Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Epson Proofplus Tm H6000iii

Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Epson Proofplus TM H6000III jest ważnym dokumentem dla użytkowników tej drukarki. Zawiera wszystkie kluczowe informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi drukarki, takie jak zalecenia dotyczące wymiany materiałów eksploatacyjnych, przeglądów okresowych i procedur konserwacji. Instrukcja ta zawiera również informacje dotyczące zarządzania konfiguracją i ustawieniami drukarki oraz wskazówki dotyczące wydajności i wykorzystania w pełni jej możliwości. Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Epson Proofplus TM H6000III jest ważnym elementem, który umożliwia użytkownikom korzystanie z drukarki w sposób bezpieczny i efektywny.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Epson Proofplus Tm H6000iii

Instrukcje bezpieczeństwa

Podczas obsługi pojemników z tuszem należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Pojemniki z tuszem należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dotykając zużytych pojemników z tuszem, należy zachować ostrożność, ponieważ wokół portu dostarczania tuszu może znajdować się niewielka ilość tuszu.
Jeśli tusz dostanie się na skórę, należy go dokładnie zmyć mydłem i spłukać wodą.
Jeśli tusz dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą. Jeżeli po przemyciu oczu występują dolegliwości lub problemy z widzeniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeżeli atrament dostanie się do ust, należy go natychmiast wypluć i od razu skontaktować się z lekarzem.

Nie należy zdejmować ani rozrywać etykiety na pojemniku, gdyż może to spowodować wyciek tuszu.

Nie należy zdejmować przezroczystego uszczelnienia znajdującego się u dołu pojemnika. W przeciwnym razie pojemnik może stać się bezużyteczny. com/onlineguides/pl/xp102_xp103/html/images/ha5570014h. gif"/>

Nie należy demontować lub zmieniać pojemnika z tuszem, bo może to uniemożliwić normalne drukowanie.

Nie należy dotykać zielonego układu scalonego lub okienka na boku pojemnika. Może to uniemożliwić normalne działanie i drukowanie. com/onlineguides/pl/xp102_xp103/html/images/hc3150023u. gif"/>

Nie zostawiać drukarki z wyciągniętymi wkładami atramentowymi ani nie wyłączać drukarki w trakcie wymiany wkładów. W przeciwnym razie resztki atramentu pozostające w końcówkach wylotowych głowicy drukującej będą wysychać i nie będzie można drukować.

Środki ostrożności dotyczące wymiany pojemników z tuszem

Przed rozpoczęciem wymiany pojemników z tuszem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami zamieszczonymi w tej sekcji.

Firma Epson zaleca korzystanie z oryginalnych pojemników z tuszem firmy Epson. Firma Epson nie gwarantuje jakości lub niezawodności nieoryginalnego tuszu. Użycie nieoryginalnego tuszu może być przyczyną uszkodzenia, które nie jest objęte gwarancją firmy Epson i w pewnych warunkach może spowodować nieprawidłowe działanie drukarki. Informacje na temat poziomu atramentu mogą nie zostać wyświetlone.

W przypadku nowych pojemników z tuszem o numerze 18/18XL, 17/17XL lub 176/177/178 należy potrząsnąć pojemnikiem z czarnym tuszem cztery lub pięć razy przed otwarciem opakowania. Pojemniki z tuszem kolorowym nie wymagają potrząsania.

W przypadku nowych pojemników z tuszem o numerze 200/200XL lub 190/190XL należy potrząsnąć każdym pojemnikiem cztery lub pięć razy przed otwarciem opakowania.

Nie należy zbyt energicznie potrząsać pojemnikami z tuszem, aby nie spowodować wycieku tuszu.

Ta drukarka wykorzystuje wkłady atramentowe wyposażone w układ scalony, który monitoruje informacje takie jak ilość pozostałego atramentu w każdym wkładzie. To oznacza, że nawet jeśli wkład zostanie wyjęty z drukarki zanim się wyczerpie, można go będzie wciąż używać po ponownym założeniu do drukarki. Jednak po ponownym założeniu wkładu pewna ilość atramentu może zostać zużyta, by zagwarantować dobrą pracę drukarki.

Aby zachować głowicę drukującą w optymalnym stanie, trochę atramentu z każdego wkładu zostanie zużyte nie tylko w trakcie drukowania, lecz również podczas operacji konserwacji, takich jak wymiana wkładu atramentowego i czyszczenie głowicy drukującej.

Jeśli konieczne jest czasowe wyjęcie pojemnika z tuszem, należy sprawdzić, czy obszar dostarczania tuszu został zabezpieczony przed kurzem i brudem. Pojemnik z tuszem należy przechowywać w tych samych warunkach co drukarkę. Pojemniki z tuszem należy przechowywać tak, aby etykieta określająca kolor pojemnika z tuszem była skierowana w górę. Nie należy przechowywać pojemników z tuszem do góry nogami.

Port dostarczania tuszu został wyposażony w zawór zapobiegający wylaniu się nadmiarowego tuszu, więc nie ma potrzeby montowania własnych osłon czy zatyczek. Zaleca się jednak ostrożne postępowanie z pojemnikiem. Nie należy dotykać portu dostarczania tuszu ani otaczającego go obszaru.

Aby osiągnąć maksymalną wydajność, pojemnik z tuszem należy usuwać wyłącznie, gdy jest się przygotowanym do jego wymiany. Pojemniki, w których jest niewiele tuszu, mogą nie funkcjonować po ponownym włożeniu.

Nie należy otwierać opakowania z pojemnikiem dopóki nie zaistnieje potrzeba jego instalacji. Pojemnik z tuszem jest pakowany próżniowo, aby zachował swoją niezawodność. Jeśli rozpakowany pojemnik pozostanie przez długi czas niezainstalowany, normalne drukowanie może nie być możliwe.

Zainstalować wszystkie wkłady atramentowe; w przeciwnym razie nie będzie można drukować.

Jeżeli tusz w pojemniku się kończy, należy przygotować nowy pojemnik.

Podczas rozpakowywania pojemnika z tuszem należy uważać, aby nie złamać haczyków znajdujących się na jego bokach.

Żółtą taśmę należy usunąć z pojemnika z tuszem przed zainstalowaniem go w drukarce. W przeciwnym razie jakość druku będzie niższa lub drukowanie nie będzie możliwe.

Jeżeli pojemnik z tuszem był przechowywany w niskiej temperaturze, przed użyciem należy go umieścić w temperaturze pokojowej na co najmniej trzy godziny.

Pojemniki z tuszem należy przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu.

Pojemniki z tuszem należy przechowywać tak, aby ich etykiety były skierowane w górę. Nie należy przechowywać pojemników odwróconych do góry nogami.

Do wymiany nie można użyć pojemników z tuszem dostarczonych z drukarką.

Dane techniczne pojemników z tuszem

Firma Epson zaleca wykorzystanie pojemnika z tuszem przed upływem terminu wydrukowanego na opakowaniu.

Pojemniki na tusz dołączone do drukarki są częściowo zużywane podczas pierwszej instalacji. Aby uzyskać wydruki wysokiej jakości, głowica drukująca drukarki zostanie w całości napełniona tuszem. W tym jednorazowym procesie jest zużywana pewna ilość tuszu, w związku z czym za pomocą fabrycznych pojemników można wydrukować mniejszą liczbę stron niż za pomocą kolejnych pojemników.

Podana wydajność może się różnić w zależności od rodzaju drukowanych obrazów, używanego papieru, częstotliwości drukowania i parametrów środowiskowych, np. temperatury.

Aby zagwarantować uzyskanie najwyższej jakości druku i chronić głowicę drukującą, w pojemniku zostaje różnej wielkości rezerwa bezpieczeństwa tuszu, kiedy pojawia się informacja o konieczności wymiany pojemnika. Podana wydajność nie obejmuje tej rezerwy.

Choć pojemniki z tuszem mogą zawierać materiały ponownie przetworzone, nie ma to wpływu na funkcjonowanie czy wydajność produktu.

Jeżeli drukuje się w trybie monochromatycznym lub w skali szarości, można użyć atramentu kolorowego zamiast czarnego, w zależności od ustawień typu papieru lub jakości wydruku. Jest tak dzięki zastosowaniu mieszaniny atramentów kolorowych do utworzenia czerni.

Czy instrukcja bhp jest obowiązkowa?

Według Kodeksu Pracy: Art. 237. 4 § 2. „(…) Pracodawca zobowiązany jest wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Opracowanie i udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem pracodawcy uregulowanym przepisami prawa i egzekwowanym podczas ewentualnych kontroli PIP. Instrukcje bhp winny być sformułowane w czytelny i zrozumiały sposób. Przed przystąpieniem pracownika do pracy na danym stanowisku musi się on zapoznać z instrukcją BHP. Sporządzenie instrukcji BHP bazując na darmowych wzorach może przysporzyć mniej wyzwań niż przygotowanie instrukcji BHP od zera, ponieważ zakres i tematyka instrukcji jest już przygotowana.

Przed przystąpieniem do użytkowania drukarki należy zapoznać się z instrukcjami zamieszczonymi w tym rozdziale. Ponadto należy stosować się do wszelkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.

Konfigurowanie produktu

Podczas konfigurowania produktu należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Nie należy blokować ani zakrywać wlotów i otworów produktu.

Należy używać wyłącznie źródła zasilania wskazanego na etykiecie produktu.

Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dołączonego do produktu. Użycie innego przewodu może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Przewód zasilania produktu jest przeznaczony wyłącznie do użytku z tym produktem. Użycie przewodu z innym urządzeniem może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Należy używać tylko przewodu zasilania prądem zmiennym zgodnego z odpowiednią lokalną normą bezpieczeństwa.

Należy unikać stosowania gniazd znajdujących się w obwodach, do których podłączone są fotokopiarki lub regularnie włączające i wyłączające się systemy wentylacyjne.

Należy unikać gniazd elektrycznych kontrolowanych za pomocą wyłączników ściennych lub automatycznych wyłączników czasowych.

Cały system komputerowy należy umieścić z dala od potencjalnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, takich jak głośniki lub urządzenia bazowe telefonów bezprzewodowych.

Kable zasilania powinny być umieszczone w takim miejscu, aby nie były wystawione na działanie ścierania, nie były nacinane, szarpane i skręcane. Nie należy umieszczać przedmiotów na przewodach zasilania oraz nie należy umieszczać przewodów zasilania w miejscach, gdzie ludzie będą po nich chodzić lub biegać. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby przewody zasilania nie były zagięte w punktach ich połączeń z transformatorem.

W przypadku gdy do zasilania produktu stosowany jest przedłużacz, należy się upewnić, że łączny pobór prądu wszystkich podłączonych do niego urządzeń nie przekracza limitu dopuszczalnego dla przedłużacza. Ponadto należy się upewnić, że całkowite natężenie prądu pobieranego przez podłączone urządzenia nie przekracza wartości nominalnej natężenia dla ściennego gniazda zasilania.

Nigdy nie należy samodzielnie rozmontowywać, modyfikować ani nie podejmować prób naprawy przewodu zasilania, modułu drukarki, modułu skanera czy urządzeń opcjonalnych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w poradnikach produktu.

W poniższych sytuacjach należy odłączyć produkt od zasilania i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym:
Przewód zasilania lub jego wtyczka są uszkodzone, do produktu dostała się jakaś ciecz, produkt został upuszczony lub jego obudowa uległa uszkodzeniu, produkt nie działa prawidłowo lub zaobserwowano wyraźne zmiany w charakterystyce jego pracy. Nie należy regulować elementów sterowania, które nie zostały opisane w instrukcji obsługi.

Jeśli produkt ma być używany na terenie Niemiec, instalacja elektryczna w budynku musi być chroniona bezpiecznikiem 10- lub 16-amperowym w celu zapewnienia wystarczającej ochrony produktu przed zwarciami i przepięciami.

Podczas podłączania produktu do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla, należy upewnić się, że położenie złączy jest prawidłowe. Każde złącze ma tylko jedno właściwe położenie. Podłączenie złącza w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenie obu urządzeń połączonych kablem.

Jeśli wtyczka zostanie uszkodzona, wymień przewód zasilania lub skontaktuj się z kwalifikowanym elektrykiem. W przypadku wtyczek z bezpiecznikami należy wymieniać bezpieczniki wyłącznie na nowe o odpowiedniej wielkości i parametrach znamionowych.

Wybieranie miejsca dla produktu

Wybierając miejsce dla produktu, należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Produkt należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni, która ze wszystkich stron wykracza poza krawędzie obudowy produktu. W przypadku umieszczenia produktu przy ścianie, odległość między produktem a ścianą powinna być większa niż 10 cm. Produkt nie będzie działać poprawnie, jeśli zostanie ustawiony pod kątem.

W czasie przechowywania lub transportowania produktu, należy unikać przechylania, ustawiania w pozycji pionowej czy odwracania do góry nogami, ponieważ może to spowodować wyciek atramentu.

Należy pozostawić miejsce z tyłu produktu na kable oraz miejsce nad produktem tak, by była możliwość pełnego podniesienia pokrywy dokumentów.

Należy unikać miejsc, w których występują gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności. Ponadto produkt należy ustawić z dala od bezpośredniego światła słonecznego, silnego oświetlenia czy źródeł ciepła.

Nie należy umieszczać ani przechowywać produktu na wolnym powietrzu, w miejscach o dużym zapyleniu czy zabrudzeniu, w pobliżu wody, źródeł ciepła, czy też w miejscach narażonych na występowanie wstrząsów, wibracji, działanie wysokiej temperatury i wilgoci. Nie należy korzystać z drukarki mając mokre ręce.

Produkt należy umieścić blisko ściennego gniazda zasilania, z którego można łatwo wyjąć wtyczkę.

Użytkowanie produktu

Podczas użytkowania produktu należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Nie należy wkładać żadnych przedmiotów przez gniazda produktu.

Nie należy wylewać na produkt żadnych cieczy.

Nie należy wkładać rąk do wnętrza produktu ani dotykać wkładów atramentowych w trakcie drukowania.

Nie należy dotykać białego płaskiego kabla wewnątrz produktu.

Nie należy wewnątrz ani wokół produktu używać preparatów aerozolowych zawierających łatwopalne składniki. Grozi to pożarem.

Nie przesuwać ręcznie głowicy drukującej, w ten sposób można bowiem doprowadzić do uszkodzenia produktu.

Zawsze należy wyłączać drukarkę, naciskając przycisk  On. Nie należy odłączać drukarki od zasilania z gniazdka do momentu całkowitego wygaśnięcia panelu LCD.

Przed przystąpieniem do transportowania produktu należy upewnić się, że głowica drukująca znajduje się w pozycji początkowej (z prawej strony urządzenia), a wkłady atramentowe znajdują się na swoim miejscu.

Nie należy pozostawiać drukarki bez zamontowanych pojemników z tuszem. W przeciwnym razie resztki atramentu pozostające w końcówkach wylotowych głowicy drukującej będą wysychać i nie będzie można drukować.

Należy uważać, aby nie przyciąć palców podczas zamykania modułu skanera.

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć kabel zasilania z elektrycznego gniazda ściennego.

Podczas umieszczania oryginałów nie należy dociskać zbyt mocno szyby ekspozycyjnej.

Użytkowanie produktu z połączeniem bezprzewodowym

Nie należy używać tego produktu w obiektach medycznych ani w pobliżu sprzętu medycznego. Fale radiowe emitowane przez ten produkt mogą negatywnie wpływać na pracę elektronicznych urządzeń medycznych.

Urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 22 cm z dala od rozruszników serca. Fale radiowe emitowane przez ten produkt mogą negatywnie wpływać na działanie rozruszników serca.

Nie należy używać produktu w pobliżu urządzeń sterowanych automatycznie, takich jak drzwi automatyczne czy alarmy przeciwpożarowe. Fale radiowe emitowane przez ten produkt mogą negatywnie wpływać na pracę takich urządzeń, co w rezultacie ich nieprawidłowego działania może doprowadzić do wypadku.

Obsługa pojemników z tuszem

Podczas obsługi pojemników z tuszem należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Pojemniki z tuszem należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie potrząsać wkładami atramentowymi zbyt gwałtownie; w przeciwnym razie atrament może wyciekać z wkładu.

Dotykając zużytych wkładów atramentowych należy zachować ostrożność, ponieważ wokół portu dostarczania tuszu może pozostawać niewielka ilość tuszu.
Jeśli tusz dostanie się na skórę, należy go dokładnie zmyć mydłem i spłukać wodą.
Jeśli tusz dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą. Jeżeli po przemyciu oczu występują dolegliwości lub problemy z widzeniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeżeli atrament dostanie się do ust, należy go natychmiast wypluć i od razu skontaktować się z lekarzem.

Nie należy zdejmować ani rozrywać etykiety na pojemniku, gdyż może to spowodować wyciek tuszu.

Pojemnik z tuszem należy zainstalować bezpośrednio po wyjęciu go z opakowania. Jeśli rozpakowany pojemnik zostanie pozostawiony na dłuższy czas niezainstalowany, normalne drukowanie może nie być możliwe.

Nie należy rozmontowywać ani przerabiać pojemników z tuszem, ponieważ może to spowodować, że drukowanie nie będzie możliwe.

Jeżeli pojemnik z tuszem był przechowywany w niskiej temperaturze, przed użyciem należy go umieścić w temperaturze pokojowej na co najmniej trzy godziny.

Pojemniki z tuszem należy przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu.

Nie należy dotykać zielonego układu scalonego z boku pojemnika. Może to uniemożliwić normalne działanie i drukowanie.

Jeżeli wyjęty wkład atramentowy ma być używany w przyszłości, należy zabezpieczyć obszar dostarczania tuszu przed brudem i kurzem, a sam wkład przechowywać w takich samych warunkach co produkt. Dzięki zaworowi w porcie dostarczania tuszu wszelkie osłony i zatyczki są zbędne. Tusz może jednak poplamić przedmioty, które zetkną się z tą częścią pojemnika. Nie należy dotykać portu dostarczania tuszu ani sąsiedniego obszaru.

Pojemniki z tuszem należy przechowywać tak, aby ich etykiety były skierowane w górę. Nie należy przechowywać pojemników odwróconych do góry nogami.

Korzystanie z kart pamięci

Nie należy wyjmować karty pamięci ani wyłączać produktu, gdy miga kontrolka karty pamięci.

Sposób korzystania z kart pamięci zależy od ich typu. Należy posłużyć się instrukcją obsługi załączoną do danej karty pamięci.

Należy używać wyłącznie kart pamięci zgodnych z produktem.
Patrz Karta pamięci.

Korzystanie z panelu dotykowego/płytki dotykowej

Uwaga:

Panel urządzenia PX830FWD/Artisan 837 jest nazywany „panelem dotykowym”. Panel urządzenia PX730WD/Artisan 730 jest nazywany „płytką dotykową”.

Panel dotykowy/płytkę dotykową należy delikatnie naciskać palcem. Nie należy naciskać zbyt mocno oraz obsługiwać paznokciami.

Do obsługi nie należy używać ostrych przedmiotów, takich jak długopis, zaostrzony ołówek czy rysik.

Nadmierny nacisk na zewnętrzną pokrywę panelu dotykowego/płytki dotykowej może spowodować pęknięcie. W przypadku odprysków bądź pęknięć powierzchni panelu należy skontaktować się ze sprzedawcą; nie należy podejmować samodzielnych prób usunięcia pękniętych części panelu.

Gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności mogą prowadzić do skraplania się pary wodnej w panelu, prowadząc do pogorszenia jakości jego działania.

Ekran LCD może zawierać kilka małych jasnych lub ciemnych punktów. Ze względu na jego funkcje jasność ekranu może być niejednolita. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza usterki.

Do czyszczenia panelu dotykowego/płytki dotykowej należy używać tylko miękkiej i suchej ściereczki. Nie należy używać chemicznych lub płynnych środków czyszczących.

W przypadku uszkodzenia panelu dotykowego/płytki dotykowej należy skontaktować się ze sprzedawcą. Jeśli roztwór ciekłokrystaliczny zetknie się ze skórą rąk, należy dokładnie je umyć wodą z mydłem. Jeśli roztwór ciekłokrystaliczny dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać je wodą. Jeżeli po przepłukaniu oczu nadal występują dolegliwości lub problemy z widzeniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Płytka dotykowa jest pojemnościowym panelem dotykowym, który reaguje wyłącznie na bezpośrednie dotknięcie palcem (tylko urządzenie PX730WD/Artisan 730). Panel może nie reagować w następujących sytuacjach:
- dotknięcie mokrymi rękami
- dotknięcie rękami w rękawicach
- dotknięcie przez arkusz ochronny lub nalepkę

Ograniczenia dotyczące kopiowania

Należy przestrzegać poniższych ograniczeń, aby zapewnić odpowiedzialne i zgodne z prawem użytkowanie produktu.

Kopiowanie następujących rzeczy jest niezgodne z prawem:

Banknoty, monety, zbywalne rządowe papiery wartościowe, obligacje rządowe i komunalne papiery wartościowe

Nieużywane znaczki pocztowe, podstemplowane kartki pocztowe oraz inne dokumenty pocztowe posiadające wartość

Rządowe znaczki skarbowe oraz papiery wartościowe wydane zgodnie z przepisami prawnymi

Należy zachować ostrożność podczas kopiowania poniższych elementów:

Prywatne zbywalne papiery wartościowe (świadectwo udziałowe, dokumenty zbywalne, czeki, itp. ), bilety miesięczne, bilety ulgowe, itp.

Paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, winiety drogowe, bony żywnościowe, bilety itp.

Kopiowanie takich dokumentów może być niezgodne z prawem.

Odpowiedzialne korzystanie z materiałów objętych prawem autorskim:

Niewłaściwe kopiowanie materiałów objętych prawem autorskim oznacza nadużycie produktu. Należy użytkować urządzenie w odpowiedzialny sposób uzyskując pozwolenie na kopiowanie materiałów objętych prawem autorskim lub zasięgając porady adwokata.

Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Epson Proofplus Tm H6000iii

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Epson Proofplus Tm H6000iii

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Epson Proofplus Tm H6000iii