Instrukcja i gwarancja Beko Wmi 71242

Instrukcja i gwarancja Beko Wmi 71242 to kompletne rozwiązanie, które obejmuje instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania i eksploatacji pralki Beko Wmi 71242. Instrukcja zawiera wszystkie informacje potrzebne do bezpiecznego i prawidłowego użytkowania pralki, a także wskazówki dotyczące konserwacji, czyszczenia i serwisowania. Gwarancja obejmuje naprawy i przeglądy techniczne, jeśli pralka nie działa prawidłowo w ciągu okresu gwarancji. Wszystkie naprawy i przeglądy powinny być wykonane przez autoryzowany punkt serwisowy Beko. Instrukcja i gwarancja Beko Wmi 71242 zapewnia właścicielom pralki spokój ducha, gdyż wiedzą, że w razie awarii mają pomoc techniczną i możliwość naprawienia ich urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja i gwarancja Beko Wmi 71242

Gwarancja

Warunki gwarancji Beko S. A.


BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:


I. ZAKRES OCHRONY.

 1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).
 2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
 3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
 4. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

 • Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 2 poniżej.
 • Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń zakupionych później niż 36 miesięcy licząc od daty produkcji Urządzenia zgodnie z numerem seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej Urządzenia.
 • III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

 • Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).
 • W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (t. j. : kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne), realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych.
 • Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 222 50 14 14. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej BEKO www. beko. pl
 • Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.
 • Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
 • Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14.
 • Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.
 • IV. WYŁĄCZENIA.

 • Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
  1. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;
  2. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
  3. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;
  4. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;
  5. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.
  6. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
  7. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
  8. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp. );
  9. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;
  10. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.
  11. elementów ze szkła oraz plastiku;
  12. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
  13. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;
  14. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.
  15. V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 25. 12. 2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

   Gwarancja Małe AGD

   Drodzy Klienci,

   Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letniem okresem gwarancji.

   Warunki gwarancji Beko S. A- (małe urządzenia AGD)

   BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

   I.

   BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II.

   W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

   BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

   Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.

   III.

   Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).

   Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.

   Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.

   Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

   IV.

   Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

   - użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urządzenia;

   - użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia. 

   Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

   - wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

   - normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, żarówki, szczotki, itp. ;

   - czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.

   - usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych 

   z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

   uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

   - usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm; 

   V.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01. 03. 2019 r.

   • Pralka BEKO WMI 71442

   • Wsad [kg]: 7
   • Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]:1400Zabezpieczenia:Ochrona przed skokami napięcia - Beko,Zabezpieczenie przed dziećmiHałas podczas wirowania [dB]:66Wymiary:(szer. x wys. x gł. ): 60 x 82 x 54 cm

   Zobacz pełną specyfikację

   Niedostępny

   Powiadom mnie gdy produkt będzie dostępny

   • Opis i specyfikacja
   • Opinie

    Techniczne

   • Rodzaj urządzenia

    Pralka ładowana od frontu

   • Typ

    Do zabudowy

   • Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]

    1400

   • Zabezpieczenia

    Ochrona przed skokami napięcia - Beko Zabezpieczenie przed dziećmi

   • Kierunek otwierania

    Lewy

   • Rodzaj bębna

    AquaWave

   • Zdejmowany blat

    TAK

   • Zastosowane technologie

    AquaFusion Bez zagnieceń Elektroniczny system wyważania wsadu Grzałka Niklowana Overflow (Beko) Ściana S System automatycznej kontroli zużycia wody

   • Wilgotność resztkowa [%]

    53

   • Wymiary

    (szer. ): 60 x 82 x 54 cm

    Efektywność energetyczna

   • Wsad [kg]

    7

   • Hałas podczas wirowania [dB]

    66

    Programy

   • Ilość

    16

   • Rodzaje

    BabyProtect Bawełna Bawełna Eco Daily Express Dark Care Eco Clean 20 Freshen Up Mix 40 Płukanie Pranie ręczne Self Clean Shirt - Beko Syntetyczne (0-60) Wełna (0-40) Wirowanie+odpompowanie Xpress Super Short

   • Czas trwania standardowego programu Bawełna w 40 st. C (częściowy załadunek) [min. ]

    130

   • Czas trwania standardowego programu Bawełna w 60 st. ]

    145

   • Czas trwania standardowego programu Bawełna w 60 st. C (pełny załadunek) [min. ]

    160

    Funkcje

   • Sterowanie

    Elektroniczne

   • Wyświetlacz elektroniczny

    TAK

   • Wskaźnik postępu programu

    TAK

   • Opóźniony start

    Maksymalnie 24h

   • Automatyka wagowa

    TAK

   • Regulacja wirowania

    TAK

   • Równomierne rozłożenie ładunku

    TAK

   • Inne

    Kontrolki przebiegu programu;Wyświetlacz LCD

    Fizyczne

   • Wysokość [cm]

    82

   • Szerokość [cm]

    60

   • Głębokość [cm]

    54

   • Waga [kg]

    72

    Ogólne

   • Okres gwarancji

    24 miesiące

   • Miejsce realizacji

    Autoryzowany serwis producenta

   • Szczegółowe warunki gwarancji

    Na stronie producenta/importera

   Kupiłeś ten produkt?Oceń go!

   Średnia ocen: 4. 5

   Opinie potwierdzone zakupem (2)

   Kupiłeś ten produkt? Oceń go!

   Średnia ocen: 4. 5

   Niedostępny

   Powiadom mnie gdy produkt będzie dostępny

   Przedmiot został zarezerwowany, sprzedany lub Sprzedający zakończył publikację ogłoszenia.

   • Zdjęcie oferty: PRALKA BEKO WMI 71242 do zabudowy + instrukcja

   O przedmiocie

   Pralka BEKO do zabudowy w stanie bardzo dobrym. Posiada wiele programów. Delikatne zarysowanie na szkle w drzwiczkach. Mała dziurka w wężu odpływowym (dziurka zaklejona i nie cieknie już od +/-3 lat użytkowania).
   Tylko odbiór osobisty
   W razie pytań zachęcam do kontaktu

   • Stan: Używany Model: WMI 71242

   Inne ogłoszenia sprzedającego

   Zobacz wszystkie

   Chcesz kupić więcej z jedną dostawą? WybierzKUP TERAZi w kolejnym kroku dodasz więcej przedmiotów od tego sprzedającego.

   Szorty snowboardowe S ochraniacze

    Rodzaj: Na tułówRozmiar: SPłeć: nie dotyczy

    Kup teraz

    90 zł

   • STAN: NOWY
   • Często sprzedaje

    Kraków, Podgórze Duchackie

    Szorty snowboardowe XXL ochraniacze

    Rozmiar: XL60

    Nakolanniki snowboardowe S/M

    Rodzaj: Na nogi30
   Inne ogłoszenia sprzedającegoChcesz kupić więcej z jedną dostawą?Wybierz kup teraz i w kolejnym kroku dodasz więcej przedmiotów od tego sprzedającego.Oferty sponsorowane
    ElektronikaRTV i AGDAGD do zabudowyPralkiZgłoś naruszenie zasad

    Oferta: cca59bd0-5d40-4f2e-bf25-d81a3f3adf8e

    Negocjuj Napisz

    Pralki

    Kraków(2)Skawina(1)WadowiceZatorLimanowaImielinStary SączSosnowiecKatowiceTychyGoczałkowice-ZdrójTarnówCzęstochowaGliwiceMajdówRybnikSzydłowiecCmolasŁódźRadomRzeszówJaćmierzSławoszówPiasecznoDawidy BankoweNiemodlinWarszawa(4)ZąbkiMińsk MazowieckiLublinWrocław(3)BrodnicaBydgoszczSzczytnoPawłowiceSicienkoPoznańŚwierszczówKarpaczGdańskGdyniaZielona GóraKępiceGorzów WielkopolskiSkibnoKołobrzegSzczecinKamień Pomorski

 • Instrukcja i gwarancja Beko Wmi 71242

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja i gwarancja Beko Wmi 71242

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja i gwarancja Beko Wmi 71242