Instrukcja bezpiecznego użytkowania 3m Versaflo Tr 304n

3M Versaflo TR-304N to urządzenie ochronne o wielu funkcjach, które chronią głowę i twarz przed różnymi środowiskami niebezpiecznymi. Jest to kompleksowe rozwiązanie ochronne dla użytkowników, które zapewnia wszechstronną ochronę twarzy, w tym podwójną filtrację powietrza, wentylację i wytrzymałą konstrukcję. Przed założeniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją bezpiecznego użytkowania 3M Versaflo TR-304N, aby upewnić się, że jest ono właściwie używane i właściwie dopasowane. Instrukcja bezpiecznego użytkowania zawiera wytyczne dotyczące bezpiecznego używania, w tym wytyczne dotyczące wymiany filtrów, czyszczenia i konserwacji, jak również informacje dotyczące kompatybilności z różnymi rodzajami odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej. Instrukcja bezpiecznego użytkowania 3M Versaflo TR-304N zapewnia użytkownikom wszechstronną ochronę, pomagając im w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpiecznego użytkowania 3m Versaflo Tr 304n

Jednostka nawiewowa TR-302E Turbo oznaczona jest datą produkcji (miesiąc/rok).

Zestawy standardowych lub wysokopojemnościowych akumulatorów do użytku z

jednostką nawiewową Turbo posiadają oznaczenia normy EN12941.

Akumulatory posiadają oznaczenie daty produkcji i typu ogniw (rok/tydzień/typ ogniw), np.

09/10/1 – 2009 r., tydzień 10, typ ogniw 1.

Dodatkowe symbole ostrzegające opisane są poniżej:

Symbol

Definicja

Nie wolno –

A

G

dopuszczać do kontaktu z wodą

C

wystawiać na działanie ognia

F

przechowywać w temperaturze wykraczającej poza zalecany zakres temperatur.

PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

Sprawdź czy sprzęt jest kompletny, nieuszkodzony, prawidłowo skompletowany. Części

uszkodzone lub wadliwe należy wymienić przed użyciem sprzętu.

Przed użyciem ależy sprawdzić podłączenie nagłowia zgodnie z odpowiednią instrukcją

obsługi.

Wybrać zatwierdzony pas i przymocować do niego jednostkę nawiewową Turbo.

Wybrać zatwierdzony akumulator.

(Lista zatwierdzonych przez firmę 3M akumulatorów znajduje się w broszurze

referencyjnej jednostki nawiewowej TR-302E Turbo).

Instrukcja ładowania akumulatora znajduje się w instrukcji obsługi załączonej do zestawu

do ładowania akumulatora.

Akumulator

Przed pierwszym użyciem akumulator należy naładować.

Stan akumulatora można sprawdzić przyciskając wskaźnik w sposób pokazany na rys. 1.

(1 belka = poniżej 20%, 5 belek = 80-100%).

Zainstalować akumulator w sposób pokazany na rys. 2.

Zatrzask powinien zaskoczyć ze słyszalnym kliknięciem. Sprawdzić, czy akumulator

został zablokowany na właściwym miejscu, delikatnie go pociągając.

Filtry

Wybrać zatwierdzony filtr.

(Lista zatwierdzonych przez firmę 3M filtrów znajduje się w broszurze referencyjnej

jednostki nawiewowej TR-302E Turbo).

^ Przed każdym użyciem obejrzeć filtr i uszczelkę filtra i natychmiast wymienić, jeżeli są

uszkodzone.

Zdjąć pokrywę filtra, naciskając zatrzask na jednostce nawiewowej Turbo i unosząc

pokrywę w sposób pokazany na rys. 3. W pokrywie filtra umieścić filtry i (opcjonalnie)

pre-filtry oraz/lub chwytacz iskier w sposób pokazany na rys. 4. Etykieta filtra powinna być

widoczna we wzierniku w pokrywie filtra.

^ Filtr musi zostać prawidłowo zainstalowany w jednostce nawiewowej Turbo.

Założyć pokrywę filtra z powrotem na jednostkę nawiewową Turbo, sprawdzając, czy

zatrzask całkowicie zaskoczył.

Sprawdzanie przepływu powietrza

Przed użyciem sprawdzić przepływ powietrza za pomocą rurki wskaźnika przepływu

powietrza w sposób pokazany na rys. 5.

Spód kulki wskaźnika powinien unosić się powyżej lub na poziomie oznaczenia

minimalnej wartości przepływu powietrza(rys. 6).

Aby sprawdzić, czy czujnik przepływu powietrza działa prawidłowo, nad wylotem jednostki

nawiewowej Turbo umieścić dłoń. Jednostka nawiewowa Turbo powinna wydać słyszalny

sygnał alarmowy, a wskaźnik LED wentylatora powinien zacząć migać.

Uwaga: użytkownik pracujący w hałaśliwym otoczeniu lub stosujący ochronniki słuchu

może nie usłyszeć dźwięku alarmu. Na bardzo głośnych stanowiskach pracy konieczne

może być częstsze wzrokowe sprawdzanie diody czujnika.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZAKŁADANIE

1. Wybierz odpowiedni wąż oddechowy (Patrz lista dopuszczonych węży oddechowych w

broszurze referencyjnej) połącz górny koniec do nagłowia.

Sprawdź czy uszczelka na zaczepie bagnetowym węża oddechowego nie ma oznak

zużycia lub uszkodzenia. Jeżeli uszczelnienie jest zużyte lub uszkodzone wąż oddechowy

należy wymienić.

2. Dopasować i zapiąć pas biodrowy z zamocowaną jednostką nawiewową Turbo

(wskazówki dotyczące zamocowywania opcjonalnego plecaka znajdują się poniżej).

Wsunąć dolną końcówkę węża oddechowego do otworu wylotowego jednostki

nawiewowej Turbo i przekręcić, aby szczelnie ją zamocować.

3. Wyregulować dopasowanie nagłowia zgodnie ze wskazówkami w odpowiedniej

instrukcji obsługi.

4. Włączyć jednostkę nawiewową Turbo, założyć nagłowie i sprawdzić, czy przepływ

powietrza osiąga co najmniej wartość minimalną. (Jeżeli minimalny poziom nie został

osiągnięty, rozlegnie się alarm dźwiękowy – zob. część pt. „Wykrywanie usterek").

Uwaga: sposób mocowania jednostki nawiewowej Turbo do opcjonalnego plecaka

pokazano na rys. 7. Sprawdzić, czy plecak jest mocno przymocowany we właściwym

położeniu za pomocą załączonych zapięć. W razie konieczności wyregulować długość

szelek.

Uwaga: aby zamocować dodatkowe zaczepy (rys. 8), zsunąć z pasa zdejmowaną

sprzączkę i sprzączki do regulowania długości szelek.

Nasunąć dwie zawieszki (rys. 9) na pas w taki sposób, by znalazły się w położeniu

pokazanym na rys. 10.

Nasunąć jedną ze sprzączek do regulowania długości szelek na pas (rys. 11), przedziać

pas przez jednostkę nawiewową Turbo (rys. 12) i nasunąć drugą ze sprzączek do

regulowania długości szelek na pas.

Ustawić jednostkę nawiewową i sprzączki do regulowania długości szelek w pozycji

pokazanej na rys. 13. Nasunąć pozostałe zawieszki i ostatnią sprzączkę do regulowania

długości szelek na pas (rys. 14). Ponownie zamocować sprzączkę (rys. 15).

Założyć pas i ułożyć zawieszki i sprzączki do regulowania w pozycji pokazanej na rys. 16.

Zapiąć przednią część zaczepów w sposób pokazany na rys. Zamocować tylne

zaczepy w sposób pokazany na rys. 17. Wyregulować zaczepy tak, by zamocowanie było

wygodnie dopasowane.

PODCZAS UŻYTKOWANIA

Eksploatacja

Wyświetlacz

Włączanie

Włączone ( normalna praca)

Wyłączanie

Klucz

= Mignięcie (3 razy)

B

Nie należy użytkować w trybie wyłączonym – urządzenie zapewnia wtedy jedynie

niewielką ochronę bądź wcale nie zapewnia ochrony i może dojść do

nagromadzenia się dwutlenku węgla i spadku poziomu tlenu w nagłowiu. Należy

wtedy bezzwłocznie opuścić obszar skażenia.

Nie dopuszczać do okręcania się węża oddechowego wokół wystających przedmiotów.

Jeżeli podczas użytkowania dopływ powietrza do nagłowia zatrzyma się i zabrzmi alarm

dźwiękowy, należy bezzwłocznie opuścić miejsce skażone i sprawdzić przyczynę (zob.

część pt.

Okres użytkowania produktu zależy od częstotliwości i warunków w jakich jest on

używany.

Przy codziennym użytkowaniu zaleca się wybrakowanie produktu po około 5 latach pracy,

pod warunkiem że produkt był przechowywany i serwisowany zgodnie z zapisami

poniżej..

Niektóre ekstremalne warunki pracy mogą spowodować wcześniejsze zużycie.

Uwaga: akumulatora nie należy poddawać działaniu temperatury powyżej 54°C. Alarm

dźwiękowy urządzenia włączy się w momencie, gdy podczas eksploatacji jednostki

nawiewowej Turbo temperatura akumulatora osiągnie 60°C.

Nie używać akumulatorów w temperaturze wykraczającej poza zalecany zakres

temperatur.

ZDEJMOWANIE

Nie wolno zdejmować nagłowia lub wyłączyć dopływu powietrza przed

opuszczeniem zanieczyszczonego obszaru.

1. Zdjąć nagłowie. Wyłączyć jednostkę nawiewową Turbo, przyciskając włącznik przez 2 sekundy. Odepnij pas biodrowy

Przechowując filtry przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć filtr z urządzenia i zamknąć w

szczelnym pojemniku. Firma 3M nie zaleca pozostawiania filtra w jednostce nawiewowej

Turbo, ponieważ może dojść do uszkodzenia uszczelki filtra.

UWAGA Jeżeli sprzęt ochrony układu oddechowego został użyty w obszarze, w którym

nastąpiło jego zanieczyszczenie substancją wymagającą specjalnych procedur usuwania

zanieczyszczeń, należy umieścić go w odpowiednim pojemniku i szczelnie zamknąć do

czasu, gdy możliwe będzie usunięcie zanieczyszczeń.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

Do czyszczenia należy stosować czystą szmatkę nasączoną łagodnym roztworem wody i

mydła w płynie.

Nie wolno stosować do czyszczenia benzyny, cieczy odtłuszczających na bazie chloru

(takich jak trichloroetylen), rozpuszczalników organicznych i ściernych środków

czyszczących.

W celu dezynfekcji nagłowia należy zastosować ściereczki opisane w broszurze

referencyjnej.

^ Uszczelkę filtra należy utrzymywać w czystości.

^ Nigdy nie próbuj czyścić filtrów przez ostukiwanie lub wydmuchiwanie

nagromadzonego pyłu.

Akumulatora ani ładowarki nie zanurzać w żadnego rodzaju płynach.

Nie wycierać styków.

KONSERWACJA

Konserwacja, obsługa i naprawa mogą być dokonywane jedynie przez odpowiednio

przeszkolonych pracowników.

^ Stosowanie nieoryginalnych części 3M i nieautoryzowane modyfikacje sprzętu mogą

doprowadzić do poważnego zagrożenia zdrowia lub życia użytkownika oraz spowodują

utratę gwarancji producenta.

W przypadku konieczności utylizacji sprzętu lub jego części należy postępować zgodnie z

lokalnymi przepisami ochrony środowiska i BHP.

30

Sygnalizator dźwiękowy

D

= Jeden długi sygnał dźwiękowy

D

Nr artykułu: 3M-TR-3600

 • Podstawowe informacje

  Kiedy należy stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych. Podział ochron dróg oddechowych.

  Czytaj więcej

 • Drukuj

Minimalne zamówienie: 10 szt.

Ilość została automatycznie zwiększona do wielokrotności opakowania.

szt.

 • Szczegółowy opis
 • Akcesoria
 • Pliki do pobrania
 • Produkty polecane
 • Poradniki

Szczegółowy opis

Filtr wstępny 3M TR-3600 przeznaczony jest do stosowania z jednostką napędową 3M Versaflo TR-300. Filtr wydłuża żywotność filtra właściwego jednostki napędowej poprzez wychwytywanie większych cząstek.

Zobacz instrukcję użytkowania jednostki napędowej 3M Versaflo TR 300

Nr artykułu: 3M-TR-6130E

 • Drukuj

Minimalne zamówienie: 5 szt.

Ilość została automatycznie zwiększona do wielokrotności opakowania.

szt.

 • Tabela wariantów
 • Szczegółowy opis
 • Produkty polecane

Tabela wariantów

Cena netto:

304, 58 zł/szt.

Ilość:

Ilość została automatycznie zwiększona do wielokrotności opakowania.

produkt niedostępny

Cena netto:

297, 54 zł/szt.

Cena netto:

418, 24 zł/szt.

produkt niedostępny

Szczegółowy opis

Filtropochłaniacz 3M TR-6130E (ABE1P) do użytku przeciw gazom i parom organicznym (punkt wrzenia > 65°C), gazom nieorganicznym, kwaśnym i pyłom. Pasuje do jednostki napędowej Versaflo TR-600 i TR-800.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania 3m Versaflo Tr 304n

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpiecznego użytkowania 3m Versaflo Tr 304n

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpiecznego użytkowania 3m Versaflo Tr 304n