Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Canon 5d Mk Ii

Canon 5D Mark II jest uważany za jednego z najlepszych profesjonalnych aparatów cyfrowych na rynku [1]. Aby go uruchomić, należy najpierw dokładnie przestudiować instrukcję montażu. Instrukcja zawiera informacje na temat wszystkich części, które należy zamontować, a także instrukcje postępowania. Instrukcja montażu zawiera również informacje na temat wszystkich danych technicznych, które należy ustawić, aby aparat działał poprawnie. Po zakończeniu montażu aparat musi zostać uruchomiony. Aby to zrobić, należy włożyć baterię, włączyć aparat i przygotować go do pracy. Po włączeniu aparat będzie gotowy do pracy.

Ostatnia aktualizacja: Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Canon 5d Mk Ii

1 Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji arostor VWL BM 290/4 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D Remscheid Tel Fax info@vaillant. de

2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Niebezpieczeństwo związane z niewystarczającymi kwalifikacjami Niebezpieczeństwo porażenia prądem Zagrożenie życia wskutek braku urządzeń zabezpieczających Zagrożenie życia spowodowane materiałami wybuchowymi i palnymi Niebezpieczeństwo oparzenia wskutek kontaktu z gorącymi częściami lub oparzenia parą Szkody materialne spowodowane niewłaściwą powierzchnią montażową Niebezpieczeństwo obrażeń ciała podczas transportu wskutek dużego ciężaru produktu Szkody materialne wskutek stosowania dodatków do wody grzewczej Ryzyko szkód materialnych spowodowane przez mróz Ryzyko szkód materialnych spowodowane stosowaniem niewłaściwych narzędzi Ryzyko szkód materialnych spowodowanych zbyt twardą wodą Ryzyko uszkodzeń korozyjnych z powodu nieprawidłowego powietrza w pomieszczeniu Niebezpieczeństwo zatrucia z powodu niewystarczającego doprowadzenia powietrza Ryzyko szkód budowlanych wskutek wycieku wody Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy) Wskazówki dotyczące dokumentacji Przestrzegać dokumentacji dodatkowej Przechowywanie dokumentów Zakres stosowalności instrukcji Opis produktu Schemat systemu VWL B 290/4 i VWL BM 290/ Tył produktu Działanie Oznaczenie typu i numer seryjny Znak CE Montaż Transport produktu Rozpakowanie produktu Sprawdzanie zakresu dostawy Wymiary produktu i wymiary przyłączy Najmniejsze odległości Wybór miejsca ustawienia Ustawianie produktu Demontaż/montaż osłony ochronnej Instalacja Instalowanie doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Instalowanie przyłączy wody Instalacja elektryczna Uruchomienie Napełnianie obiegu ciepłej wody Podłączanie zasilania elektrycznego Włączanie produktu Przekazanie produktu użytkownikowi Dopasowanie do instalacji Wywoływanie poziomu instalatora Aktywowanie i ustawianie trybu fotowoltaicznego Odczyt danych wejściowych Ustawianie zabezpieczenia przed bakteriami Legionella Wybór poziomu odciążenia Ustawianie temperatury minimalnej Ustawianie trybu wentylatora Ustawianie maksymalnego okresu ogrzewania Odczyt stanu licznika Blokowanie elementów obsługi Przygotowanie testu Blower-Door Usuwanie usterek Usuwanie usterek Przywracanie nastaw fabrycznych parametrów Zerowanie ogranicznika przegrzewu STB Wymiana kabla przyłącza sieci Zakończenie naprawy Przegląd i konserwacja Przygotowanie konserwacji i naprawy Przestrzegać cykli przeglądów i konserwacji Opróżnianie produktu Zamawianie części zamiennych Kontrola anody ochronnej Wycofanie z eksploatacji Wycofanie produktu z eksploatacji Utylizacja środka chłodzącego Serwis techniczny Recykling i usuwanie odpadów Załącznik A Roczne prace kontrolne-konserwacyjne - przegląd B Komunikaty o błędzie przegląd C Menu dla instalatora przegląd D Schemat połączeń skrzynki elektronicznej E Schemat hydrauliczny VWL BM 290/ F Krzywa wydajności pompy ciepła (do produktów z dodatkowym wymiennikiem ciepła)... 3 G Dane techniczne Instrukcja instalacji i konserwacji arostor _00

3 Spis treści Indeks _00 arostor Instrukcja instalacji i konserwacji 3

4 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo. Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami Klasyfikacja ostrzeżeń dotyczących wykonywanych czynności Ostrzeżenia dotyczące czynności są opatrzone następującymi znakami ostrzegawczymi i słowami ostrzegawczymi w zależności od wagi potencjalnego niebezpieczeństwa: Znaki ostrzegawcze i słowa ostrzegawcze Niebezpieczeństwo! Bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub niebezpieczeństwo poważnych obrażeń ciała Niebezpieczeństwo! Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo odniesienia lekkich obrażeń ciała Ostrożnie! Ryzyko strat materialnych lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem W przypadku niefachowego lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania, mogą wystąpić niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich bądź zakłócenia działania produktu i inne szkody materialne. Produkt jest przeznaczony do podgrzewania wody. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje: przestrzeganie dołączonych instrukcji obsługi, instalacji i konserwacji produktu oraz wszystkich innych podzespołów układu instalację i montaż w sposób zgodny z dopuszczeniem do eksploatacji produktu i systemu przestrzeganie wszystkich warunków przeglądów i konserwacji wyszczególnionych w instrukcjach. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje ponadto instalację zgodnie z klasą IP. Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej instrukcji lub wykraczające poza opisany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Niezgodne z przeznaczeniem jest również każde bezpośrednie zastosowanie w celach komercyjnych lub przemysłowych. Uwaga! Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.. 3 Niebezpieczeństwo związane z niewystarczającymi kwalifikacjami Montaż i demontaż, instalowanie, uruchamianie, konserwację, naprawy i wyłączenie z eksploatacji mogą wykonywać tylko instalatorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, przestrzegają wszystkich instrukcji dołączonych do produktu, postępują zgodnie z aktualnym stanem techniki oraz przestrzegają wszystkich właściwych dyrektyw, norm, prawa i innych przepisów.. 4 Niebezpieczeństwo porażenia prądem W przypadku dotknięcia podzespołów będących pod napięciem, występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Zanim rozpocznie się pracę przy produkcie: Wyjąć wtyczkę sieciową. Lub odłączyć produkt od napięcia poprzez odcięcie zasilania elektrycznego (urządzenie elektryczne oddzielające z przerwą między stykami minimum 3 mm, np. zabezpieczenie lub wyłącznik zabezpieczenia linii). Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Odczekać co najmniej 3 minuty, aż rozładują się kondensatory. 4 Instrukcja instalacji i konserwacji arostor _00

5 Bezpieczeństwo. 5 Zagrożenie życia wskutek braku urządzeń zabezpieczających Schematy zawarte w niniejszym dokumencie nie zawierają wszystkich urządzeń zabezpieczających potrzebnych do fachowej instalacji. Zamontować w instalacji niezbędne urządzenia zabezpieczające. Przestrzegać obowiązujących krajowych i międzynarodowych ustaw, norm i dyrektyw.. 6 Zagrożenie życia spowodowane materiałami wybuchowymi i palnymi Nie stosować ani nie przechowywać materiałów wybuchowych lub palnych (np. benzyny, papieru, farb) w pomieszczeniu ustawienia, w którym zamontowany jest produkt.. 7 Niebezpieczeństwo oparzenia wskutek kontaktu z gorącymi częściami lub oparzenia parą Prace na tych częściach instalacji można przeprowadzać dopiero po ich przestygnięciu.. 8 Szkody materialne spowodowane niewłaściwą powierzchnią montażową Powierzchnia montażowa musi być równa i posiadać odpowiednią nośność do ciężaru eksploatacyjnego produktu. Nierówność powierzchni montażowej może spowodować nieszczelności w produkcie. Niewystarczająca nośność może spowodować przewrócenie produktu. W przypadku nieszczelności przyłączy występuje zagrożenie życia. Zadbać, aby produkt przylegał równo do powierzchni montażowej. Zadbać, aby powierzchnia montażowa była przystosowana do utrzymania ciężaru roboczego produktu.. 9 Niebezpieczeństwo obrażeń ciała podczas transportu wskutek dużego ciężaru produktu Produkt powinny transportować co najmniej dwie osoby.. 0 Szkody materialne wskutek stosowania dodatków do wody grzewczej Nieodpowiednie środki zapobiegające zamarzaniu i antykorozyjne mogą uszkodzić uszczelki i inne części obiegu grzewczego, powodując nieszczelności i wyciek wody. Dodawać do wody grzewczej wyłącznie zatwierdzone środki zapobiegające zamarzaniu i antykorozyjne.. Ryzyko szkód materialnych spowodowane przez mróz Instalować produkt w pomieszczeniach w których zawsze panują dodatnie temperatury.. 2 Ryzyko szkód materialnych spowodowane stosowaniem niewłaściwych narzędzi. W celu dokręcenia lub odkręcenia śrubunków prosimy stosować specjalistyczne narzędzie.. 3 Ryzyko szkód materialnych spowodowanych zbyt twardą wodą Zbyt twarda woda może zakłócić działanie systemu i w krótkim czasie spowodować szkody. Zwrócić się do lokalnego zakładu wodociągowego w celu uzyskania informacji o twardości wody. Podczas podejmowania decyzji dotyczącej zmiękczania używanej wody należy kierować się krajowymi przepisami, normami, dyrektywami i prawem. Sprawdzić w instrukcjach instalacji i konserwacji produktów składowych systemu, jaką jakość musi mieć używana woda _00 arostor Instrukcja instalacji i konserwacji 5

6 Bezpieczeństwo. 4 Ryzyko uszkodzeń korozyjnych z powodu nieprawidłowego powietrza w pomieszczeniu Aerozole, rozpuszczalniki, środki czyszczące zawierające chlor, farby, kleje, związki amoniaku, pyły itp. mogą spowodować korozję produktu oraz doprowadzenia powietrza. Należy zadbać, aby doprowadzenie powietrza nie zawierało fluoru, chloru, siarki, pyłu itp. Zadbać, aby w miejscu ustawienia nie były przechowywane żadne substancje chemiczne. Zadbać, aby powietrze nie było doprowadzane przez stare kominki. Jeśli instaluje się produkt w salonach fryzjerskich, warsztatach lakierniczych lub stolarskich, w pralniach chemicznych itp., wtedy prosimy wybrać osobne pomieszczenie ustawienia, w którym doprowadzenie powietrza będzie wolne od materiałów chemicznych. Jeśli powietrze w pomieszczeniu, w którym ustawiany jest produkt, zawiera agresywne pary lub pył, należy zadbać, aby produkt był dobrze uszczelniony i zabezpieczony.. 7 Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy) Przestrzegać krajowych przepisów, norm, dyrektyw i ustaw.. 5 Niebezpieczeństwo zatrucia z powodu niewystarczającego doprowadzenia powietrza Warunki: Praca z poborem powietrza z wewnątrz Należy zapewnić trwałe, niezakłócone i wystarczające doprowadzenie powietrza do pomieszczenia ustawienia produktu zgodnie z właściwymi wymaganiami wentylacji.. 6 Ryzyko szkód budowlanych wskutek wycieku wody Wyciekająca woda może spowodować uszkodzenia konstrukcji budynku. Zainstalować przewody hydrauliczne bez naprężeń. Zastosować uszczelki. 6 Instrukcja instalacji i konserwacji arostor _00

7 Wskazówki dotyczące dokumentacji 2 2 Wskazówki dotyczące dokumentacji 2. Przestrzegać dokumentacji dodatkowej Bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i instalacji dołączonych do podzespołów układu. 2. 2 Przechowywanie dokumentów Należy przekazać niniejszą instrukcję oraz wszystkie dołączone dokumenty użytkownikowi instalacji. 3 Zakres stosowalności instrukcji Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie: Produkt - numer artykułu VWL BM 290/ _00 arostor Instrukcja instalacji i konserwacji 7

8 3 Opis produktu 3 Opis produktu 3. Schemat systemu VWL B 290/4 i VWL BM 290/ A B C D Parowacz 2 Czujnik temperatury wlotu powietrza 3 Wentylator 4 Czujnik odmrażania 5 Zawór 4-drogowy 6 Kapilara termostatycznego zaworu rozprężnego 7 Głowica czujnika termostatycznego zaworu rozprężnego 8 Sprężarka 9 Anoda ochronna 0 Czujnik temperatury zasobnika c. w. u. Grzałka elektryczna 2 Ogranicznik przegrzewu STB grzałki elektrycznej 3 Ogranicznik temperatury grzałki elektrycznej 4 Skraplacz zewnętrzny 5 Zasobnik ciepłej wody użytkowej 6 Wymiennik ciepła obiegu grzewczego 7 Zabezpieczenie temperatury 8 Filtr odwadniania 9 Termostatyczny zawór rozprężny A Zasilanie ciepłej wody B Zasilanie instalacji grzewczej C Powrót instalacji grzewczej D Przyłącze zimnej wody 8 Instrukcja instalacji i konserwacji arostor _00

9 Opis produktu Tył produktu 3. Budowa produktu VWL BM 290/ Tryb ogrzewania Parowacz 2 Zawór 4-drogowy 3 Wentylator Odmrażanie Sprężarka 5 Termostatyczny zawór rozprężny 6 Skraplacz Doprowadzenie powietrza 2 Odprowadzenie powietrza 3 Zasilanie ciepłej wody 4 Cyrkulacja ciepłej wody 3. 3 Działanie Zakres stosowalności: Vaillant 5 Zasilanie instalacji grzewczej 6 Powrót instalacji grzewczej 7 Przyłącze zimnej wody Parowacz 2 Zawór 4-drogowy 3 Wentylator Sprężarka 5 Termostatyczny zawór rozprężny 6 Skraplacz 3. 4 Oznaczenie typu i numer seryjny Produkt składa się z następujących obiegów: obieg czynnika chłodzącego, który przekazuje ciepło do zasobnika c. w wyniku parowania, sprężania, kondensacji i rozprężania obieg grzewczy (VWL BM 290/4) Oznaczenie typu i numer serii znajdują się na etykiecie () Dane na tabliczce znamionowej Tabliczka znamionowa jest zamontowana od strony urządzenia z tyłu produktu. Dane na tabliczce znamionowej Znaczenie rozdz. Oznaczenie CE _00 arostor Instrukcja instalacji i konserwacji 9

10 4 Montaż Dane na tabliczce znamionowej Znaczenie 3. 5 Znak CE Przeczytać instrukcję! VWL B lub VWL BM Rozdz. Recykling i utylizacja Oznaczenie typu 290 Objętość zasobnika /4 generacja urządzenia P max I max IPX Napięcie i częstotliwość zasilania produktu Maks. pobór mocy elektrycznej Maks. natężenie prądu obwodu zasilania elektrycznego Stopień / klasa ochrony Oznaczenie CE dokumentuje, że produkty zgodne z etykietą spełniają podstawowe wymagania właściwych dyrektyw. Deklaracja zgodności jest dostępna do wglądu u producenta. 4 Montaż 4. Transport produktu Ciężar całkowity pustego produktu P+ + + P Pojemność nominalna zasobnika maks. ciśnienie obiegu wody użytkowej maks. temperatura obiegu wody użytkowej Zakres nominalnej mocy cieplnej pompy ciepła Obieg czynnika chłodniczego, rodzaj środka chłodzącego, ilość napełnienia, znamionowe nadciśnienie pomiarowe Maks. przepływ powietrza pompy ciepła Zakres nominalnej mocy cieplnej dodatkowego ogrzewania elektrycznego Powierzchnia wbudowanego wymiennika ciepła (w VWL BM 290/4) maks. ciśnienie we wbudowanym wymienniku ciepła maks. temperatura we wbudowanym wymienniku ciepła Kod paskowy z numerem seryjnym cyfry od 7 do 6 to numer katalogowy Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo obrażeń podczas podnoszenia spowodowane dużym ciężarem! Zbyt duży ciężar podczas podnoszenia może spowodować obrażenia np. kręgosłupa. Transportując produkt należy go podnosić z drugą osobą. Należy zapoznać się z ciężarem produktu w danych technicznych. Przestrzegać obowiązujące dyrektywy i przepisy podczas transportowania ciężarów. Ostrożnie! Ryzyko szkód materialnych niefachowej obsługi! Górne pokrycia produktu nie są przystosowane do obciążeń i nie wolno ich wykorzystywać do transportowania. Podczas transportu nie podnosić produktu za górne pokrycia.. Przetransportować produkt do miejsca ustawienia montażu wózkiem widłowym lub wózkiem paletowym. Przenieść produkt w dostarczonym worku transportowym do ostatecznego miejsca ustawienia. 3. Produkt należy transportować tylko w pozycji pionowej. 0 Instrukcja instalacji i konserwacji arostor _00

11 Montaż 4 4. Jeśli produkt jest transportowany na wózku transportowym, należy zabezpieczyć produkt pasem. 5. Chronić boki produktu stykające się z wózkiem transportowym, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń. 6. Jeśli produkt na palecie trzeba ułożyć bez opakowania na podłodze, należy użyć podkładek klinowych, aby nie uszkodzić produktu. VWL BM 290/4 Ø 58 ext. Ø 697 Ø 58 ext. 4. 2 Rozpakowanie produktu ~50 Ø9. Zdjąć folię opakowaniową i nie uszkodzić przy tym produktu. Zutylizować folię opakowaniową. Zdjąć pokrywkę tekturową. Zdjąć element kątowy i wyciągnąć przy tym gwoździe oraz klamry. Zdjąć folię ochronną. Wyjąć torebkę na osprzęt z worka transportowego. 7. Wykręcić śruby od spodu palety, nie przewrócić przy tym produktu. 8. Uważać, aby żadne osoby nie opierały się o produkt ani w niego nie uderzyły Sprawdzanie zakresu dostawy Sprawdzić kompletność zakresu dostawy Liczba Nazwa Zasobnik c. pompy ciepła 3 Regulowane stopki Zatyczka Dodatkowe opakowanie z dokumentacją 4. 4 Wymiary produktu i wymiary przyłączy Tulejka dodatkowego czujnika temperatury _00 arostor Instrukcja instalacji i konserwacji

12 4 Montaż 4. 5 Najmniejsze odległości 4. 7 Ustawianie produktu 2000 mm 600 mm 200 mm 00 mm 00 mm 600 mm. Należy przestrzegać podanych powyżej najmniejszych odległości, aby zapewnić wystarczający przepływ powietrza i zapewnić prowadzenie prac konserwacyjnych. Zadbać, aby można było poprowadzić przewód w sposób odpowiedni do jego zastosowania. <25 mm 4. 6 Wybór miejsca ustawienia Wybrać suche pomieszczenie, które jest całkowicie zabezpieczone przed mrozem, nie przekracza maksymalnej wysokości ustawienia, a dopuszczalna temperatura otoczenia nie jest za wysoka ani za niska. Jeśli produkt działa z poborem powietrza z zewnątrz, należy zachować odległość co najmniej 500 m do linii brzegowej zbiorników wodnych. Nie ustawiać produktu w pobliżu innego urządzenia, które mogłoby go uszkodzić (np. obok urządzenia wypuszczającego parę i tłuszcze) ani w pomieszczeniu o silnym zapyleniu bądź w otoczeniu powodującym korozję. Jeśli pomieszczenie ustawienia jest mniejsze niż wymagana kubatura minimalna (20 m³), to konieczne są przewody rurowe dla powietrza odprowadzanego i zasysanego. Należy pamiętać o zachowaniu wymaganych najmniejszych odległości. Podczas wyboru miejsca ustawienia należy uwzględnić, że pompa ciepła podczas eksploatacji może przenosić drgania na podłogę lub na położone w pobliżu ściany. Upewnić się, że podłoga jest równa i ma odpowiednią nośność do utrzymania ciężaru pompy ciepła wraz z zasobnikiem c. Ze względu na ochronę przed hałasem nie należy ustawiać produktu w sypialniach.. Znajdujące się w zakresie dostawy nóżki należy montować z drugą osobą. Wyrównać produkt w pionie ustawiając nóżki. W razie wątpliwości należy wyrównać produkt tak, aby był w niewielkim stopniu przechylony w prawo, umożliwiając odpływ kondensatu bez przeszkód. 2 Instrukcja instalacji i konserwacji arostor _00

13 Instalacja Demontaż/montaż osłony ochronnej 4. Demontaż osłony ochronnej Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo oparzenia i/lub uszkodzeń spowodowane niewłaściwą instalacją oraz wyciekającą w związku z tym wodą! Naprężenia przewodu przyłączeniowego mogą powodować nieszczelności. Zwrócić uwagę, aby przewody przyłączeniowe były montowane bez naprężeń. Ostrożnie! Niebezpieczeństwo uszkodzeń spowodowane korozją! Nieszczelne dyfuzyjnie rury z tworzywa w instalacji grzewczej powodują przedostawanie się powietrza do wody grzewczej oraz korozję w obiegu źródła ciepła i produktu. W przypadku stosowania szczelnych dyfuzyjnie rur z tworzywa w instalacji grzewczej należy zadbać, aby powietrze nie mogło przedostać się do wody grzewczej. Odkręcić śruby () na pierścieniu obudowy (2) produktu śrubokrętem Torx. Zdjąć górną pokrywę przednią (4). Zdjąć górną osłonę ochronną (3) i pierścień obudowy (2) w jednym elemencie. Odkręcić śruby (5) przy dolnej przedniej osłonie (6). Zdjąć dolną przednią osłonę Montaż osłony ochronnej. Zamontować dolną przednią osłonę śrubami. Zamontować górną osłonę ochronną i pierścień obudowy. Uważać, aby nie uszkodzić materiału izolacyjnego. Zamontować górną pokrywę przednią. Zamocować pierścień obudowy śrubami Torx. 5 Instalacja Ostrożnie! Ryzyko strat materialnych wskutek przenoszenia ciepła podczas lutowania! Nie lutować króćców przyłączeniowych, jeżeli są one przykręcone do zaworów konserwacyjnych Ostrożnie! Niebezpieczeństwo uszkodzeń spowodowane pozostałościami w przewodach rurowych! Pozostałości, takie jak odpryski spawalnicze, zgorzelina, materiały uszczelniające, kit, rdza, duże zabrudzenia itp., z przewodów rurowych mogą odkładać się w produkcie i powodować zakłócenia działania. Przepłukać dokładnie przewody rurowe przed podłączeniem do produktu, aby usunąć ewentualne pozostałości! 5. Instalowanie doprowadzenia i odprowadzenia powietrza 5.. Wybór systemów kanałów powietrza Ostrożnie! Ryzyko strat materialnych wskutek niefachowej instalacji! Nie podłączać produktu do wyciągów oparów.. Stosować tylko powszechnie dostępne, izolowane kanały powietrza, posiadające odpowiednią izolację cieplną, aby nie dopuścić do utraty energii i powstawania skroplin w kanałach powietrza. Średnica wewnętrzna kanałów powietrza: 60 mm Łączna długość kanałów powietrza Warunki: Rury giętkie Do doprowadzenia i odprowadzenia powietrza 0 m _00 arostor Instrukcja instalacji i konserwacji 3

14 5 Instalacja Łączna długość kanałów powietrza Warunki: Rury gładkie 20 m Należy preferować stosowanie tej konfiguracji, ponieważ nie ma wychładzania oraz nie powstają zakłócenia wentylacji pomieszczenia. Wskazówka Każde kolanko odpowiada dodatkowej długości przewodu rurowego m. Na otworach kanałów powietrza należy koniecznie zainstalować urządzenia ochronne, które uniemożliwiają przedostawanie się wody lub ciał obcych do przewodów rurowych (siatka ochronna do ścian pionowych, elementy końcowe dachu). Jeśli produkt jest podłączany do systemu przewodów rurowych, który przekracza określoną długość całkowitą (5 m w przypadku rur giętkich, 0 m w przypadku rur gładkich), należy ustawić liczbę obrotów wentylatora na poziom Instalowanie systemu rur pełnych Wysokość pomieszczenia w miejscu ustawienia Warunki: Wyciąg poziomy Warunki: Wyciąg pionowy 2, 43 m 2, 00 m Sprawdzić, czy przedstawione konfiguracje rur są możliwe w zależności od wysokości sufitu. Zachować odstęp między końcami kanałów powietrza, aby nie dopuścić do zasysania nieprawidłowego powietrza w wyniku recyrkulacji. Odstęp: 0, 5 m Instalowanie systemu rur częściowych 2 2 Na zewnątrz 2 Wnętrza (ogrzewane lub nieogrzewane) Ciepłe powietrze jest pobierane w pomieszczeniu, zimne powietrze jest oddawane na zewnątrz. Ta instalacja wykorzystuje ciepło pomieszczenia bez chłodzenia go. Wysokość pomieszczenia w miejscu ustawienia: 2, 00 m Kubatura pomieszczenia w miejscu ustawienia: 20 m³ 2 Unikać podciśnienia w pomieszczeniu ustawienia, aby powietrze nie było zasysane ze znajdujących się dookoła ogrzewanych pomieszczeń. Sprawdzić, czy istniejące wentylacje mogą skompensować odebraną ilość powietrza. Ilość powietrza: 450 m³/h W razie potrzeby dostosować wentylacje. Na zewnątrz 2 Wnętrza (ogrzewane lub nieogrzewane) Wlot i wylot powietrza znajdują się na zewnątrz. Ta instalacja jest przeznaczona do pomieszczeń o niewielkich wymiarach (spiżarnia, pomieszczenie magazynowe itd. ). 4 Instrukcja instalacji i konserwacji arostor _00

15 Instalacja Instalowanie bez systemów przewodów rurowych Podłączanie zasobnika c. (VWL BM 290/4) Zakres stosowalności: VWL BM 290/4 2 4 Na zewnątrz 2 Wnętrza (ogrzewane lub nieogrzewane) Powietrze jest odbierane i odprowadzane w tym samym pomieszczeniu. Ta instalacja wykorzystuje ciepło pomieszczenia i oddaje chłodniejsze oraz bardziej suche powietrze ponownie do pomieszczenia. Wysokość pomieszczenia w miejscu ustawienia: 2, 20 m Kubatura pomieszczenia w miejscu ustawienia: 20 m³ Wskazówka Również przy temperaturach zewnętrznych ponad 0 C istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia w pomieszczeniu ustawienia. 2 Instalowanie przyłączy wody 5. Podłączenie hydrauliczne. Aby uniknąć ewentualnych nieszczelności, nie wolno wyjmować wewnętrznego elementu z tworzywa sztucznego w przyłączach hydraulicznych. Stosować płaskie uszczelki Do podłączenia przewodów wody pitnej należy stosować tylko przyłącza dielektryczne (przygotowywane w zakresie klienta). Podłączyć przewód zimnej wody (). Podłączyć powrót obiegu grzewczego (2). Podłączyć zasilanie obiegu grzewczego (3). Podłączyć zasilanie ciepłej wody (4). Wykonać kontrolę szczelności wszystkich przyłączy Podłączanie przewodu cyrkulacyjnego Od strony urządzenia produkt posiada przyłącze, które umożliwia podłączenie przewodu cyrkulacyjnego wody. To przyłącze nie jest zamknięte. Jeśli nie jest używane, należy je zamknąć niewielką zatyczką i uszczelką. Odradzamy jednak instalowanie przewodu cyrkulacyjnego, ponieważ powstające w związku z tym straty ciepła mogą wydłużyć czas nagrzewania zasobnika c. lub w skrajnych przypadkach uniemożliwić osiągnięcie temperatury zadanej przez produkt. Jeśli instalowany jest przewód cyrkulacyjny, zalecamy następujące czynności: Aby straty ciepła utrzymać na jak najniższym poziomie, należy odizolować przewody rurowe za pomocą odpowiedniej izolacji cieplnej. Należy stosować pompę obiegową o przepustosowości od 0, 5 do 4 l/min _00 arostor Instrukcja instalacji i konserwacji 5

16 5 Instalacja Wykonać programowanie dla eksploatacji pompy obiegowej, aby pracowała tylko w krótkich okresach czasu w dzień, żeby uniknąć strat energii Instalowanie grupy bezpieczeństwa. Zainstalować w przewodzie zimnej wody dopuszczoną grupę bezpieczeństwa (nie znajduje się w zakresie dostawy), aby nie zostało przekroczone dopuszczalne ciśnienie robocze. Grupa bezpieczeństwa: 0, 7 MPa (7, 0 bar) 2. Grupę bezpieczeństwa instalować jak najbliżej wejścia wody zimnej produktu. Upewnić się, że części osprzętu (szyber, reduktor ciśnienia itd. ) nie stanowią przeszkody dla wejścia wody zimnej. Upewnić się, że urządzenie do opróżniania grupy bezpieczeństwa nie jest zatkane. Wskazówka Urządzenie do opróżniania grupy bezpieczeństwa musi odpowiadać wymaganiom obowiązujących ogólnie przepisów. maks. twardość wody:, 96 mol/m³ 6. Upewnić się, że woda jest zgodna z ogólnie obowiązującymi przepisami według poniższych punktów. Zawartość chlorku specyficzny opór elektryczny (między 2200 a 4500 Ohm/cm) Twardość wody:, 25 3, 03 mol/m³ Wskazówka Jeśli punkty te nie będą przestrzegane lub jeśli jakość wody nie pozwala na prawidłowe wykorzystanie w ramach przepisów ustawowych, producent nie udziela gwarancji w przypadku szkód Podłączanie przewodu odpływowego kondensatu. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnie regulaminów i przepisów dotyczących odpływu kondensatu. Zainstalować wąż od zaworu bezpieczeństwa za spadkiem w otoczeniu niezamarzającym, a na jego widocznym końcu założyć otwarty lejek (odległość 20 mm). Jeśli ciśnienie zasilania zimnej wody jest większe niż 0, 5 (5, 0 bar), należy zainstalować reduktor ciśnienia przed grupą bezpieczeństwa w wejściu wody zimnej. Zalecane ciśnienie: 0, 4 0, 5 MPa (4, 0 5, 0 bar) 7. Zainstalować kurek odcinający przed grupą bezpieczeństwa Unikanie rdzewienia i kamienia. W obiegu ciepłej wody stosować tylko poniższe materiały, które są przeznaczone do wody pitnej. Miedź Stal szlachetna Mosiądz Polietylen 2. Podłączyć przewody wody do przyłączy dielektrycznych (zapewnionych w zakresie klienta), aby uniknąć mostków galwanicznych. Przestrzegać obowiązujących norm, w szczególności dotyczących przepisów higieny i bezpieczeństwa ciśnienia. Zainstalować odpowiednią baterię termostatową z mieszaniem wody i wybrać temperaturę ciepłej wody tak, aby nie stwarzać dla nikogo zagrożenia i nie dopuszczać do niebezpieczeństwa oparzenia spowodowanego ciepłą wodą. Jeśli twardość wody jest wyższa niż dozwolona wartość maksymalna, należy uzdatnić wodę za pomocą środka zmiękczającego zgodnie ogólnie obowiązującymi przepisami. Podłączyć przewód odpływowy kondensatu () z zainstalowanym wstępnie syfonem odpływowym (2). Przewód odpływowy kondensatu należy układać ze spadkiem i bez zagięć. Nalać wody do syfonu odpływowego. Pozostawić niewielki odstęp między końcem przewodu odpływowego kondensatu a syfonem odpływowym. Upewnić się, że przewód odpływowy kondensatu nie jest połączony szczelnie z syfonem odpływowym. Upewnić się, że kondensat prawidłowo wypływa. 2 6 Instrukcja instalacji i konserwacji arostor _00

17 Instalacja Instalacja elektryczna Tylko wykwalifikowani elektrycy ze specjalnymi uprawnieniami i doświadczeniem mogą wykonywać instalację elektryczną. Niebezpieczeństwo! Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym! 2 Ph N 2 N 3 Ph 4 Ph 5 N 6 Na listwach zaciskowych zasilania sieciowego L i N nawet przy wyłączonym produkcie stale występuje napięcie. Odłączyć zasilanie elektryczne. Zabezpieczyć doprowadzenie prądu przed ponownym włączeniem Ph 2 N 3 4 Doprowadzenie prądu produktu nie może być przerywane przez programator czasowy Wykonanie okablowania 20 mm max.. Przeciągnąć kable małego i niskiego napięcia przez oddzielne przepusty kablowe z tyłu produktu. Zadbać, aby izolacja żył wewnętrznych nie uległa uszkodzeniu podczas odkrywania zewnętrznego płaszcza. Zdjąć izolację kabli maks. 20 mm. Na odizolowane końce żył założyć tulejki krańcowe, aby zapewnić bezpieczne połączenie bez luźnych pojedynczych drutów i w ten sposób uniknąć zwarć. Jeśli kable są odkryte na długości ponad 20 mm, należy je zamocować opaskami kablowymi Podłączanie kabla taryfy ekonomicznej i odciążenia wysokiej taryfy. Aby utrzymać jak najkrótsze okresy eksploatacji produktu w godzinach wysokiej taryfy na podstawie umowy o dostawy energii elektrycznej (jeśli jest), należy podłączyć styk sterowniczy licznika prądu. Zdemontować osłonę ochronną. ( strona 3) 3. Zdjąć czarną osłonę ochronną płytki elektronicznej. Podłączyć odpowiedni kabel do styku sterowniczego licznika prądu. Kabel dwużyłowy: 0, 75 mm² Wskazówka Dozwolony jest tylko bezpotencjałowy zewnętrzny styk sterowniczy. Wsunąć kabel przez przepust kablowy z tyłu produktu i przez przepust kablowy z tyłu panelu sterowania elektronicznego. Wskazówka Zwrócić przy tym uwagę, aby przepust kablowy był przy tym jak najmniej rozcięty, żeby uniknąć wydostawania się powietrza podczas eksploatacji produktu. Zdjąć czerwony mostek na styku przyłączeniowym (2) dostawcy prądu elektrycznego (styk EVU). Podłączyć kabel do styku taryfy ekonomicznej (2) na płytce elektronicznej. Styk otwarty: odciążenie Styk zamknięty: brak odciążenia 8. Jeśli produkt jest sterowany przez styk taryfy ekonomicznej, należy poinformować użytkownika, aby ewentualnie programowanie okresu eksploatacji nie znalazło się z sprzeczności z okresem taryfy wysokiej i ekonomicznej _00 arostor Instrukcja instalacji i konserwacji 7

18 5 Instalacja Ustawianie liczby obrotów wentylatora Zewnętrzne sterowanie wentylatora 2 Ph N 2 N 3 Ph 4 Ph 5 N Ph 2 N 3 4 Niebezpieczeństwo! Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym! Kondensatory są jeszcze naładowane również po kilku godzinach po odłączeniu doprowadzenia prądu. Należy odczekać, aż kondensatory się rozładują.. Jeśli produkt jest podłączany do systemu przewodów rurowych, który przekracza określoną długość całkowitą (5 m w przypadku rur giętkich, 0 m w przypadku rur gładkich), trzeba ustawić liczbę obrotów wentylatora na poziom Zdemontować osłonę ochronną. Zdjąć pokrywę płytki elektronicznej. Podłączyć na kondensatorze 4 μf obydwa wtyki do tego samego styku przyłączeniowego w kształcie U. Spowoduje to zmostkowanie kondensatora. Jeśli pomieszczenie będzie stale wentylowane, nawet jeśli produkt jest wyłączony, to można podłączyć styk sterowniczy zewnętrznego sterowania wentylatora (hygrostat). Wskazówka Dozwolony jest tylko bezpotencjałowy zewnętrzny styk sterowniczy. Podłączyć kabel hygrostatu do wtyku przyłączeniowego(2) na płytce elektronicznej. Styk otwarty: wentylator nie działa Styk zamknięty: wentylator działa 6. W menu ustawić tryb Wentylator ze sterowaniem zewnętrznym na TRYB. WENT Podłączanie kotła grzewczego do produktu Zakres stosowalności: VWL BM 290/4 Ostrożnie! Ryzyko strat materialnych wskutek niefachowej instalacji! Napięcie sieciowe podłączone do niewłaściwych zacisków może zniszczyć elektronikę. Nie podłączać napięcia sieciowego do zacisków, do których podłączony jest kocioł grzewczy. Zmierzyć napięcie przed podłączeniem. 8 Instrukcja instalacji i konserwacji arostor _00

19 Uruchomienie 6. Jeśli kocioł grzewczy jest podłączany do wymiennika ciepła zasobnika c. pompy ciepła, należy połączyć ze sobą obydwa produkty, aby pompa ciepła w razie potrzeby mogła uruchomić kocioł grzewczy. Wskazówka Kocioł grzewczy jest załączany przez zasobnik c. pompy ciepła. Połączyć przyłącze termostatu zasobnika (ciepła woda) kotła grzewczego z zaciskami przyłączeniowymi 4 i 5 na płytce elektronicznej produktu, patrz Schemat połączeń panelu sterowania elektronicznego w załączniku. Średnica kabla:, 5 mm² Przełącznik alarmowy produktu jest przekształcany na sygnał włączenia/wyłączenia, przekazujący wymagania dotyczące ogrzewania do kotła grzewczego. W menu należy wybrać kocioł grzewczy jako dodatkowe źródło energii Podłączanie instalacji fotowoltaicznej Warunki: Instalacja fotowoltaiczna jest Przy pomocy tej funkcji można stosować optymalne samodzielne zasilanie przez instalację fotowoltaiczną, aby doprowadzić zasilanie do pompy ciepła i grzałki elektrycznej oraz podgrzać wodę w zasobniku. ( strona 3) Zdjąć czarną osłonę ochronną płytki elektronicznej. Podłączyć kabel instalacji fotowoltaicznej do zacisku przyłączeniowego nr na płytce elektronicznej. Jeśli regulator instalacji fotowoltaicznej posiada dwa styki sterownicze, należy je podłączyć do zacisku przyłączeniowego nr i nr 2 na płytce elektronicznej, patrz Schemat połączeń skrzynki elektronicznej w załączniku. Zacisk przyłączeniowy nr: dolny poziom wygenerowanej energii elektrycznej instalacji fotowoltaicznej Zacisk przyłączeniowy nr 2: górny poziom wygenerowanej energii elektrycznej instalacji fotowoltaicznej 6 Uruchomienie 6. Napełnianie obiegu ciepłej wody. Odłączyć produkt od sieci elektrycznej. Otworzyć najwyżej położony punkt poboru ciepłej wody w instalacji. Otworzyć kurek odcinający przed grupą bezpieczeństwa na wejściu wody zimnej. Napełnić zasobnik c. u., aż woda wycieknie w najwyżej położonym punkcie poboru wody. Zamknąć punkt poboru ciepłej wody. Warunki: Tylko do produktów z wbudowanym wymiennikiem ciepła obiegu grzewczego Należy przestrzegać wskazówek napełniania obiegu wody użytkowej w instrukcji instalacji kotła grzewczego. 2 Podłączanie zasilania elektrycznego Ostrożnie! Ryzyko strat materialnych wskutek zbyt wysokiego napięcia przyłącza! Napięcia sieciowe powyżej 253 V mogą zniszczyć podzespoły elektroniczne. Zadbać, aby napięcie znamionowe sieci wynosiło 230 V. 2 Ph N 2 N 3 Ph 4 Ph 5 N Ph 2 N 3 4 Ostrożnie! Ryzyko strat materialnych spowodowanych przegrzaniem! Produkt można eksploatować tylko z napełnionym zasobnikiem c. Przed podłączeniem zasilania upewnić się, że zasobnik c. jest napełniony i odpowietrzony.. Wetknąć wtyczkę sieciową do odpowiedniego gniazdka. Zadbać, aby w każdym momencie zapewniony był dostęp do wtyczki sieciowej, oraz aby nie było ono zakrywane ani zamykane. Zacisk przyłączeniowy 2 Zacisk przyłączeniowy _00 arostor Instrukcja instalacji i konserwacji 9

20 7 Przekazanie produktu użytkownikowi 6. 3 Włączanie produktu. Upewnić się, że kurek odcinający przed grupą bezpieczeństwa na wejściu wody zimnej jest otwarty. Upewnić się, że produkt jest podłączony do zasilania. Nacisnąć przycisk włącznik - wyłącznik produktu. Ekran włącza się. Zielona dioda świecąca na ekranie zapala się. Na ekranie przez 3 sekundy wyświetla się typ produktu i wersja oprogramowania. Podświetlenie tła ekranu miga i następuje żądanie wprowadzenia języka. Obrócić pokrętło, aby ustawić język. Potwierdzić wybór przez naciśnięcie pokrętła. Pompa ciepła uruchamia się tylko wtedy, gdy temperatura zimnej wody jest niższa niż ustawiona temperatura wody i moment włączenia mieści się w programie czasu nagrzewania, a taryfa elektryczna pozwala na ogrzewanie. Jeśli pompa ciepła pracuje, na wlocie i wylocie powietrza powstaje strumień powietrza. Wskazówka Po uruchomieniu po raz pierwszy pompa ciepła potrzebuje do podgrzania do temperatury maksymalnej (60 C), w zależności od temperatury wlotu powietrza, od 9 do godzin. 7 Przekazanie produktu użytkownikowi Objaśnić użytkownikowi położenie i funkcję urządzeń zabezpieczających. Przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi produktu. Zwrócić uwagę użytkownika zwłaszcza na wskazówki bezpieczeństwa, których musi przestrzegać. Poinformować użytkownika o konieczności konserwacji produktu zgodnie z podaną częstotliwością. Przekazać użytkownikowi wszystkie instrukcje i dokumenty produktu do zachowania na później. Przeszkolić użytkownika w zakresie czynności związanych z doprowadzeniem powietrza i poinformować go, że nie wolno mu wprowadzać żadnych zmian. 8 Dopasowanie do instalacji 8. Wywoływanie poziomu instalatora. Nacisnąć przycisk menu. Obrócić pokrętło, aż na ekranie pojawi się menu MENU. Przytrzymać wciśnięty przycisk zegara i przycisk menu przez 3 sekundy. Pojawi się pierwsze menu w menu dla instalatora PV MODE. 2 Aktywowanie i ustawianie trybu fotowoltaicznego. Jeśli regulator instalacji fotowoltaicznej jest podłączony do wtyku przyłączeniowego nr i nr 2 na płytce elektronicznej produktu, należy aktywować PV MODE. Wygenerowana energia elektryczna zostanie zmagazynowana w postaci ciepłej wody. Można ustawić dwa współczynniki sprawności instalacji fotowoltaicznej. PV ECO = dolny poziom wygenerowanej energii elektrycznej instalacji fotowoltaicznej. Pompa ciepła generuje podwyższoną temperaturę ciepłej wody. Podwyższona temperatura ciepłej wody musi mieć wartość między normalną temperaturą ciepłej wody a 60 C. Nastawa fabryczna: 60 PV MAX = górny poziom wygenerowanej energii elektrycznej instalacji fotowoltaicznej. Pompa ciepła i grzałka elektryczna generują podwyższoną temperaturę ciepłej wody. Podwyższona temperatura ciepłej wody musi mieć wartość między temperaturą ciepłej wody PV ECO a 65 C. Nastawa fabryczna: Obrócić pokrętło, aby ustawić tryb. Menu MENU PV MODE Można wybrać, która funkcja ma wyższy priorytet (tryb fotowoltaiczny lub tryb ochrony przed zamarzaniem/eco) 3. Obrócić pokrętło, aby ustawić tryb. Menu MENU PV MODE 4. Wybrać tah. Ustawić żądaną temperaturę ciepłej wody. Obrócić pokrętło, aby ustawić priorytet. Menu MENU PV MODE PRIORYTET tah: sygnały na wtyku przyłączeniowym nr i nr 2 mają priorytet przed ochroną przed zamarzaniem lub trybem ECO. nie: ochrona przed zamarzaniem lub tryb ECO mają priorytet przed sygnałami na wtyku przyłączeniowym nr i nr 2. Wskazówka Jeśli tryb fotowoltaiczny otrzyma wyższy priorytet, ciepła woda zostanie podgrzana również w nie ustawionym czasie (np. tryb urlopowy oraz poza zaprogramowanymi przedziałami czasowymi). Jeśli ciepła woda ma być podgrzewana tylko podczas dozwolonych przedziałów czasowych, należy ustawić priorytet na nie. 9. W produktach z dodatkowym wymiennikiem ciepła podczas uruchamiania pompy ciepła nie jest wymagane ciepło kotła grzewczego. Tylko grzałka elektryczna jest zasilana prądem, aby wykorzystać energię instalacji fotowoltaicznej. 20 Instrukcja instalacji i konserwacji arostor _00

21 Dopasowanie do instalacji 8 W trybie wentylatora (TRYB. WENT. ) nie można już wybrać opcji 3. Funkcja TRYB. DOGRZ. nie jest dostępna. 3 Odczyt danych wejściowych. Jeśli trzeba odczytać dane wejściowe produktu, należy wybrać to menu. Menu MENU PARAMETRY 2. W menu PARAMETRY nacisnąć pokrętło. WODA = temperatura ciepłej wody w dolnym przedziale zasobnika c. TEMP. POW. = temperatura powietrza na wlocie powietrza TEMP. PAROW. = temperatura parowacza Jeśli PV MODE jest wyłączony: TRYB. = wejście styku przyłączeniowego nr / styku taryfy ekonomicznej (0: styk otwarty;: styk zamknięty) HYGROSTAT = wejście styku przyłączeniowego nr 2 / hygrostatu (0: styk otwarty;: styk zamknięty) Jeśli PV MODE jest włączony: PV ECO = wejście styku przyłączeniowego nr (0: styk otwarty;: styk zamknięty) PV MAX = wejście styku przyłączeniowego nr 2 (0: styk otwarty;: styk zamknięty) 8. 4 Ustawianie zabezpieczenia przed bakteriami Legionella Funkcja zabezpieczenia przed bakteriami Legionella powoduje podgrzanie wody produktu do temperatury 60 C. Jeśli temperatura zadana ciepłej wody jest już ustawiona na 60 C, funkcja zabezpieczenia przed bakteriami Legionella nie uruchomi się. Jeśli cykl zabezpieczenia przed bakteriami Legionella zostanie przerwany przez okres, w którym wyłączony jest tryb ogrzewania (wysoka taryfa lub program czasowy), to funkcja zabezpieczenia przed bakteriami Legionella zostanie uruchomiona ponownie w kolejnym okresie eksploatacji. Obrócić pokrętło, aby ustawić okres czasu (w dniach) zabezpieczenia przed bakteriami Legionella. Menu MENU USTAW ANTY LEGIO. Nacisnąć pokrętło. Wybrać okres czasu między dwoma ładowaniami zabezpieczenia przed bakteriami Legionella. 5 Wybór poziomu odciążenia. Wybrać komponenty, które mogą być stosowane w czasie wysokiej taryfy. tylko pompa ciepła Pompa ciepła i grzałka elektryczna 2. Menu MENU USTAW TRYB. Wskazówka Podczas korzystania z przyłącza wysokiej taryfy nie należy ustawiać dodatkowego programowania czasowego. Podczas korzystania z przyłącza wysokiej taryfy należy poinformować użytkownika o optymalnym wykorzystaniu energii. 6 Ustawianie temperatury minimalnej W funkcji temperatury minimalnej temperatura ciepłej wody nie spada poniżej 38 C. Dodatkowe ogrzewanie (grzałka elektryczna lub kocioł grzewczy, jeśli jest) wspomaga przy tym pompę ciepła do uzyskania temperatury ciepłej wody 43 C. Ta funkcja nie jest dostępna w wysokiej taryfie. Menu MENU USTAW TEMP. MIN. Obrócić pokrętło i wybrać temperaturę ciepłej wody 43 C. 7 Ustawianie trybu wentylatora Obrócić pokrętło, aby ustawić tryb. = eksploatacja wentylatora tylko wtedy, gdy pompa ciepła działa 2 = ciągła eksploatacja wentylatora 3 = eksploatacja wentylatora tylko wtedy, gdy pompa ciepła działa i gdy pozwala na to sterowanie zewnętrzne (hygrostat) 8. 8 Ustawianie maksymalnego okresu ogrzewania. Po włączeniu tej funkcji skraca się czas ładowania zasobnika c. Włączone zostaje wybrane dodatkowe ogrzewanie. Jeśli ustawiona temperatura nie zostanie osiągnięta w wyznaczonym czasie, aktywuje się wybrane ogrzewanie dodatkowe, aby skrócić okres ogrzewania. Menu MENU USTAW CZAS MAKS. Obrócić pokrętło, aby ustawić maksymalny czas ogrzewania przez pompę ciepła (Auto/liczba godzin). Wskazówka Im krótszy ustawiony jest maksymalny okres ogrzewania, tym częściej włączane jest dodatkowe ogrzewanie i tym większe są koszty energii oraz zużycie energii. 0 = nie wybrano elementu dla odciążenia = wybrano tylko pompę ciepła dla odciążenia 2 = wybrano pompę ciepła i grzałkę elektryczną dla odciążenia _00 arostor Instrukcja instalacji i konserwacji 2

22 9 Usuwanie usterek Wskazówka Przy ustawieniu Auto produkt wykorzystuje ustawione dodatkowe ogrzewanie tylko w taryfie ekonomicznej i w zaprogramowanych przedziałach czasowych. Priorytet użycia ma pompa ciepła. Dodatkowe ogrzewanie jest dołączane do podgrzewania najpóźniej jak to możliwe. Przygotowanie testu Blower-Door. Jeśli trzeba przeprowadzić test Blower-Door, należy zamknąć przelew kondensatu w produkcie. Należy użyć dostarczonej zatyczki, aby zamknąć przelew kondensatu. Jeśli produkt będzie ponownie uruchamiany, należy zdjąć zatyczkę przelewu kondensatu. 9 Odczyt stanu licznika. Jeśli trzeba odczytać stan licznika produktu, należy wybrać to menu. Menu MENU LICZNIKI 2. W menu LICZNIKI nacisnąć pokrętło. LicZ = liczba załączeń pompy ciepła LicZ 2 = liczba załączeń grzałki elektrycznej LicZ 3 = brak funkcji LicZ 4 = liczba godzin pracy sprężarki 8. 0 Blokowanie elementów obsługi. Obrócić pokrętło, aż wyświetli się menu ZABLOKOW. Z zablokowanymi elementami obsługi można resetować kody błędu lub odblokować elementy obsługi. Menu MENU ZABLOKOW. Nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić. Obrócić pokrętło, aby ustawić automatyczny poziom blokady. nie = blokada automatyczna jest nieaktywna. Auto = elementy obsługi zostają zablokowane 60 sekund po podaniu ostatniej wartości. Sposób odblokowania elementów obsługi ( strona 22). Pro = elementy obsługi zostają zablokowane 300 sekund po podaniu ostatniej wartości. 9 Usuwanie usterek 9. Usuwanie usterek Przed rozwiązaniem problemów sprawdzić, czy produkt jest zasilany prądem. Sprawdzić, czy kurki odcinające są otwarte. Jeśli występują komunikaty o błędzie, to usterkę należy usuwać dopiero po sprawdzeniu tabeli w załączniku. Komunikaty o błędzie przegląd ( strona 25) Po rozwiązaniu problemów należy ponownie uruchomić produkt. Jeśli usterka nie daje się usunąć, należy zwrócić się do serwisu zakładowego. 2 Przywracanie nastaw fabrycznych parametrów. Obrócić pokrętło, aż wyświetli się menu RESET. Menu MENU RESET 2. Obrócić pokrętło, aby wybrać tah. 3 Zerowanie ogranicznika przegrzewu STB Odblokowanie elementów obsługi w trybie Auto. Przytrzymać przycisk menu wciśnięty przez 3 sekundy. Wybrać pokrętłem opcję tah. Potwierdzić wybór przez naciśnięcie pokrętła Odblokowanie elementów obsługi w trybie Pro. Przytrzymać pokrętło i przycisk zegara wciśnięte przez 3 sekundy. Potwierdzić wybór przez naciśnięcie pokrętła Ręczne blokowanie elementów obsługi. Na ekranie podstawowym przytrzymać przycisk menu i przycisk zegara przez 3 sekundy. Przytrzymać przycisk menu wciśnięty przez 3 sekundy, aby usunąć blokadę ręczną.. Przed wyzerowaniem ogranicznika przegrzewu STB () sprawdzić, czy eksploatacja nie została wyłączona przez styk taryfy ekonomicznej lub programowanie czasowe. Sprawdzić, czy ogranicznik przegrzewu STB dodatkowego ogrzewania elektrycznego załączył się z powodu przegrzania (> 87 C), czy też z powodu usterki. ( strona 3) 4. Upewnić się, że na grzałce elektrycznej nie ma osadu kamienia. Nacisnąć przycisk (2), aby wyzerować ogranicznik przepływu STB. 22 Instrukcja instalacji i konserwacji arostor _00

23 Przegląd i konserwacja 0 Wskazówka Nie wolno zmieniać ustawienia ogranicznika przegrzewu STB. 4 Wymiana kabla przyłącza sieci Jeśli kabel przyłącza sieci produktu jest uszkodzony, należy go wymienić. Wskazówka Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego instalatora. Zdjąć pokrycie płytki elektronicznej. Wykonać okablowanie. ( strona 7) 5. Przeprowadzić kabel przyłącza sieci przez przepust kablowy z tyłu panelu sterowania elektronicznego. Podłączyć kabel przyłącza sieci do przyłącza zasilania produktu. 5 Zakończenie naprawy. Zamontować osłonę ochronną. ( strona 3) 2. Podłączyć zasilanie elektryczne. Włączyć produkt. ( strona 20) 4. Otworzyć wszystkie kurki odcinające. Sprawdzić produkt i przyłącza hydrauliczne pod kątem zasady działania i szczelności. 0. 2 Przestrzegać cykli przeglądów i konserwacji Przestrzegać minimalnych cykli kontroli i konserwacji. Roczne prace kontrolne-konserwacyjne - przegląd ( strona 25) 0. 3 Opróżnianie produktu. Wyłączyć produkt. Zamknąć kurek odcinający przed grupą bezpieczeństwa na wejściu wody zimnej. Upewnić się, że odpływ ścieków jest połączony z grupą bezpieczeństwa. Otworzyć zawór grupy bezpieczeństwa i sprawdzić, czy woda wpływa do wypływu. Otworzyć najwyżej położony punkt poboru ciepłej wody w domu w celu całkowitego opróżnienia przewodów wodnych. Kiedy woda całkowicie wycieknie, należy zamknąć zawór spustowy grupy bezpieczeństwa i punkt poboru ciepłej wody. 4 Zamawianie części zamiennych Oryginalne części produktu zostały uwzględnione podczas certyfikacji przy badaniu zgodności. Jeżeli podczas konserwacji lub naprawy nie są stosowane przebadane oryginalne części zamienne Vaillant, wówczas produkt przestaje być zgodny ze specyfikacją producenta. Dlatego bardzo ważne jest, aby były stosowane oryginalne części zamienne Vaillant. Informacje na temat dostępnych oryginalnych części zamiennych Vaillant można uzyskać pod adresem kontaktowym podanym na ostatniej stronie. Jeżeli podczas konserwacji lub naprawy potrzebne są części zamienne, należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne Vaillant. 5 Kontrola anody ochronnej 0 Przegląd i konserwacja 0. Przygotowanie konserwacji i naprawy. Wyłączyć produkt z eksploatacji. Odczekać, aż wentylator całkowicie się zatrzyma. ( strona 3) 5. Zamknąć kurki odcinające w obiegu hydraulicznym. Jeżeli mają być montowane części produktu prowadzące wodę, należy opróżnić produkt. Zadbać, aby woda nie kapała na części przewodzące prąd (np. skrzynkę elektroniczną). Stosować wyłącznie nowe uszczelki Opróżnić zasobnik c. o co najmniej 00 l. Odkręcić śruby () _00 arostor Instrukcja instalacji i konserwacji 23

12. 07. 2015 Views

Share Embed Flag

instrukcja instalacji turboTEC plus - Vaillant

SHOW MORE

SHOW LESS

ePAPER READ

DOWNLOAD ePAPER

 • No tags were found...

vaillant. pl

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

  More documentsSimilar magazinesInfo

  • Page 3 and 4: Informacje dotyczące dokumentacji
  • Page 5 and 6: Opis urządzenia 2Zasady i przepisy
  • Page 7 and 8: Zasady i przepisy dotyczące bezpie
  • Page 9 and 10: Montaż 44. 5 Wymagane minimalne ods
  • Page 11 and 12: Montaż 44. 8 Demontaż obudowy urz
  • Page 13 and 14: Instalacja 55 InstalacjaNiebezpiecz
  • Page 15 and 16: Instalacja 5Uwaga! Straty materialne
  • Page 17 and 18: Instalacja 5- + 7 8 9 L N 3 4 5•
  • Page 19 and 20: Instalacja 5Czujnik temperaturyzasi
  • Page 21 and 22: Uruchamianie 65426. 2 Kontrola ustaw
  • Page 23 and 24: Uruchamianie 6• Naciskać przycis
  • Page 25 and 26: Uruchamianie 66. 3 Kontrola działan
  • Page 27 and 28: Dopasowanie do instalacji grzewczej
  • Page 29 and 30: Dopasowanie do instalacji grzewczej
  • Page 31 and 32: Przegląd i konserwacja 88 Przeglą
  • Page 33 and 34: Przegląd i konserwacja 88. 1 Demo
  • Page 35 and 36: Przegląd i konserwacja 8Usuwanie z
  • Page 37 and 38: Usuwanie zakłóceń 9Wyświetlanyk
  • Page 39 and 40: Usuwanie zakłóceń 9Wyświetlanyk
  • Page 41 and 42: Usuwanie zakłóceń 9Recykling i u
  • Page 43 and 44: ZałącznikZałącznikZałącznik,
  Delete template?

  Are you sure you want to delete your template?

  Save as template?

  no error

  Wyszukiwarka pomoże Ci odnaleźć poszukiwaną instrukcję.
  Wpisz poniżej nazwę produktu i/lub użyj filtrów wybierając grupę produktów.

Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Canon 5d Mk Ii

Bezpośredni link do pobrania Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Canon 5d Mk Ii

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Canon 5d Mk Ii