• Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworówwentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).• Urządzenie należy podłączyć do instalacjiwodociągowej za pomocą nowego zestawu wężydostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolnoużywać starego zestawu węży.2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA2. 1 Instalacja• Usunąć wszystkie elementyopakowania.• Nie instalować ani nie używaćuszkodzonego urządzenia.urządzenia w miejscach, w którychpanuje temperatura poniżej 0°C.• Należy postępować zgodnie zinstrukcją instalacji dołączoną dourządzenia.• Elementy zabudowy znajdujące sięnad urządzeniem i w jego pobliżumuszą spełniać odpowiednie wymogibezpieczeństwa.54

Strona: 4

2. 2 Podłączenie do siecielektrycznejOSTRZEŻENIE!Występuje zagrożeniepożarem i porażeniemprądem elektrycznym.• Urządzenie musi być uziemione.• Należy upewnić się, że informacje opodłączeniu elektrycznym podane natabliczce znamionowej są zgodne zparametrami instalacji zasilającej. Wprzeciwnym razie należyskontaktować się z elektrykiem.• Należy używać wyłącznie prawidłowozamontowanego gniazdaelektrycznego z uziemieniem.• Nie stosować rozgałęźników aniprzedłużaczy.• Należy zwrócić uwagę, aby nieuszkodzić wtyczki ani przewoduzasilającego. Wymiany przewoduzasilającego można dokonaćwyłącznie w naszym autoryzowanymcentrum serwisowym.• Podłączyć wtyczkę do gniazdaelektrycznego dopiero pozakończeniu instalacji. Należy zadbaćo to, aby w zainstalowanymurządzeniu wtyczka przewoduzasilającego była łatwo dostępna.• Odłączając urządzenie, nie ciągnąćza przewód zasilający. Należy zawszeciągnąć za wtyczkę sieciową.• Urządzenie spełnia wymogi dyrektywEWG.• Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii iIrlandii. Urządzenie wyposażono wewtyczkę zasilającą z bezpiecznikiem13 A. Jeśli zachodzi koniecznośćwymiany bezpiecznika we wtyczcezasilającej, należy użyć bezpiecznika:13 amp ASTA (BS 1362).2. 3 Podłączenie do sieciwodociągowej• Uważać, aby nie uszkodzić wężywodnych.• Przed podłączeniem urządzenia donowej instalacji wodociągowej lubinstalacji, z której nie korzystanoprzez dłuższy czas lub która byłanaprawiana lub do której podłączononowe urządzenia (liczniki wody itp. ),należy umożliwić wypływ wody, ażbędzie ona czysta.• Podczas pierwszego użyciaurządzenia i bezpośrednio po nimnależy sprawdzić, czy nie mawidocznych wycieków wody.• Wąż dopływowy wyposażono w zawórbezpieczeństwa i ścianki zwewnętrznym przewodemzasilającym.Niebezpieczne napięcie.• W razie uszkodzenia wężadopływowego należy natychmiastzamknąć zawór wody i wyjąć wtyczkęz gniazda elektrycznego. Należyskontaktować się z autoryzowanymcentrum serwisowym w celu wymianywęża dopływowego.2. 4 Przeznaczenie• Nie siadać ani nie stawać naotwartych drzwiach urządzenia.• Detergenty do zmywarki sąniebezpieczne. Należy przestrzegaćinstrukcji bezpieczeństwa podanychna opakowaniu detergentu.• Nie pić wody z urządzenia ani niewykorzystywać jej do zabawy.• Nie wyjmować naczyń z urządzeniaprzed zakończeniem programu. Nanaczyniach może znajdować siędetergent.• Po otwarciu drzwi w czasie pracyurządzenia może dojść do uwolnieniagorącej pary.• Nie umieszczać w urządzeniu, na nimani w jego pobliżu łatwopalnychsubstancji ani przedmiotównasączonych łatwopalnymisubstancjami.POLSKI 55

Strona: 5

2. 5 Serwis• Aby zlecić naprawę urządzenia,należy skontaktować się zautoryzowanym centrum serwisowym.Zaleca się stosowanie wyłącznieoryginalnych części zamiennych.• Kontaktując się z autoryzowanymcentrum serwisowym, należyprzygotować następujące dane ztabliczki znamionowej.Model:Numer produktu (PNC):Numer seryjny (Serial Number):2. 6 Utylizacjaodniesieniem obrażeń ciałalub uduszeniem.• Odłączyć urządzenie od źródłazasilania.• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.• Wymontować zatrzask drzwi, abyuniemożliwić zamknięcie się dzieci lubzwierząt w urządzeniu.3. OPIS URZĄDZENIA5 410 9 6711122 3181 Najwyżej położone ramięspryskujące2 Górne ramię spryskujące3 Dolne ramię spryskujące4 Filtry5 Tabliczka znamionowa6 Zbiornik soli7 Otwór wentylacyjny8 Dozownik płynu nabłyszczającego9 Dozownik detergentu10 Dolny kosz11 Górny kosz12 Szuflada na sztućce56

Strona: 6

4. PANEL STEROWANIA2 4 5631 Przycisk wł. /wył.2 Przycisk Program3 Wskaźniki programów4 Wyświetlacz5 Przycisk Delay6 Przycisk Option7 Wskaźniki8 Przycisk Start4. 1 WskaźnikiWskaźnik OpisFaza zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania oraz fazy płukania.Faza płukania. Włącza się podczas fazy płukania.Faza suszenia. Włącza się podczas fazy suszenia.Wskaźnik zakończenia programu.Wskaźnik funkcji TimeSaver.Wskaźnik funkcji XtraDry.Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jestzawsze wyłączony.Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.Wskaźnik funkcji Delay.POLSKI 57

Strona: 7

Wskaźnik OpisWskaźnik funkcji ExtraHygiene.5. PROGRAMYProgram Stopień zabrudze‐niaRodzaj załadunkuFazy programu Opcje1) • Średnie• Naczynia stołowei sztućce• Zmywanie wstęp‐ne• Zmywanie 50°C• Płukanie• Suszenie• ExtraHygiene• TimeSaver• XtraDry2) • Dowolne• Naczynia stoło‐we, sztućce,garnki i patelnie• Zmywanie od45°C do 70°C3) • Zróżnicowane• Zmywanie 50°C i65°C• Duże• Zmywanie 70°C• Średnie lub lekkie• Delikatne naczy‐nia i szkło• Zmywanie 45°C4) • Świeże• Zmywanie 60°C5) • Dowolne • Zmywanie wstęp‐58

Strona: 8

Program Stopień zabrudze‐6) • Średnie1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczaszmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków prze‐prowadzających testy).2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automa‐tycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.3) Program ten umożliwia zmywanie naczyń o różnym stopniu zabrudzenia. Bardzo zabrudzone naczy‐nia należy umieścić w dolnym koszu, a średnio zabrudzone – w górnym. Ciśnienie i temperatura wody wdolnym koszu są większe niż w górnym koszu.4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasieuzyskać dobre efekty zmywania.5) Program ten umożliwia szybkie opłukanie naczyń, aby zapobiec przywieraniu resztek żywności do na‐czyń i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W tym programie nie należy stosować detergentu.6) Jest to najcichszy program. Pompa pracuje na bardzo niskich obrotach, co pozwala obniżyć hałas. Ztego powodu program ten trwa długo.5. 1 Parametry eksploatacyjneProgram1) Zużycie wody(l)Zużycie energii(kWh)Czas trwania(min)11 0. 857 2257 - 14 0. 6 - 1. 6 40 - 17014 - 16 1. 2 - 1. 5 160 - 18012. 5-14. 5 1. 4-1. 7 170-19012 - 14 0. 7 - 0. 9 82-9210 0. 9 304 0. 1 149 - 10 1. 1 - 1. 3 230 - 2501) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian wnapięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.POLSKI 59

Strona: 9

5. 2 Informacje dla ośrodkówprzeprowadzających testyAby uzyskać więcej informacji na tematwyników testu, należy wysłać wiadomośće-mail na adres:info. test@dishwasher-production. comNależy zapisać numer produktu (PNC)podany na tabliczce znamionowej.6. USTAWIENIA6. 1 Tryb wyboru programów itryb użytkownikaGdy urządzenie znajduje się w trybiewyboru programów, można ustawićprogram i przejść do trybu użytkownika.W trybie użytkownika można zmienićnastępujące ustawienia:• Poziom zmiękczania wodyodpowiednio do twardości wody.• Włączenie lub wyłączenie sygnalizacjikonieczności uzupełnienia płynunabłyszczającego.• Poziom płynu nabłyszczającegoodpowiednio do wymaganegodozowania.• Włączenie lub wyłączenie AirDry.Ustawienia te zostaną zapisane aż doich ponownej zmiany.Ustawianie trybu wyboruprogramówUrządzenie jest w trybie wyboruprogramów, gdy wskaźnik programujest włączony, a na wyświetlaczupokazany jest czas trwania programu.Po włączeniu urządzenia znajduje sięono zwykle w trybie wyboru programów.Jeśli jednak tak się nie stanie, trybwyboru programów można ustawić wnastępujący sposób:Nacisnąć jednocześnie i przytrzymaćprzyciski Delay i Option, aż urządzenieznajdzie się w trybie wyboru programów.6. 2 Zmiękczanie wodyZmiękczacz usuwa z wody substancjemineralne, które mogą mieć negatywnywpływ na efekty zmywania lub na pracęIm wyższa zawartość substancjimineralnych, tym twardsza jest woda.Twardość wody jest mierzonaw równoważnych skalach.Zmiękczanie należy dostosować dostopnia twardości wody doprowadzonejdo urządzenia. W lokalnym zakładziewodociągowym można uzyskaćinformację na temat twardości wody.Istotne jest ustawienie właściwegopoziomu zmiękczania wody, abyzapewnić dobre efekty zmywania.Twardość wodyStopnie nie‐mieckie (°dH)Stopnie francu‐skie (°fH)mmol/l StopnieClarkaPoziom zmiękcza‐nia wody47 - 50 84 - 90 8. 4 - 9. 0 58 - 63 1043 - 46 76 - 83 7. 6 - 8. 3 53 - 57 937 - 42 65 - 75 6. 5 - 7. 5 46 - 52 829 - 36 51 - 64 5. 1 - 6. 4 36 - 45 723 - 28 40 - 50 4. 0 - 5. 0 28 - 35 619 - 22 33 - 39 3. 3 - 3. 9 23 - 27 5 1)15 - 18 26 - 32 2. 6 - 3. 2 18 - 22 460

Strona: 10

Stopnie nie‐11 - 14 19 - 25 1. 9 - 2. 5 13 - 17 34 - 10 7 - 18 0. 7 - 1. 8 5 - 12 2<4 <7 <0. 7 < 5 1 2)1) Ustawienie fabryczne.2) Przy tym poziomie nie stosować soli.Stosując standardowy detergent lubtabletki wieloskładnikowe(zawierające lub niezawierające sól)należy ustawić prawidłową twardośćwody, aby wskaźnik poziomu soli byłwłączony.Tabletki wieloskładnikowezawierające sól nie sąwystarczające skuteczne,aby zmiękczyć twardą wodę.Ustawianie poziomuzmiękczania wodyUrządzenie musi być w trybie wyboruprogramów.1. Aby uruchomić tryb użytkownika,należy nacisnąć jednocześnie iprzytrzymać przyciski Delay iOption, aż zaczną migać wskaźniki,, i,a wyświetlacz będzie pusty.2. Nacisnąć Program.• Wskaźniki, izgasną.• Wskaźnik będzie nadalmigał.• Na wyświetlaczu pojawi sięaktualne ustawienie: np. =poziom 5.3. Nacisnąć kilkakrotnie Program, abyzmienić ustawienie.4. Nacisnąć przycisk wł. /wył., abypotwierdzić ustawienie.6. 3 Dozownik płynunabłyszczającegoPłyn nabłyszczający umożliwiawysuszenie naczyń bez smug i plam.Płyn nabłyszczający jest uwalnianyautomatycznie w fazie gorącegopłukania.Dozowanie płynu nabłyszczającegomożna ustawić w przedziale od 1(minimalna ilość) do 6 (maksymalnailość). Poziom 0 oznacza wyłączeniedozownika płynu nabłyszczającego orazUstawienie fabryczne: poziom 4.Regulacja dozowania płynu2. Nacisnąć Delay.• Wskaźnik będzie nadal migał.poziom 4.– Poziom dozowania płynunabłyszczającego możnaustawić od 0A do 6A.– Poziom 0 = płynnabłyszczający nie jestdozowany.3. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, abyPOLSKI 61

Strona: 11

6. 4 Powiadomienie okonieczności uzupełnieniapłynu nabłyszczającegoGdy komora na płyn nabłyszczający jestpusta, włącza się wskaźnik płynunabłyszczającego, informując okonieczności uzupełnienia płynu. Jeśliprzy stosowaniu tabletekwieloskładnikowych ze środkiemnabłyszczającym efekty suszenia sązadowalające, można wyłączyć funkcjępowiadomienia o koniecznościuzupełnienia płynu nabłyszczającego.Zaleca się jednak stałe stosowanie płynunabłyszczającego w celu zapewnienianajlepszych efektów suszenia.Stosując standardowe tabletkiwieloskładnikowe bez środkanabłyszczającego należy włączyć funkcjępowiadomienia, aby wskaźniksygnalizujący konieczność uzupełnieniapłynu pozostał aktywny.Wyłączanie sygnalizacjiprzytrzymać Delay i Option, ażzaczną migać wskaźniki,, i, awyświetlacz będzie pusty.2. Nacisnąć Start.• Wskaźnik będzienadal migał.aktualne ustawienie: =sygnalizacja koniecznościuzupełnienia płynunabłyszczającego jest włączona(ustawienie fabryczne).3. Nacisnąć Start, aby zmienićustawienie.= sygnalizacja koniecznościuzupełnienia płynu nabłyszczającego jestwyłączona.4. /wył, aby6. 5 AirDryOpcja AirDry zapewnia lepsze efektysuszenia przy mniejszym zużyciu energii.W trakcie fazy suszeniaurządzenie otwiera drzwi.Drzwi pozostają otwarte.UWAGA!Nie należy zamykać drzwiurządzenia w ciągu 2 minutod ich automatycznegootworzenia. Może tospowodować uszkodzenieOpcja AirDry włącza się automatyczniewe wszystkich programach z wyjątkiem.Aby poprawić skuteczność suszenia,należy skorzystać z opcji XtraDry lubwłączyć opcję AirDry.Wyłączanie opcji AirDryOption, aż zaczną migać wskaźniki62

Strona: 12

,, i,2. Nacisnąć Option.aktualne ustawienie: = funkcjaAirDry włączona.3. Nacisnąć Option, aby zmienićustawienie: = funkcja AirDry7. OPCJEŻądane opcje należy zawszewłączać przeduruchomieniem programu.Opcji nie można włączać aniwyłączać w trakcieprogramu.Nie wszystkie opcje są zesobą zgodne. Po wybraniuniezgodnych ze sobą opcjiurządzenie automatyczniewyłączy jedną lub większąliczbę opcji. Tylko wskaźnikiaktywnych opcji pozostanąwówczas włączone.7. 1 XtraDryTę opcję należy włączyć, aby poprawićwydajność suszenia. Użycie tej opcjimoże wpłynąć na czas trwanianiektórych programów, zużycie wodyoraz temperaturę ostatniego płukania.Opcja XtraDry jest stała dla wszystkichprogramów z wyjątkiem i nie mapotrzeby włączać jej na początkukażdego cyklu.Każde włączenie programupowoduje wyłączenie opcji XtraDry, którąnależy włączyć ręcznie. W innychprogramach opcja XtraDry jest stalewłączona i automatycznie stosowana wkolejnych cyklach. Konfigurację tę możnaw dowolnej chwili zmienić.Włączenie opcji XtraDry powodujewyłączenie opcji TimeSaver.Włączanie opcji XtraDryNaciskać Option, aż włączy się wskaźnik.Jeśli opcja nie jest dostępna w danymprogramie, jej wskaźnik nie włącza sięlub miga przez kilka sekund, a następniegaśnie.Wyświetlacz wyświetli zaktualizowanyczas trwania programu.7. 2 TimeSaverOpcja TimeSaver umożliwia skróceniewybranego programu.Całkowity czas trwania programu skracasię o około 50%.Efekty zmywania są takie same jak dlaprogramu o standardowym czasietrwania. Jedynie skuteczność suszeniamoże być niższa.Ta opcja powoduje zwiększenie ciśnieniaoraz temperatury wody. Fazy zmywaniai suszenia są krótsze.Domyślnie opcja TimeSaver jestwyłączona, ale można ją włączyćręcznie. Opcji tej nie można używaćjednocześnie z opcją XtraDry.Włączanie opcji TimeSaverprogramie, jej wskaźnik nie zaświeca się7. 3 ExtraHygieneOpcja ta zapewnia najlepszy efekthigieniczny dzięki utrzymywaniu przez conajmniej 10 minut temperatury 70°Cpodczas ostatniej fazy płukania.POLSKI 63

Strona: 13

Włączanie opcji ExtraHygiene8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM1. Sprawdzić, czy bieżący poziomzmiękczania wody odpowiadatwardości wody doprowadzanej dourządzenia. Jeśli nie, dostosowaćpoziom zmiękczania wody.2. Napełnić zbiornik soli.3. Napełnić dozownik płynu4. Otworzyć zawór wody.5. Uruchomić program, aby usunąćwszelkie pozostałości poprodukcyjnemogące wciąż znajdować się wurządzeniu. Nie należy stosowaćdetergentu ani umieszczać naczyń wkoszach.Po uruchomieniu programu urządzeniezaczyna doprowadzać żywicę dozmiękczacza wody – może to potrwać do5 minut. Może wydawać się, żeurządzenie nie pracuje. Programrozpoczyna się dopiero po zakończeniutego procesu. Proces ten jestpowtarzany co pewien czas.8. 1 Zbiornik soliStosować wyłącznie sólprzeznaczoną do zmywarek.Sól jest używana do aktywowania żywicyw zmiękczaczu wody oraz zapewniadobre rezultaty zmywania podczascodziennej eksploatacji.Napełnianie zbiornika soli1. Obrócić pokrywkę zbiornika soliprzeciwnie do ruchu wskazówekzegara i ją zdjąć.2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli(tylko za pierwszym razem).3. Napełnić zbiornik soli solą dozmywarek.4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworuzbiornika soli.5. Obrócić pokrywkę zbiornika solizgodnie z ruchem wskazówekzegara, aby zamknąć zbiornik soli.Podczas napełnianiazbiornika soli może się zniego wydostawać woda isól. Dlatego po napełnieniuzbiornika soli należyniezwłocznie uruchomićprogram zmywania, abyzapobiec korozji.64

Strona: 14

8. 2 Napełnianie dozownikaA BCNależy stosować wyłączniepłyn nabłyszczającyprzeznaczony do zmywarek.1. Otworzyć pokrywę (C).2. Napełnić dozownik (B), aż poziompłynu nabłyszczającego osiągnieoznaczenie „MAX”.3. Rozlany płyn nabłyszczający należyusunąć za pomocą chłonnej szmatki,aby zapobiec powstaniu zbyt dużejilości piany.4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, żepokrywa jest zablokowana.Napełnić dozownik płynunabłyszczającego, gdywskaźnik (A) stanie sięprzezroczysty.Jeśli podczas stosowaniatabletek wieloskładnikowychefekty suszenia sązadawalające, możnawyłączyć wskaźnikuzupełniania płynuW celu zapewnienialepszych efektów suszeniazaleca się stałe stosowaniepłynu nabłyszczającego,także w połączeniu ztabletkamiwieloskładnikowymizawierającymi środeknabłyszczający.9. CODZIENNA EKSPLOATACJA1. Odkręcić zawór wody.2. /wył., abywłączyć urządzenie.Upewnić się, że urządzenie jest w trybiewyboru programu.• Jeśli świeci się wskaźnik soli,napełnić zbiornik soli.• Jeśli świeci się wskaźnik płynunabłyszczającego, napełnićdozownik płynu3. Załadować kosze.4. Dodać detergent.5. Ustawić i uruchomić odpowiedniprogram dla określonego rodzajunaczyń i poziomu zabrudzenia.9. 1 Stosowanie detergentuStosować wyłączniedetergent przeznaczony do1. Nacisnąć przycisk zwalniający (A),aby otworzyć pokrywę (C).POLSKI 65

Strona: 15

2. Umieścić detergent, w postaciproszku lub tabletki, w przegródce(B).3. Jeśli program przewiduje fazęzmywania wstępnego, umieścićniewielką ilość detergentu nawewnętrznej stronie drzwi9. 2 Ustawianie iuruchamianie programuFunkcja Auto OffFunkcja ta służy do zmniejszenia zużyciaenergii elektrycznej przez automatycznewyłączanie urządzenia, gdy nie jest onoużywane.Funkcja uruchamia się:• Po upływie 5 minut od zakończenia• Po upływie 5 minut, jeśli nieuruchomiono programu.Uruchamianie programu1. /wył., abywłączyć urządzenie. Upewnić się, żeurządzenie jest w trybie wyboruprogramu, a drzwi są zamknięte.2. Nacisnąć kilkakrotnie Program, ażwłączy się wskaźnik wybranegoWyświetlacz wyświetli czas trwania3. Ustawić odpowiednie opcje.4. Nacisnąć Start, aby uruchomićprogram.• Włączy się wskaźnik bieżącej fazy• Czas trwania programu będzieodliczany skokowo co 1 minutę.Uruchamianie programu zopóźnieniem1. Ustawić program.2. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aż nawyświetlaczu pojawi się żądany czasopóźnienia (od 1 do 24 godzin).3. Nacisnąć Start, aby rozpocząćodliczanie czasu.• Włączy się wskaźnik opóźnienia,sygnalizując początek odliczania.• Czas będzie odliczany co 1godzinę. Tylko podczas ostatniejgodziny czas będzie zmniejszałsię skokowo co 1 minutę.Po zakończeniu odliczania czasuprogram uruchomi się automatycznie iwłączy się wskaźnik bieżącej fazyprogramu. Wskaźnik opóźnieniarozpoczęcia programu wyłączy się.Otwieranie drzwi w trakciepracy urządzeniaOtworzenie drzwi w trakcie działaniaprogramu zatrzymuje urządzenie. Możemieć to wpływ na zużycie energii i czastrwania programu. Po zamknięciu drzwiurządzenie kontynuuje pracę odmomentu jej przerwania.Po otworzeniu drzwi nadłużej niż 30 sekundpodczas fazy suszeniabieżący program zakończysię. Nie dotyczy tootworzenia drzwi przezfunkcję AirDry.Nie należy zamykać drzwi wciągu 2 minut odautomatycznego otworzeniadrzwi przez funkcję AirDry,ponieważ urządzenie możesię uszkodzić. Jeślinastępnie użytkownikzamknie drzwi w ciągukolejnych 3 minut, bieżącyprogram zakończy się.Anulowanie opóźnieniarozpoczęcia programu wtrakcie odliczaniaPo anulowaniu opóźnienia rozpoczęciaprogramu należy ponownie ustawić66

Strona: 16

Anulowanie programuPrzed uruchomieniem nowego programunależy upewnić się, że w dozownikuznajduje się detergent.Zakończenie programuWszystkie przyciski są nieaktywne zwyjątkiem przycisku wł. /wył.1. /wył. lubpoczekać, aż funkcja Auto Offautomatycznie wyłączy urządzenie.Po otworzeniu drzwi przeduruchomieniem funkcji Auto Offurządzenie wyłącza sięautomatycznie.2. Zakręcić zawór wody.10. WSKAZÓWKI I PORADY10. 1 Informacje ogólneStosowanie się do poniższychwskazówek pomoże zapewnić optymalneefekty prania i suszenia podczascodziennej eksploatacji oraz przyczynisię do ochrony środowiska.• Większe resztki żywności z naczyńnależy wyrzucić do kosza.• Nie opłukiwać naczyń ręcznie. Wrazie potrzeby użyć programuzmywania wstępnego (jeśli jestdostępny) lub wybrać program z fazązmywania wstępnego.• Należy zawsze wykorzystywać całąpojemność koszy.• Podczas ładowania urządzeniasprawdzić, czy woda wydostająca sięz dysz ramion spryskujących maswobodny dostęp do naczyń.Upewnić się, że przedmioty niestykają się ze sobą ani się niezasłaniają.• Możliwe jest używanie osobnodetergentu, płynu nabłyszczającego isoli do zmywarek lub używanietabletek wieloskładnikowych (np. typu„3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko wjednym”). Przestrzegać informacjipodanych na opakowaniu.• Ustawić odpowiedni program dlaokreślonego rodzaju naczyń ipoziomu zabrudzenia. W programieECO uzyskuje się największąefektywność zużycia wody i energiielektrycznej podczas zmywaniaśrednio zabrudzonych naczyń isztućców.10. 2 Stosowanie soli, płynunabłyszczającego idetergentu• Należy stosować wyłącznie sól, płynnabłyszczający i detergent dozmywarek. Inne produkty mogąuszkodzić urządzenie.• Aby zapewnić optymalne efektyzmywania i suszenia, do twardej ibardzo twardej wody zaleca sięstosowanie zwykłego detergentu dozmywarek (proszku, żelu lub tabletekbez dodatkowych składników), płynunabłyszczającego i soli.• Co najmniej raz w miesiącu należyuruchomić urządzenie zumieszczonym w środku specjalnymśrodkiem czyszczącym.• Tabletki z detergentem nierozpuszczają się całkowicie w trakciekrótkich programów. Zaleca sięstosowanie tabletek przy długichprogramach, aby zapobiec osadzaniusię detergentu na naczyniach.• Nie używać większej ilości detergentuniż zalecana. Postępować zgodnie zewskazówkami podanymi naopakowaniu detergentu.10. 3 Postępowanie pozaprzestaniu korzystaniaz tabletekwieloskładnikowychPrzed rozpoczęciem stosowaniaoddzielnie dozowanego detergentu, soli iPOLSKI 67

Strona: 17

płynu nabłyszczającego należy wykonaćponiższą procedurę.1. Ustawić najwyższy poziomzmiękczania wody.2. Upewnić się, że zbiornik soli orazdozownik płynu nabłyszczającego sąpełne.3. Uruchomić najkrótszy program z faząpłukania. Nie dodawać detergentuani nie umieszczać naczyń w4. Po zakończeniu programu ustawićstopień zmiękczania wodyodpowiednio do twardości wodydoprowadzanej do urządzenia.5. Wyregulować dozowanie płynu6. Włączyć funkcję powiadomienia o10. 4 Ładowanie koszy• W urządzeniu należy zmywaćprzedmioty przystosowane dozmywania w zmywarkach.• Nie wkładać do urządzeniaelementów wykonanych z drewna,rogu, aluminium, cynołowiu i miedzi.przedmiotów pochłaniających wodę(gąbki, ściereczki).• Namoczyć przypalone resztki potraw.• Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki imiski) układać otworami w dół.• Upewnić się, że szklanki nie stykająsię ze sobą.• Sztućce oraz małe przedmiotyumieścić w szufladzie na sztućce.• Lekkie naczynia umieścić w górnymkoszu. Upewnić się, że naczynia sięnie przemieszczają.• Przed uruchomieniem programuupewnić się, że ramiona spryskująceswobodnie się obracają.10. 5 Przed rozpoczęciemprogramuUpewnić się, że:• filtry są czyste i prawidłowo założone;• pokrywka zbiornika soli nie jestpoluzowana;• ramiona spryskujące są drożne;• w zmywarce znajduje się sól dozmywarek i płyn nabłyszczający(chyba że stosowane sąwieloskładnikowe tabletki zdetergentem);• ułożenie naczyń i przyborówkuchennych w koszach jestprawidłowe;• program jest odpowiedni dla danegorodzaju załadunku i stopniazabrudzenia;• użyto prawidłową ilość detergentu.10. 6 Opróżnianie koszy1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarkipoczekać, aż wystygną. Gorącenaczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.2. Najpierw wyjmować naczynia zdolnego kosza, a potem z górnego.Po zakończeniu programupo bokach oraz na drzwiachurządzenia może wciążznajdować się woda.11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIEPrzed przystąpieniem dokonserwacji należy wyłączyćurządzenie i wyjąć wtyczkęprzewodu zasilającego zgniazda elektrycznego.Brudne filtry i zapchaneramiona spryskującepogarszają efekt zmywania.Należy je regularniesprawdzać i w razie potrzebywyczyścić.11. 1 Czyszczenie filtrówSystem filtrów składa się z 3 części.68

Strona: 18

CBA1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchuwskazówek zegara i wyjąć go.2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).3. Wyjąć filtr płaski (A).4. Umyć filtry.5. Upewnić się, że wokół krawędziosadnika nie znajdują się resztkiżywności ani zanieczyszczenia.6. Włożyć na miejsce filtr płaski (A).Upewnić się, że jest prawidłowoumieszczony pod 2 prowadnicami.7. Włożyć filtry (B) i (C).8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).Obrócić zgodnie z ruchemwskazówek zegara, aż się zablokuje.POLSKI 69

Strona: 19

UWAGA!Nieprawidłoweumiejscowienie filtrów możeskutkowaćniezadowalającymi efektamizmywania i uszkodzeniem11. 2 Czyszczenie górnegoramienia spryskującegoZaleca się regularne czyszczeniegórnego ramienia spryskującego, abyuniknąć zatkania znajdujących się w nimotworów.Zatkanie otworów może być przyczynąniezadowalających efektów zmywania.1. Całkowicie wysunąć górny kosz.2. Aby wymontować ramię spryskującez kosza, należy popchnąć je w góręw kierunku wskazanym przez dolnąstrzałkę i jednocześnie obrócićzegara.3. Umyć ramię spryskujące pod bieżącąwodą. Za pomocą spiczastegoprzedmiotu (np. wykałaczki) usunąćzabrudzenia z otworów.4. Aby zamocować ramię spryskującedo kosza, należy popchnąć je w góręzegara, aż do zatrzaśnięcia.11. 3 Czyszczenie obudowy• Czyścić urządzenie za pomocąwilgotnej szmatki.• Używać wyłącznie neutralnychdetergentów.• Nie używać produktów ściernych,myjek do szorowania anirozpuszczalników.11. 4 Czyszczenie wnętrza• Urządzenie, w tym gumową uszczelkędrzwi, należy czyścić miękką wilgotnąszmatką.• Częste korzystanie z krótkichprogramów może powodowaćosadzanie się tłuszczu i kamieniawewnątrz urządzenia. Aby temuzapobiec, zaleca się uruchomieniedługich programów co najmniej dwarazy w miesiącu.• Aby zapewnić optymalną pracęurządzenia, zaleca się stosowaniespecjalnego środka czyszczącego dozmywarek (co najmniej raz wmiesiącu). Należy ściśle przestrzegaćwskazówek umieszczonych naopakowaniu produktu.70

Strona: 20

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓWJeśli urządzenie nie daje się uruchomićlub przestaje działać podczas pracy.Przed skontaktowaniem się zautoryzowanym centrum serwisowymnależy sprawdzić, czy problem możnarozwiązać samodzielnie, korzystając zinformacji zawartych w tabeli.Nieprawidłowo wykonananaprawa może narazićużytkownika na poważneniebezpieczeństwo.Wszystkie naprawy powinnywykonywać odpowiedniowykwalifikowane osoby.Przy niektórych usterkach nawyświetlaczu pojawia się kodalarmowy.Większość występujących problemówmożna rozwiązać bez potrzebykontaktowania się z autoryzowanymProblem i kod alarmowy Możliwa przyczyna i rozwiązanieUrządzenie nie włącza się. • Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego włożo‐no do gniazdka.• Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikówjest sprawny.Program nie uruchamia się. • Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.• Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należyje anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.• W urządzeniu rozpoczął się proces regeneracji zmięk‐czacza wody. Czas trwania tego procesu wynosi około 5minut.Urządzenie nie napełnia sięwodą.Na wyświetlaczu widocznejest wskazanie.• Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.• Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.W tym celu należy skontaktować się z miejscowym za‐kładem wodociągowym.• Upewnić się, że zawór wody jest drożny.• Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest drożny.• Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty aniprzygnieciony.Urządzenie nie wypompo‐wuje wody.• Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.• Upewnić się, że filtr w wężu spustowym jest drożny.• Upewnić się, że system wewnętrznych filtrów jest droż‐ny.• Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przy‐gnieciony.Włączyło się zabezpieczenieprzed zalaniem.• Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autoryzowa‐nym centrum serwisowym.POLSKI 71

Strona: 21

Problem i kod alarmowy Możliwa przyczyna i rozwiązanieUrządzenie wielokrotnieprzerywa i wznawia pracę.• Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to optymalne efek‐ty zmywania i oszczędność energii.Program trwa zbyt długo. • Wybrać opcję TimeSaver, aby skrócić czas trwania pro‐gramu.• Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia programu,należy ją anulować lub zaczekać do końca odliczaniaczasu.Pozostały czas do zakoń‐czenia programu pokazywa‐ny na wyświetlaczu wydłużasię i przeskakuje niemal dokońca programu.• Nie świadczy to o usterce. Urządzenie działa prawidło‐wo.Niewielki wyciek z drzwi• Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzowaćlub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy).• Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane względem ko‐mory. Wyregulować tylną nóżkę (jeśli dotyczy).Występują problemy z za‐mknięciem drzwi urządze‐nia.• Naczynia wystają z koszy.Grzechotanie/stukanie do‐chodzące z wnętrza urzą‐dzenia.• Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w koszach. Nale‐ży zapoznać się z broszurą dotyczącą załadunku koszy.• Upewnić się, że ramiona spryskujące obracają się swo‐bodnie.Urządzenie wyzwala auto‐matyczny wyłącznik.• Wydajność prądowa instalacji jest niewystarczająca dojednoczesnego zasilania wszystkich włączonych urzą‐dzeń. Należy sprawdzić parametry zasilania w gniazdkuoraz wartość graniczną prądu automatycznego wyłącz‐nika lub wyłączyć jedno z urządzeń.• Wewnętrzna usterka układu elektrycznego urządzenia.Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwiso‐wym.Patrz „Przed pierwszymużyciem”, „Codziennaeksploatacja” lub„Wskazówki i porady”, abyznaleźć inne możliweprzyczyny.Po sprawdzeniu urządzenia należy jewyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpiponownie, należy skontaktować się zJeśli pojawi się kod błędu nieujęty wtabeli, należy skontaktować się z72

Strona: 22

12. 1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalająceProblem Możliwa przyczyna i rozwiązanieNiezadowalające efekty zmy‐wania.• Patrz punkty „Codzienna eksploatacja”, „Wskazów‐ki i porady” oraz broszura dotycząca załadunku ko‐szy.• Używać programów zapewniających bardziej inten‐sywny cykl zmywania.• Wyczyścić ramię spryskujące i filtr. Patrz „Konserwa‐cja i czyszczenie”.Niezadowalające efekty su‐szenia.• Naczynia pozostawały zbyt długo w zamkniętym urzą‐dzeniu.• Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jest je‐go niewystarczająca ilość. Ustawić wyższy poziom do‐zowania płynu nabłyszczającego.• Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wymagaćwytarcia ściereczką.• Najlepszą wydajność suszenia zapewnia włączenieopcji XtraDry i ustawienie AirDry.• Zaleca się stałe stosowanie płynu nabłyszczającego,także w połączeniu z tabletkami wieloskładnikowymi.Białawe smugi lub niebieska‐wy nalot na szklankach i na‐czyniach.• Za dużo płynu nabłyszczającego. Zmniejszyć dozowa‐nie płynu nabłyszczającego.• Użyto za dużo detergentu.Plamy i ślady po odparowa‐nych kroplach wody na szklan‐kach i naczyniach.• Za mało płynu nabłyszczającego. Zwiększyć dozowa‐• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.Naczynia są mokre. • Najlepszą wydajność suszenia zapewnia włączenie• Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszeniaodbywa się w niskiej temperaturze.• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.• Przyczyną może być jakość tabletek wieloskładniko‐wych. Należy wypróbować inną markę lub włączyć do‐zownik płynu nabłyszczającego i zastosować płyn na‐błyszczający wraz z tabletkami wieloskładnikowymi.Wnętrze urządzenia jest mok‐re.• Nie świadczy to o usterce urządzenia. Jest to efektskraplania się na ściankach wilgoci obecnej w powie‐trzu.Nadmiar piany podczas zmy‐• Stosować wyłącznie detergent przeznaczony do zmy‐warek.• Wystąpił wyciek z dozownika płynu nabłyszczającego.POLSKI 73

Strona: 23

Problem Możliwa przyczyna i rozwiązanieŚlady rdzy na sztućcach. • W wodzie używanej do zmywania jest zbyt dużo soli.Patrz „Zmiękczacz wody”.• Umieszczono razem sztućce ze srebra i stali nie‐rdzewnej. Należy unikać umieszczania blisko siebiesztućców ze srebra i stali nierdzewnej.Po zakończeniu programu wdozowniku znajdują się pozos‐tałości detergentu.• Tabletka z detergentem zablokowała się w dozownikui woda nie wypłukała jej całkowicie.• Woda nie wypłukała detergentu z dozownika. Należysprawdzić, czy ramię spryskujące może się obracać ijest drożne.• Sprawdzić, czy przedmioty w koszach nie uniemożli‐wiają otworzenia pokrywy dozownika detergentu.Nieprzyjemny zapach w urzą‐• Patrz „Czyszczenie wnętrza”.Osad z kamienia na naczy‐niach, w komorze zmywarki ipo wewnętrznej stronie jejdrzwi.• Poziom soli jest niski; sprawdzić wskaźnik poziomusoli.• Pokrywka zbiornika soli jest poluzowana.• Woda doprowadzana do urządzenia jest twarda. Patrz„Zmiękczacz wody”.• Nawet stosując uniwersalne tabletki do zmywarki nale‐ży używać soli i ustawić poziom regeneracji zmiękcza‐cza wody. Patrz „Zmiękczacz wody”.• Jeśli nadal widoczny jest osad z kamienia, należyoczyścić urządzenie przy użyciu przeznaczonych dotego celu środków czyszczących.• Spróbować użyć innego detergentu.• Skontaktować się z producentem detergentu.Matowe, odbarwione lub wy‐szczerbione naczynia.• Upewnić się, że w urządzeniu zmywane są tylkoprzedmioty, które można myć w zmywarce.• Ostrożnie wkładać i wyjmować naczynia z koszy. Na‐leży zapoznać się z broszurą dotyczącą załadunku ko‐• Delikatne naczynia należy umieszczać w górnym ko‐szu.74

Strona: 24

13. DANE TECHNICZNEWymiary Szerokość / wysokość / głębokość(mm)596 / 818 - 898 / 575Podłączenie do sieci elek‐trycznej 1)Napięcie (V) 200 - 240Częstotliwość (Hz) 50 / 60Ciśnienie doprowadzanej wo‐dybar (minimalne i maksymalne) 0. 5 - 8MPa (minimalne i maksymalne) 0. 05 - 0. 8Dopływ wody Zimna lub ciepła woda 2) maks. 60°CPojemność Liczba kompletów 15Pobór mocy Tryb czuwania (W) 5. 0Pobór mocy Tryb wyłączenia (W) 0. 101) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowniwiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.14. OCHRONA ŚRODOWISKAMateriały oznaczone symbolemnależy poddać utylizacji. Opakowanieurządzenia włożyć do odpowiedniegopojemnika w celu przeprowadzeniarecyklingu. Należy zadbać o ponowneprzetwarzanie odpadów urządzeńelektrycznych i elektronicznych, abychronić środowisko naturalne orazludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucaćurządzeń oznaczonych symbolemrazem z odpadami domowymi. Należyzwrócić produkt do miejscowego punktuponownego przetwarzania lubskontaktować się z odpowiednimiwładzami miejskimi.*POLSKI 75

Instrukcja instalacji i konfiguracji Aeg Fee83700pm

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i konfiguracji Aeg Fee83700pm

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i konfiguracji Aeg Fee83700pm